ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การฝึกอบรมผู้นำ (158)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้ (9)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีที่จะช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ
นักประพันธ์: บิลล์ ไบร์ท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนทุกประเทศให้เป็นสาวก ให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่ช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #131
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีที่จะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: บิลล์ ไบร์ท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระสัญญาของพระคริสต์ ที่รับประกันว่าคริสเตียนจะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ เพื่อเขาจะได้มีชีวิตครบบริบูรณ์ และเกิดผลสมความมุ่งหมาย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 45 ขนาดไฟล์: ID: #138
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีที่จะมีชีวิตที่ซาบซ่านเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: บิลล์ ไบร์ท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือได้กล่าวถึงวิธีที่จะรับฤทธิ์เดช และดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากที่ได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะทำให้จิตใจ ซาบซ่านเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว จะทำให้ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 38 ขนาดไฟล์: ID: #125
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีที่จะรู้ซึ้งถึงความรัก และการอภัยโทษของพระเจ้า
นักประพันธ์: บิลล์ ไบร์ท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การรับเอาพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า สานุศิษย์ของพระองค์ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ ยอมเสียชีวิตเพื่อประกาศความรักและการอภัยโทษบาปของพระองค์แก่มวลมนุษยโลก
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 33 ขนาดไฟล์: ID: #128
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีที่จะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: บิลล์ ไบร์ท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระเจ้าได้ทรงใช้นักศึกษา ศิษยาภิบาล และคนทั่วไป จำนวนหมื่น ๆ คน ได้รับประสบการณ์ในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดผลอย่างใหญ่หลวงเป็นที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 49 ขนาดไฟล์: ID: #139
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีที่จะแนะนำคนอื่นให้รู้จักพระเยซูคริสต์
นักประพันธ์: บิลล์ ไบร์ท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิธีจะแนะนำคนอื่นให้รู้จักพระเยซูคริสต์ ดังที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวว่า พระองค์นั่นแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุกคน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 38 ขนาดไฟล์: ID: #132
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีที่จะแน่ใจว่าท่านเป็นคริสเตียนแล้ว
นักประพันธ์: บิลล์ ไบร์ท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อให้ความรู้และเตือนเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนให้รู้ถึงการมอบถวายชีวิตจิตใจด้านความรู้ความเข้าใจ การมอบถวายชีวิตจิตใจในด้านอารมณ์ การมอบถวายชีวิตจิตใจในด้านความตั้งใจ แนะแนวทางในการศึกษาพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 38 ขนาดไฟล์: ID: #127
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีสำแดงความรักโดยความเชื่อ
นักประพันธ์: บิลล์ ไบร์ท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงรักเราโดยไม่มีเงื่อนไข พระเจ้าทรงบัญชาให้เราสำแดงความรักเราไม่สามารถสำแดงความรักด้วยความรักของพระเจ้าได้เราสามารถสำแดงความรักด้วยความรักของพระเจ้าได้ พระเจ้าทรงบัญชาให้แบ่งพระพรนี้ให้แก่คริสเตียน เราสำแดงความรักโดยความเชื่อ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 35 ขนาดไฟล์: ID: #134
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีอธิษฐาน
นักประพันธ์: บิลล์ ไบร์ท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ท่านเคยคิดไหมว่า ขณะที่ท่านกำลังคุกเข่าลงอธิษฐานอยู่นั้น พระเจ้าประทานสิทธิให้แก่ท่านในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ และประเทศชาติ พระเจ้าได้ทรงจัดสรรบ่อเกิดแห่งพลังอำนาจ สติปัญญา และพระคุณให้แก่ท่าน เกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจได้เสียอีก เพียงแต่ท่านเต็มใจเชื่อพระองค์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 44 ขนาดไฟล์: ID: #136
Share