ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ศาสนศาสตร์ (87)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าพระบุตร (28)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ ผู้ไม่มีใครต้องการ
นักประพันธ์: Langford, Norman F.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องกษัตริย์ ผู้ไม่มีใครต้องการเป็นเรื่องราวพระราชประวัติของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ทรงประสูติ เจริญวัย พระเยซูทรงเสด็จไปสั่งสอนรวมถึงพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เราได้รับความรอด
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 86 ขนาดไฟล์: ID: #163
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ทรงบังเกิด
พระคัมภีร์: มัทธิว 2; ลูกา 2
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้ได้กล่าวถึงการประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งได้อ้างอิงจากพระธรรม มัทธิว 2.1-7 และ ลูกา 2.1-12 ในวันคริสตมาสนี้พระเจ้ามีของขวัญพิเศษให้กับคุณคือพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #5919
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความหวังสุดท้ายของโลก
นักประพันธ์: ริชาร์ด ดับบลิว ดีฮาน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ความหวังครั้งสุดท้ายของโลก ถ้ามนุษย์ขาดอาหาร จะตายภายใน 40-60 วัน ถ้าขาดน้ำ จะตายภายใน 7-10 วัน ถ้าหากขาดลมหายใจ จะตายภายในไม่กี่นาที แต่ถ้าหากมนุษย์ขาดความหวังจะตายภายในวินาทีนั้นเอง หนังสือเล่มนี้จะทำให้มนุษย์มีความหวังอย่างแท้จริงโดยการเผชิญกับโลกนี้อย่างมีความหวัง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 44 ขนาดไฟล์: ID: #8128
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเป็นเอกของพระเยซู
นักประพันธ์: เมอร์เรย์ แอนดรูว์
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือศึกษาพระคริสตธรรมเล่มนี้ พิมพ์ขึ้นก็เพื่อที่จะแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้ถึงหลักความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษยชาติ
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 50 ขนาดไฟล์: ID: #256
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จุดเด่นแห่งพระคัมภีร์เดิม
นักประพันธ์: อาร์ไบร้ท์, วิลเลียม
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์เดิมเป็นหมวดที่ว่าด้วย การสร้างมนุษย์ การหลงกระทำบาปของมนุษย์ และการตระเตรียมโลก เพื่อต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เพื่อไถ่มนุษยชาติทั้งปวง ให้พ้นจากโทษแห่งความผิดบาปนั้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 30 ขนาดไฟล์: ID: #266
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์คือแสงสว่างของโลก
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: “พระคริสต์คือแสงสว่างของโลก” เพื่อเผยแพร่คำสอนของพระเจ้าสู่มวลชน เป็นเรื่องราวในพระธรรมปฐมกาลที่พระเจ้าทรงสร้างโลก การเกิดบาปขึ้นมาในโลก หากอยู่ที่ความซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่ทรงใช้เราให้เป็นภาชนะนำเอาพระพรของพระองค์ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างเกิดผล
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 34 ขนาดไฟล์: ID: #1932
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระองค์เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
พระคัมภีร์: ลูกา 1; มัทธิว 2; ยอห์น 1
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระองค์เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดได้กล่าวถึงเรื่องราวการประสูติและเยาว์วัยของพระองค์ การตระเตรียมของพระองค์ พระราชกิจต่าง ๆ ของพระองค์ ฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ พระวจนะของพระองค์จนกระทั่งการทนทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์ และพระองค์ได้คืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 34 ขนาดไฟล์: ID: #225
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระองค์เอง
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ พูดกับท่านถึงเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูโดยเฉพาะเท่านั้น “ฉันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์” แต่ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ได้สอนเราว่า ในเรื่องนี้ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่การหายโรค ไม่ใช่การชำระให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ แต่ว่าที่ดียิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือ พระเยซูคริสต์พระองค์เอง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #120
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ตาของท่านสว่างขึ้น พอที่จะยอมรับความจริงของพระองค์ เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ก็ได้สำแดงถึงฝีพระหัตถ์ของพระองค์อย่างแจ่มชัด ตระหนักแน่แก่ใจของมนุษย์ทุกคนว่า มีพระผู้ทรงสร้าง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #1850
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซู ผู้เป็นพระบรมครู
นักประพันธ์: Price, J.M.
