ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เด็ก (819)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทเรียน (196)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ซาโลมอนผู้เฉลียวฉลาด
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องกษัตริย์ซาโลมอนผู้เฉลียวฉลาด เด็กจะบอกถึงสิ่งที่ซาโลมอนขอกับพระเจ้า เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่ซาโลมอนขอสติปัญญาจากพระเจ้า เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม 1 พกษ 3:9
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4529
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ดาวิด
พระคัมภีร์: สดุดี 51
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องกษัตริย์ดาวิด เด็กจะพูดถึงเหตุผลสองประการที่ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เด็กจะเขียน/พูดคำสรรเสริญพระเจ้าของเขา/เธอเอง และ เด็กจะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะตรัสในจิตใจของพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4528
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ดาวิด
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง กษัตริย์ดาวิด เพื่อให้เด็กรักและสรรเสริญพระเจ้าเหมือนดาวิดที่เคยทำ จาก 1 ซามูเอล บทที่ 17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3760
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การกบฏของซาตาน
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 14; เอเสเคียล 28; 1 เปโตร 5
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการกบฎของซาตาน เด็กจะ บอกถึงวิธีที่พระเจ้าทรงสร้างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของเรา อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับความชั่วร้าย และ บอกวิธี 2 วิธีที่พวกเขาจะรัก และเชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4504
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การกำเนิดของยอห์น ผู้ให้บัพติศมา
พระคัมภีร์: ลูกา 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การกำเนิดของยอห์น ผู้ให้บัพติศมา มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ จากลูกาบทที่ 1 ข้อ 5-25 และ 57-80
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3720
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 1
พระคัมภีร์: มัทธิว 25; ยอห์น 3; โรม 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการถูกทรมานของพระเยซู พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มายังโลกมนุษย์เพื่อทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะรอดและมีชีวิตนิรันดร์ เราทุกคนไม่ต้องทำบุญเพื่อขึ้นสวรรค์แต่เราต้องเชื่อและวางใจในพระเยซู เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์ที่มนุษย์ทุกคนจะรอด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4097
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 3 (พระเยซูพยากรณ์ ความตาย(สิ้นพระชนม์) ของพระองค์)
พระคัมภีร์: มัทธิว 16
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การถูกทรมานของพระเยซู3 ตอน พระเยซูพยากรณ์ ความตาย(สิ้นพระชนม์)ของพระองค์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราทราบว่าพระองค์ทรงยอมตายเพื่อให้เราได้รับความรอด จากมัทธิว บทที่ 16 ข้อ 21-28, บทที่ 12 ข้อ 22-23 และบทที่ 20 ข้อ 17-28
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3731
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 4 (พระเยซูล้างเท้าให้พวกสาวก)
พระคัมภีร์: ยอห์น 13
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การถูกทรมานของพระเยซู 4 ตอน พระเยซูล้างเท้าให้พวกสาวก มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่า เราต้องรับใช้พี่น้อง และผู้อื่น จากยอห์น บทที่ 13 ข้อ 1-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3732
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 5 (พระเยซูถูกจับ)
พระคัมภีร์: มัทธิว 26
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การถูกทรมานของพระเยซู ตอน พระเยซูถูกจับ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราทราบว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด จากมัทธิว บทที่ 26 ข้อ 36-56
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3733
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 6 (พระเยซูสิ้นพระชนม์)
พระคัมภีร์: มัทธิว 27
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการถูกทรมานของพระเยซู 6 ตอน พระเยซูสิ้นพระชนม์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่า พระเยซูทรงไถ่บาปของเรา เพื่อให้เราทั้งหลายมีชีวิตนิรันดร์ จากมัทธิว บทที่ 27 ข้อ 1-54
