ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การฝึกอบรมผู้นำ (158)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด พระคัมภีร์เดิมศึกษา (17)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความบาป การลงโทษ และคำสัญญา
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียน เรื่องความบาป การลงโทษ และคำสัญญา เรื่องนี้จะได้เรียนรู้ตั้งแต่กำเนิดซึ่งมาจากอาดัมและเอวา ที่ได้กระทำผิดบาป และพระเจ้าได้ลงโทษให้ออกจากสวนเอเดน แต่พระเจ้าได้สัญญาว่าจะส่งผู้ไถ่บาปมา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4885
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อของอับราฮัม
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องความเชื่อของอับราฮัม ทำให้เรียนรู้ถึงความเชื่อที่มั่นคงของอับราฮัมที่พระเจ้าทรงทดลองอับราฮัมด้วยวิธีต่าง ๆ มากมาย แต่อับราฮัมก็เป็นบิดาแห่งความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคง โดยเฉพาะเรื่องการทดลองที่จะต้องถวายบุตรชายเป็นเครื่องบูชาของพระเจ้าทำให้เราเห็นถึงแบบอย่างที่เราควรทำตามในด้านความเชื่อ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4877
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คาอินและอาแบล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องคาอินและอาแบล เป็นเรื่องราวของลูกชายของอาดัมกับเอวา ซึ่งเราจะได้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างระหว่างคาอินกับอาแบล กับของที่ถวายให้กับพระเจ้า ทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างจิตใจของคนทั้งสอง และเรื่องนี้ได้สอนในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4873
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: น้ำท่วมโลก
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องน้ำท่วมโลก สอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมโลกเกิดจากความบาปที่มนุษย์ได้กระทำมากจนเกินไปทำให้พระเจ้าทรงให้น้ำท่วมโลกเพื่อทำลายคนบาป ซึ่งพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษคนที่ไม่เชื่อฟัง แต่คนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะให้อภัยและพระเจ้าจะทรงอวยพรเหมือนครอบครัวของโนอาห์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4874
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์หนังสือของพระผู้สร้าง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียน เรื่องพระคัมภีร์หนังสือของพระผู้สร้างเป็นบทเรียนที่จะสอนให้รู้เรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงเลือกบุคคลที่จะเล่าเรื่องของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ แต่ละบทซึ่งมีเนื้อหาที่แตกต่างกันแต่ภายในเล่มนี้เป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องของพระเจ้า ซึ่งเราต้องเชื่อฟังและตั้งใจเรียนรู้จากพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4868
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าช่วยชาวอิสราเอล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าช่วยชาวอิสราเอล เป็นเรื่องราวตอนที่พระเจ้าทรงช่วยชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ ชาวอิสราเอลที่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะรอดชีวิต เช่นเหตุการณ์ที่เอาเลือดของลูกแกะที่ฆ่าบูชาแด่พระเจ้านำเลือดนั้นทาที่วงกบประตูทุกครอบครัว ครอบครัวไหนที่ทาก็จะรอดจากการลงโทษของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4880
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าช่วยโมเสส
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าช่วยโมเสส เป็นเรื่องราวชีวิตของโมเสสที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือตั้งแต่ เด็กจนถึงวัยชรา พระเจ้าได้อยู่เคียงข้างและใช้โมเสสในการที่จะให้โมเสสพาคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ โมเสสเชื่อฟังและทำตามคำสั่งของพระเจ้าและพระเจ้าก็อวยพรและทรงสถิตอยู่กับโมเสสเสมอ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4879
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าผู้เป็นอยู่ก่อนทุกสิ่ง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าผู้เป็นอยู่ก่อนทุกสิ่ง เป็นเรื่องราวของพระเจ้า พระเจ้าประกอบไปด้วย สามพระภาค คือพระบิดา พระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระบุตร เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งในโลกนี้ พระองค์ทรงสร้างและทรงควบคุมเหนือทุกสิ่งในชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #4869
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าสร้างฟ้าและดิน
