ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ (74)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กฎฝ่ายวิญญาณจิต 4 ประการ
นักประพันธ์: วิลเลียม อาร์ ไบร้ท์
ผู้พิมพ์: องค์การแคมพัสครูเสดฟอร์ ไคร้ต์นานาชาติ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนให้รู้ว่าจักรวาลมีกฎธรรมชาติ ควบคุมฉันใดความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าก็มีกฎฝ่ายวิญญาณจิต ควบคุมฉันนั้นด้วยเหตุที่มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และถูกตัดขาดจากพระเจ้า ดังนั้นมนุษย์จึงไม่อาจรู้หรือรับเอาความรักของพระเจ้า และแผนการที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #86
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กลับบ้านเรารักรออยู่
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: .,ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือกลับบ้านเรารักรออยู่ได้กล่าวถึงการเป็นทาสในสมัยพระคัมภีร์เดิม บทเรียนจากการเป็นการทาส และการกลับคืนสู่บ้านเกิด เป้าหมายของพระเจ้าสำหรับคนอิสราเอลและเช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้ต้องการที่จะให้ข้อคิด บทเรียนเหล่านั้นแก่เราเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียน การเป็นแบบอย่าง การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในคริสตจักร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 78 ขนาดไฟล์: ID: #5182
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การดำเนินชีวิตประจำวันของคริสตชนไทย ย่อมได้รับอิทธิพลมาจากชาติ ศาสนาคริสต์และพระมหากษัตริย์ แต่สิ่งที่ดลใจคริสตชนให้มีใจปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตตามคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์และตามคุณธรรมที่ประเสริฐต่าง ๆ คือ ชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่คริสตชนโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #5987
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน
พระคัมภีร์: กิจการ 26
นักประพันธ์: โทมัส กริฟอิฟท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้บอกถึงความหมายของชีวิตคริสเตียน และจะต้องประพฤติตนอย่างไรให้เป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 53 ขนาดไฟล์: ID: #61
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: พระคริสตธรรมเชียงใหม่
เรื่องย่อ: เรื่องการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ เป็นบทเรียนสัมนาสำหรับผู้นำในด้านความเชื่อและการดำเนินชีวิตเมื่อเผชิญปัญหา การเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่นด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ การเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตด้านฝ่ายวิญญาณ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 79 ขนาดไฟล์: ID: #4813
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การรอคอยพระเจ้า
พระคัมภีร์: 2 ซามูเอล 5
นักประพันธ์: โรเบิร์ต นิชิโมโตะ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: “เคล็ดลับ” ของการประสบความสำเร็จก็คือ การที่ผู้รับใช้เรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้า และการรอคอยนั้นจะต้องมีวินัย, ต้องอดทน, ต้องมีความเชื่อในพระเจ้า การรอคอยพระเจ้าเกี่ยวกับเวลา สำหรับพระเจ้านั้น พระองค์ทรงมีเวลาเพราะ “พระเจ้าอมตะ” แต่เรามตะ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3444
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเป็นสานุศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้ทรงมองหาผู้ที่จะอุทิศแต่เพียงเวลาว่างถวายพระองค์ พระองค์ทรงมองหาผู้ที่จะยกพระองค์ขึ้นเป็นเอกในชีวิตของเขา พระองค์ทรงมองหาผู้ที่ไม่นึกถึงตัวเอง แม้แต่พระเยซูเจ้าก็มิได้ทรงนึกถึงพระองค์เอง พระองค์ต้องการผู้ที่จะมาเป็นสานุศิษย์แท้ของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 48 ขนาดไฟล์: ID: #1916
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้าฯ เชื่อ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สำหรับผู้ได้รับการบังเกิดใหม่ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ที่ใครจะเริ่มดำรงชีวิตคริสเตียนได้ จนกว่าจะผ่านจุดนี้เสียก่อน คือได้รับการบังเกิดใหม่ ขอให้เตือนตัวท่านเองให้ระลึกถึงเสียเดี๋ยวนี้ว่า สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดหาที่เปรียบมิได้ในโลกนี้คือ การมีความสัมพันธ์ถูกต้องกับพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #279
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คนที่ให้ด้วยใจยินดี
พระคัมภีร์: ลูกา 6
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คนที่ให้ด้วยใจยินดีจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานถ้วน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #3824
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับการถวาย
พระคัมภีร์: กิจการ 17; โรม 14; 2 โครินธ์ 5; ยอห์น 14; 1 ยอห์น 2; ลูกา 23; สดุดี 139; กาลาเทีย 2 ; 1 โครินธ์ 12; ลูกา 16
นักประพันธ์: วิลเลียม อาร์ ไบร้ท์
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสเตียนที่ถวายตัวแก่พระเจ้า คือผู้ที่ตระหนักว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียน “เรามีชีวิต และไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์” (กิจการ 17:28) ชีวิตที่เรามีอยู่มิใช่ของเราเอง ทั้งนี้เพราะว่าพระเยซูได้ทรงไถ่เราทั้งหลายออกจากความผิดบาป ด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ไม้กางเขนแล้ว คริสเตียนที่ได้ถวายตัวให้แก่พระเจ้า เป็นผู้ที่ยอมรับว่า พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายที่ประเสริฐสุดของเขา และการที่เขามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระองค์ คริสเตียนเช่นนี้ได้ยอมอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเพื่อพระคริสต์อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะ กาลเวลา สติปัญญา ความสามารถ ความอดทนหรือแม้กระทั่งทรัพย์ศฤงคารทั้งปวง นี่แหละคือคริสเตียนที่ได้ถวายชีวิตให้แก่พระเจ้าอย่างแท้จริง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #3769