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3734
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทดสอบสำหรับอับราฮัม
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 21; ปฐมกาล 22
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการทดสอบสำหรับอับราฮัม เด็กจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับอับราฮัม เด็กจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับพวกเขาคนละสามอย่าง และ เด็กจะบรรยายความรู้สึกของพวกเขาออกมาผ่านทางคำอธิษฐาน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4513
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทรงสร้างโลก สัตว์ต่าง ๆ และอาดัมกับเอวา
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการทรงสร้างโลก สัตว์ต่าง ๆ และอาดัมกับเอวา เด็กจะ บอกชื่อของพืช 5 ชนิด และ สัตว์ 5 ชนิด อธิบายถึงแหล่งที่มาของน้ำ 3 แหล่ง กำหนดเป้าหมาย 1 อย่างที่จะทำในสัปดาห์นี้ ในการที่จะดูแลโลกที่พระเจ้าทรงสร้างไว้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4505
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทรมานพระเยซู 2 ลูกชายเจ้าของสวน
พระคัมภีร์: มัทธิว 21
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: การทรมานพระเยซู 2 ลูกชายเจ้าของสวน พวกฟาริสีเกลียดชังพระเยซูมาก เขาไม่ได้เชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเขาไม่พอใจที่หลายคนติดตามพระองค์แทนที่จะฟังพวกฟาริสี พระเยซูเล่าเรื่องอุปมาเพื่อสอนว่าเป็นการอันตรายถ้าปฏิเสธพระบุตรของพระเจ้าในชีวิต
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #4098
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การมีใจแห่งการรับใช้
พระคัมภีร์: โคโลสี 5; 1 เปโตร 4; ยอห์น 13; มาระโก 10; กาลาเทีย 5
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการมีใจแห่งการรับใช้ เด็ก ๆ สามารถระบุสองวิธีที่จะรับใช้ผู้อื่น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4714
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การรักษาความสัมพันธ์ (การสามัคคีธรรม) กับพระเจ้า
พระคัมภีร์: สดุดี 119; มัทธิว 14; มัทธิว 26
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการรักษาความสัมพันธ์ (การสามัคคีธรรม) กับพระเจ้า เด็ก ๆ สามารถเข้าใจและสามารถสร้างวิธีการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4713
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การรับใช้ครอบครัวและชุมชนของฉัน
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการรับใช้ครอบครัวและชุมชนของฉัน เด็ก ๆ สามารถระบุสองวิธีที่จะรับใช้ครอบครัวของตนเองและสังคมที่ตนอาศัยอยู่
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4717
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การห่วงใยโลก
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการห่วงใยโลก เด็ก ๆ สามารถอธิบายว่าตนเองสามารถเป็นผู้ดูแลอารักขาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้อย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4718
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเดินทางไปเอมมาอูส
พระคัมภีร์: ลูกา 24
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การเดินทางไปเอมมาอูส มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูมีพระชนม์อยู่ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา จากลูกา บทที่ 24 ข้อ 13-14
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3736
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเติบโตของพระเยซู
พระคัมภีร์: ลูกา 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการเติบโตของพระเยซู เด็กๆจะรู้จักวิธีที่พระเยซูคริสต์เจริญเติบโตขึ้นเหมือนกับที่พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างน้อย 1 วิธีหรือมากกว่านั้น และ เด็กๆจะแสดงออกถึงวิธีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น อย่างน้อย 1 วิธีหรือมากกว่านั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4344
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงร่างกายของพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์: มัทธิว 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการเปลี่ยนแปลงร่างกายของพระเยซูคริสต์ วัตถุประสงค์ คือ 1. เด็กจะบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บนภูเขาที่พระกายของพระองค์เปลี่ยนไป 2. เด็กจะบอกถึงท่าทีของสาวกในเวลานั้น 3. เด็กจะเพิ่มเติมคำพูดของตนเองใน a statement of faith.
