ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ศาสนศาสตร์ (87)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์ (34)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรท้องถิ่นแบบพระคัมภีร์ใหม่คืออะไร?
นักประพันธ์: โรเบิร์ต เจ ซาร์เจ้นท์
ผู้พิมพ์: Resources For Missions
เรื่องย่อ: เรื่องนี้เป็นการอธิบายทางศาสนศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าคริสตจักรท้องถิ่นแบบพระคัมภีร์ใหม่คืออะไร? ซึ่งเป็นคำอธิบายที่ง่ายๆ จากพระคัมภีร์เกี่ยวกับคริสตจักรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นกับคำว่าคริสตจักร
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 38 ขนาดไฟล์: ID: #6858
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับพระคริสตธรรมคัมภีร์
นักประพันธ์: เมอร์เรย์ แอนดรูว์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ถ้าไม่มีพระเจ้าพระคริสตธรรมคัมภีร์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย พระเจ้าทรงสามารถประทานพระวจนะของพระองค์ให้แก่เราโดยทางอื่นได้ แต่พระเจ้าทรงเลือกตรัสกับมนุษย์ผ่านทางผู้ที่ได้รับการดลใจจากพระองค์โดยตรง และเป็นการกระทำตามชอบพระทัยของพระองค์เอง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 33 ขนาดไฟล์: ID: #262
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเข้าใจและการเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าในยุคปัจจุบัน
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความเข้าใจและการเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าในยุคปัจจุบัน การที่คริสตชนจะเข้าใจและเข้าถึงพระวจนะ มีหลายทาง เมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองในพระคัมภีร์นั้น การเชื่อฟังพระเจ้าเป็นวิถีของพระเจ้าที่พระองค์ประสงค์จากผู้เชื่อก่อนที่พระองค์จะเปิดเผยความเข้าใจในพระวจนะให้และเป็นวิถีที่เราจะใช้เดินตามพระเจ้าหลังจากที่เราเข้าใจพระวจนะแล้ว.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5998
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พรทิพย์ พระธรรมวิวรณ์ ภาค 2
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 13; วิวรณ์ 1; วิวรณ์ 14; วิวรณ์ 15; วิวรณ์ 16; วิวรณ์ 17; วิวรณ์ 18; วิวรณ์ 19; วิวรณ์ 20; วิวรณ์ 21; วิวรณ์ 22
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือพระคริสตธรรมศึกษาวิวรณ์ ได้กล่าวถึงคำพยากรณ์ในอนาคตก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาก่อนสิ้นยุค พระธรรมวิวรณ์ภาค 2 นี้ เป็นบทเรียนที่ต่อมาจากพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 ขอท่านผู้ใช้หนังสือคู่มือครูวรีวารศึกษาเล่มนี้ โปรดอ่านข้อแนะนำบางประการ ซึ่งมีอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 แล้ว ในบทเรียนได้อธิบายโดยใช้ภาษาแบบง่าย การยกตัวอย่าง การตอบคำถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และนำไปสอนเด็ก ๆ ได้ง่ายมากขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #6840
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พรทิพย์ พระธรรมโรม ภาค 2
พระคัมภีร์: โรม 10; โรม 11; โรม 5; โรม 16; โรม 12; โรม 15; โรม 14
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่รวมเอาหลักคำสอนที่สำคัญ ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ไว้ ในแต่ละบทเรียนมีการยกตัวอย่างเพื่อง่ายต่อการอธิบาย สอนในแต่ละบทเพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจง่าย ครูต้องใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ เป็นคู่มือสำคัญในการเตรียมการสอนด้วย ในบทเรียนบทใดหรือตอนใดที่อ้างข้อพระคัมภีร์ประกอบไว้ ครูก็ควรจะศึกษาข้อพระคัมภีร์นั้นโดยละเอียด ฉะนั้นจึงขอให้พระเจ้าอวยพระพร แก่ครูผู้สอนพระธรรมโรมนี้ ให้การสอนมีผลบริบูรณ์แก่จิตวิญญาณของผู้เรียน และทำให้จิตใจของผู้สอนวัฒนาขึ้น ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #6841