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์
พระคัมภีร์: กาลาเทีย 6; 2 โครินธ์ 5; ยอห์น 1; เอเฟซัส 6
นักประพันธ์: แอนดรูว์ เมอร์เรย์
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความมีชัย ความยินดี สันติสุข และมีจุดมุ่งหมาย พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) การหมั่นศึกษาบทเรียนในขั้นนี้ด้วยการไตร่ตรองและอธิษฐาน จะทำให้ท่านรู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้า ตามที่บันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ว่า ถ้าท่านอ้างพระสัญญาเหล่านี้โดยความเชื่ออย่างแท้จริง ก็จะทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #3775
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: อาร์ไบร้ท์, วิลเลียม
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา ในกรุงเยรูซาเล็ม สิ้นทั้งมณฑลยูดา มณฑลสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #260
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนบริจาค
นักประพันธ์: Azariah, V.S.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการถวายแบบคริสเตียน ตัวอย่างของคริสตจักร ตัวอย่างการถวาย หนังสือในภาษาทมิฬแต่งโดยบิชอบ อัสซีเรีย ผู้ซึ่งเป็นบิชอปชาวอินเดีย ในคริสตจักรอังกฤษ ในปี 1939 ภายหลังการประชุมใหญ่ของสภาศาสนทูตสากลที่เมืองทัมบารัมในแคว้นมัดราส เดิมได้แปลออกเป็นภาษาเตลูกูก่อน ต่อมามีผู้ขอให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ สภาพการณ์ของคริสตจักรอินเดียเปลี่ยนแปลงไปมากนับแต่ปี 1939 แต่เชื่อว่าคำสอนของบิชอปอัสซีเรียมีคุณค่าถาวรและสิ่งที่เขาเขียนขึ้นเมื่อ 20 ปีมาแล้วยังคงมีความ เกี่ยวข้องกับความต้องการและหน้าที่ของคริสตจักรปัจจุบันอย่างมาก ชีวประวัติย่อ ๆ ของอัสซีเรียก็มุ่งจะให้ผู้อ่านรู้อุปนิสัยของผู้แต่งหนังสือเรื่องการถวายแบบคริสเตียน และให้จดจำคริสเตียนคนสำคัญผู้แต่งหนังสือนี้ไว้ให้ได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #5193
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คลื่นชีวิต
นักประพันธ์: รติรมย์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นโลกทรรศน์ในสายตาของการสร้างสรรค์ เพราะชีวิตมีทั้งคลื่นแห่งความผิดหวัง คลื่นแห่งปัญหาถาถมเข้ามาในชีวิต ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงให้แง่คิด การสอนถึงวิธีที่จะดำเนินชีวิตโดยการฝ่าฝันคลื่นที่เข้ามาสู่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 81 ขนาดไฟล์: ID: #8131
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความจริง 3 ประการในการพึ่งพระเจ้า
พระคัมภีร์: สดุดี 46
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: จุดประสงค์ของคำเทศน์คำสอน เพื่อเน้นย้ำว่าคริสตชนควรจะพึ่งพระเจ้า เวลาที่มีปัญหา เจอความทุกข์ยากให้เราที่จะเข้าพึ่งพิงในพระเจ้าและรอคอยพระองค์ พระเจ้าจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของท่าน.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6297
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความรอดเป็นสิ่งที่แน่นอน
นักประพันธ์: วิลสัน วาง
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ในปัจจุบันนี้ คริสเตียนต่างพากันให้ความสนใจต่อ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” อย่างกว้างขวาง มีเหตุการณ์ต่าง ๆ บังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็นการเผยพระวจนะการพูดภาษาแปลก ๆ และการแปล การรักษาโรค อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 21 ขนาดไฟล์: ID: #9
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อคริสตชนศตวรรษแรก
นักประพันธ์: เอฟ เอฟ บรูซ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: นักเขียนในคริสตวรรษที่สองเหล่านี้ได้พยายามชี้แจงให้เห็นว่า คริสตศาสนาไม่ได้เสนอให้คนกระด้างต่อบ้านเมือง หรือประพฤติตนให้ผิดศีลธรรม คริสตชนในศตวรรษแรกเป็นพยานโดยคำนึงถึงสถานการณ์แวดล้อม พระเจ้าทรงต้องการคนแบบนี้ในศตวรรษของเราเช่นกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 83 ขนาดไฟล์: ID: #85
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อในการถวายของชาวมาซิโดเนีย
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความเชื่อของชาวมาซิโดเนียในเรื่องการถวาย ชาวมาซิโดเนียเหล่านี้ได้วางแบบฉบับอันดีที่สุดสำหรับการถวายด้วยความเชื่อของคริสเตียน ตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ เพื่อสอนให้เรารู้ถึงหลักการถวายทรัพย์อันแท้จริงตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #5939
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
พระคัมภีร์: ผู้วินิจฉัย 11
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการระมัดระวังในการพูด เพราะทุกสิ่งที่เราคิดอาจไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถพูดได้ เพราะเมื่อเราพูดสิ่งใดออกไปแล้ว เราจะต้องรักษาคำพูดเหมือนท่านเยฟธาห์ในพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัย 11:30-39 ขอให้ท่านตั้งหลักให้ดีในเรื่องการพูด ขอให้คิดดูให้ดีเสียก่อน เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียคนที่เรารัก คนในครอบครัวเราไป
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5940
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ค่าเริ่มต้นการแสวงหาความสุขที่แท้จริง
พระคัมภีร์: สดุดี 37
นักประพันธ์: Piper, John
ผู้พิมพ์: DesiringGod