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4540
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น
พระคัมภีร์: นางรูธ 1; ลูกา 23
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น เด็ก ๆ สามารถแสดงออกถึงความหมายของการรักผู้อื่นได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4716
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเรียนรู้เรื่องการอธิษฐาน
พระคัมภีร์: มัทธิว 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ การเรียนรู้เรื่องการอธิษฐาน เด็ก ๆ สามารถบอกวิธีการอธิษฐานเผื่อตัวของเขาเองได้ และ เด็ก ๆ สามารถระบุเหตุผลหรืออธิบายความสำคัญของการใช้เวลาในอธิษฐานส่วนตัวมาสองประการ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4707
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่ 2
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 21
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2 มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ทราบว่าพระองค์จะเสด็จลงมาโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อพิพากษาทุกคน จากวิวรณ์ บทที่ 21-22 ข้อ 1-5
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3741
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การแบ่งปันข่าวประเสริฐ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการแบ่งปันข่าวประเสริฐ เด็ก ๆ สามารถบอกและรู้ว่าจะเป็นเพื่อน (สหาย) กับพระเจ้าได้อย่างไร และบอกคนอื่นให้เป็นเพื่อนกับพระเจ้าด้วย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4712
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิจการ 3 โดรคัสคืนชีพ
พระคัมภีร์: กิจการ 9; สุภาษิต 19; มัทธิว 25
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: สอนว่าเราสามารถแสดงความรักต่อพระเยซูได้โดยการช่วยเหลือผู้อื่น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4099
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิจการของอัครสาวก
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือบทเรียนรวีวารศึกษา ในบทเรียนนี้เป็นเรื่องราวในกิจการของอัครสาวก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 69 ขนาดไฟล์: ID: #1833
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวประเสริฐ
พระคัมภีร์: ลูกา 22; มัทธิว 27; ยอห์น 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องข่าวประเสริฐ เด็กๆ สามารถเล่าถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูได้ เด็กๆ สามารถระบุได้ว่า สาวกของพระเยซูเศร้าเพราะเรื่องอะไร และกลับมาดีใจได้อย่างไร เด็กๆ รู้จักข่าวดีของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4361
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรคือครอบครัวของพระเจ้า
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 2; ยอห์น 1; 1 ยอห์น 3; มัทธิว 26
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องคริสตจักรคือครอบครัวของพระเจ้า เด็ก ๆ สามารถแยกแยะและชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคริสตจักรว่าเป็นอาณาจักรของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้และในแผ่นดินสวรรค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4702
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสต์มาส
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง คริสต์มาส มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดลงมาบนโลกมนุษย์แล้ว จากลูกา บทที่ 2 ข้อ 1-20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3721
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสต์มาส (ตอน 2)
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องคริสต์มาส ตอนที่ 2 มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กเข้าใจในเรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น จากลูกาบทที่ 2 ข้อ 14
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3722
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความบริสุทธิ์ของโนอาห์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6; ปฐมกาล 17; ปฐมกาล 18; ปฐมกาล 19; ปฐมกาล 20
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องความบริสุทธิ์ของโนอาห์ เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงเศร้าพระทัยเมื่อมองดูโลก เด็กจะสร้างเรือโนอาห์จำลอง และบอกเกี่ยวกับวิธีที่โนอาห์เชื่อฟังพระเจ้า และ เด็กจะบอกถึงวิธี 1 วิธีที่สามารถเชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4508
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความบาปทำให้เกิดความไม่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องความบาปทำให้เกิดความไม่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เด็ก ๆ สามารถระบุสองสิ่งภายในมนุษย์ซึ่งได้แก่ความบาปและการทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นส่งผลต่อโลกที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4699
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความผิดบาปของอาดัม กับเอวา
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องความผิดบาปของอาดัม กับเอวา เด็กจะสามารถบรรยาย และบอกเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการที่อาดัม กับเอวาได้ทำบาป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4695
