ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การประกาศ (127)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การเติบโตของคริสตจักร (20)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "เราต้องการกันและกันในงานรับใช้..."
นักประพันธ์: ยุทธศักดิ์ ศิริกุล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องการกันและกันไม่อย่างนั้นงานไม่เสร็จแน่นอน เหมือนอย่างที่คนสี่คนหามคนง่อยเพื่อจะไปรักษาที่องค์พระเยซูแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าผู้คนเต็มไปหมด จะช่วยกันหาทางเพื่อที่จะส่งคนง่อยไปให้พระองค์รักษา จึงตัดสินใจพาคนง่อยขึ้นไปชั้นดาดฟ้าแล้วหย่อนคนง่อยลงมาทั้งที่นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมู่คน ต่อหน้าพระพักตร์พระเยซูเมื่อพระองค์เห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่า บุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6059
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การขยายคริสตจักร
นักประพันธ์: แมคกาแวรน
ผู้พิมพ์: สุริยบรรณ
เรื่องย่อ: เป็นคำบรรยายผลสรุปของการสัมมนาเรื่อง การขยายคริสตจักร ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมแห่งสภาคริสตจักรแห่งในประเทศไทย ร่วมมือกับคริสตจักรภาคที่หนึ่งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 1971
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 68 ขนาดไฟล์: ID: #1863
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การพัฒนาความสัมพันธ์
นักประพันธ์: สมชาย พรมไทยสงค์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ความสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามาก ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในชุมชนระดับต่าง ๆ หรือแม้แต่ในคริสตจักรก็ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ถึงจะอยู่และทำกิจกรรมร่วมกันได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ในสังคมชุมชนต่าง ๆ หรือแม้แต่ในคริสตจักร ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการ “ขาดความสัมพันธ์ต่อกัน” ในบทความนี้จะช่วยให้เรามีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #5912
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การรับรองแขก
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีอันมีมาตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ที่พระเจ้าทรงประทานความสามารถนี้ให้แก่คริสตจักร เพื่อสำแดงชีวิตของพระคริสต์แก่คนทั่วไป ผู้เขียนนำคำสอนในพระคัมภีร์ใหม่มาอธิบายและแสดงให้เห็นว่า มีพระพรเกิดขึ้นแก่คนที่ยินดีเดินตามพระเยซูในคำสอนนี้อย่างไร และผู้เขียนได้นำคำถามต่าง ๆ มาเสนอเพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาว่าจะประยุกต์อย่างไรในสังคมไทย.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6016
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเกิดผลมากของผู้นำ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้ได้กล่าวถึงการเกิดผลมากของผู้นำ โดยการเป็นผู้นำนั้นมักจะมีการผิดหวังเกิดขึ้นบ้างเป็นบางครั้งที่มีการทำงานรับใช้พระเจ้าโดยบางครั้งอาจจะได้รับผลประโยชน์ไม่มากอย่างที่ตั้งไว้ สังเกตได้จากผู้นำคริสเตียนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการสรุปเกือบครึ่งหนึ่งว่ามีผลน้อยมาก หรือไม่เกิดผลเลย หนึ่งในสี่เกิดผลบ้างแต่สิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการเกิดผลมากคือฝ่ายวิญญาณ.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6065
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเพิ่มพูนคริสตจักรกับน้ำพระทัยของพระเจ้า
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องนี้กล่าวถึงการเพิ่มพูนคริสตจักรตามที่สอนไว้ในพระคัมภีร์และลักษณะต่าง ๆ ของการเพิ่มพูนคริสตจักร โดยมีการอธิบายขั้นตอนในการเพิ่มพูนคริสตจักรในพระคัมภีร์และการเพิ่มพูนคริสตจักรแบ่งได้เป็น สองลักษณะคือในท้องถิ่นและในลักษณะของการขยายตัวออกไป เพื่อให้ผู้นำได้ศึกษาและวางแผนในการประกาศ เพื่อการเพิ่มพูนคริสตจักรของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6744
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คนงานตัวอย่าง
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้เกี่ยวกับการทำงานของผู้ที่เป็นคนงานหรือคนทำงานไม่ว่าเขาจะทำงานในฐานะใดหรือว่าอาชีพใดก็ให้ได้เรียนรู้และกระทำตามแบบอย่างโยเซฟ ดังนั้นคนงานที่ทำงานให้เจ้านายมีความสุขที่สุดก็ยิ่งทำให้เจ้านายไม่ยอมปล่อยคุณหลุดมือไปได้ง่ายแน่นอน เพราะท่านที่รู้แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใด ผู้นั้นก็จะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไท.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6060
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรที่เติบโต
นักประพันธ์: สำราญ หมอกชัย
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นภาพของการเจริญเติบโตของคริสตจักรโดยเริ่มต้นจากคริสตจักรยุคแรก
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2936
Share

ดูเอกสาร PowerPoint	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรและสังคม
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มองความยากจนและความทุกข์เวทนาที่สุดในส่วนต่างๆของโลกนั้น เกิดขึ้นในดินแดนที่ยังไม่รู้จักพระกิตติคุณของพระเจ้าหรือในดินแดนที่คริสตจักรยังไม่ได้ทำตามพระบัญชา ที่ว่า จงรักเพื่อนบ้าน เมื่อเราปฏิบัติตาม ความรัก ความดี ความมีใจกว้างขวาง ก็จะเกิดขึ้นแทนความหลอกลวง ความเห็นแก่ตัว การละเลยกันและกัน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: เพาเวอร์พอยท์
จำนวนหน้า: ขนาดไฟล์: ID: #3930
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนไทยกับพระมหาบัญชา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: อนันต์ จอห์นสัน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ปรากฏพระมหาบัญชาที่ได้ร่างเค้าโครงพันธกิจของคริสตจักรในช่วงการเสด็จมาครั้งที่ 1 และ 2 ขององค์พระเยซูคริสต์ เราจะต้องสร้างสาวกในทุกเผ่าพันธุ์คือชนทุกกลุ่มในโลก ในช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมา การประกาศพระกิตติคุณกับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นงานที่สำคัญที่สุดในพันธกิจโลก
