ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ศาสนศาสตร์ (87)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำสอนเพื่อนำจิตวิญญาณ
นักประพันธ์: เทอเนอร์ เจ.คลาด์
ผู้พิมพ์: American Southern Baptist Mission
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เดิมเขียนไว้สำหรับนักเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ใช้เป็นคู่มือเบื้องต้น อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงจะมีคุณค่ายิ่งแก่บรรดาคริสต์ศาสนิกชนทั่ว ๆ ไปที่พยายาม ประกาศ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ในประเทศที่มีคนจำนวนน้อยได้ยินเรื่องพระกิตติคุณแห่งความรอดนี้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 109 ขนาดไฟล์: ID: #1873
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาด้วยพระองค์เอง คือเป็นองค์พระเจ้าในสภาพวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาด้วยพระองค์เอง พระเจ้าทรงภาวะสภาพเป็นสามบุคคล คือพระบิดา พระบุตร (พระเยซู) และพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #121
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักสี่
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ท่านผู้อ่านจะได้ตักตวงผลประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณจากหนังสือหลักสี่นี้ ซึ่งคริสเตียนหลายคนเข้าใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไม่ค่อยจะถูกต้องนัก บางคนก็เน้นหนักไปด้านหนึ่งด้านใดของพระองค์มากเกินไป จนทำให้ภาพของพระกิตติคุณ “บิดเบี้ยว” ไม่น่าทัศนา แต่ ดร. เอ.บี. ซิมพ์สัน จะนำท่านให้เข้าใจพระลักษณะที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #5214
Share