ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ (16)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การหนุนใจมีประโยชน์
พระคัมภีร์: กิจการ 15; กิจการ 20
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องการหนุนใจมีประโยชน์อยู่หลายด้านมาก ดังนั้นฤดูกาลอาจมีที่สิ้นสุด แต่เวลาของการหนุนใจไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้เราหนุนใจกัน มาช่วยกันให้สมาชิกในคริสตจักร อิ่มใจ หนุนใจ มีกำลัง มีความหวัง มีน้อยคนที่จะรู้ว่า การหนุนใจมีประโยชน์มหาศาลในชีวิตคริสเตียน คริสเตียนในเมืองไทยมีปัญหามาก อาจเป็นเพราะหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งคือ คริสเตียนไทยขาดการหนุนใจด้วยคำพูดและการกระทำ เหมือนกับที่พระเจ้าทรงให้คนอื่นหนุนใจ และประสงค์จะใช้เราให้หนุนใจคนอื่นด้วยถ้าเราเต็มใจ.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6047
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ก้าวใหม่
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 5
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: แคมปัส เอาท์รีช แห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทเรียนเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้คุณได้เข้าใจชัดเจนในเรื่องความถูกต้อง ซึ่งถ้าคุณเพิ่งได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ให้มาเริ่มทบทวนด้วยกันเพื่อให้แน่ใจในสิ่งที่คุณได้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนว่า อะไรได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วและจะมีวิธีเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าได้อย่างไรโดยการศึกษาจากบทเรียนนี้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 31 ขนาดไฟล์: ID: #3808
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ของประทานประเสริฐที่สุด
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 12
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำสอนเรื่องการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำเราให้มาพบพระคริสต์เพื่อเราจะได้รับความรอดพ้นบาปและเพื่อเราจะได้รับความรอดพ้นบาปและเพื่อการเข้าสนิทกับพระเจ้าโดยการอุทิศตัวและเพื่อรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #91
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: ยงยุทธ์ ฟูเกียรติสุทธิ์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” มีเหตุการณ์ต่าง ๆ บังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็นการเผยพระวจนะการพูดภาษาแปลก ๆ และการแปล การรักษาโรค อิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #1917
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำตอบเดียวของ "ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)"
นักประพันธ์: สมพิศ วิชญวิเชียร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางอารมรณ์ เป็นสิ่งที่ผู้คนคิดว่าเป็นถนนนำสู่ความสำเร็จ แต่ตำราความฉลาดทางอารมณ์จะเริ่มต้นที่ให้รู้จักตัวเองก่อน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง การฉลาดทางอารมณ์เป็นการฉลาดที่ไม่มีใครรัก ดังนั้นพระเยซู คือ คำตอบเดียว สำหรับผู้แสวงหา ความฉลาดทางอารมณ์ และตำรา ความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีประสิทธิภาพที่สุด สมบูรณ์ที่สุด จะพบในพระคริสตธรรมคัมภีร์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6070
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผู้ประกาศ ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐซ่อนตัวอยู่
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 4
นักประพันธ์: โรเบิร์ต นิชิโมโตะ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ของประทานของพระเจ้า ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3523
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิญญาณแห่งการขอบพระคุณ
พระคัมภีร์: ลูกา 17
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงหน้าที่ของคริสเตียน นั่นก็คือขอบพระคุณพระเจ้า เพราะเราได้รับสิ่งดีต่างๆ มาจากพระเจ้า ฉะนั้นให้เราที่จะขอบพระคุณพระองค์ให้เราที่จะมีวิญญาณแห่งการขอบพระคุณอยู่เสมอ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6314
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สิทธิอำนาจของพระเจ้าในการให้บัพติศมา
นักประพันธ์: ดัค แฮมเม็ทต์
ผู้พิมพ์: Resources For Missions
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องสิทธิอำนาจของพระเจ้าในการให้บัพติศมา จะช่วยให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการรับบัพติศมา ซึ่งผู้ที่จะรับบัพติศมาต้องมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ต้องสมัครใจในการรับเชื่อ ซึ่งขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ในการรับบัพติศมาได้มีการอ้างอิงจากในพระคัมภีร์เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นในเรื่องบัพติศมา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 44 ขนาดไฟล์: ID: #6847
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เผชิญจิตสำนึก
พระคัมภีร์: ยอห์น 8; กิจการ 23; 1 โครินธ์ 8; 2 โครินธ์ 1; 1 ทิโมธี 1; 2 ทิโมธี 1; ทิตัส 1; ฮีบรู 9; 1 เปโตร 2
นักประพันธ์: Wiersbe, Warren W.
