ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ศาสนศาสตร์ (87)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ความรอด (5)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทางเดียวเท่านั้น
นักประพันธ์: Smith, Oswald J.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวความรอดที่มาจากพระเยซูคริสต์ มีแต่ผู้เดียวเท่านั้น ที่สามารถช่วยเราให้พ้นจากความผิดบาปและพระราชทานชีวิตนั้นแก่พวกเราได้ ผู้นั้นคือพระเยซูคริสต์ พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น...ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาเว้นไว้มาทางเรา
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 18 ขนาดไฟล์: ID: #209
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พิธีบัพติศมา
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพิธีบัพติศมาเป็นการอธิบายความหมาย ขั้นตอน ให้เราทำความเข้าใจในพิธีบัพติศมา ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงอย่างชัดเจนว่าเรา ได้เป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร และเดี๋ยวนี้ได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้า โดยการรับบัพติศมา
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 14 ขนาดไฟล์: ID: #5458
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รากฐานมั่นคงแห่งความเชื่อคริสเตียน
นักประพันธ์: แมเกแล ยากอบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อให้มีบทสังเขปแห่งคำสอนพระวจนะของพระเจ้า ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคริสเตียน ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรหนังสือเล็กๆ เล่มนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของผู้ที่เชื่อถือพระองค์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #1307
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สามสิบสามดวง
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องสามสิบสามดวงเป็นหนังสือเปรียบเทียบคำสอนจริยธรรมของพุทธศาสนาและคำสอนของคริสต์ศาสนา เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างอันเป็นรากของทั้งสองศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องมนุษย์ นิสัยสันดานและจุดหมายของมนุษย์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #1848
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักความจริง 40 ข้อที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพ
พระคัมภีร์: ยอห์น 14; ลูกา 1; มัทธิว 28; มาระโก 13; กิจการ 1; โรม 15; 1 โครินธ์ 8; โคโลสี 1; 1 ทิโมธี 2; ฮีบรู 1; 1 เปโตร 1; 1 ยอห์น 2; ยูดา 20; วิวรณ์ 5
นักประพันธ์: Horton, Wade H.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือนี้พิมพ์ขึ้นก็เพื่อผู้ที่อยากจะเชื่อตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ “พระเจ้าเที่ยงแท้มีแต่พระองค์เดียว และทรงมีสภาพเป็นสามพระภาค กล่าวคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #275
Share