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าสร้างฟ้าและดิน ในปฐมกาล บทที่ 1 พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน พระเจ้าทรงสร้างโลก สร้างตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุด จนกระทั่งแมลงที่เล็กที่สุดพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมา และพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และอวยพรให้เขามีลูกดกทวีทั่วแผ่นดิน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4872
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าอวยพรแก่ยาโคบ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าอวยพรแก่ยาโคบ เป็นการอวยพรของพระเจ้าที่ได้อวยพรแก่ครอบครัวของยาโคบที่จะให้ทวีมากยิ่งขึ้น และยาโคบก็เชื่อฟังพันธสัญญาของพระเจ้า ทำให้ยาโคบมีชีวิตที่ทีวีมากยิ่งขึ้นตลอดเวลา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4878
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าเปิดทางให้ผ่านทะเล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าเปิดทางให้ผ่านทะเล เหตุการณ์ที่โมเสสได้นำคนอิสราเอลเดินข้ามผ่านทะเลแดงโดยการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปิดทะเลแดงให้ชาวอิสราเอลผ่านทะเลแดงไปได้โดยปลอดภัย สำหรับคนอียิปต์ที่มีใจแข็งกระด้างพระเจ้าก็ลงโทษโดยให้น้ำท่วมให้ตายทั้งหมด
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #4881
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าให้ผู้รับโทษแทนคนผิด
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าให้ผู้รับโทษแทนคนผิด ในบทเรียนนี้พระเจ้าจะสอนให้เรารู้ว่า พระเจ้าเป็นผู้เตรียมทางที่มนุษย์จะพ้นจากโทษของบาป การถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะอภัยในความบาปที่ได้ทำ และเรื่องราวของปุโรหิตที่เป็นคนกลางที่จะติดต่อกับพระเจ้าและประชากรของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4883
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าให้พระบัญญัติแก่มนุษย์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าให้พระบัญญัติแก่มนุษย์ เพื่อสอนให้เราเข้าใจว่าพระบัญญัตินี้ทำให้พระองค์บริสุทธิ์ อย่างไรและเข้าใจลักษณะแห่งความบาปของมนุษย์ ซึ่งพระบัญญัติของพระเจ้าทำให้เราทราบว่าอะไรที่เราควรทำและอะไรที่เราไม่ควรทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4882
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้สอดแนม 10 คนที่ไม่เชื่อในคำสัญญาของพระเจ้า ผู้ที่เป็นกบฎต่อพระเจ้าจะเข้าในแผ่นดินคานาอันไม่ได้และผู้ที่ไม่เชื่อฟังโมเสสก็จะถูกลงโทษ แต่คนที่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าและยึดมั่นในพันธสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรเขาและพระเจ้าจะไม่ลืมพันธสัญญาที่ได้ทำไว้กับใครก็ตาม
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4884
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัม
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัม หลังจากที่พระเจ้าได้ทำลายหอบาเบลทำให้คนกระจัดกระจาย แต่พระเจ้าได้สัญญากับอับราฮัมว่าจะอวยพรให้ครอบครัวมีลูกหลานมากมาย และจะได้อยู่ในแผ่นดินคานาอันซึ่งพระเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญาไว้กับอับราฮัม โดยบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงการเชื่อฟังพระเจ้าของอับราฮัม
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4876
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มีผู้สร้างจริงไหม
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องมีผู้สร้างจริงไหม เรื่องนี้สอนเกี่ยวกับการทรงสร้างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ต้องมีผู้สร้าง พระเจ้าสร้างนั้นมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง และพระเจ้าผู้สร้างวางแผนให้ทุกสิ่งมีระเบียบ และในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งเป็นการทรงสร้างขององค์พระผู้เป็นเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #4867
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หอสูงที่บาเบล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องหอสูงที่บาเบล หลังจากน้ำท่วมโลก ลูกหลานของโนอาห์ก็ทวีมากยิ่งขึ้น เกิดความบาป ความชั่วมากขึ้นในแผ่นดินโลก มนุษย์ได้สร้างหอบาเบลเพื่อให้หอนั้นสูงเท่าสวรรค์เพื่อชื่อเสียงเขาจะได้เลื่องลือไป และเขาจะไม่กระจัดกระจายไปในโลก แต่พระเจ้าได้ลงโทษเขาทำให้การสร้างหอบาเบลต้องหยุดลงและเขาต้องแตกแยก พูดภาษาแปลกต่างกันไป
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4875
Share