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องค่าเริ่มต้นการแสวงหาความสุขที่แท้จริง ซึ่งความสุขที่แท้จริงนั้นได้มาจากการที่เราได้เชื่อและติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เชื่อในความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับเรา เชื่อในการยกโทษความผิดบาปของเราโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ และมีความสุขในการเดินในทางของพระเจ้า Copyright 1995 John Piper. Used by permission. (www.desiringGod.org)
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4905
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จงติดตามชายผู้มีรอยแผล
นักประพันธ์: ป.กีรติบดี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เอ ดับบริว โทเซอร์ ให้ข้อคิดไว้ว่า “ไม่น่าเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะใช้คนที่พระองค์ยังไม่ได้ขยี้ให้แหลกมาทำงานให้กับพระองค์ได้มากมาย” คำพูดนี้เป็นจริงหรือไม่? เป็นไปได้หรือไม่ที่พระเจ้าได้เลือกทางเดินให้กับผู้ติดตามและผู้ที่จะเป็นผู้นำของพระองค์เหมือนกับที่เลือกทางให้พระบุตรของพระองค์? มีบางสิ่งบางอย่างในขั้นตอนของการตรึงแบบบดขยี้ที่เป็นส่วนผสมสำคัญ เพื่อจะไปถึงความสำเร็จในพระเจ้า? ถ้าคุณต้องการค้นหาความยิ่งใหญ่ในคนคนหนึ่ง จงอย่ามองแต่ความสำเร็จของเขา แต่ให้มองหารอยแผลของเขา จงติดตามชายผู้มีรอยแผลพระนามของท่านคือพระเยซู
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3297
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จริยธรรมคริสเตียน
นักประพันธ์: วรรณภา เรืองเจริญสุข
ผู้พิมพ์: พระคริสตธรรมเชียงใหม่
เรื่องย่อ: แนวทางของหนังสือเล่มนี้เป็นการค้นคว้า อ้างอิง ศึกษา ความคิดเห็นของบรรดาผู้นำคริสเตียน จากนั้นจึงสรุปคำตอบและหลักการในการตัดสินใจ หนังสือนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่หวังว่าจะช่วยคริสเตียนไทยในการเริ่มกระบวนการคิด และตัดสินใจตามมาตรฐานของพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 154 ขนาดไฟล์: ID: #8124
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จุดยืนคริสตชน
นักประพันธ์: ลิตเติ้ล พอล
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เพื่อจะเสริมสร้างความเชื่อของคริสตชนให้มีความแข็งแกร่งประดุจหินผา จะมิหวั่นไหวเมื่อต้องเผชิญกับความเห็นที่ผิด ๆ เพื่อจะพิสูจน์ให้ผู้ที่มิได้เชื่อพระเจ้าได้ประจักษ์แจ้งว่า ความเชื่อของคริสตชนนั้น ไม่ได้เป็นไปอย่างโง่งมงาย แต่มีพยานหลักฐานอย่างพร้อมมูล
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 133 ขนาดไฟล์: ID: #164
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จุดเด่นแห่งพระคัมภีร์ใหม่
นักประพันธ์: เมอร์เรย์ แอนดรูว์
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระธรรมต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นใหม่ ทั้ง 27 เล่มในภาคคริสตธรรมใหม่ของพระคริสตธรรมคัมภีร์นี้ ล้วนแต่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ดังกล่าว การที่จะเรียกพระธรรมเหล่านี้ว่า “พันธสัญญาใหม่” จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 40 ขนาดไฟล์: ID: #258
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฉันทะภาระ ความรับผิดชอบของคริสเตียน
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 4; สดุดี 8; เฉลยธรรมบัญญัติ 8; มัทธิว 6; 2 โครินธ์ 9; ลูกา 19; ยากอบ 2; ยอห์น 14
นักประพันธ์: ฮิล โรนัลด์ ซี.
ผู้พิมพ์: คณะแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย แผนกบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คริสเตียนเราได้ยินคำว่า “ฉันทะภาระ”บ่อยๆ แต่บางครั้งเรารู้สึกสงสัยว่าคำนี้ จะหมายความว่าอะไร? เราเคยได้ยินว่าฉันทะภาระเป็นหน้าที่อันสำคัญของคริสเตียน ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านจะแปลกใจมากเมื่อท่านเห็นความสำคัญของคำสอนนี้สำหรับผู้ที่อยากจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 56 ขนาดไฟล์: ID: #1122
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตครบบริบูรณ์
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เป็นการไม่ยากที่จะบอกว่า ชีวิตทำอะไรได้บ้าง เพราะชีวิตได้สำแดงปฏิกิริยาออกได้หลายอย่าง แต่ถ้าจะถามว่าชีวิตคืออะไรนั้น ยังไม่มีคำตอบที่แจ่มแจ้งและจุใจเลยสักคำตอบเดียว พระองค์ตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 74 ขนาดไฟล์: ID: #169
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตคริสเตียนต้องถวายทรัพย์
พระคัมภีร์: มาลาคี 3
นักประพันธ์: บุญมา หล้าปวงคำ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เกี่ยวกับการถวายทรัพย์ของคริสเตียน ในการถวายทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญของคริสเตียนมาก เท่าที่ยากก็เพราะเราไม่รู้เหตุผลของการถวาย และบางคนอาจจะพูดว่า จะถวายไปทำไม และผู้ถวายทรัพย์นั้นจะได้อะไรเป็นผลตอบแทน แล้วทรัพย์ที่จะถวายนั้นจะเป็นทรัพย์อย่างไร การถวายทรัพย์ในส่วนพระบิดาของเราจะไม่เป็นภัยต่อคริสเตียนแต่อย่างไรเลย ถ้าทำจริงๆ จะได้รบผลดั่งพระเจ้าตรัสไว้.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6526
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตคริสเตียนพระคริสตธรรมศึกษา
พระคัมภีร์: โรม 8; ยอห์น 1; เยเรมีย์ 2; กาลาเทีย 5; กิจการ 16; มัทธิว 6; เอเฟซัส 4,6; โคโลสี 1-2; มาระโก 8; ลูกา 2; สุภาษิต 3; อิสยาห์ 6; ฮีบรู 12; ยากอบ 1; 1 เปโตร 5; 2 ทิโมธี 4; 1 เธสะโลนิกา 2; อิสยาห์ 40; ยอห์น 3; ยอห์น 4; ยอห์น 6; ยอห์น 10; ยอห์น 16
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ท่านจะตอบอย่างไร หากมีเยาวชนมาถามท่านว่า “ชีวิตคริสเตียนหมายถึงอะไร” ในฐานะเป็นครูสอนรวีวารศึกษาคนหนึ่ง หรือท่านที่ต้องการช่วยเหลือเยาวชนแห่งพระคริสต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบคำตอบนี้ บทเรียนทั้ง 13 บทในคู่มือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ท่านตอบปัญหาของเยาวชนได้ถูกต้อง และเป็นคู่มือประกอบการสอนรวีวารศึกษาแล้ว ยังช่วยให้ท่านเองเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #5359