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3641
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือการเจริญเติบโตและการขยายตัวของกลุ่มเซลส์
นักประพันธ์: อีลิชา เอสปิเนลี
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือการจัดกลุ่มเซลล์นี้ พอที่จะเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเซลล์ ปัญหา ข้อแนะนำ ที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องคริสเตียน ในคริสตจักรและในสถาบันการศึกษา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #51
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำคริสตจักรให้น่าเข้าอย่างไร
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการที่จะทำอย่างไรให้คริสตจักรน่าเข้า สมาชิกของคริสตจักรมีส่วนในการรับผิดชอบในการช่วยเหลืองานของคริสตจักรเพราะถ้าเราคิดว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งก็จะทำให้ไม่มีคนงานของพระเจ้าในคริสตจักร ฉะนั้นขอให้ทุกคนที่จะมีส่วนในการทำให้คริสตจักรน่าอยู่
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5996
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลังแห่งการเพิ่มพูนคริสตจักร
นักประพันธ์: จิรยุทธ วจนะถาวรชัย
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงพลังแห่งการเพิ่มพูนคริสตจักรโดยได้ยกตัวอย่างของคริสตจักรยังนัก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้เห็นภาพการเติบโต การจัดการ บริหารคริสตจักรให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า สามารถหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณนับหมื่นดวงให้เติบโตทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเราจะได้เห็นคุณลักษณะพิเศษของคริสตจักรยังนักในบทความนี้.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3206
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธกิจคริสตจักรและมิชชั่น (โครงเรื่อง)
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: มิชชั่นหรือพันธกิจโลก (World Missions) เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักร เพื่อให้ข่าวประเสริฐไปถึงทั่วโลก พระเจ้าทรงเรียกเราให้คริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อจะมีส่วนในพันธกิจของพระองค์ทั่วโลก
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #3509
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธกิจเชิงวิชาการในภาวะโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญประจำปีเชิงวิชาการของสมาชิกสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยว่าปัจจุบันนี้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านดังนั้นคนไทยในยุคนี้ไม่เหมือนคนไทยในอดีตความเข้นข้นของคริสตศาสนาในพ่อจะเจือจางไปแล้วในลูก ดังนั้นการทำพันธกิจในยุคนี้ต้องปรับใหม่ ต้องกล้า ต้องไปด้วยตัวของตัวเอง ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง และรู้ว่าพระบิดาเป็นเจ้าของพันธกิจ พระองค์ลงทุนและพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6066
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ร่วมด้วยช่วยกัน
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความสามัคคีที่เกิดขึ้นของสี่เกลอในพระคัมภีร์มาระโก ที่เป็นเรื่องของคนง่อย มีสี่คนหาม แสดงถึงความพยายาม ความรักสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ฉะนั้นคริสเตียนทั้งหลายควรดูเป็นแบบอย่างเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตของเราเพื่อเป็นทีมเวิร์คในการรับใช้พระเจ้าร่วมกัน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #5914
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สภาคริสตจักรในประเทศไทยกับประสบการณ์และแนวทางการอบรมผู้นำฆราวาสของคริสตจักรท้องถิ่น
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องสภาคริสตจักรในประเทศไทยกับประสบการณ์และแนวทางการอบรมผู้นำฆราวาสของคริสตจักรท้องถิ่น การสรุปรายงานนี้เน้นส่วนสาระที่สำคัญเท่านั้นซึ่งแท้ที่จริงมีรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งในทางประวัติศาสตร์และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสภาคริสตจักรฯ คริสตจักรภาค คริสตจักรท้องถิ่น หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะได้ศึกษา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #2696
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อุโมงค์ว่างเปล่า คริสตจักรว่างเปล่า?
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้จะได้ให้ความหมายของคำว่าอุโมงค์ว่างเปล่า และคริสตจักรว่างเปล่า คำว่าอุโมงค์ที่ว่างเปล่า เป็นหลักฐานสำคัญของวันอีสเตอร์คือวันที่องค์พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเราทุกคนจะเป็นขึ้นจากความตาย และเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ด้วย ส่วนคำว่าคริสตจักรว่างเปล่าคือ การที่ชีวิตของเราขาดความเชื่อฟังในพระคริสต์ไม่เดินตามพระองค์ ฉะนั้นเราควรพิจารณ์ชีวิตของเราว่าเรามีชีวีตแบบไหน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5895
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความสำคัญของการสร้างคริสตจักร
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา:ความสำคัญของการสร้างคริสตจักร โครงร่าง หนึ่ง. เพราะคริสตจักรมีความสำคัญต่อพระเยซูคริสต์ (18) สอง.เพราะคริสตจักรมีความสำคัญต่อมาร (18) สาม. เพราะคริสตจักรมีความสำคัญต่อโลก (19)
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3512
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:งานพันธกิจที่ครบวงจร
พระคัมภีร์: ลูกา 10
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ให้สมาชิกเห็นถึงงานพันธกิจของพระเจ้านั้นครบวงจร เน้นถึงงานของชาวสะมาเรียซึ่งเปรียบเหมือนพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่ใช้การได้ทุกวันนี้ คริสตจักรและองค์การคริสเตียนควรมีพันธกิจครบวงจรเหมือนพระเยซูคริสต์ทรงกระทำ ควรชวนคนที่นั่งอยู่ในที่ประชุมให้ออกมาเพื่อทูลขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3546
Share