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความผิดบาปได้แยกฉันออกจากพระเจ้า
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 59; อพยพ 32; ปฐมกาล 32; อพยพ 33
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องความผิดบาปได้แยกฉันออกจากพระเจ้า เด็กจะสามารถบอกได้เกี่ยวกับความบาปทำให้เราถูกแยกออกจากพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4697
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความหมายของคริสตมาส
พระคัมภีร์: ลูกา 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องความหมายของคริสตมาส เด็ก ๆ สามารถอธิบายการประสูติของพระเยซูว่ามีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของเขาและต่อมนุษยชาติ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4720
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คาอินและอาแบล
พระคัมภีร์: ลูกา 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องคาอินและอาแบล เด็กจะบอกถึงความรู้สึกอิจฉาริษยา เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม ลูกา 6:37ข และ เด็กจะบอกวิธีที่จะอยู่ร่วมกับพี่น้อง 1 วิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4507
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยากรณ์เรื่องพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาบังเกิด
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 7; ปฐมกาล 3; ดาเนียล 2; มีคาห์ 5
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: คำพยากรณ์เรื่องพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาบังเกิด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 13 ขนาดไฟล์: ID: #4096
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำเทศนาของพระเยซูคริสต์บนภูเขา
พระคัมภีร์: มัทธิว 6; ลูกา 12; มัทธิว 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องคำเทศนาของพระเยซูคริสต์บนภูเขา เด็กๆจะรู้จักวิธีที่พระเจ้าทรงดูแลนกน้อย และดอกไม้อย่างน้อย 1 วิธีหรือมากกว่านั้น และ เด็กๆจะรู้จักวิธีที่พระเจ้าทรงดูแลพวกเขาอย่างน้อย 1 วิธีหรือมากกว่านั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4347
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จากภัยพิบัติสู่อิสรภาพ
พระคัมภีร์: อพยพ 4; อพยพ 5; อพยพ 7; อพยพ 8; อพยพ 9; อพยพ 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องจากภัยพิบัติสู่อิสรภาพ เด็กๆจะพูดถึงภัยพิบัติสามประการ อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระเจ้า และบอกถึงวิธีการหนึ่งอย่างที่พระเจ้าได้บอกให้กับคนอิสราเอล
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4519
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฉันมีคุณค่า
พระคัมภีร์: สดุดี 139
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องฉันมีคุณค่า เด็ก ๆ สามารถบอกคุณสมบัติที่เป็นคุณค่าที่พระเจ้าใส่ลงไปในตัวนักเรียนอย่างน้อยสองประการ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4706
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฉันได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี
พระคัมภีร์: กิจการ 9; เพลงสดุดี 8; 2 โครินธ์ 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องฉันได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี เด็ก ๆ รู้ว่าพระคัมภีร์บอกถึงความรักที่ไม่มีข้อแม้ของพระเจ้าและการยอมรับเราของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4708
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชนชาติอิสราเอล กับลูกวัวทองคำ
พระคัมภีร์: อพยพ 20
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องชนชาติอิสราเอล กับลูกวัวทองคำ อธิบายถึงสาเหตุที่พระเจ้าโกรธคนอิสราเอล เรียน และท่อง อพย 20:2กและบอกถึงวิธีการหนึ่งอย่างที่เขา/เธอจะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4522
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชนชาติอิสราเอล(3)
พระคัมภีร์: โยชูวา 11
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: บทเรียนรวีวารศึกษาภาคที่ 3 ได้กล่าวถึง ชนชาติอิสราเอล จากชัยชนะของโยชูวาถึงพวกฟะลิศตีมยึดหีบพระสัญญาไมตรี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 69 ขนาดไฟล์: ID: #1836
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชนชาติอิสราเอล(4)
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 10
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: บทเรียนรวีวารศึกษา ภาค 4 ได้กล่าวถึงชนชาติอิสราเอล ตั้งแต่เรื่องขอให้มีกษัตริย์ ถึง เอลียาห์ขอไฟตกจากฟ้า ได้นำเนื้อหาในพระคัมภีร์ และได้กำหนดหัวข้อควรจำ ควรตอบ และควรทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองมากขึ้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 56 ขนาดไฟล์: ID: #1835
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชาวสะมาเรียใจดี
พระคัมภีร์: มาระโก 12; ลูกา 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องชาวสะมาเรียใจดี เด็กๆจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวนี้ให้ผู้อื่นได้ และ เด็กๆจะบอกได้ว่า มี 2 สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำ นั่นคือ รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4355
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 1 (พระเยซูไปพระวิหาร)
