ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	น้ำพระทัยพระเจ้า (24)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทรงนำของพระเจ้า
พระคัมภีร์: สุภาษิต 3
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการทรงนำของพระเจ้า วิธีที่เราจะให้พระเจ้านำในชีวิตของเรา และให้เราที่จะมีความเชื่อและไว้วางใจในการทรงนำของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6334
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทรงเรียก เหนือการทรงเรียกใด ๆ
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการทรงเรียกของพระเจ้า ที่ทรงเรียกเราทั้งหลายให้รับใช้พระองค์ตามของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้ รับใช้ด้วยความจริงและความสัตย์ซื่อ เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราแล้วให้เราที่จะตอบรับการทรงเรียกจากพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกเสมอ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5945
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความหมายของ "เสรีภาพ" ในทัศนะของคริสเตียน
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสเตียนเป็นกลุ่มชนที่มีเสรีภาพในการดำเนินชีวิต พระเยซูคริสต์ทรงให้เสรีภาพในการเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะติดตามพระองค์หรือไม่ พระองค์ทรงให้เสรีภาพประการแรก คือ เสรีภาพในการพูดและการแสดงออกในทุกๆ แห่งในโลก สอง เสรีภาพของทุกๆ คนที่จะนมัสการพระเจ้าในแนวทางของเขาเองทุกๆ แห่งในโลก สามคือเสรีภาพจากความอยากในทุกๆแห่งในโลก แ ละสุดท้ายคือเสรีภาพจากความกลัวไม่ว่า ณ ที่แห่งใดในโลก.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6036
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร
นักประพันธ์: อุดม ทรงกาญจน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของบุคคลผู้เชื่อทุกคน เป็นหัวข้ออธิษฐานประจำวัน (มัทธิว 6:10) พระเยซูทรงเป็นแบบอย่าง (มัทธิว 26:39) เป้าหมายของพระเยซู การเสด็จลงมาจากสวรรค์รับสภาพมนุษย์ก็เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา (ยอห์น 6:38) ตรงกันข้ามคนชั่วคนอธรรมถือเอาแต่ความประสงค์ของตนเองเป็นใหญ่ (ผู้วินิจฉัย 21:15, ดาเนียล 8:4, เอเฟซัส 5:17)
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3462
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตที่เกิดผล...คนที่มีพระพร
นักประพันธ์: สมเกียรติ วรรณศรี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงชีวิตที่เกิดผล เกิดผลทางฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นคุณลักษณะชีวิตของพระคริสต์ ที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างขึ้นใหม่ในเราเป็นสิ่งใหม่ที่พระองค์ประทานให้เพื่อที่เราจะสามารถเป็นพระพรให้กับผู้คนรอบข้างได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5958
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตอย่างคนกับชีวิตอย่างพระคริสต์
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว และไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่ แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้า ข้อความข้างต้นนี้แสดงความแตกต่างอันสำคัญระหว่างคำสอนของชาวโลก และคำสอนของพระเยซูเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #241
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตามล่าหาฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ทุกท่านที่นิยมการตามล่าหาพระวิญญาณจะหยุดวิ่งไปวิ่งมา และนั่งลงรับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณด้วยพระวจนะของพระเจ้า และด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะนั้นด้วยความเชื่อพึ่งในพระองค์ทุกวันทุกเวลา เผื่อว่าฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะได้สำแดงออกมาผ่านชีวิตของท่านอย่างต่อเนื่อง และเต็มเปี่ยม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3567
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: น้ำพระทัยดีเลิศของพระเจ้า
นักประพันธ์: ไว้ซ จี. คริสเตียน
ผู้พิมพ์: คณะ โอเอ็มเอฟมิชชั่น
เรื่องย่อ: หนังสือนี้จะบอกคริสเตียนว่า เขาจะเรียนรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาได้อย่างไร และจะบอกด้วยว่า เขาควรทำอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงขอให้เขาทำ หนทางเดียวที่เราจะถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าได้คือ เชื่อฟังพระองค์อย่างจริงใจตลอดชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: การประกาศส่วนบุคคล
จำนวนหน้า: 94 ขนาดไฟล์: ID: #390
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผ้าปูโต๊ะ
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 29
นักประพันธ์: หนอนตัวเล็ก
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำพยานของศิษยาภิบาลท่านหนึ่งที่ได้เป็นพยานถึงความปิติยินดี ที่ได้เห็นสามี ภรรยา ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เพราะว่ารูโหว่บนกำแพง ผ้าปูโต๊ะ รวมกับความพยายามของศิษยาภิบาล ทุกอย่างเหล่านี้รวมเข้าด้วยกัน ทำให้สามีกับภรรยาได้กลับมาพบกันอีก ทำให้เห็นถึงแผนงานและน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5948
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคุณแห่งวันคริสต์มาส
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ เพื่อสำแดงความจริงพระคุณและพระเมตตาต่อมนุษย์ เพื่อช่วยเราให้รอดจากความบาปบนโลกใบนี้ เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่สูงสุด ฉะนั้นคริสเตียนไม่ควรรับพระคุณเฉยๆ แต่ต้องตอบแทนพระคุณของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังและดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5986
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงนำอย่างไร?