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตที่ติดกับแขนง
พระคัมภีร์: ยอห์น 10
นักประพันธ์: ปฏิมา คงสืบชาติ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ถ้าต้องการทำพันธกิจให้เกิดผลเราก็ต้องสนิทกับพระเจ้า คือให้ชีวิตของพระเจ้าดำรงอยู่ในเราเต็มที่ ชีวิตของพระเจ้าจะเต็มล้นอยู่ในเราได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3431
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบชีวิต คริสเตียนที่เชื่อฟังเป็นดั่งต้นไม้ที่กำลังเติบโตขึ้นและมีผลผลิต คุณต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนอย่างนั้นไหม? บทเรียนในหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพูนความรู้ของคุณเท่านั้น แต่จะช่วยคุณให้เติบโตอย่างเข้มแข็งมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และเกิดผล
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #1292
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตในอาณาจักรพระเจ้า
พระคัมภีร์: มัทธิว 23; มัทธิว 24
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันวาระแห่งการเก็บเกี่ยว
เรื่องย่อ: หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่รูปแบบและหลักการของการดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า โดยนำไปใช้กับการดำเนินชีวิต และการรับใช้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 170 ขนาดไฟล์: ID: #5464
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ คู่มือสำหรับผู้เชื่อใหม่
นักประพันธ์: สตีฟ เทเลอร์
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเหล่านี้เขียนเพื่อช่วยคริสเตียนใหม่ ให้มีความเข้าใจและมีรากฐานที่ดีในชีวิตคริสเตียนของเขา เหมาะสมโดยตรงกับสำหรับผู้ที่เริ่มมาเชื่อพระเยซูคริสต์ โดยผู้เชื่อใหม่สามารถทำบทเรียนได้ด้วยตนเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 45 ขนาดไฟล์: ID: #6836
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ถวายตัว
นักประพันธ์: วาระ มีชูธน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: “การถวายตัว” วลีนี้ฟังดูแล้วเหมือนเป็นศัพท์สูง คนที่ไม่คุ้นเคยกับราชาศัพท์วลีนี้ก็อาจมีความเข้าใจผิดไป ส่วนตัวผมเองได้ยินและมีความคุ้นเคยกับราชาศัพท์วลีนี้เป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผมเป็นศิษยาภิบาล (PK = Pastor’s Kid) จุดประสงค์ในการเขียนคอลัมน์นี้ไม่ใช่เพื่อการดลใจพี่น้องคริสเตียนให้ถวายตัวเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา หรือมาเป็นศิษยาภิบาลกันหมดแต่จุดประสงค์ของการเขียนคอลัมน์นี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าทำไมวัยรุ่นคนนี้ถึงถวายตัวรับใช้พระเจ้า และการถวายตัวหมายความว่าอะไรกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3627
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข
นักประพันธ์: Dehaan, R.W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การถกเถียงปัญหาในหัวข้อเรื่อง “ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข?” นั้น เราเริ่มต้นโดยชี้ให้เห็นว่า ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจตนเองอย่างดีพอเสียก่อน จึงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นชื่นบานได้ เขาจะต้องปฏิเสธความคิดอันไร้แก่นสารและ ต้องเชื่อตามหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #179
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำอะไรกับใคร...ให้เหมือนทำกับพระเจ้า
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้ให้ข้อคิดสำหรับคริสเตียนที่จะดำเนินชีวิตที่จะเป็นแบบอย่าง เมื่อเราปฏิบัติต่อผู้อื่นให้ทำเหมือนกับพระเจ้า ให้เราเรียนรู้ถึงท่าทีที่เหมาะสมของคริสเตียนให้เราที่จะหว่านสิ่งที่ดีออกไปแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีกลับคืนสู่ชีวิตของเราเช่นกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5965
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: น้ำหนักของความจงรักภักดี
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้ได้กล่าวถึงความจงรักภักดี ความสัตย์ซื่อต่อพระมหากษัตริย์ สัตย์ซื่อต่อองค์การที่เราทำงานอยู่ กับเจ้านาย กับครอบครัว คริสตจักร หรือผู้ที่มีพระคุณในชีวิตของเรา และสิ่งที่สำคัญคือเราต้องจงรักภักดีต่อองค์พระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5931
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บทเรียน 5 ชุด
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 2; มัทธิว 7; สดุดี 139; 1 เปโตร 2; 1 โครินธ์ 9; 1 ยอห์น 1; โคโลสี 1; ฟีลิปปี 4
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เนื่องจากมีหลายคนที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว ยังไม่แน่ใจว่าได้รับความรอดแล้วหรือยังทำให้เกิดความสงสัยในจิตใจ เลยมีจิตใจกล้าๆ กลัวๆ จะเชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์ ดังนั้นบทเรียนนี้ จึงขอเสนอพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้สัญญาไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 22 ขนาดไฟล์: ID: #1284
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บนเส้นทางแห่งความเชื่อ
นักประพันธ์: Lane, Denis
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: “บนเส้นทางแห่งความเชื่อ” เป็นหนังสือที่แจงอย่างละเอียด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปฐมกาลบทที่ 12 ถึงบทที่ 23 ในช่วงเวลาของอับราฮัม ที่เราถือว่า ท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อ ความเชื่อจะไม่มีความหมายอันใดเลย ถ้าปราศจากพระเจ้า ผู้เป็นเจ้าของความเชื่อนั้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 107 ขนาดไฟล์: ID: #1273
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บนเส้นทางแห่งชีวิตคริสเตียน
นักประพันธ์: แม็คมิลแลน เจ.ดับเบิลยู.
