ช่วยให้คุณสร้างคอลเลกชันใหม่ ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มข้อมูลลงในคอลเลกชันที่มีอยู่ หรือลบคอลเลกชัน
บอกคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Greenstone และโครงการห้องสมุดดิจิทัลประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งโครงการถือกำเนิดขึ้น
คู่มือโปรแกรม Greenstone
 

Greenstone เป็นชุดของซอฟท์แวร์ทีใช้ในการสร้างและแจกจ่ายคอลเลกชันของห้องสมุดดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการจัดระเบียบข้อมูลและเผยแพร่ไปบนอินเทอร์เน็ต หรือซีดีรอม โปรแกรม Greenstone ถูกสร้างขึ้นโดยโครงการ New Zealand Digital Library ที่ มหาวิทยาลัยไวกาโต โดยมีการพัฒนาและแจกจ่ายผ่านการร่วมมือของยูเนสโกและองค์กรสิทธิมนุษยชน NGO Greenstone เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้จาก http://greenstone.org ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ GNU

เป้าหมายของการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้คือ การเปิดให้ผู้ใช้ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย ห้องสมุด และสถาบันที่ให้บริการสาธารณะอื่นๆ สามารถสร้างห้องสมุดดิจิทัลของตัวเองได้ ห้องสมุดดิจิทัลจะช่วยปฏิรูปวิธีการเผยแพร่และบอกรับข้อมูลในชุมชนที่เป็นผู้ร่วมงานขององค์การยูเนสโก และสถาบันต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา เราหวังว่าซอฟต์แวร์นี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการนำระบบห้องสมุดดิจิทัลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกันและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและแจกจ่ายในรูปแบบของความพยายามเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2543 ระหว่างองค์กรสามฝ่าย

โครงการ New Zealand Digital Library ที่มหาวิทยาลัย Waikato
ซอฟต์แวร์ Greenstone ได้รับการพัฒนาต่อจากโครงการนี้ และการริเริ่มนี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Communication Sub-Commission of the New Zealand National Commission for UNESCO โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลนิวซีแลนด์ต่อโปรแกรมขององค์การยูเนสโก

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
การเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนานั้น เป็นเป้าหมายหลักขององค์การยูเนสโกเพื่อสนองต่อปณิธานในเผยแพร่ข้อมูลระหว่างรัฐสำหรับทุกโปรแกรม และข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในบริบทนี้

The Human Info NGO ตั้งอยู่ที่เมือง Antwerp ประเทศเบลเยี่ยม
โครงการนี้ทำงานร่วมกับตัวแทนสหประชาชาติ (UN) และองค์กรไม่แสวงผลกำไร (เอ็นจีโอ) อื่นๆ และเริ่มมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านการทำเอกสารที่มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นดิจิทัล สามารถเรียกใช้งานได้อย่างทั่วถึง ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และอยู่บนพื้นฐานของการคืนเงินสำหรับประเทศอื่นๆ