พระคัมภีร์: สดุดี 25
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: คริสตจักรใจสมาน
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงสำแดงอธิบายให้เราเข้าใจ น้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงาน การรับใช้ พระองค์ทรงประทานหนทางแก่เรา และทรงกำหนดชีวิตของเรา ดังนั้นชีวิตเราต้องผูกพันและติดสนิทกับพระองค์ เพื่อที่เราจะได้ทราบและสังเกต น้ำพระทัยพระบิดาได้ ให้พระเจ้าทรงนำโดยผ่านทางหลัก 10 ข้อในบทความนี้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #1690
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเมตตากรุณาของพระเจ้า
พระคัมภีร์: มัทธิว 13
นักประพันธ์: อุดม ทรงกาญจน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เกี่ยวกับการรับเอาพระเมตตากรุณาของพระเจ้า คริสเตียนคือคนบาปที่ได้พบและรับเอาพระเมตตากรุณาของพระเจ้าแล้ว คริสเตียนได้รู้จักว่าพระเจ้าทรงอดทนไว้นานจนถึงเขาได้มีโอกาสกลับใจใหม่ คริสเตียนได้รู้จักว่า พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดค่า เป็นพระกรุณาคุณอย่างเหลือล้น แต่ในท่ามกลางพวกที่รู้จักพระกรุณาของพระเจ้านั้น มีใครบ้างที่เห็นแก่พระกรุณาของพระเจ้าจนยอมถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชารับใช้ปรนนิบัติในคริสตจักรด้วยชีวิตอันบริสุทธิ์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6530
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รัก...ที่จริงแท้ของพระคริสต์
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 31; 1 ยอห์น 4
นักประพันธ์: ทศพร เศรษฐพิศาล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความรักที่พระองค์ทรงสอนให้เราที่จะรักผู้อื่นตามอย่างที่ได้ปรากฎในพระคัมภีร์ เพื่อที่เราจะเป็นแบบอย่างให้กับชาวโลกที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ เพื่อที่ทุกคนที่ได้รู้จักรักที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6479
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รักแรก
นักประพันธ์: ชลิ้งค์ บาซิเลีย
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนให้ตระหนักถึง “ความรักแท้” ที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็น “รักแรกพบ” เป็นรักอมตะ และเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องและหวานชื่น จนกระทั่งถึงการกลับเข้าสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์ และเตรียมใจรอการเสด็จกลับมาของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 77 ขนาดไฟล์: ID: #270
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เคล็ดลับในการรับพระพร
นักประพันธ์: สมศักดิ์ ชูสงฆ์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เกี่ยวกับการรับพระพรแต่พญามารซาตานไม่ต้องการให้คริสเตียนได้มีโอกาสรับพระพรจากพระวจนะของพระเจ้า มันเพียรพยายามทุกวิถีทาง ที่จะให้เราเพิกเฉยละเลยต่อการอ่านพระคัมภีร์และการฟังเทศนา หรือการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าลองสังเกตดูซิว่า มีหลายครั้งทีเดียว ที่เราตั้งใจจะใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแต่ก็มีเรื่องด่วนฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนั้น เป็นกิจการของมารที่ขัดขวางคนของพระเจ้ามิให้รับพระพร เมื่อเราไม่มีโอกาสได้รับพระวจนะเราก็จะแคระแกร็นฝ่ายจิตวิญญาณ.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6522
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เพราะรักด้วยพระคุณ
นักประพันธ์: วนิดา สุวัจฉราภินันท์
ผู้พิมพ์: สถาบันพระคริสตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องเพราะรักด้วยพระคุณ เป็นคำพยานชีวิตของอาจารย์วนิดา สุวัจฉราภินันท์ กล่าวถึงประวัติชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การเรียน งานพันธกิจการรับใช้ในภาคอีสาน อาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระพรมากมายที่พระเจ้าได้ประทานให้กับอาจารย์ ซึ่งทำให้เห็นว่าพระเจ้าทรงใช้และอวยพรอย่างที่มนุษย์คาดคิดไม่ถึง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 52 ขนาดไฟล์: ID: #6838
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แผนการของพระเจ้า เล่ม 1