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พรทิพย์ พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 2; โรม 1; ยากอบ 2; มัทธิว 16; ยอห์น 1; 2 ทิโมธี 2; เอสรา 9; สดุดี 119; 1 เปโตร 1; ปฐมกาล 1; มาระโก 8; ฟีลิปปี 2; ลูกา 2; ทิตัส 3; 1 โครินธ์ 12; กิจการ 1; เอเฟซัส 2; 2 โครินธ์ 5; วิวรณ์ 21; ฮีบรู 4; ฮีบรู 10; ฮีบรู 11; โรม 3; โรม 5; โรม 8; โรม 10; มัทธิว 24; ยอห์น 3; ยอห์น 4; ยอห์น 10; ยอห์น 14; ยอห์น 15; ยอห์น 16; ยอห์น 20; 2 ทิโมธี 3; สดุดี 139; ปฐมกาล 2; 1 โครินธ์ 15; กิจการ 2; เอเฟซัส 5
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การที่คริสเตียนจะมีความเชื่อ หรือมีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตที่เข้มแข็ง หรือไม่นั้นอยู่ที่ “รากฐานความเชื่อของเขา” คู่มือเล่มนี้ จะช่วยท่านให้สามารถตอบคนอื่นได้ ถึงเหตุผลที่ท่านมีความเชื่อเป็นคริสเตียน รากฐานความเชื่อที่มั่นคง เพื่อท่านผู้เป็นครูจะใช้ในการสอนผู้ที่มาเรียน ในชั้นของท่านให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #6839
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมพระธรรมปฐมกาล ภาค 2
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 18; ปฐมกาล 19; ปฐมกาล 22; ปฐมกาล 24; ปฐมกาล 25; ปฐมกาล 26; ปฐมกาล 27; ปฐมกาล 28; ปฐมกาล 29; ปฐมกาล 30; ปฐมกาล 31; ปฐมกาล 32; ปฐมกาล 33; ปฐมกาล 37; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 42; ปฐมกาล 43; ปฐมกาล 44; ปฐมกาล 45; ปฐมกาล 50
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือสำหรับครูรวีวารศึกษา เพื่อสอนเด็ก ๆ ในเรื่องพระธรรมปฐมกาล และเนื่องจากหนังสือ พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมปฐมกาล ภาค 2 นี้ เป็นตอนต่อจากภาค 1 ดังนั้นก่อนที่ครูจะทำการสอน ก็ขอให้ท่านย้อนกลับไปดูคำแนะนำในภาค 1 ให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อว่าการสอนของท่านจะได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวีวารศึกษา
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #5363
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมพระธรรมฮีบรู
พระคัมภีร์: ฮีบรู 1; ฮีบรู 2; ฮีบรู 3; ฮีบรู 4; ฮีบรู 7; ฮีบรู 10
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือสำหรับศึกษาพระธรรมฮีบรู เพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในบทเรียน คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผนในการสอนในแต่ละบท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และผู้ที่สนใจเรียนสามารถนำมาอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะแยกเป็นบทเรียนแต่ละบทง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 59 ขนาดไฟล์: ID: #5371
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา 13 มหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดินโลก
พระคัมภีร์: ยอห์น 1; มัทธิว 4; โรม 1; 1 โครินธ์ 15; มาระโก 10; กิจการ 12; ฟีลิปปี 33; ยอห์น 6; ยอห์น 12; ยอห์น 14; ยอห์น 4; ยอห์น 20; มัทธิว 9; มัทธิว 28; มัทธิว 26; มัทธิว 27; ลูกา 5; สดุดี 159
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือสำหรับครูรวีวารศึกษา สำหรับสอนพระคริสตธรรมศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในการสอน วิธีการสอนซึ่งในคู่มือนี้ได้แนะนำ ว่า จงใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดสองชั่วโมง สำหรับเตรียมการสอนทุกครั้ง โปรดจำไว้ว่า อย่าเทศนาในชั้นเรียน แต่จงสั่งสอนเหมือนครูสอนศิษย์อย่าอ่านจากคู่มือครูในเวลาสอน แต่จงศึกษากับนักเรียน จากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรง อย่าถือคู่มือครูในเวลาสอน จงถือพระคริสตธรรมคัมภีร์ อย่าพูดแต่ฝ่ายเดียว แต่จงให้นักเรียนมีโอกาสพูดบ้าง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 46 ขนาดไฟล์: ID: #5365