ผู้พิมพ์: ประเสริฐบรรณาคาร
เรื่องย่อ: จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อให้มีบทสังเขปแห่งคำสอนพระวจนะของพระเจ้า ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคริสเตียน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #1308
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์กับงานรับใช้
พระคัมภีร์: กิจการ 2
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า จะต้องเป็นหัวใจของผู้รับใช้ทุกคน พระองค์ทรงประทานพระสัญญาแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ การรับใช้พระเจ้าด้วยพระสัญญาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงสัญญาเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นชัยชนะประจำวันร่วมไปกับพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3377
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บากบั่นมุ่งไปสู่ธงชัย
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือที่จะให้คุณประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณของท่านเพื่อให้ท่านได้มุ่งไปสู่ธงชัยคือเส้นทางของพระเจ้าโดยการบากบั่น ความตั้งใจโดยในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตของท่านให้เกิดผลได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 18 ขนาดไฟล์: ID: #223
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระพรรับให้ถูกใช้ให้เป็น
พระคัมภีร์: โรม 15
นักประพันธ์: สมเกียรติ วรรณศรี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระพรหรือความสุขอันเปี่ยมล้น จะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าส่วนในสภาพขององค์พระเจ้าและขององค์พระเยซูคริสต์ เพราะว่า MAKARIOS เป็นพระลักษณะของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์ ฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงคำดังกล่าว เราควรจะกล่าวถึงในความหมายของพระคัมภีร์ มากกว่าที่จะใช้คำนี้ตามความรู้สึกที่ผิวเผินอันเป็นความรู้สึกที่มาจากเหตุการณ์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #3449
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าคืออันดับแรก
พระคัมภีร์: มัทธิว 22; มาระโก 12; กิจการ 4; กาลาเทีย 2; กิจการ 5; กิจการ 20
นักประพันธ์: นรินทร์ ชัยกาวิล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เมื่อเราเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์แล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของเรา คือการให้ความสำคัญแด่พระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างและผู้ให้ชีวิตแก่เรา เราจึงมีสิทธิพิเศษเป็นบุตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ เมื่อเราตัดสินใจเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ผู้ที่เราต้องให้ความสำคัญสูงสุด คือ พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6133
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูกับค่าของชีวิต
พระคัมภีร์: ยอห์น 10
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึง คุณค่าของชีวิต พระเยซูตรัสว่า เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ มนุษย์ต้องเรียนรู้จักสร้างค่าชีวิตของตนด้วยตนเอง และมนุษย์ต้องเรียนรู้จักรับและรักษาค่าชีวิตที่มาจากพระเจ้า เราจะพิจารณาค่าชีวิตที่มาจากพระเจ้าได้จากเรื่องราวของคนที่พบกับพระองค์ เช่น หญิงชาวสะมาเรีย.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6152
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รัก..คือการแบ่งปัน
นักประพันธ์: มานพ สุริยะคำ
ผู้พิมพ์: .,ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้มีความมุ่งหมายที่อยากจะช่วยผู้รับใช้ให้มีข้อคิด และข้อพระคัมภีร์ในการเทศนา หรือนำไปเผยแพร่ เพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง คริสตจักรเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อทุกคนที่จะได้นำข้อคิดต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้แบ่งปันให้กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 76 ขนาดไฟล์: ID: #8146
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
พระคัมภีร์: ลูกา 10
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในพระคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง โดยที่พระเยซูได้สอนว่า จิตใจและจิตวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญที่สุด พระองค์ยังตรัสสั่งว่า จงปฏิบัติผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน จงยกโทษให้แก่เขาแล้วเขาก็จะยกโทษให้แก่ท่าน ดังนั้นในเรื่องนี้ได้สอนให้รู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถให้อภัยซึ่งกันและกันได้ ถ้าท่านทำได้ก็จะมีแต่สิ่งที่ดี ๆ ตามมาในชีวิต.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6139
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน
พระคัมภีร์: มัทธิว 7
นักประพันธ์: สุภาพ เลพล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้สอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างเพราะถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างไร ลูกหลานก็จะปฏิบัติตามนั้น เหมือนในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขา และอีกตอนหนึ่งกล่าวว่าต้นไม้ดี ย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวย่อมให้แต่ผลเลว เพราะถ้าเราใช้ชีวิตที่ดีก็จะเกิดผลดี และจะเกิดผลมากในทางที่ดี
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5904
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วุฒิภาวะในความเชื่อ