นักประพันธ์: Taylor, Kenneth W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น กล่าวคือเรายิ่งเติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียนมากเท่าใด เรายิ่งจะได้เรียนรู้ หรือรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #96
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แผนการของพระเจ้า เล่ม 2
นักประพันธ์: Taylor, Kenneth W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าโดยแต่ละบทก็จะมีข้อพระคัมภีร์สำหรับในการอ่านและการตั้งคำถามมีคำอธิษฐานรวมทั้งมีเพลงนมัสการในแต่ละบทด้วยเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนตัวเองในการรับใช้พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #95
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การวางใจพระเจ้า
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 17
นักประพันธ์: เบญจมาส ถิระสาโรช
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา:การวางใจพระเจ้า หัวข้อเรื่องคือการวางใจพระเจ้านำไปสู่พระพร ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราต้องวางใจพระเจ้าในการดำเนินชีวิต แต่ละวันด้วย และเมื่อเราวางใจพระเจ้า เราจะได้รับพระพร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 14 ขนาดไฟล์: ID: #5954
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระประสงค์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์: มีคาห์ 6
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: มีคาห์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า (ผู้เผยพระวจนะ) ในสมัยก่อนที่ชนชาติอิสราเอลและยูดาห์จะตกไปเป็นเชลยในประเทศบาบิโลน ท่านมีชีวิตยืนยาวนานและพบเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์โยธาม กษัตริย์อาหัส และกษัตริย์เฮเซคียาห์ พระธรรมมีคาห์เป็นคำเตือนให้ประชากรของพระเจ้ากลับใจเสียใหม่ กล่าวถึงการพิพากษาที่จะเกิดขึ้น แต่คนยิวไม่ใส่ใจกับพระวจนะและไม่เชื่อฟังพระองค์ ดังนั้น พวกเขาจะต้องตกไปเป็นเชลยของคนต่างชาติ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6753
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระพรจากพระเจ้า
พระคัมภีร์: สดุดี 127
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: สำหรับชีวิตคริสเตียนการเชื่อและวางใจในพระเจ้า ถึงแม้จะทำงานเหน็ดเหนื่อย แต่ก็มีความสุข ชีวิตไม่ต้องกังวลเพราะเราได้มอบไว้ให้กับพระเจ้า และพระเจ้าจะประทานพระพรมากมายสู่ชีวิตของเราขอเพียงให้เราเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6815
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระเจ้าทอดพระเนตรดูเรา
พระคัมภีร์: มัทธิว 15
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การทอดพระเนตรของพระเจ้าไม่เหมือนกับมนุษย์เพราะมนุษย์ชอบดูแต่ภายนอกเท่านั้นพระเจ้าไม่ต้องการดูรูปร่างภายนอก การถวายการแต่งกาย ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ แต่พระเจ้ามองดูจิตใจที่รักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3563
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:อาหารของพระเยซู
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงอาหารทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ให้ชื่อว่า “อาหารของพระเยซู” (คือ การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า) อาหารของพระเยซูคือ การกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา ขอให้ระลึกเสมอว่า อะไรก็ตามที่เราทำเพื่อพระนามของพระเยซู พระองค์จะทรงตอบแทนให้อย่างคุ้มค่า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6739
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงเทศนา:ชีวิตที่มั่นใจในความรอด
พระคัมภีร์: ฮีบรู 9; ฮีบรู 10
นักประพันธ์: อรวรรณ พันธุ์แก้ว
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำเทศนาบทนี้ได้กล่าวถึงการมีชีวิตที่เชื่อมั่นในความรอดที่มาจากพระเจ้า เราต้องมั่นใจในความบริสุทธิ์ที่เราได้รับทางพระเยซูคริสต์ สำแดงชีวิตแห่งความรอดและมั่นใจในผลที่จะได้รับในวันสุดท้าย ให้เราที่จะยึดมั่นความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5963
Share