ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ศาสนศาสตร์ (87)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าพระบิดา (13)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า : 7 บทเรียน
เรื่องย่อ: บทเรียนการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นและให้พระองค์ใช้เราให้เกิดผลในทางของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นโดยการประกาศสู่เพื่อนบ้านพี่น้องของเรา
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 21 ขนาดไฟล์: ID: #1691
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ส่วนรวมแห่งพระศาสนาของพระเจ้า
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: คณะ ซีเอ็มเอมิชชั่น
เรื่องย่อ: แรกเริ่มเดิมทีนั้น พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และสิ่งสารพัดทั้งปวงที่มีอยู่ใน (สากลโลก) ที่เหล่านี้ ในเวลานั้นมีพระเจ้าอยู่แต่พระองค์เดียว พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์ไม่มีการเกิดเหมือนอย่างกับพวกเรา พระองค์ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในพระองค์เอง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 29 ขนาดไฟล์: ID: #106
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เครื่องบูชาโมทนาพระคุณ
นักประพันธ์: เครือวัลย์ เที่ยงธรรม
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เครื่องบูชาโมทนาพระคุณบ่งบอกถึงสถานการณ์เฉพาะอย่างหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง คือการถวายบูชานี้เกิดขึ้นเองจากใจของบุคคลคนหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าของตน ด้วยวัตถุธรรมต่อหน้าสาธารณชน ที่พระองค์ได้ทรงช่วยให้เขารอดจากภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างเช่น ความเจ็บป่วย ปัญหา และแม้แต่ความตายการถวายบูชานี้เฉลิมฉลองการมีชีวิตอยู่ต่อไปของบุคคลนั้นว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทาน องค์ประกอบที่สำคัญในการถวายบูชาก็คือการยอมรับและยกย่องพระเจ้าด้วยความขอบพระคุณ
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3617
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องพระเจ้า
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กนกบรรณสาร
เรื่องย่อ: ท่านผู้อ่านที่รัก ท่านรู้หรือยังว่า “พระเจ้าเป็นใคร?” ถ้าท่านรู้แล้วก็เป็นการดีอย่างยิ่ง แต่ว่าถ้าหากยังไม่รู้และสงสัยไม่แน่ใจว่าพระเจ้าคือผู้ใดกันแน่ หนังสือเล่มเล็กๆ นี้จะช่วยอธิบายให้ท่านรู้ว่า พระเจ้าคือใคร? มีความเป็นมาอย่างไร?
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #1851
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องราวของพระเจ้าผู้สูงสุด
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เรื่องราวของพระเจ้าซึ่งปรากฎในพระคัมภีร์ให้เราที่จะเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #3818
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความล้ำลึกของพระเจ้า(1)
พระคัมภีร์: ลูกา 8; 1 โครินธ์ 2
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เรื่องเกี่ยวกับความล้ำลึกของพระเจ้านั้นไม่เกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์ หรือความพยายามขวนขวายตะเกียกตะกายของมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระองค์เองที่จะพอพระทัยเปิดเผย พระเยซูตรัสถึงคำอุปมาเรื่องการหว่านพืชลงในดิน เพื่ออธิบายสำหรับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ความล้ำลึกของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับคริสเตียนทุกคน ใครก็ตามที่กลับใจบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้ว จะสามารถเข้าใจได้ “พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะเรามีพระทัยของพระคริสต์”.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6765
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความล้ำลึกของพระเจ้า(2)
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 3
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ความล้ำลึกของพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ด้วยจุดประสงค์เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากความผิดบาป แต่มนุษย์จะรอดไปสวรรค์ได้ก็โดยผ่านการประกาศเป็นพยานของพวกเราคริสเตียนทุกคน.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6766
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 17
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ชีวิตของมนุษย์มีขึ้นมีลง บางช่วงมีความสุขและบางช่วงมีความทุกข์ มีได้มาและการสูญเสียไป เช่นเดียวกับชีวิตของอับราม บางช่วงได้รับพระพรมากและบางช่วงตกลงในการทดลอง (ปฐมกาล. ๑๖) จิตวิญญาณของเขาตกต่ำลงเพราะประนีประนอมต่อความผิดบาป คริสเตียนที่รัก เมื่อท่านได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ท่านเป็นคนชอบธรรมแล้ว
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6820
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว
พระคัมภีร์: ยอห์น 20
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เทศกาลอีสเตอร์เป็นช่วงเวลาที่เราคริสเตียนจะประกาศข่าวดีให้แก่คนอื่น ๆ ได้ทราบเพราะ อีสเตอร์เป็นเทศกาลฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี เป็นเทศกาลแห่งการเสาะแสวงหาและนมัสการพระเจ้า
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6825
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เราคือพระเจ้า(1)
พระคัมภีร์: อพยพ 20
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ พระเจ้าทรงสัญญาไว้สองอย่างซึ่งเป็นหนทางแห่งพระพร เมื่อใดที่คนของพระองค์เชื่อฟังพระดำรัสและรักษาคำมั่นสัญญา (ประพฤติตาม) เมื่อนั้นพระเจ้าจะทรงกระทำสามอย่าง (อพยพ. ๑๙.๕-๖) “ประชาชนตอบพร้อมกันว่า สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าตรัสนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำตาม” (ข้อ ๘) พวกเราคริสเตียนทุกคนจะต้องมีท่าทีและตอบเหมือนกับชนชาติอิสราเอลเช่นกัน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6593
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เราคือพระเจ้า(2)
พระคัมภีร์: อพยพ 20
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้ที่จะนมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น. ๔.๒๔) พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึง พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้าง (ไม่ใช่ถูกสร้าง) ทรงควบคุมสากลจักรวาลไว้ ให้เรานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง อย่าให้เรายกสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นเท่าเทียมกับพระองค์.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6594
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เราคือพระเจ้า(3)
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 5
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระบัญญัติที่พระเจ้าประทานแก่โมเสสบนภูเขาซีนายนั้น แยกออกเป็นสองเรื่องใหญ่ ๆ ดังนี้ ข้อ ๑-๔ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การปฏิบัติของมนุษย์ต่อพระเจ้า และข้อ ๕-๑๐ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การปฏิบัติของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน สรุปพระคัมภีร์ตอนนี้คือ ประการแรก ความยำเกรงพระเจ้าจะแสดงออกมาด้วยคำพูดจากใจจริง และยกย่องให้เกียรติแด่พระเจ้า ประการที่สอง จงให้วันอาทิตย์เป็นวันที่เรารอคอยด้วยใจจดจ่อ เพื่อจะนมัสการพระเจ้า รับพระพรและสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียน.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6577
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เราคือพระเจ้า(4)
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 5
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระเจ้าประทานพระบัญญัติสิบประการให้แก่โมเสสบนภูเขาซีนาย เพื่อจะนำไปสั่งสอนแก่ชนชาติอิสราเอล อย่างแรกเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้า และอย่างที่สองเป็นหน้าที่ของมนุษย์ต่อมนุษย์ สรุปบทเรียนจากพระบัญญัติข้อที่ ๕ คือ พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่บรรดาลูกที่รัก เชื่อฟัง เคารพนับถือและเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6578
Share