ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การฝึกอบรมผู้นำ (158)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รวมเล่ม 01-03
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: จุดประสงค์ในการพบปะกับผู้กับผู้เชื่อใหม่ครั้งแรก คือ เพื่อแนะนำให้เขาได้เข้าใจบทเรียนชุด “ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ “และหนุนใจให้เขาเริ่มต้นศึกษาเพื่อเขาจะได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้น ผู้เชื่อใหม่จำเป็นต้องรู้จักวิธีการใช้บทเรียนชุดนี้อย่างถูกต้องและรู้จักวิธีทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 85 ขนาดไฟล์: ID: #1281
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เล่ม 01
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้นำมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ การกลับใจใหม่ ความเชื่อ การเชื่อฟัง และครอบครัวของพระเจ้า และท้ายบทมีคำถามคำตอบ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #1283
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เล่ม 02
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มสองคริสเตียนถึงการใช้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะยกตัวอย่างหลายข้อเช่น การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการเอาชัยชนะเหนือซาตาน เป็นต้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 62 ขนาดไฟล์: ID: #1287
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เล่ม 03
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงพิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิท การเป็นสมาชิกของคริสตจักร เรื่องราวของพระเยซู และข้อท่องจำพระคัมภีร์ ก่อนหน้าที่พระเยชูจะเสด็จกลับไปหาพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 49 ขนาดไฟล์: ID: #1286
Share