ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ศาสนศาสตร์ (87)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	มนุษย์ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อคิดแนวศาสนศาสตร์
นักประพันธ์: ศิโรจน์ โสรัจจกุล
ผู้พิมพ์: ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมมูลนิธิคริสตจักรวันเสาร์
เรื่องย่อ: คนไทยในยุค “กระบือเบอร์เกอร์” คำว่ากระบือคือคำไทยที่เป็นภาษาพื้นบ้าน เป็นคำที่ส่อให้เห็นถึงความเป็นไทยของคนไทย คำว่าเบอร์เกอร์ (BURGER) หมายถึงอิทธิพลจากโลกตะวันตกที่เข้ามาสู่ประเทศไทย คำว่าศาสนศาสตร์หมายถึงศาสตร์ของศาสนา หมายถึง logy (การศึกษา) ของ Theos (พระเจ้า) หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับรากฐานของ “การเป็น” (being) ของทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้เอง ศาสนศาสตร์กระบือเบอร์เกอร์ไม่ได้หมายถึงสิ่งอื่นใด นอกจากการค้นคว้าที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับ “การเป็น” ของคนไทยในยุคกระบือเบอร์เกอร์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #5200
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตศาสนศาสตร์ในบริบทไทย
นักประพันธ์: Staveren, Karsten Van
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คริสตศาสนศาสตร์ในบริบทไทย เป็นหนังสือที่ได้เขียนเกี่ยวกับการทำวิจัย ผลงานทางวิชาการ เป็นมุมมองที่สะท้อนประสบการณ์ความคิดเห็นทางด้านคริสตศาสนศาสตร์ในบริบทไทยเกี่ยวกับกระบวนการที่ตอบสนองต่อคำถามและประเด็นต่างๆ ในบริบทไทยที่แตกต่างกันจากมุมมองของคนที่ดำเนินชีวิตหลากหลายวัฒนธรรม
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 18 ขนาดไฟล์: ID: #8266
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ช่องว่างในความเชื่อของคริสเตียนไทย
นักประพันธ์: สตีฟ เทเลอร์
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: การวิจัยค้นคว้าเรื่องช่องว่างในความเชื่อของคริสเตียนไทยแสดงให้เห็นว่า ระบบโครงสร้างของสังคมไทยและความเชื่อที่สืบทอดมาตามประเพณีมีอิทธิพลต่อแนวความคิดความเข้าใจในเรื่องพระเจ้าของคริสเตียนไทย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: วิทยานิพนธ์
จำนวนหน้า: 16 ขนาดไฟล์: ID: #6837
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มนุษย์คืออะไร
นักประพันธ์: Neill, Stephen
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงมนุษย์คืออะไร นั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับคำตอบในเล่มนี้ เป็นสิ่งประหลาดและลักษณะประหลาดที่สุดประการหนึ่งก็คือเขาชอบตั้งปัญหาเกี่ยวกับตัวเอง ถ้าพวกเรานึกไปถึงสมัยเป็นเด็กคงจะจำได้ว่าเคยตั้งปัญหาถามตัวเองว่า “ตัวข้าพเจ้าคือใคร?”
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 51 ขนาดไฟล์: ID: #281
Share