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา ดาเนียล
พระคัมภีร์: ดาเนียล 1; ดาเนียล 2; ดาเนียล 3; ดาเนียล 6; ดาเนียล 5; ดาเนียล 8; ดาเนียล 7; ดาเนียล 9; ดาเนียล 10; ดาเนียล 11; ดาเนียล 12
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมดาเนียล จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตธรรมศึกษา เพื่อค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะชักนำวิญญาณของผู้อื่นเข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้ จุดมุ่งหมายแท้จริงของผู้จัดทำพระธรรมชุดนี้ ก็เพื่อเป็นเพียงการแนะแนวอย่างหนึ่งในหลาย ๆ แนวทาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน สำหรับครูผู้ใช้คู่มือเล่มนี้ ขอแนะนำว่า จงอธิษฐานทูลขอพระเจ้าเปิดจิตใจของท่าน เพื่อท่านจะสามารถเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริง มิใช่เพราะการช่วยเหลือจากหนังสือคู่มือเท่านั้น แต่โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อท่านเองและนักศึกษาจะได้รับพระพรอย่างเปี่ยมล้นด้วยกัน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5373
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรม 1,2 เปโตร
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 1; 2 เปโตร 1; 1 เปโตร 2; 1 เปโตร 3; 1 เปโตร 4; 1 เปโตร 5; 2 เปโตร 2; 2 เปโตร 3
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือครูรวีวารศึกษาพระธรรมเปโตรฉบับนี้ ผู้เรียบเรียงได้เพ่งเล็งถึงความต้องการในชีวิตประจำวันของอนุชนเป็นหลัก บทเรียนทุกบทจึงพยายามจัดให้เหมาะสมกับความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และวัยของอนุชน นอกจากนั้นยังเหมาะสมสำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยอีกด้วย ผู้ศึกษาสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ในบทเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนได้ สำหรับครูผู้ใช้คู่มือเล่มนี้ อยากจะขอแนะนำว่า ท่านไม่จำเป็นต้องสอนตามบทเรียน หรือคำอธิบายทุกอย่างที่ให้ไว้เสมอไป จงใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนประกอบหรือที่ปรึกษาเท่านั้น ทางที่ดีที่สุด ครูควรศึกษาข้อพระธรรมที่จะสอนโดยตนเองเสียก่อน (ก่อนที่จะอ่านจากคู่มือ) เพราะท่านอาจได้ความคิดและคำสอนที่ดี โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเหมาะสมยิ่งกว่าที่ให้ไว้ในคู่มือครูก็ได้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 51 ขนาดไฟล์: ID: #5372
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรม1,2,3 ยอห์นและยูดา
พระคัมภีร์: 1 ยอห์น 2; 2 ยอห์น 1; 3 ยอห์น 2; ยูดา 1; 1 ยอห์น 3; 1 ยอห์น 4; 1 ยอห์น 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมยอห์น ฉบับ 1,2,3 และพระธรรมยูดานี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดที่ปรึกษา และไม่มีสถานที่ค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะช่วยในการชักนำวิญญาณของผู้อื่น เข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5358
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมติโมเธียว
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 1; 2 ทิโมธี 1; 1 ทิโมธี 2; 1 ทิโมธี 3; 1 ทิโมธี 4; 1 ทิโมธี 5; 1 ทิโมธี 6; 2 ทิโมธี 2; 2 ทิโมธี 4
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือพระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมทิโมธี เป็นคู่มือสำหรับครูรวีวารศึกษา เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการสอน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ส่วนครูผู้สอนเองควรมีการเตรียมตัว เตรียมการสอน เตรียมบทสังเขป เพื่อสะดวกในการสอนและจะไม่เป็นที่สะดุดแก่นักเรียนด้วย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #5362
