ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การอธิษฐาน (24)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย
เรื่องย่อ: 30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว ซึ่งเน้นถึงการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว เพื่อที่พระเจ้าจะอวยพรประเทศลาวให้ส่องสว่างท่ามกลางประชาชาติ ความสนใจของตัวแทนได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นส่วนสำคัญในสารอธิษฐานฉบับนี้ ซึ่งเป็นภาพแห่งความหวังที่อยากจะให้เกิดขึ้นในประเทศลาว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 21 ขนาดไฟล์: ID: #7390
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การฟื้นฟูที่จะมาถึง
นักประพันธ์: บิลล์ ไบร์ท์
ผู้พิมพ์: องค์การแคมพัสครูเสดฟอร์ ไคร้ต์นานาชาติ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการอดอาหารและอธิษฐาน เขียนขึ้นจากมุมมองฝ่ายจิตวิญญาณ หนังสือนี้เขียนจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเป็นหลัก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 172 ขนาดไฟล์: ID: #8122
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอธิษฐาน:การเป็นพยานและให้ชีวิต
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 2
นักประพันธ์: วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอธิษฐาน วิธีการอธิษฐานที่เกิดผล การอธิษฐานเป็นพลังแห่งการดำเนินชีวิต คริสตชนไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีการอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานเป็นการสนทนากับพระเจ้า ให้พระเจ้าที่จะสอนเราอธิษฐานมากยิ่งขึ้นและให้พระองค์ใช้เรามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6470
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอธิษฐานกับการรักษาโรค
พระคัมภีร์: ยากอบ 5
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการอธิษฐานกับการรักษาโรคซึ่งปรากฎในพระธรรม ยากอบ 5:13-20 เมื่อเรา พูดถึงเรื่องการอธิษฐานกับการรักษาโรคครั้งใด เราเองก็พบว่าคริสเตียนด้วยกันเองก็ยังมีความคิดและความเชื่อไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะพระธรรมตอนนี้ คนที่สนใจการรักษาโรคก็ไม่ค่อยให้ความสนใจพระธรรมตอนนี้เท่าที่ควร และบางคนที่สนใจก็ตีความพระธรรมตอนนี้ผิดพลาด โดยเฉพาะคนที่เชื่อเรื่องการรักษาโรคแบบตกขอบตกคู พระคำตอนนี้ทำให้คริสเตียนโต้แย้งกันมาก แต่ก็ให้คำสอนที่ดีในเรื่องการอธิษฐานกับการหายโรคมากด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6392
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ควรอธิษฐานอย่างไร
นักประพันธ์: ชลิ้งค์ บาซิเลีย
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระองค์ทรงให้ความลำบากเกิดขึ้นแก่เรา เพื่อจะฝึกฝนและตีสอนเรา พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเราในบางด้านหรือทั่วไป เราควรถ่อมตัวลง ยอมรับการตีสอนของพระเจ้า โดยผ่านทางการอธิษฐานและเราควรรู้วิธีการอธิษฐานว่าควรอธิษฐานอย่างไรด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 28 ขนาดไฟล์: ID: #221
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความจริงเกี่ยวกับการอธิษฐาน
พระคัมภีร์: 1 เธสะโลนิกา 5
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้จะทำให้เราทราบถึงฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐาน ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจะเติบโตขึ้นก็โดยการอธิษฐาน ไม่มีคริสเตียนคนใดจะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เข้มแข็งโดยไม่อธิษฐาน ไม่มีคริสตจักรใดจะเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณโดยไม่อธิษฐาน การอธิษฐานทำให้ชีวิตคริสเตียนเข้มแข็งและทำให้การรับใช้ของคริสเตียนเกิดผล
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6215
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ในการอธิษฐาน
พระคัมภีร์: มัทธิว 6
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการอธิษฐาน พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนสาวกให้อธิษฐานว่า "ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่" แผ่นดินของพระเจ้าเป็นหัวใจสำคัญในการประกาศข่าวประเสริฐ ฉะนั้นให้เราที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในความคิด คำพูดและการกระทำของเราอยู่ตลอดเวลาไม่เพียงแต่เท่านั้นให้เราที่จะประกาศและเป็นพยานสำแดงความรักแก่คนรอบข้างด้วย.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6445
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำอธิษฐานที่เกิดผล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องคำอธิษฐานที่เกิดผลขึ้นมีจริง เป็นเรื่องที่เกิดจากศิษยาภิบาลท่านหนึ่งเข้าไปที่โบสถ์แล้วเจอกับศิษยาภิบาลคนใหม่ท่านหนึ่งจึงได้ขอร้องให้ศิษยาภิบาลคนนั้นช่วยอธิษฐานเผื่อลูกชายของเขาด้วย หลังจากนั้นลูกชายของเขาก็ได้รับใจใหม่โดยการไปเข้าโบสถ์อธิษฐานทุกวันอาทิตย์ ดังนั้นเวลาที่ท่านอธิษฐาน ขอให้อธิษฐานโดยออกชื่อผู้ที่ท่านต้องให้เขาได้รับความรอดโดยการออกเสียงชื่อของผู้นั้นดัง ๆ ให้เขาได้รับความรอด เช่นเดียวกับเรื่องนี้.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6500