ผู้พิมพ์: American Southern Baptist Mission
เรื่องย่อ: ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ได้นำ “ความจริงทั้งหลายซึ่งจะก่อให้เกิดมโนภาพและแรงกระตุ้น” มาให้แก่บรรดาครูทั้งหลายที่สอนศาสนา ดร.ไพรส์ได้นำความจริงนี้ออกมาจากเรื่องราวในชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระบรมครู
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 130 ขนาดไฟล์: ID: #1869
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซู พระเจ้านักจิตวิทยา
พระคัมภีร์: ยอห์น 8
นักประพันธ์: พัชรี เตียจันทร์พันธ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เกือบ 2,000 ปีมาแล้วที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้ “คำพูดที่สุภาพถูกกาลเทศะ คู่กับภาษาท่าทางที่สอดคล้องจริงใจ” เป็นอำนาจในการสั่งสอน ทั้งแก่ผู้ที่ถูกกล่าวโทษและกลุ่มคนที่คิดจะตลบหลังเล่นงานพระองค์ได้อย่างน่าทึ่งมาแล้ว อย่างนี้ถ้าจะขอเรียกว่า “พระเยซู...พระเจ้านักจิตวิทยาและราชาแห่งสันติ” คงไม่เกินจริง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3330
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซู:เพื่อนของคนบาป
พระคัมภีร์: มาระโก 2; ลูกา 15
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องพระเยซูทรงเป็นเพื่อนของคนบาป ซึ่งปรากฏในพระธรรม มาระโก 2: 15-17, ลูกา 15:1-2 เป็นคำถามของพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ซึ่งถามว่า “ทำไมพระเยซูจึงชอบรับประทานอาหารอยู่กับคนเก็บภาษีและคนนอกรีตเล่า” และลูกา 15:2 เป็นคำบ่นของธรรมาจารย์และฟาริสีว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาป และกินด้วยกันกับเขา” บทความคำเทศนานี้จะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทำไมพระเยซูทรงเป็นเพื่อนกับคนบาป
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #5896
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องพระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ ให้บทเรียนจากชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์แก่เราหลายอย่าง มองเห็นภาพของพระเยซูคริสต์ ตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ในการพูดกับหญิงชาวสะมาเรีย เห็นรูปแบบการทำงานของพระเยซูคริสต์ คริสเตียนไทยควรที่จะศึกษาและนำมาปฏิบัติในการทำงานกับพี่น้อง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #7372
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูคริสตเจ้า เล่ม 1
พระคัมภีร์: ลูกา 1; มัทธิว 2; ยอห์น 1
นักประพันธ์: แม้กเกรเกอร์ เจสซี่ จี.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคริสตธรรมคัมภีร์คือ ข่าวประเสริฐของพระเจ้าสำหรับมนุษย์เป็นหนังสือที่เปิดเผยให้เราทราบถึง “สิ่งสารพัดที่จะให้เรามีชีวิต” และมีธรรม” จุดศูนย์กลางแห่งการเปิดเผยอยู่ที่ การปฏิบัติพระราชกิจในสภาพมนุษย์ขององค์พระเจ้าและบุตรมนุษย์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 308 ขนาดไฟล์: ID: #157
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูคริสตเจ้า เล่ม 2
พระคัมภีร์: มัทธิว 17; ลูกา 9; มาระโก 9
นักประพันธ์: แม้กเกรเกอร์ เจสซี่ จี.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพระราชประวัติของพระเยซูคริสต์ ตามลำดับขั้นจากพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม คือ มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น ซึ่งจะทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปฏิบัติพระราชกิจต่างๆ ของพระเยซู
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 318 ขนาดไฟล์: ID: #158
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
นักประพันธ์: เฮนริชเซ็น วอลเทอร์ เอ.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ “โดยอำนาจแห่งพระดำรัสของพระองค์” พระองค์ทรงรวบรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน “เพราะว่าในพระองค์ สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและแผ่นดิน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #1289
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หากไม่มีวันอีสเตอร์ โลกนี้คงมีแต่ศาสนา "คริสต์"-เตียน