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก
พระคัมภีร์: มาระโก 4; มาระโก 6; มาระโก 5; มาระโก 11; มาระโก 2; มาระโก 9; มาระโก 12
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมมาระโก เป็นพระธรรมเล่มหนึ่งในชุดพระกิตติคุณทั้งสี่ พระธรรมมาระโกภาค 2 นี้ ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ คำแนะนำในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ พิมพ์ไว้ในคู่มือสำหรับภาค 1 ขอให้ครูทุกคนจงอ่านให้ดีเสียก่อนเริ่มการสอนคู่มือเล่มนี้ ขอให้พระเจ้าทรงนำ และอวยพรให้แก่ครูที่สอนพระคริสตธรรมศึกษาเล่มนี้ทุกท่าน เพื่อว่าการสอนของท่านจะเกิดผลแก่ชีวิตของนักเรียนทุกคน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 53 ขนาดไฟล์: ID: #5368
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก ภาค 1
พระคัมภีร์: มาระโก 1; มาระโก 3; มาระโก 10; มาระโก 9; มาระโก 8; มาระโก 14; มาระโก 15; มาระโก 16
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือศึกษาพระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก เป็นพระธรรมเล่มหนึ่งในชุดพระกิตติคุณทั้งสี่ พระธรรมมาระโกภาค 1 นี้ ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเราจึงขอให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ ให้มีหลักที่จะยึดได้ในการสอน และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 58 ขนาดไฟล์: ID: #5357
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมยากอบ
พระคัมภีร์: ยากอบ 1; ยากอบ 2; ยากอบ 3; ยากอบ 4; ยากอบ 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมยากอบฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตธรรมศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความยากลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดคู่คิดที่ปรึกษาไม่มีสถานที่ค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะชักนำวิญญาณของผู้อื่นเข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้ จุดมุ่งหมายแท้จริงของผู้จัดทำพระธรรมชุดนี้ ก็เพื่อเป็นเพียงการแนะแนวอย่างหนึ่งในหลาย ๆ แนวทาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 50 ขนาดไฟล์: ID: #5360
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 2; โรม 1; ยากอบ 2; 2 ทิโมธี 3; มัทธิว 24; สดุดี 33; ยอห์น 1; เอสรา 9; 1 เปโตร 1; 1 ยอห์น 4; ปฐมกาล 1; ทิตัส 3; อิสยาห์ 53; 1 โครินธ์ 12; กิจการ 1; 1 ทิโมธี 2; เอเฟซัส 2; มัทธิว 16; ฮีบรู 4; ฮีบรู 10; ฮีบรู 11; โรม 3; โรม 5; โรม 8; โรม 10; สดุดี 119; ยอห์น 3; ยอห์น 15; ยอห์น 20; ปฐมกาล 2; 1 โครินธ์ 15; กิจการ 2; เอเฟซัส 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การที่คริสเตียนจะมีความเชื่อ หรือมีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตที่เข้มแข็ง หรือไม่นั้นอยู่ที่ “รากฐานความเชื่อของเขา” ดังนั้นเราจึงพิมพ์หลักสูตรนี้ เพื่อเหตุผลอย่างน้อยสามประการ เพื่อเป็นการช่วยคริสเตียนให้มี ประการแรก รากฐานความเชื่อที่มั่นคง ประการที่สอง เราหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะช่วยท่านให้สามารถตอบคนอื่นได้ ถึงเหตุผลที่ท่านมีความเชื่อเป็นคริสเตียน ประการที่สาม เพื่อท่านผู้เป็นครูจะใช้ในการสอนผู้ที่มาเรียน ในชั้นของท่านให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #5376
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา ยะซายา ภาค 2