ผู้พิมพ์: อมตธรรมเพื่อชีวิต
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องเผชิญจิตสำนึกได้กล่าวถึงจิตสำนึกที่ดี สภาพจิตสำนึกในลักษณะต่าง ๆ และวิธีการมีจิตสำนึกที่ดีในแบบคริสเตียน การทำพันธกิจของพระเจ้าโดย เราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ แต่ขอให้ระวังให้ดีว่าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นจะต้องถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #1923
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แก่นความเชื่อพระเยซู
พระคัมภีร์: 2 ทิโมธี 2
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: อาจารย์เปาโลบอกให้ทิโมธีระลึกถึงสิ่งที่เป็นแก่นของหัวใจของคริสเตียน สิ่งนั้นคือ จงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย และทรงสืบเชื้อสายจากดาวิด ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้น.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6075
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การบังเกิดเป็นมนุษย์-ความล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 3; ฟีลิปปี 2
นักประพันธ์: เฮเล็น จาร์วิส
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ความคิดตามธรรมดา ที่จะยอมรับเหตุผลของการบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงมีคำที่ว่า “ความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่” แต่ในฝ่ายวิญญาณถ้าเราเชื่อและยอมรับ ความลับลึกนี้ได้สำแดงให้เห็นความยิ่งใหญ่แห่งสติปัญญาของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3499
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การพูดภาษาแปลก ๆ
พระคัมภีร์: กิจการ 2
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระธรรม กิจการ 2:1-4, บทที่ 10,12,19 พระคัมภีร์เหล่านี้ล้วนกล่าวถึง เมื่อพระวิญญาณเสด็จลงมา ต่างก็พูดภาษาแปลก ๆ ทั้งสิ้น อาจารย์เปาโลกล่าวว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพระสัญญาจากพระเจ้า เพื่อให้เราทั้งหลายรับใช้พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3578
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณ
พระคัมภีร์: ฟีลิปปี 4
นักประพันธ์: ชัยยุทธ วันสอง
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อผู้นั้นมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า การรักษาความสัมพันธ์ และรักษาชีวิตให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งกว่า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3564
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ผลและของประทานจากพระวิญญาณ
นักประพันธ์: ร็อคนี่
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเพื่อเราจะสำแดงพระองค์แก่คนอื่น ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เกิดการรักษาโรค ตัวอย่างหญิงตกเลือดซึ่งได้สัมผัสชายฉลองของพระเยซู (พระวิญญาณบริสุทธิ์) แล้วหายโรค (มาระโก 5:28-29) พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ห่วงใยลูกทุกคน พระองค์ทรงประทานตามความปรารถนาของลูก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3577
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:สิ่งใหม่
พระคัมภีร์: เอเสเคียล 36; อิสยาห์ 62; เศฟันยาห์ 3; 2 โครินธ์ 4
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระเจ้าของเราไม่ติดยึดอยู่กับสิ่งเก่า ๆ หรืออดีตที่ล่วงผ่านมาแล้ว แต่พระองค์ยังทรงทันสมัยอยู่เสมอ มีความมุ่งมาดปรารถนาจะเห็นสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะชีวิตของบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ พระเจ้าต้องการให้พวกเราทุกคนเป็นดังนี้ : มีชีวิตใหม่ มีความหวังใหม่ มีความตั้งใจใหม่ และมีแรงบันดาลใจใหม่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6666
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เงินตะลันต์
พระคัมภีร์: มัทธิว 25
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: มัทธิวได้บันทึกในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเรื่อง “เงินตะลันต์” หรือการใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ได้กล่าวถึงชายสี่คน คนแรกเป็นนาย และอีกสามคนเป็นทาส(คนรับใช้) และได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนว่าคนไหนที่ฉลาดและใช้ความสามารถมากน้อย ก็ดูได้จากการกระทำของเขา! สรุปพระคัมภีร์ตอนนี้ คือ พระเยซูคริสต์สอนเรื่องความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6777
Share