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 1 ตอนพระเยซูไปพระวิหาร มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กอยากเป็นเหมือนพระเยซู จากลูกา บทที่ 2 ข้อ 39-52
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3723
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 2 (พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด)
พระคัมภีร์: สดุดี 107
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 2 ตอนพระเยซูทรงรักษาคนตาบอด มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กทราบว่าเวลาเราช่วยเหลือผู้อื่น เรามีความสุข จากมัทธิว บทที่ 9
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3724
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 3 (พระเยซูทรงอวยพรเด็ก)
พระคัมภีร์: ลูกา 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องชีวิตของพระเยซู 3 ตอน พระเยซูทรงอวยพรเด็ก มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูทรงรักเด็ก ๆ ทุกคน จากลูกา บทที่ 7 ข้อ 15-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3725
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 4 (พระเยซูเดินบนน้ำ)
พระคัมภีร์: มัทธิว 14
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 4 เรื่องพระเยซูเดินบนน้ำ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูทรงดูแล และช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3726
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 5 (คนถูกผีสิง)
พระคัมภีร์: ลูกา 8
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 5 ตอนคนถูกผีสิง มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือผี เราไม่ต้องกลัวผี จากลูกาบทที่ 8 ข้อ 26-39
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3727
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 6 (บ้านสองแบบ)
พระคัมภีร์: ลูกา 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 6 ตอน บ้านสองแบบ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราทราบว่าเราควรเชื่อฟังพระเยซู และปฏิบัติตาม จากลูกา บทที่ 6 ข้อ 46-49
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3728
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 7 (ชายหนุ่มจากเมืองนาอิน)
พระคัมภีร์: ลูกา 7
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 7 ตอนชายหนุ่มจากเมืองนาอิน มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าไม่มีอะไรยากเกินไป สำหรับพระเยซู จากลูกา บทที่ 7 ข้อ 11-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3729
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 8 (สาวกประกาศข่าวประเสริฐ)
พระคัมภีร์: มัทธิว 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 8 ตอน สาวกประกาศข่าวประเสริฐ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นสิ่งที่สำคัญ จากมัทธิว บทที่ 9 ข้อ 35-44 และบทที่ 11 ข้อ 1
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3730
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ซาโลมอน
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เมื่อกษัตริย์ดาวิดมีอายุเยอะแล้วก็ถึงเวลาที่จะมีกษัตริย์องค์ใหม่ บุตรของพระองค์จึงเป็นกษัตริย์แทน ซาโลมอนเป็นคนที่รักพระเจ้ามาก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4123
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ซาโลมอน กษัตริย์ผู้ชาญฉลาด
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 3; สุภาษิต 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโซโลมอน กษัตริย์ผู้ชาญฉลาดเพื่อให้ เด็กๆจะเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์จำนวน 3 เรื่องหรือมากกว่านั้น และ เด็กๆจะบอกได้ว่าใครบ้างที่เป็นคนที่ฉลาด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4338
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิด เด็กเลี้ยงแกะ
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิด เด็กเลี้ยงแกะเมื่อสอนเรื่องนี้แล้ว เด็กๆ จะเล่าเรื่องของดาวิด เด็กหนุ่มคนเลี้ยงแกะได้ เด็กจะได้อธิบายได้ว่าคนเลี้ยงแกะดูแลแกะอย่างไร เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา และเด็กๆ จะรู้จัก สดุดี 23:1 “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน”
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4334
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดชนะโกลิอัท
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดชนะโกลิอัทเรื่องนี้จะทำให้ เด็กๆ จะได้บอกว่าหากต้องเจอยักษ์พวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร เด็กจะบอกได้ว่าเด็กอย่างพวกเขาอาจมีความลำบากหรือมีความกลัวอะไรบ้าง และเด็กจะบอกได้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยเราเมื่อเราขอพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4336
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดและโกลิอัท
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดและโกลิอัท บรรยายถึงรูปร่างลักษณะระหว่างดาวิด กับโกลิอัทบอกถึงสิ่งที่เป็น “ยักษ์/สิ่งที่ใหญ่มาก” สำหรับเขา/เธอ เรียน และท่องพระธรรม 1 ซมอ 17:47 “เพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4527
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16; สดุดี 103