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 36; อิสยาห์ 37; อิสยาห์ 38; อิสยาห์ 39; อิสยาห์ 40; อิสยาห์ 41; อิสยาห์ 42; อิสยาห์ 43; อิสยาห์ 44; อิสยาห์ 45; อิสยาห์ 46; อิสยาห์ 47; อิสยาห์ 48; อิสยาห์ 49; อิสยาห์ 50; อิสยาห์ 51; อิสยาห์ 53; อิสยาห์ 54; อิสยาห์ 55; อิสยาห์ 56; อิสยาห์ 57; อิสยาห์ 58; อิสยาห์ 60; อิสยาห์ 61; อิสยาห์ 62; อิสยาห์ 63; อิสยาห์ 64; อิสยาห์ 65; อิสยาห์ 66
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เมื่อได้ศึกษาพระธรรมอิสยาห์ ภาค1 จบแล้ว เชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรใหม่ ๆ จากพระเจ้าไม่น้อย แม้ท่านอาจต้องทุ่มเทความคิด ความเอาใจใส่มากกว่าพระธรรมเล่มอื่ม ๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์จากการศึกษา พระธรรมอิสยาห์ ภาค 2 มากยิ่งขึ้นเราอยากจะเสนอข้อแนะนำต่อไปนี้ สำหรับครูหรือผู้นำ และนักศึกษา จงอธิษฐานทูลขอต่อการทรงนำและการทรงสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการศึกษาทุกครั้ง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 48 ขนาดไฟล์: ID: #5364
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา วีรชนในพระคัมภีร์เดิม
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 6; ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 15; ปฐมกาล 22; ปฐมกาล 37; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 45; อพยพ 3; อพยพ 4; อพยพ 14; โยชูวา 1; โยชูวา 3; โยชูวา 6; โยชูวา 24; 1 ซามูเอล 26; 2 ซามูเอล 7; 1 พงศ์กษัตริย์ 3; 1 พงศ์กษัตริย์ 8; 1 พงศ์กษัตริย์ 10; 1 พงศ์กษัตริย์ 11; ปัญญาจารย์ 2; 2 พงศ์กษัตริย์ 18; 2 พงศ์กษัตริย์ 19; 2 พงศ์กษัตริย์ 20; เอสรา 9; เอสรา 10; เอสเธอร์ 1; เอสเธอร์ 2; เอสเธอร์ 3; เอสเธอร์ 4; เอสเธอร์ 6; เอสเธอร์ 7; เอสเธอร์ 9; อิสยาห์ 6; ดาเนียล 1; ดาเนียล 5; ดาเนียล 6; มาลาคี 1; มาลาคี 2; มาลาคี 3; มาลาคี 4
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: จุดมุ่งหมายของการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือครูรวีวารศึกษาเล่มนี้ขึ้น ก็เพื่อให้ผู้เรียนรวีวารศึกษา และคริสเตียนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงในพระคัมภีร์เดิมบางคน ที่ได้ยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพื่อพระเจ้า โดยไม่คำนึงถึงความสุขส่วนตัว นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรเล่มนี้ยังจะเป็นข้อสอนใจ เป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้ศึกษาให้รู้จักสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลเหล่านั้นประสบในชีวิต และให้รู้จักนำเคล็ดลับในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นข้อสังวรณ์ในชีวิต ประยุกต์เข้ากับสังคมปัจจุบัน การที่จะหาบทเรียนสำหรับชีวิตนั้น พระคริสตธรรมคัมภีร์คำสอนทุกอย่างที่ผู้เรียนใคร่จะเรียนรู้ ดังนั้นเราหวังว่าหลักสูตรเล่มนี้ คงจะเป็นพลังส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพบกับความรักที่แท้จริงของพระเจ้า ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 71 ขนาดไฟล์: ID: #5366
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมปฐมกาล ภาค 1
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; ปฐมกาล 2; ปฐมกาล 3; ปฐมกาล 4; ปฐมกาล 5; ปฐมกาล 6; ปฐมกาล 7; ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9; ปฐมกาล 11; ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 13; ปฐมกาล 14; ปฐมกาล 21; ปฐมกาล 17
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เนื่องจากพระธรรมปฐมกาล (เยเนซิศ) เป็นพระธรรมที่อธิบายให้นักเรียนหรือผู้ที่ยังไม่เชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต์เจ้า ให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง ดังนั้นเราจึงขอให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ให้มีหลักที่จะยึดในการสอนและอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจง่าย โดยได้อธิบายหลักการสอน อธิบายขั้นตอนการสอนเพื่อให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นในการเลี้ยงดูผู้เชื่อ