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำอธิษฐานในพระคัมภีร์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับ คนที่ได้ทิ้งรอยจารึกอย่างลึกซึ้งไว้บนโลกที่ถูกแช่งสาปเพราะความบาปนี้ก็คือ มนุษย์จำพวกที่ใช้เวลาอธิษฐาน เราทราบแล้วว่าคำอธิษฐานนั้นมิใช่เพียงแต่อำนาจที่ทำให้พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราเท่านั้น แต่คำอธิษฐานยังสามารถเปลี่ยนจิตใจของคนได้ ดังนั้น เมื่อเราติดต่อกับพระเจ้าเสมอ ๆ แทนที่เราจะมีหน้าตาเศร้าโศกหรือหม่นหมอง ใบหน้าของเราจะแจ่มใส่มีรัศมี ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเรา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6516
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือการอธิษฐาน
นักประพันธ์: แฮสกิ้น โดโรธี ซี.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้น เพื่อให้คริสเตียนทุกท่าน ทุกวัย ได้ทราบเกี่ยวกับการอธิษฐานว่าควรอธิษฐานอย่างไร เมื่อไร ที่ไหน และเพื่ออะไรบ้าง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 58 ขนาดไฟล์: ID: #224
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ด้วยคำอธิษฐานของแม่
นักประพันธ์: พอน เปี่ยมศรัทธา
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงชีวิตของทอม ปาปาเนีย ยากนักที่จะนึกถึงภาพของผู้ประกาศและนักเทศน์มีชื่อทอม ปาปาเนีย ในฐานะของผู้ร้ายที่เชี่ยวชาญการใช้อาวุธทั้งปืนและมีด จากอดีตที่ฟังดูไม่ผิดกับเรื่องโหดในจอโทรทัศน์แบบที่คลุ้งด้วยกลิ่นคาวเลือด ความทารุณ แต่เพราะคำอธิษฐานของแม่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงจากมาเฟียมารับใช้พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6690
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตั้งกลุ่มอธิษฐานวิงวอนในคริสตจักร
พระคัมภีร์: ยากอบ 5; 2 พงศาวดาร 7; 1 ซามูเอล 1; 1 ซามูเอล 2; 1 ซามูเอล 3
นักประพันธ์: บัวขาบ รองหานาม
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้ได้พูดถึงเรื่องการตั้งกลุ่มอธิษฐานวิงวอนในคริสตจักรของกลุ่มสตรีโดยจะเน้นไปในการอธิษฐานแล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการตั้งกลุ่มอธิษฐานคือ ขอให้ศิษยาภิบาลทุกคนทำใจให้เข้มแข็งตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ แล้วก็ต่อสู้กับมาร อีกทั้งยังทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสำแดงของพระเจ้าด้วยว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหน.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6141
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ท่านกำลังทำอะไรเพื่อช่วยศิษยาภิบาลของท่าน?
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับสมาชิกคริสตจักรทุกคนที่จะหนุนใจ ส่งเสริม ช่วยเหลือศิษยาภิบาลของท่าน โดยการอธิษฐาน การอดอาหาร เพื่อที่จะเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามาร และเพื่อที่เราจะมีผู้นำที่เข้มแข็ง และมีพลังมากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #5933
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูอธิษฐานเผื่อท่าน
พระคัมภีร์: ยอห์น 17
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการอธิษฐานของพระเยซู ที่ได้ทรงอธิษฐานเพื่อเราทั้งหลาย พระองค์ทรงขอให้เรามีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขอให้เรามีความเชื่อมั่นคงจนถึงสุดปลาย และขอให้เราซาบซึ้งในความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทุกวันและดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรักเสมอไป
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6346
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รอคอยด้วยใจอธิษฐาน
พระคัมภีร์: สดุดี 37; มัทธิว 21
นักประพันธ์: สิธยา คูหาเสน่ห์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ขอให้เราทูลพระองค์ด้วยใจอธิษฐาน และรอคอยด้วยความอดทน เมื่อเรามีความทุกข์และความปวดร้าวใจ ขอให้เราอธิษฐาน “มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน...” (ยากอบ 5:13)
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3504
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สัญญาอธิษฐาน
นักประพันธ์: Utley, Paul
ผู้พิมพ์: TCCC
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นใบสัญญาอธิษฐาน เพื่อฝึกให้เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในการที่จะเข้าสนิทอยู่ในพระเจ้าโดยผ่านการอธิษฐาน การวิงวอน เพื่อให้เราเป็น บุรุษและ สตรีแห่งการอธิษฐาน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5468
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อธิษฐานด้วยความเชื่อ