นักประพันธ์: อุดม ทรงกาญจน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อเราศึกษาเรื่องความเชื่อในพระธรรมฮีบรู บท 11 เราจะพบว่า ความเชื่อแท้ ความเชื่อที่พระเจ้าทรงพอพระทัย ความเชื่อที่มีสิทธิสมบูรณ์ในการเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้านั้น มิใช่คำพูดง่าย ๆ มิใช่เรื่องธรรมดาอย่างที่คนจำนวนมากเข้าใจกัน, ถือกัน, หากแต่ “ความเชื่อ” ที่รอดได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องคิดใคร่ครวญด้วยจิตด้วยใจกันอย่างจริงจังทีเดียว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #3318
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีผู้มีความเข้าใจ
พระคัมภีร์: สุภาษิต 22
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึง สตรีที่เข้าใจวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นแม่คน จะเก็บเกี่ยวผลที่ดีในบั้นปลายชีวิตของตน หาไม่แล้วท่านจะสูญเสียพระพรอันใหญ่หลวงที่พระเจ้ามอบให้ท่าน บทความนี้ขอมอบแด่คุณผู้เห็นคุณค่าของการเป็นคุณแม่ ท่านสมควรที่จะรับคำชมเชยยกย่องจากมนุษย์และพระเจ้า.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6153
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หัวใจปราชญ์ วัฒนธรรมที่ต้องเร่งปลูกฝัง
นักประพันธ์: อุดม ทรงกาญจน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พจนานุกรมบอกว่า “ปราชญ์” คือ ผู้รู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ทรงความรู้สูง” แต่ “ปราชญ์” ที่มี “หัวใจ” ในความหมายของบรรพชนไทยนั้นต่างกันคุณอาจจะเป็นผู้ทรงความรู้สูง เรียนจบได้ปริญญาเอก แต่ไม่แน่ คุณอาจจะเป็นปราชญ์จริงในทัศนะของสังคมหนึ่ง แต่ในมุมมองของบรรพชนไทยแล้วคุณอาจจะเป็นได้เพียงปราชญ์ที่ขาด “หัวใจ” หัวใจปราชญ์มิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแบบบุญหล่นทับ แต่เกิดขึ้นได้โดยการปลูกฝังฝึกฝน จนติดในสายเลือด ในสันดาน ประกอบการใดก็มี “หัวใจ” จนตลอดชีวิต
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3390
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อยู่กับความตาย
นักประพันธ์: Chiang, Mickey
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ชีวิตของมนุษย์ต้องเผชิญกับความตายทุกคน มนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีได้ แต่อยู่ที่ใครจะยอมรับและพร้อมแค่ไหน สำหรับคริสเตียนการตายก็คือการที่เราจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าคือสวรรค์ได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นความหวังของคริสเตียนทุกคน บทความนี้เพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงช่วยเราให้รอด
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5894
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร
พระคัมภีร์: ฟีลิปปี 1
นักประพันธ์: ประชา ไทยวัชรามาศ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: คำกล่าวของท่านเปาโลนี้ ฟังดูแล้วกินใจ ท้าทายชีวิตของคนมาแล้วอย่างมากมาย ผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกประทับใจและรู้สึกกินใจมากที่ได้อ่านและท่องจำพระธรรมตอนนี้ และเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะมีความรู้สึกคล้าย ๆ กันแต่ผมก็พบอีกว่าในความเป็นจริงของชีวิตแล้วไม่ง่ายเลยที่จะทำให้เป็นจริงได้ในชีวิตประจำวัน ที่กล่าวมาเช่นนี้ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำได้ทุกอย่างเช่นที่อาจารย์เปาโลเคยทำ แต่อย่างน้อยผมก็หวังว่าเราจะมีแนวความคิด หรือทัศนะอยู่ในแนวเดียวกับความคิดนี้เพื่อพิสูจน์ชีวิตการเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3636
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อย่าหูเบา อย่าด่วนสรุป อย่าสิ้นหวัง
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้ได้มุ่งสอนให้เรา อย่าหูเบา อย่าเชื่ออะไรเสียทุกเรื่องอย่าตกในอันตรายแห่งการรับทราบอะไรง่าย ๆ แล้วก็เชื่อสิ่งนั้นทันทีที่ได้ทราบ ทำให้เราไม่ได้คิดอะไรให้รอบคอบ อย่างที่เรียกกันทั่วไปคือ คนหูเบา คำพูดบางประการที่บางคนสื่อไม่ถูกหากเราเป็นผู้ฟัง ขอให้จับใจความหรือเนื้อหาสาระให้ดีก่อน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5930
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อย่าหูเบา อย่าด่วนสรุป อย่าสิ้นหวัง
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องอย่าหูเบา อย่าด่วนสรุป อย่าสิ้นหวังเป็นเรื่องที่มนุษย์เราอย่าเชื่ออะไรเสียทุกอย่าง อย่าตกในอันตรายแห่งการรับทราบอะไรง่าย ๆ แล้วก็เชื่อสิ่งนั้นทันทีที่ได้ทราบ ทำให้เราไม่ได้คิดอะไรให้รอบคอบ อย่างที่เรียกกันทั่วไปคือ คนหูเบา คำพูดบางประการที่บางคนสื่อไม่ถูกต้อง หากเราเป็นผู้ฟัง ขอให้จับใจความหรือเนื้อหาสาระให้ดีก่อน อย่าเป็นคนโง่ แต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6017
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาภรณ์ของคริสเตียน
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้ได้กล่าวถึงอาภรณ์ที่คริสเตียนควรจะสวมใส่ คือสิ่งที่เหมาะแก่คนที่เป็นของพระเจ้าแล้ว การปฎิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นคริสเตียน เหมือนดังในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อที่เราจะต่อสู้กับพญามารได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6439
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของชีวิต 40 ประการ
พระคัมภีร์: สุภาษิต 6; สุภาษิต 15
