ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เงิน (8)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนจะจัดการกับเรื่องการเงินอย่างไร?
นักประพันธ์: ศิลเวช กาญจนมุกดา
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตของคริสเตียนที่จะต้องมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการจัดการเรื่องเงินให้เหมาะสม ไม่ให้หลงไปเพราะโลภเงินทอง เพราะว่าความมั่งมีและทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ใช่ความบาปถ้าเราเชื่อฟังและรักพระเจ้า พระเจ้าก็จะอวยพรให้มั่งคั่ง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6566
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการเงินของท่าน
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนซึ่งทุกคนให้ความสนใจ ให้ความสำคัญโดยไม่มีใครในเวลานี้จะดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น คล่องตัว หากปราศจากการเงินที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของตน สิ่งน่าสะพรึงกลัวที่คิดถึงในที่นี้นั้น มุ่งมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินทองของผู้นำ นักธุรกิจ ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณค่ามากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการถวายกับพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3399
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข? หรือทุกข์?
นักประพันธ์: ต้นไผ่
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงปัญหาของสภาพสังคมในปัจจุบัน ปัญหาเศรษฐกิจ วิกฤษทางการเงินที่เกิดขึ้น ปัญหาทางด้านเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้อคิดสำหรับคริสเตียนเราต้องพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6556
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะเลือกเงินหรือชีวิต
นักประพันธ์: ประกาย นนทวาสี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมจึงต้องคิดถึงคุณค่าของชีวิตเป็นประเด็นหลัก เราจึงต้องแสวงหาสารัตตะของชีวิตเพราะชีวิตเราต้องกลับมาสู่ความเชื่อมโยงกับชุมชน ครอบครัวสังคม และโดยเฉพาะจิตวิญญาณ เรามิบังควรให้เงินเป็นจ้าวเหนือหัวเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2907
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จัดการเรื่องเงินอย่างมีทักษะ
นักประพันธ์: ลาร์รี่ เบอร์เก็ตต์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การจัดการการเงินเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจดูแลอย่างดี ต้องมีการเรียนรู้ทักษะบางอย่าง ลาร์รี่ เบอร์เก็ตต์ สละเวลาเพื่อช่วยคริสตชนให้ได้รับความรู้และทักษะในการจัดการกับรายได้ส่วนบุคคลเพื่อให้มีสันติสุข และสามารถเป็นพระพรแก่ผู้อื่นได้ ต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดงบประมาณ เครดิต และหนี้สินจากหนังสือเล่มล่าสุดของเขาที่ชื่อ “ตอบคำถามเรื่องการเงินของครอบครัวคุณ”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3488
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รากเหง้าความชั่ว
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนรักเงิน ย่อมไม่อิ่มด้วยเงิน” (ปัญญาจารย์. ๕.๑๐) การรักเงินทองนั้นถือว่าเป็นรากเหง้าความชั่ว คริสเตียนที่รัก ถ้าพระเจ้าอวยพระพรให้เรามั่งมี ก็ขอบพระคุณพระองค์ เพราะการมีเงินไม่ใช่ความบาป คริสเตียนสามารถร่ำรวยได้ จงใช้เงินเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เถิด.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6805
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิถีชีวิตเรียบง่าย:เส้นทางสู่เสรีภาพจากเทพเจ้าเงินตรา
นักประพันธ์: เถาธรรม
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายของคริสเตียนที่พระเจ้าทรงอวยพระพร ให้เราที่จะดำรงชีวิตแบบแนวทางพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตเรียบง่ายแบบพระคัมภีร์นับได้ว่าเป็นด้านหนึ่งของชีวิตสาวกของพระเยซูคริสต์ เป็นชีวิตที่งดงามเป็นเสรีภาพที่คริสเตียนมี ซึ่งมาจากการเชื่อฟังพระเจ้า พึ่งอาศัยการจัดเตรียมอันดีเลิศของพระองค์ ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตและเป็นวิถีทำการดีที่พระองค์ทรงดำริไว้ให้เรากระทำได้โดยเสรีอย่างแท้จริง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #6069
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เงินให้ได้ทุกอย่าง หายนะแห่งชีวิต
พระคัมภีร์: ปัญญาจารย์ 10; อพยพ 20; เฉลยธรรมบัญญัติ 7; มัทธิว 10; ทิโมธี 3
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เรื่องเงินให้ได้ทุกอย่าง เป็นความคิดของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้ที่คิดว่าเงินสามารถบันดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถือว่าเงินคือพระเจ้า แต่สำหรับคริสตชนทุกสิ่งทุกอย่าง มาจากพระเจ้า เงินทองเป็นของประทานจากพระเจ้าฉะนั้นให้เราที่จะมีชีวิตที่พอเพียงและมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #7380
Share