ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ผู้ชาย (7)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คุณเป็นพ่อที่ดีได้
พระคัมภีร์: ยอห์น 3; โรม 10; 2 โครินธ์ 5; สุภาษิต 9
นักประพันธ์: ปฏิมา คงสืบชาติ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พ่อหลายคนที่อ่านบทความนี้อาจจะคิดว่าการที่จะเป็นพ่อที่มีความสามารถ และเป็นพ่อที่เหมือนพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ คุณบางคนอาจจะหนักใจกับครอบครัวและหน้าที่การงานที่เรียกร้องความเอาใจใส่จากคุณเต็มแก่ คุณอาจจะกำลังเผชิญกับการหย่าร้างหรือมีปัญหากับลูก ๆ หรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนเดียวที่ต้องเล่นบทบาททั้งพ่อและแม่ แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดคุณสามารถเป็นพ่อในอุดมคติได้ คุณพ่อทั้งหลายครับ ไม่มีสูตรตายตัวที่จะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นพ่อแม่ที่ประสพความสำเร็จได้ แต่พระคัมภีร์ได้ให้หลักการเพื่อเราทำตาม และต่อไปนี้คือลักษณะของพ่อในอุดมคติที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3400
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลังของพ่อ
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงพ่อ บุคคลที่สำคัญที่สุดในครอบครัวที่ดูแล คอยสอนตักเตือนและปกป้องครอบครัว พ่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของลูก พ่อที่ดีในพระคัมภีร์ต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นปุโรหิตในบ้านเสียก่อน คือผู้ที่นำครอบครัวให้เจริญเติบโตในพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5922
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พ่อ อ- อ -อ -อ!
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงพ่อ ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ดูแลและทำหน้าที่ปกป้องครอบครัวและทำให้ครอบครัวมีความสุข มีความอบอุ่น พ่อต้องทำหน้าที่ของพ่อให้สมบูรณ์เพื่อที่จะมีความสุขสมบูรณ์ในครอบครัว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5917
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พ่อ:ผู้นำครอบครัว เลี้ยงลูกให้ชนะ
พระคัมภีร์: สดุดี 23
นักประพันธ์: เดวี่ ติตัส
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การเป็นผู้นำที่ดีในครอบครัว หมายถึงการนำพาครอบครัวไปถึงจุดหมายที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์หรือแผนการสำหรับคนในครอบครัว เพราะถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้า สามารถนำคนทั้งโลกมาถึงพระเจ้าได้ แต่ไม่สามารถนำหรือดูแลครอบครัวของเราก็เท่ากับศูนย์ เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบที่พระเจ้าประทานให้กับเราก็คือครอบครัวของเราเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #3354
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อผู้ชายกลายเป็นคุณพ่อ
พระคัมภีร์: มัทธิว 11; เฉลยธรรมบัญญัติ 28; โฮเชยา 4; มาลาคี 4
นักประพันธ์: ดอกไม้ วงษ์น้อย
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระเจ้าเป็นผู้สร้างสถาบันครอบครัวฝ่ายโลกนี้ให้ขนานกันไปกับครอบครัวฝ่ายวิญญาณและพระองค์ได้แต่งตั้งให้คุณพ่อเป็นตัวแทนของพระองค์ในครอบครัว ไม่มีใครเคยเรียกพระเยซูว่าเป็นศีรษะของครอบครัว แต่พระองค์ทรงเป็นศีรษะของหัวหน้าครอบครัว ถ้าพระคริสต์ทรงเป็นหัวหน้า (ศีรษะ) ของคุณพ่ออย่างแท้จริงแล้ว พระองค์จะปกครองครอบครัวผ่านทางผู้นำของครอบครัวคือคุณพ่อ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3295
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : พ่อตัวอย่าง 2009
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 13; ปฐมกาล 14; ปฐมกาล 15; ปฐมกาล 16; ปฐมกาล 17; ปฐมกาล 18; ปฐมกาล 19; ปฐมกาล 20; ปฐมกาล 21; ปฐมกาล 22
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา : พ่อตัวอย่าง 2009 คำเทศนานี้เพื่อที่พ่อทั้งหลายจะนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นพ่อที่ดี และเป็นพ่อที่เดินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ เดินตามแบบอย่างของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #7384
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:หัวอกพ่อ
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 2
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงมีความห่วงใยต่อครอบครัวคนของพระองค์ ในฐานะที่เราคริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้า มีความรับผิดชอบต่อการอบรมสั่งสอนลูก พระองค์ต้องการให้เราเป็นไม้ดีผลงามชีวิตคริสเตียนนั้น ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่หน้าที่การงานเท่านั้น แต่อยู่ที่ครอบครัวด้วยเพราะทุกอย่างต้องเริ่มจากครอบครัว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6723
Share