นักประพันธ์: สันติวัน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ความรู้สาระอันเป็นเกร็ดของชีวิตที่ทรงคุณค่าซึ่งถือว่าเป็นข้อคิดเหล่านี้ เป็นเสมือนเพชรเม็ดงาม ที่จะประดับชีวิตภายในของเพื่อนผู้รับใช้ เป็นแนวทางแห่งการสร้างสันติสุขในใจ เป็นความร่มเย็นของครอบครัวเป็นความสว่างในคริสตจักรและเป็นที่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าในโลกใบนี้ ข้อคิดจากเกร็ดของชีวิต 40 ข้อเหล่านี้เพื่อจะทำให้ชีวิตได้มีความสุขตลอดไป.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6240
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เฝ้าเดี่ยว 31 วัน
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเฝ้าเดี่ยว 31 วัน เป็นการอธิษฐานและขอพระเจ้าที่จะตรัสถึงคุณผ่านทางพระวจนะของพระองค์โดยมีการกำหนดหัวข้อพระคัมภีร์ในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดการสังเกต การใคร่ครวญ การประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในชีวิตคริสเตียน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 33 ขนาดไฟล์: ID: #2964
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรือโนอาห์
นักประพันธ์: นำชัย อิศรากร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความหนุนใจเรื่องเรือโนอาห์ โนอาห์ผ่านพ้นวิกฤติได้ด้วยความเชื่อในพระเจ้า ให้เราที่จะดูชีวิตของโนอาห์และครอบครัวเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราที่จะเชื่อฟังและมั่นคงในพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6006
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนวแห่งความเชื่อของคริสเตียน(คริสเตียนเชื่ออย่างไร-หลักศาสนาคริสต์)
นักประพันธ์: รากูล บูรานซิงห์ ชวาน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คริสเตียนควรเชื่ออย่างไรและปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นคริสเตียนที่แท้จริง การอ่านหนังสือเล่มนี้จะทำให้สมาชิกคริสตจักร หรือ แม้แต่เด็ก ๆ ในครอบครัวคริสเตียนก็สามารถเรียนรู้ถึงพระคริสต์และเกิดมีความรักเพื่อพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 79 ขนาดไฟล์: ID: #280
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน
พระคัมภีร์: อพยพ 18; เฉลยธรรมบัญญัติ 1
นักประพันธ์: ถนอม ปินตา
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ตำราการบริหารงานที่เก่าแก่ที่สุดและดีที่สุดคือพระคัมภีร์ แม้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว แต่ก็ยังคงทันสมัยในยุคปัจจุบัน ในเรื่องของการกระจายอำนาจหรือกระจายน้ำหนักลงสู่เสาค้ำ ทำให้สามารถคงอยู่ได้ ในการกระจายอำนาจนั้นจำเป็นต้อง “รับผิด” และ “รับชอบ” ด้วย จึงจะเป็น “ความรับผิดชอบ” อย่างแท้จริง การบริหารงานโดยการกระจายอำนาจถือว่าเป็นการรับภาระซึ่งกันและกัน วิธีการปัดความรับผิดชอบที่สวยงามที่สุดคือการพูดว่า “ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2852
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : บนถนนเส้นทางของชีวิต
นักประพันธ์: กอด็อน สทอรี่
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความตั้งใจของมนุษย์เราว่าจะต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ให้ได้ เราต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่าง ดังนั้นความสำคัญผิดตามอย่างคนส่วนมากเขาคิดกันและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะสำคัญผิดว่าเราสามารถจะรอดจากการถูกลงโทษไปได้ และสิ่งที่ผิดอีกสิ่งหนึ่งคือ การจะพูดว่าสิ่งนี้ไม่ได้รบกวนจิตสำนึกของท่าน เส้นทางของชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่สร้างอยู่บนข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นหนทางที่แคบและอยู่สูง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3277
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:กระบวนการแห่งการเติบโตฝ่ายวิญญาณ
พระคัมภีร์: 2 เปโตร 1
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: กระบวนการแห่งการเติบโตฝ่ายวิญญาณ หนึ่ง. เริ่มต้นด้วยความเชื่อ สอง. เสริมสร้างต่อไปด้วยความเพียร สาม. สิ้นสุดด้วยพระพร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3466
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
นักประพันธ์: สมชาย ส่องทางธรรม
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา:การรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว คริสตจักรต้องการมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเราสามารถรักษาได้โดยการมีท่าทีที่ถูกต่อกันต่อไปนี้ โครงเรื่อง หนึ่ง. เราต้องมีท่าทีถูกต้องต่อการรับใช้ (4:1-2) สอง. เราต้องมีท่าทีถูกต้องต่อการถูกตำหนิ (4:3-4) สาม. เราต้องมีท่าทีถูกต้องต่อการตำหนิคนอื่น (4:5)
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3513
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ขบวนการแห่งชัยชนะของคริสเตียน
พระคัมภีร์: 2 พงศาวดาร 20
นักประพันธ์: สมชาย ส่องทางธรรม
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: คริสเตียนทุกคนต้องเผชิญกับปัญหา ไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากการมีปัญหาได้ แต่คริสเตียนสามารถมีชัยชนะในการเผชิญกับปัญหาได้ และขบวนการที่ทำให้เรามีชัยชนะคือ หนึ่ง. ต้องมีใจแสวงหาพระเจ้า สอง. ต้องมีใจเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า สาม. ต้องมีใจนมัสการพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3469
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ชีวิตอย่างพระคริสต์และคุณค่าการติดตามพระองค์
พระคัมภีร์: ฟีลิปปี 3; มาระโก 10