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: วันอีสเตอร์ในปีนี้ เตือนสติให้เราเห็นความสำคัญของการเสียสละของพระคริสต์ และให้เรามั่นใจในความจริงและความสำคัญของการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ ปลุกเร้าซึ่งกันและกันให้ประกาศข่าวดีแห่งความรอดที่พระคริสต์ทรงนำมามอบให้แก่มวลมนุษย์ด้วยความรัก และให้เรารอคอยต้อนรับพระคริสต์ผู้กำลังเสด็จกลับมาด้วยความหวังและชื่นชมยินดี.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6026
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เชิญพินิจดูพระเยซู
พระคัมภีร์: ลูกา 19
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: โดยพระเมตตาและพระกรุณาของพระองค์ ขอได้โปรดนำหนังสือเล่มนี้ไปถึงสหายที่รัก ซึ่งพระเจ้าทรงดำริเลือกสรรไว้ตั้งแต่แรกสร้างโลก ขอให้พระองค์โดยพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงชี้แจง ทรงเปิดจิตใจของสหายที่รักเหล่านี้เพื่อเขาจะได้พบกับพระองค์ และเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #1845
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เยซูคือใคร?
นักประพันธ์: เจตน์ หลิน
ผู้พิมพ์: สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มเล็กที่ท่านถืออยู่นี้มุ่งชี้แจงภาพพจน์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ ตามหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยพยายามยกเหตุผลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในแง่ของตรรกวิทยาและประสบการณ์ของชีวิตจริงมาประกอบเพื่อยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #5208
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องการอัศจรรย์ของพระเยซู
พระคัมภีร์: ลูกา 1; ยอห์น 2; มัทธิว 1; มาระโก 4
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: World Home Bible League Project Philip
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นการเขียนเรื่องราวประวัติ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากความมหัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่การกำเนิดของพระเยซู การเจริญวัย และการปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในการประกาศ การอัศจรรย์ที่ทรงทำในที่ต่าง ๆ จนกระทั่งการถูกประหารและทรงฟื้นขึ้นจากความตาย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #5201
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : พระองค์ทรงประสูติเพื่อท่าน
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: เทอร์เรล แทรรี่ แอล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ให้เราพิจารณาถึงสิ่งที่ลูกาได้กล่าวถึงผลของการประสูติของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อบรรดาคนเลี้ยงแกะ ประสบการณ์อันสำคัญที่พวกเขาได้รับนั้นเป็นสิ่งที่เราจะได้รับด้วยเช่นกัน กล่าวคือประโยคที่ว่า “มาถึงท่าน” และ “เพื่อท่าน” ถูกย้ำกับพวกเขาหลายครั้งให้เราพิจารณาถึงการประสูติของพระเยซู “เพื่อท่าน” ในตอนสมัยที่บันทึกนั้นคืออะไรเพราะการประสูติของพระองค์นี้ก็มีมาเพื่อเราทั้งหลายในปัจจุบันด้วยเช่นกัน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #3292
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : โหราจารย์พบพระกุมาร
พระคัมภีร์: มัทธิว 2
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา : โหราจารย์พบพระกุมาร วันประสูติของพระเยซูนั้น มีบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากมาย รวมถึงโหราจารย์ที่ได้มาเข้าเฝ้าพระกุมารในรางหญ้า คริสตมาสนี้ขอให้พระเจ้าที่จะทรงช่วยให้เราที่จะมีใจที่แสวงหาพระเจ้า ใจที่ยำเกรงพระเจ้า ใจที่ถวายแด่พระองค์เหมือนดังโหราจารย์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #7383
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การฟื้นคืนพระชนม์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อุโมงค์ที่ว่างเปล่าเป็นการประกาศถึงชัยชนะ จากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ ท่านก็รู้แล้วว่า ในวันฟื้นคืนพระชนม์ (อีสเตอร์) คริสเตียนควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร ขอพระเจ้าทรงช่วยทุกคนให้มีความชื่นชมยินดี ที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงพระชนม์อยู่และสามารถช่วยเราได้ ขอให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และบอกข่าวดีแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ต่อ ๆ ไป.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6832