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 49 ขนาดไฟล์: ID: #5361
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมยะโฮชูอะ
พระคัมภีร์: โยชูวา 1; โยชูวา 2; โยชูวา 3; โยชูวา 4; โยชูวา 5; โยชูวา 6; โยชูวา 7; โยชูวา 8; โยชูวา 9; โยชูวา 10; โยชูวา 14; โยชูวา 15; โยชูวา 16; โยชูวา 17; โยชูวา 18; โยชูวา 19; โยชูวา 20; โยชูวา 21; โยชูวา 23; โยชูวา 24
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเจริญเติบโตและก้าวหน้าในองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น ใช้ในการสอนรวีวารศึกษา โดยเนื้อหาตลอดทั้งเล่มเกี่ยวกับพระธรรมโยชูวา เพื่อให้ท่านได้ศึกษาและเข้าใจในพระธรรมตอนนี้มากยิ่งขึ้นและโปรดอย่าลืมใช้แผนที่ประกอบขณะศึกษา จะช่วยให้ท่านติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ได้แจ่มกระจ่างยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 51 ขนาดไฟล์: ID: #5369
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมสุภาษิต
พระคัมภีร์: สุภาษิต 1; สุภาษิต 2; สุภาษิต 3; สุภาษิต 4; สุภาษิต 5; สุภาษิต 6; สุภาษิต 7; สุภาษิต 20; สุภาษิต 21; สุภาษิต 22; สุภาษิต 23; สุภาษิต 17; สุภาษิต 12; สุภาษิต 9; สุภาษิต 28; สุภาษิต 18; สุภาษิต 25; สุภาษิต 10; สุภาษิต 26; สุภาษิต 31; สุภาษิต 29; สุภาษิต 27; สุภาษิต 24; สุภาษิต 16; สุภาษิต 15; สุภาษิต 13; สุภาษิต 14
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมสุภาษิต ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือของครูรวีวารศึกษาแนวเดียวกับพระธรรมมาระโก โรม โครินธ์ ยากอบ ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของชุด พระคริสตธรรมศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความยากลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดคู่คิดที่ปรึกษา ไม่มีที่ค้นคว้า ในการตระเตรียมการสอนพระคัมภีร์ในการที่จะชักนำวิญญาณของผู้อื่น เข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าและให้เจริญวัฒนาขึ้นในพระคุณของพระองค์ ฉะนั้นคู่มือครูสำหรับครูรวีวารศึกษา ในชุดพระคริสตธรรมศึกษานี้จึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษา และเครื่องมือในการที่จะขจัดความยุ่งยากเหล่านี้ให้หมดไปและเป็นแนวทางให้ครูแต่ละท่านได้เตรียมตัว และดำเนินการสอนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 51 ขนาดไฟล์: ID: #5367
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมโรม ภาค 2
พระคัมภีร์: โรม 9; โรม 10; โรม 11; โรม 12; โรม 13; โรม 14; โรม 15; โรม 16; โรม 5; โรม 6; โรม 3
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่รวมเอาหลักคำสอนที่สำคัญ ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ไว้ ครูต้องใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ เป็นคู่มือสำคัญในการเตรียมการสอนด้วย ในบทเรียนบทใดหรือตอนใดที่อ้างข้อพระคัมภีร์ประกอบไว้ ครูก็ควรจะศึกษาข้อพระคัมภีร์นั้นโดยละเอียด ฉะนั้นจึงขอให้พระเจ้าอวยพระพร แก่ครูผู้สอนพระธรรมโรมนี้ ให้การสอนมีผลบริบูรณ์แก่จิตวิญญาณของผู้เรียน และทำให้จิตใจของผู้สอนวัฒนาขึ้น ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5377
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาวิวรณ์
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 13; วิวรณ์ 14; วิวรณ์ 15; วิวรณ์ 16; วิวรณ์ 17; วิวรณ์ 18; วิวรณ์ 19; วิวรณ์ 20; วิวรณ์ 21; วิวรณ์ 22
