ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การนมัสการ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การนมัสการพระเจ้าในครอบครัว
นักประพันธ์: ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการนมัสการพระเจ้าในครอบครัวว่าเป็นสิทธิของคริสเตียนที่จะรู้จักการนมัสการพระเจ้า ไม่ว่าทุกชาติทุกศาสนาก็จะเรียนรู้จักคำนี้ ดังนั้น ขอให้พระเจ้าช่วยเราให้เห็นความจริงในเรื่องนี้ว่า เครื่องบูชาหรือกิจกรรมอะไรก็ตามไม่ได้ดีไปกว่าเท่ากับการที่เรามานมัสการพระเจ้าให้สิ่งที่พระเจ้าสร้างทุกสิ่งนมัสการพระเจ้า ขอให้เราทั้งหลายมีการนมัสการพระเจ้าในบ้าน เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3301
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จงนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง
นักประพันธ์: พอลมานีคัม เจ.ที.
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของการนมัสการในชีวิตคริสเตียน เราจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างไร การนมัสการพระเจ้าในพิธีและเทศกาลต่างๆ การนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงที่แท้จริงเป็นอย่างไรโดยจะได้ศึกษาจากหนังสือเล่มนี้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #8151
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำไมจึงควรมีการนมัสการในครอบครัว
นักประพันธ์: เอ. ดับเบิลยู. โทเซอร์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การนมัสการในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่ครอบครัวคริสตชนควรจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตครอบครัว บทความนี้ได้ให้เหตุผลว่าทำไมควรที่จะมีการนมัสการในครอบครัว.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6465
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:จิตวิญญาณที่กระหาย
พระคัมภีร์: สดุดี 42
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ดาวิดกำลังคร่ำครวญถึงพระวิหารของพระเจ้า แท่นบูชาและการนมัสการพระองค์ ขณะที่เขากำลังมีความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัส เพราะถูกศัตรูตามราวี แต่กระนั้น จิตใจของดาวิดก็คิดถึงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบาก ความเจ็บไข้ได้ป่วย ยากจน อุบัติเหตุ ฯลฯ พระวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจเราว่า จงหวังใจในพระเจ้าอยู่เสมอ พระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ (help) และเป็นผู้สนับสนุน (countenance) พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ที่เราสามารถไว้วางใจได้ตลอดเวลา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6830
Share