ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การทดลองของมารซาตาน (15)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "เห็นแก่ตัว"
นักประพันธ์: นำชัย อิศรากร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความหนุนใจเรื่องเห็นแก่ตัว การที่ตนเองจะดีได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเอง บทความนี้ได้แนะแนวทาง ห้าประการ คือ เลิกนิสัย สร้างนิสัย เพิ่มคุณค่าตัวเองในการทำงาน เพิ่มคุณค่าต่อครอบครัวและลับสมองตัวเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6007
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กับดัก!
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 10
นักประพันธ์: สิธยา คูหาเสน่ห์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความเชื่อของคริสตชน เพราะเมื่อเราต้องเจอกับดัก เจอกับอุปสรรค การทดลองต่าง ๆที่เข้ามาในชีวิตขอให้คริสตชนที่จะเข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นทุก ๆ วัน เพื่อที่เมล็ดแห่งความเชื่อในหัวใจของเราจะเติบโตมากขึ้นทุกวันและรักพระองค์มากขึ้นทุกวัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6541
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กับดักแห่งความเฉยเมย
นักประพันธ์: พิธพร จงนิมิตรสถาพร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เรื่องกับดักแห่งความเฉยเมย เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและชีวิตของเด็กกับโลกปัจจุบัน สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลกไม่ใช่ความเกลียดหรือความโกรธ หากแต่เป็นความเฉยเมยต่างหาก และในทางตรงข้ามก็ยังคงเป็นจริง นั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความเอาใจใส่ซึ่งเรามีให้แก่กันและกันโดยเฉพาะเด็ก ๆ ของเรา วิธีที่เราจะช่วยเขาได้ดีที่สุดก็เพียงแค่คอยเอาใจใส่พวกเขาเท่านั้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3597
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเครียด:หดหู่ใจ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อความเครียดเกิดมาก ๆ ขึ้นจะก่อให้เกิดความหดหู่ใจท้อแท้ หากถึงจุดนี้นับว่าเป็นเรื่องอันตรายมาก เพราะอาจจะทำลายชีวิตทั้งชีวิตของเราได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3556
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คอรัปชั่นใกล้หรือไกลจากชีวิตคุณ
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เรื่องนี้ได้กล่าวถึงการคอรัปชั่นในประเทศไทย ปัญหาการคอรัปชั่นในข้าราชการ ในสังคมไทย คริสเตียน จะต้องเป็นตัวยากำราบความเปื่อยเน่านั้น แต่ถ้าคริสเตียนกลับเกิดเน่าเปื่อยหรือทำชั่วเสียเอง ความหวังของสังคมจะไปอยู่ที่ไหน? ขอให้ความชั่วร้ายหรือคอรัปชั่นที่กำลังกัดกินสังคมไทยของเราในเวลานี้เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นภาพที่แท้จริงของคริสเตียนและคริสตจักรไทยในปัจจุบัน ขออย่าให้ตัวของคุณเป็นแหล่งเพาะเชื้อแห่งความเน่าเปื่อยนี้ ขอให้คุณถามตัวของคุณเองว่าวันนี้ชีวิตของคริสเตียนชั้นผู้นำอย่างคุณเป็นเขตปลอดคอรัปชั่นหรือเปล่า?
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3592
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ต่อสู้กับความอับอายจากจุดต่ำสุดของชีวิตสู่สภาพเดิม
นักประพันธ์: ปฏิมา คงสืบชาติ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์พูดชัดเจนเรื่องการสารภาพอย่างเหมาะสม (1 ยอห์น 1:5-10) และเรื่องการนำเอาจุดที่มืดมนของเราเข้าสู่ความสว่าง (เอเฟซัส 5:1-13) ขั้นตอนที่เจ็บปวดที่สุดของกระบวนการกลับสู่สภาพเดิมคือ การก้าวออกจากสภาวะปฏิเสธและแบ่งปันเรื่องความบาปของเรากับผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ต้องการจะช่วยเรา ระบบในร่างกายของเรามักสั่งให้เราปกป้องความผิดของเราไว้ เราอาจจะสารภาพบางส่วนในตอนแรก กระบวนการปลดเปลื้องความหลอกลวงมักจะใช้เวลาเสมอ ทำไม เหตุผลของคำถามนี้เป็นเหตุผลเดียวกับที่อาดัมและเอวาซ่อนตัวจากพระเจ้า นั่นก็คือความอับอายและความกลัว (ปฐมกาล 3:10)
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3420
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยืนหยัดในความเชื่อโดยลำพัง
พระคัมภีร์: มัทธิว 5; ผู้วินิจฉัย 2; เยเรมีย์ 14; มัทธิว 24
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้อธิบายการยืดหยัดในความเชื่อโดยลำพังว่าถ้ามนุษย์เราอยู่โดยตัวเองหรือว่าอยู่ตามลำพังต้องมีความอดทน ความพยายาม เหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ว่า พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและสอนให้มนุษย์มีความพยายามและอดทนในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะทำผิดอะไรก็ตามพระองค์ก็จะอยู่กับเรา พระเจ้าทรงมีพระคุณให้มนุษย์เรากลับใจจากความบาป.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6067
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยุทธอุบายของมารซาตาน
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 11; เอเฟซัส 4; โรม 12; ยอห์น 8; วิวรณ์ 12; 2 ยอห์น 1
นักประพันธ์: สมชาย พรมไทยสงค์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้นำเสนอวิธี ที่คริสเตียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการของซาตาน เรียนรู้เป้าหมายในการโจมตีของมาร การโจมตีต่อสู้ของมารและเราจะสามารถป้องกันตัวเองให้พ้นจากการโจมตีของมารได้อย่างไร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #5960
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รู้จัก...พอ
พระคัมภีร์: ฟีลิปปี 4; ฮีบรู 13
นักประพันธ์: สมพร ศิริกลการ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการรู้จักพอ ความพอใจเป็นพรพิเศษของพระเจ้า คนที่รู้จักพอเป็นคนที่ได้รับการอวยพร ความพอใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นรน งอมืองอเท้าไม่ต้องการกระตือรือร้น หรือไม่ต้องตั้งใจทำชีวิตให้ดีที่สุด แต่หมายถึงชีวิตที่มุ่งมั่นเต็มที่ ทุ่มเทเต็มกำลังแต่พอใจในสิ่งที่มีและที่ได้รับมา มีทัศนะคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความพอใจในชีวิตของตนเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5950
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลุมที่ผู้รับใช้พระเจ้าควรระวัง
นักประพันธ์: Zodhiates, Spiros
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจสำหรับศิษยาภิบาล ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำ การวางตน การประพฤติ ท่าที ต่าง ๆ ความเหมาะสมเพื่อที่จะสามารถดำรงแหน่งศิษยาภิบาลที่ดีได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #2971
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อการพนันแพร่ไปทุกหัวระแหง
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 6
นักประพันธ์: เถาธรรม
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสเตียนเราจะต้องแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้า แม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นอาจจะไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ดังพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า เราทำสิ่งสารพัดได้ ไม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น ถ้าเราวิเคราะห์วิจารณ์ความเป็นไปในสังคมตามหลักของพระวจนะของพระเจ้า เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงพอพระทัยในท่ามกลางค่านิยมฝ่ายโลก.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6102
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อมะเร็งคุกคามผู้รักษาโรค
นักประพันธ์: นพลักษณ์ เคเบิ้ล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การทดลองและการทดสอบดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตคริสเตียน หน้าที่ของเราก็คือจะต้องเตรียมพร้อมและสามารถที่จะรับมือกับการทดลองและการทดสอบนั้น ๆ ให้ได้ด้วยการช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยที่รู้ว่าพระองค์จะทรงดูแลและช่วยกู้ในที่สุด
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3518
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อเผชิญความทุกข์ยาก
พระคัมภีร์: ยากอบ 1
นักประพันธ์: มาโนช แจ้งมุข
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระวจนะที่นำมาเป็นพระพรฉบับนี้ มาจาก พระธรรมยากอบ 1.2-12 ซึ่งท่าน ยากอบเขียนขึ้นเพื่อหนุนใจคริสเตียนที่ต้องเผชิญความทุกข์รอบด้าน ในเวลานั้นคริสเตียนกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ มีการต่อต้านจากทหารโรมันจากคนพื้นเมืองจากยิวด้วยกัน ยากอบหนุนใจว่าพวกเขาสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ทั้งหลายได้ ขอนำมาเป็นข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายว่า เราสามารถเผชิญปัญหาความทุกข์ยากได้อย่างไรในบทความนี้.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6083
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เทคนิคพิชิตความเครียด
พระคัมภีร์: มัทธิว 26
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา เรื่องนี้ได้กล่าวถึงเทคนิคพิชิตความเครียด โดยการเลียนแบบอย่างจากพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6549
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไพ่ทาโรห์คำตอบหรือหายนะ?
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นเรื่องของความเชื่อที่งมงายกับโชคชะตา การค้นหาคำตอบของชีวิตโดยไพ่ทาโรห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า วัยรุ่นมากมายกำลังหันมาหาไพ่ทาโรท์เพื่อแสวงหาคำแนะนำ และบ่อยครั้งที่จะตามมาด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายจากแฟ้มข้อมูลของผู้ให้คำปรึกษา ผู้ปกครองและนักจิตวิทยา มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบางคนที่รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตของตนเองจะมีความหวาดกลัว สับสน จนถึงแม้กระทั่งคิดที่จะฆ่าตัวตาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3598
Share