นักประพันธ์: พงษ์ ตนานนท์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การอธิษฐานด้วยความเชื่อต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และต้องไม่ใช่การอธิษฐานเมื่อชีวิตมีปัญหาหรือเผชิญกับวิกฤตของชีวิตเท่านั้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2944
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เพียรอธิษฐาน
พระคัมภีร์: ลูกา 18
นักประพันธ์: พงษ์ ตนานนท์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระองค์ทรงบอกว่าทุกคนที่ขอก็จะได้รับ ผู้ที่แสวงหาก็จะพบ และผู้ที่เคาะประตู ประตูก็จะเปิด การอธิษฐานจะได้รับการตอบรับ แม้ว่าคำอธิษฐานนั้นจะมาจากคนที่อ่อนแอที่สุดและต่ำต้อยที่สุดในสังคม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2955
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่ออธิษฐานกับพระเจ้า/คริสเตียนควรใช้สรรพนามแทนตัวเองอย่างไร
นักประพันธ์: ถนอม ชัยวงศ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อคริสเตียนพูดกับพระเจ้า (อธิษฐาน) หรือพูดถึงพระเจ้าให้ผู้อื่นฟังเราควรใช้คำราชาศัพท์ เพราะจะทำให้ผู้ที่ฟังเกิดความสำนึกว่า พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ และน่าเคารพนับถือ ดังนั้นผมจึงใคร่ขอเสนอในที่นี้เสียเลยว่า เป็นไปได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนคำสรรพนาม ที่ใช้เรียกตัวเองว่า “เรา” หรือ “เราทั้งหลาย” มาเป็น “ข้าพระองค์” หรือ “ข้าพระองค์ทั้งหลาย” เหมือนกับคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนใน มัทธิว 6:9-13
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3353
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่ออธิษฐานรักษาโรคดูไร้ผล
นักประพันธ์: แจ็ค เฮย์ฟอร์ด
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อการแสวงหาชัยชนะของเรา ทำให้การมีส่วนในชัยชนะนิรันดร์แห่งความเชื่อของเราลดน้อยลง มันก็ถึงเวลาที่จะประเมินลำดับความสำคัญในความคิดของเราใหม่แล้ว อัครทูตเปาโลเขียนไว้ว่า “เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย” (โรม 8:18) พระสัญญาถึงความชื่นชมยินดีในสวรรค์สมควรสำแดงถึงความสำเร็จในความเชื่อของเราและแผ่รัศมีเหนือคำถามที่ยังฝังลึกในใจของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3448
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนะแนวการตั้งกลุ่มอธิษฐาน
พระคัมภีร์: มัทธิว 18
นักประพันธ์: Kolman, Robert E.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ทางหนึ่งที่จะช่วยให้ท่าน เอาใจใส่ต่อการอธิษฐานมากขึ้นทุกวัน ก็คือ การตั้งกลุ่มอธิษฐาน เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า พระเจ้าทรงตั้งวิธีนี้เพื่อนำการฟื้นฟูมาสู่คริสเตียน จึงไม่เป็นการแปลกเลยที่คริสเตียนในยุคปัจจุบันต่างตื่นตัวมีความสนใจอย่างใหญ่หลวง ต่อการตั้งกลุ่มอธิษฐาน ฉะนั้นผู้ที่ต้องการรู้เรื่องพลังอำนาจแห่งการอธิษฐานจึงควรศึกษาจากหนังสือเล่มนี้ ว่ากลุ่มอธิษฐานอำนวยประโยชน์อะไรแก่ท่านได้บ้าง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #21
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การอธิษฐานและการสรรเสริญ
พระคัมภีร์: สดุดี 62; เอเฟซัส 5
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: นมัสการ เป็นคำกว้างและครอบคลุมไปทุกอย่าง เป็นถ้อยคำสิ่งที่เราสัมพันธกับพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ การนมัสการต้องออกมาจากจิตวิญญาณของเรา ไม่มีสิ่งใดที่เป็นความสุขเท่ากับการนมัสการพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3576
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ให้เรามาถือศีลอดอาหารอธิษฐานเผื่อสตรีทั่วโลกกันเถอะ
พระคัมภีร์: โคโลสี 4; สดุดี 126; สุภาษิต 31
นักประพันธ์: บัวขาบ รองหานาม
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การถือศีลอดอาหารและอธิษฐานเผื่อสตรีทั่วโลก ความเจ็บปวดรวดร้าวและความขมขื่นใจของสตรีเหล่านั้นมีความสำคัญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามาก จนพระองค์ได้เสด็จลงมาตายแทนพวกเราเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในชีวิตของเราทุกคน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5988
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไม่ง่ายนักที่จะอธิษฐาน
นักประพันธ์: Hewry, J.Gardon
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เป็นการง่ายกว่าที่จะเป็นผู้กล่าวพระวจนะ, ผู้อาวุโส, ผู้ดูแลโบสถ์, ครูสอนรวีวารศึกษา, ผู้เยี่ยมเยียน, หรือคนงานหนุ่ม แต่การที่จะดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นชีวิตแห่งการอธิษฐานนั้นเป็นงานที่ยากเหตุผลก็คือ มารซาตานไม่ต้องการให้เราอธิษฐานเพราะว่าเวลาเดียวที่เราจะต่อสู้กับซาตานและงานของมันก็คือ เมื่อเราอธิษฐาน ดังนั้นซาตานจึงใช้ความพยายามอย่างสูงในการทำลายชีวิตแห่งการอธิษฐานของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3343
Share