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือพระคริสตธรรมศึกษาวิวรณ์ ได้กล่าวถึงคำพยากรณ์ในอนาคตก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาก่อนสิ้นยุค พระธรรมวิวรณ์ภาค 2 นี้ เป็นบทเรียนที่ต่อมาจากพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 ขอท่านผู้ใช้หนังสือคู่มือครูวรีวารศึกษาเล่มนี้ โปรดอ่านข้อแนะนำบางประการ ซึ่งมีอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 แล้ว
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #5374
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร เล่ม 01
นักประพันธ์: R.A., Torrey
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคริสตธรรมคัมภีร์เปรียบเสมือนเรือ ที่แล่นฝ่าคลื่นลมข้ามทะเลแห่งศตวรรษเหล่านี้ แต่กลางลำเรือนั้นมีผู้ยืนอยู่ตลอดเวลา ชี้แนวทางไปสู่เหมืองแร่แห่งคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ผู้ที่สนใจรับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณจะสามารถค้นพบได้โดยง่ายและสะดวกสบาย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 232 ขนาดไฟล์: ID: #282
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร เล่ม 02
นักประพันธ์: R.A., Torrey
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้บอกเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ความจริงเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ ความแตกต่าง ระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์พระบุตร
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 115 ขนาดไฟล์: ID: #283
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รวีวารศึกษาผู้ใหญ่ เลวีนิติ
พระคัมภีร์: เลวีนิติ 1; เลวีนิติ 2; เลวีนิติ 3; เลวีนิติ 4; เลวีนิติ 5; เลวีนิติ 6; เลวีนิติ 7; เลวีนิติ 8; เลวีนิติ 9; เลวีนิติ 10; เลวีนิติ 11; เลวีนิติ 12; เลวีนิติ 13; เลวีนิติ 14; เลวีนิติ 15; เลวีนิติ 16; เลวีนิติ 17; เลวีนิติ 18; เลวีนิติ 19; เลวีนิติ 20; เลวีนิติ 21; เลวีนิติ 22; เลวีนิติ 23; เลวีนิติ 24; เลวีนิติ 25; เลวีนิติ 26; เลวีนิติ 27
นักประพันธ์: จอย เคอล์เล็น
ผู้พิมพ์: คณะแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย แผนกคริสเตียนศึกษา
เรื่องย่อ: บทเรียนรวีวารศึกษา สำหรับผู้ใหญ่ เรื่องเลวีนิติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคำสอนของหนังสือเลวีนิติมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากประชากรของพระองค์จากการเรียนบทเรียนนี้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5375
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถูกวิธี
นักประพันธ์: Dehaan, R.W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคริสตธรรมคัมภีร์ สามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านได้เช่นเดียวกัน “วิธีศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถูกวิธี” เรื่องนี้ จึงเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญยิ่ง และมีคุณค่าต่อชีวิตมากที่สุด แต่การที่มีชีวิตของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชแห่งพระกิตติคุณนั้น ต้องเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 42 ขนาดไฟล์: ID: #137
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สายชลธาร พระธรรม 1,2 เปโตร
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 1; 2 เปโตร 1; 1 เปโตร 2; 1 เปโตร 3; 1 เปโตร 4; 1 เปโตร 5; 2 เปโตร 2; 2 เปโตร 3
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือครูรวีวารศึกษาพระธรรมเปโตรสายชลธารฉบับนี้ ผู้เรียบเรียงได้เพ่งเล็งถึงความต้องการในชีวิตประจำวันของอนุชนเป็นหลัก บทเรียนทุกบทจึงพยายามจัดให้เหมาะสมกับความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และวัยของอนุชน นอกจากนั้นยังเหมาะสมสำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยอีกด้วย ผู้ศึกษาสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ในบทเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนได้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #6842