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การเลียนแบบพระคริสต์ กับการใช้ชีวิตอย่างพระคริสต์ มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก เพราะถ้าบรรดาสาวก (ที่เรียกกันในชื่อที่รู้จักกันดีว่า คริสเตียน) ไม่ได้เลียนแบบพระคริสต์ ก็จะมีชีวิตอย่างพระคริสต์ไม่ได้เลย ทั้งสองประเด็นที่กล่าวมานี้ ความสำคัญก็ขึ้นอยู่ที่ว่า “การมองเห็นคุณค่าของพระเยซู” มากน้อยแค่ไหนในชีวิตของคริสเตียน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6810
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ทำด้วยเต็มกำลัง
พระคัมภีร์: ปัญญาจารย์ 9
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา ได้กล่าวถึงการทำทุกสิ่งด้วยเต็มกำลัง ไม่ว่าเราจะทำงาน หรือทำสิ่งใดก็ตาม ให้เราทำด้วยสุดกำลัง ความสามารถ ให้เราที่จะมีความชื่นชมยินดีกับการทำงานและยินดีในการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6548
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พรุ่งนี้ก่อน
พระคัมภีร์: ยากอบ 4
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมาย ๒ ประการคือ ๑) ให้คริสเตียนรู้จักเวลา และการใช้เวลา ๒) ให้ผู้เชื่อพระเจ้าทุกคนตื่นขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณ พระวจนะของพระเจ้าบอกความจริงว่า ชีวิตของมนุษย์เรานี้สั้นมาก ดังนั้น จึงไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่ง จงเรียนรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า แล้วกระทำตาม.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6667
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:รักซึ่งกันและกัน
นักประพันธ์: สมชาย ส่องทางธรรม
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้คริสเตียนรักกันและกัน เพราะพระองค์ทรงสอนให้เรารักกันและทรงเป็นแบบอย่างในการแสดงความรัก เราสามารถรักซึ่งกันและกันได้เมื่อเราทำตามพระวจนะพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3560
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ลักษณะของชีวิตที่ทำพันธกิจอย่างเกิดผล
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 8; กิจการ 16; สุภาษิต 18; 1 เปโตร 5
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา:ลักษณะของชีวิตที่ทำพันธกิจอย่างเกิดผล เป้าหมาย เพื่อจะเข้าใจ ลักษณะของ “ชีวิต” ที่จะทำพันธกิจอย่างเกิดผล
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3548
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เพราะให้จึงไม่อด
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
นักประพันธ์: สะอาด ไชยวัณณ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เต็มไปด้วยการแข่งขันทำงานหนัก เพื่อจะเก็บสะสมไว้ เพื่อจะไม่อดอยากเพราะฉะนั้นข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการ 20:35) จึงถูกท้าทายและหลายคนไม่เห็นสัจธรรมข้อนี้จึงละเลย มิได้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3481
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เราจะตอบสนองพระคุณพระเจ้าอย่างไร
พระคัมภีร์: โรม 12
นักประพันธ์: กฤษณา นที
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เราจะเห็นว่าสภาพของโลกทุกวันนี้ ความสนใจในเรื่องของพระเจ้ามีน้อยมาก มนุษย์สนใจแต่ธุรกิจการหาเงิน ความอยู่รอด การหาชื่อเสียง เกียรติยศ และความรู้ สิ่งเหล่านี้ กินเวลามนุษย์ไปหมดจนไม่มีเวลาสำหรับพระเจ้า เราจะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าหรือไม่อย่างไร? ขึ้นอยู่กับว่าเราระลึกถึงพระคุณ พระพรที่มีในชีวิตของเรา ขอให้ปีนี้เป็นปีใหม่, วันใหม่ ที่เราทั้งหลายพร้อมที่จะตอบสนองพระคุณของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3515
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เลียนแบบพระคริสต์และการเป็นสาวกแท้
พระคัมภีร์: ยอห์น 14; เอเฟซัส 5; ฟีลิปปี 3; 1 เธสะโลนิกา 1; ลูกา 6
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เป็นการง่ายที่จะอ้างตนว่าเป็นคริสเตียน แต่เมื่อคนอื่นมองเข้ามาในชีวิตของเรา เขาได้เห็นพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจนหรือไม่? เมื่อใดท่านได้เชื่อฟัง ทำตามและเลียนแบบจากพระเยซู เมื่อนั้นท่านเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์.ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า “ถ้าท่านอยากจะเห็นพระเจ้า ให้ดูที่พระเยซู ถ้าท่านอยากจะเห็นพระเยซู ให้ดูที่พวกคริสเตียน(ผู้เชื่อ)”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6811
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:แบบอย่างของชีวิต
พระคัมภีร์: 1 เธสะโลนิกา 1
นักประพันธ์: กฤษณา นที
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: แบบอย่างของชีวิตคริสเตียนควรมีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและสำแดงให้ผู้อื่นเห็นได้ ไม่ว่าการกินการดื่ม การกระทำ ทุกสิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3562
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในความเป็นจริงของมนุษย์นั้นเราพบความจริงว่า ไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบ ไม่มีใครไม่มีความบาป ไม่มีใครเป็นผู้บรรลุหลักธรรมเบื้องสูงถึงขนาดว่าทำอะไรรอบคอบ น่าชมเชยถูกต้องไปเสียหมดในทุกกาลเทศะ ทุกฤดูกาล หากจะค้นในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแล้ว มีบุคคลท่านเดียวเท่านั้นที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด ปราศจากบาปหรือมลทินใด คือพระเยซูคริสต์ของเรานั่นเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3384
Share