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การฟื้นคืนพระชนม์
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 15
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระเยซูคริสต์ได้ทรงฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเรา พระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่พวกเราคริสเตียนทางองค์พระเยซูคริสต์ เวลาผ่านไปสองพันกว่าปีแล้ว ความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู และการเป็นขึ้นมาจากความตายของคริสเตียนยังไม่มีใครสามารถลบล้างได้ คริสเตียนไปแล้วยังมีวันกลับ หลับแล้วก็ยังมีวันตื่น เราเชื่อในเรื่องการฟื้นขึ้นมา และสามารถจะหนีรอดพ้นจากบึงไฟนรกได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6826
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:จะทำอย่างไรแก่พระเยซู
พระคัมภีร์: มัทธิว 27
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก คือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาจากสวรรค์ และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเยี่ยงคนบาปหนาอธรรม เพื่อไถ่มนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาป และประทานชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น. ๓.๑๖) คำถามสำหรับเราทั้งหลายก็คือ “เราจะทำอย่างไรกับพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์?” ระหว่างการตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน หรือการก้มลงกราบนมัสการพระองค์ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตัดสินใจว่า จะทำอย่างไรกับพระเยซู.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6831
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระนามเหนือนามทั้งปวง
นักประพันธ์: อี.เอส. แมคควิลเลน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ชื่อในพระคัมภีร์มีความหมาย มันชี้ให้เห็นบุคลิกลักษณะและสิ่งที่ได้ทำสำเร็จในชีวิต เพราะเหตุนี้ผู้เผยพระวจนะจึงได้กล่าวว่า “ท่านจะเรียกนามของท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3465
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:สาวกของพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์: มาระโก 3
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “พระเยซูทรงเลือกสาวก” คำว่า “สาวก” หมายถึงศิษย์ของศาสดา ผู้ติดตาม ผู้รับคำสอน ในภาษาเดิมมาจากสองคำคือ ๑) ผู้เรียน หรือนักเรียน (mathano) ๒) ความอดทนและความเพียร (math) ดังนั้น สาวกของพระเยซูคริสต์คือ ผู้ที่เรียนรู้จากพระองค์ ติดสอยห้อยตามพระองค์ ด้วยความอดทน เสียสละ เพียรพยายามและบากบั่นจนถึงที่สุด ดังที่พระองค์พระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดทนได้ถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด”
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6818
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน
พระคัมภีร์: ลูกา 17
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังกล่าวถึงพระเยซูทรงดำเนินระหว่างทางเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ทรงเลียบไปตามแคว้นสะมาเรียและกาลิลี ในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นว่า พระเยซูเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อพบปะกับความต้องการของประชาชน พระองค์ไม่ได้นั่งรอให้คนผิดบาปเข้ามาหา แต่ออกไปหาคนเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงแสดงความห่วงใยผู้คน พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า ทรงรักษาโรคของประชาชนให้หาย และทรงเลี้ยงอาหารแก่พวกเขา พระเยซูทรงรักษาโรคเรื้อนสิบคน ทุกคนหายจากโรค แต่มีแค่หนึ่งคนที่กล้าเป็นพยาน ยกย่องและสรรเสริญพระองค์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6776
Share