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สาวกที่พระเยซูทรงเลือก
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสาวกทั้งสิบสองคนที่พระเยซูได้ทรงเลือก เพื่อศึกษาถึงที่มา ลักษณะนิสัย บุคลิกของแต่ละท่าน การทำงานรับใช้องค์พระเยซูคริสต์ เพื่อที่เราจะรู้จักกับสาวกทั้งสิบสองคนของพระเยซูคริสต์ให้มากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 52 ขนาดไฟล์: ID: #8140
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระวจนะของพระเจ้า(1)
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 23; ยอห์น 6; 1 เปโตร 2; ฮีบรู 4
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: มีหนังสือเล่มใดที่มีผู้เขียนนับสิบ มีผู้แปลนับร้อย มีบริษัทพิมพ์นับพันแห่ง และมีผู้อ่านนับล้าน ๆ คน คำตอบคือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีพระสัญญาของพระเจ้ามากกว่าพันประการ และมีคำตอบทุกอย่างพร้อมมูล เป็นหนังสือที่มีการแปลมากที่สุด มีผู้อ่านมากที่สุด และเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากที่สุด! พระวจนะให้ความกระจ่างชัดในเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้า ถ้าท่านปรารถนาความสำเร็จฝ่ายจิตวิญญาณ และมีชีวิตครบถ้วนบริบูรณ์ จงอ่านพระคัมภีร์เถิด.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6697
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระวจนะของพระเจ้า(2)
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 23; สดุดี 19; ยากอบ 1; สดุดี 119
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้บทเรียนกับเรา คือ ประการแรก เมื่อเรามองเห็นค้อน ทองคำ น้ำผึ้ง โคม และกระจกเงาทีไร จงระลึกถึงพระคัมภีร์ซึ่งเป็นคำตรัสของพระเจ้า ประการที่สอง ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเราทุกคน มิใช่เป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะเท่านั้น แต่ให้เป็นผู้ประพฤติตามเสมอ.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6698
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระวจนะของพระเจ้า(3)
พระคัมภีร์: ลูกา 8; ปัญญาจารย์ 12; วิวรณ์ 10; วิวรณ์ 11
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ได้สอนเปรียบเทียบพระคัมภีร์เปรียบเหมือนกับ ไม้วัด เมล็ดพืช น้ำผึ้ง ปฏัก ตะปู เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าจะตรึงชีวิตของเราไว้กับพระเยซูคริสต์ สรุปคือทุกครั้งที่คริสเตียนอ่านพระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้าจะตรวจสอบจิตใจของเรา ถ้าเรายอมจำนนต่อพระเจ้า ก็จะเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงในจิตใจ พระคัมภีร์จะเป็นความหวานชื่นสำหรับจิตใจและจิตวิญญาณของเรา พระวจนะคือแหล่งพระพรสำหรับชีวิตของทุกคน.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6682
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระวจนะของพระเจ้า(4)
พระคัมภีร์: มัทธิว 4; 2 เปโตร 1; ฮีบรู 5; ฮีบรู 6
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวเปรียบพระคัมภีร์เหมือนกับอาหาร แสงประทีป สมอ และอาหารแข็ง เพราะทุกสิ่งที่กล่าวล้วนมีความสำคัญกับชีวิตของเรา พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ที่มองเห็นความสำคัญของการอ่านพระวจนะของพระเจ้า ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลา พระองค์จะต้องอ่านพระคัมภีร์ต่อหน้าผู้คนเสมอ พระคัมภีร์เป็นความจริง เป็นความหวัง ความเชื่อ ความรักและสันติสุขของเรา.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6683
Share