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์ เมื่อได้เรียนเรื่องนี้แล้วเด็กๆแสดงบทบาทสมมติเรื่องของดาวิด กษัตริย์ผู้ถูกเลือก และบอกเหตุผล 2 ประการที่พระเจ้าทรงเลือกดาวิดแทนที่จะเป็นพี่ชายของเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4335
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาเนียลและสิงห์โต
พระคัมภีร์: ดาเนียล 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาเนียลและสิงห์โต เด็กจะบอกถึงสามสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาเนียล เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือดาเนียล และเด็กจะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยให้เขา/เธอมีความเชื่อวางใจในพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4534
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตำแหน่งของโยเซฟได้มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวของเขา
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 42; ปฐมกาล 50
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องตำแหน่งของโยเซฟได้มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวของเขาบทเรียนนี้พูดถึงความคิดของพี่ชายทั้งหลายเมื่อรู้ว่าโยเซฟเป็นใคร บรรยายถึงการช่วยเหลือที่คนในครอบครัวได้ทำให้กัน และการให้คำปฏิญาณที่จะเป็นพระพรให้กับครอบครัวของตนเอง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4516
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทารกน้อยโมเสสในแม่น้ำ
พระคัมภีร์: อพยพ 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องทารกน้อยโมเสสในแม่น้ำ เรื่องนี้สอนเพื่อให้ เด็กๆ จะได้รู้วิธีทำดีและช่วยเหลือผู้อื่น เหมือนกับมิเรียม เด็กจะได้แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่ฟัง และเด็กๆ จะเล่าซ้ำได้ว่าพระเจ้าทรงใช้สิ่งที่ไม่ดีให้เกิดเป็นผลดีได้อย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4328
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทุกคนรักวันเกิด
พระคัมภีร์: สดุดี 139
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องทุกคนรักวันเกิด นักเรียนสามารถทำการ์ด “สุขสันต์วันเกิด” ให้กับเด็กอีกคนหนึ่ง และอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพระพรเด็กคนนั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4721
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ท่านพ่ออับราฮัม
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 29
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องท่านพ่ออับราฮัม เด็กจะเล่าถึงคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นบิดาของชนชาติของเขา เด็กจะอธิบายถึงพระสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัม และ เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม เยเรมีย์ 29:13.
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4510
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ท่านลูกา
พระคัมภีร์: ลูกา 1
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ภาคนี้เราเริ่มเรียนชีวประวัติของพระเยซูคริสต์ตามที่ปรากฏในพระธรรมลูกาเท่าที่ทราบแล้วว่าเรามีผู้บันทึกพระชีวประวัติของพระเยซูไว้สี่คนด้วยกันคือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 67 ขนาดไฟล์: ID: #1834
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บัญญัติ 10 ประการ
พระคัมภีร์: อพยพ 20; อพยพ 24; อพยพ 25; อพยพ 31
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องบัญญัติ 10 ประการ เรื่องนี้จะทำให้ เด็กๆ รู้ว่าพระเจ้าทรงสมควรแก่การเคารพสักการะ และเด็กจะบอกบัญญัติได้ 5 ข้อ จาก 10 ข้อ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4331
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บัญญัติ 10 ประการ
พระคัมภีร์: อพยพ 20
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องบัญญัติ 10 ประการเรื่องนี้เด็กจะได้ ทบทวนบัญญัติสิบประการ อธิษฐานคำอธิษฐานที่เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงเรียกให้เชื่อฟังพระองค์ และบอกเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบัญญัติสิบประการ หนึ่งอย่าง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4521
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บุตรน้อยผู้หลงหาย
พระคัมภีร์: ลูกา 15
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องบุตรน้อยหลงหาย เด็กจะสามารถเล่าเรื่องนี้ให้ผู้อื่นฟังได้ และบอกได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่รักลูกๆ และ เด็กจะบอกสิ่งที่พระเจ้ายกโทษให้เราได้อย่างน้อย 1-2 สิ่งเมื่อเรากลับใจจากบาป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4357
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บ้านที่สร้างบนศิลา
พระคัมภีร์: ลูกา 6; มัทธิว 6; ยากอบ 1; มัทธิว 7
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องบ้านที่สร้างบนศิลา เด็กๆจะแยกแยะได้ว่า คนฉลาดคนที่เชื่อฟังพระเจ้า และคนโง่คือคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4348
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปัญหาคนเลี้ยงแกะของโลท
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 13
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องปัญหาคนเลี้ยงแกะของโลท เด็กจะอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนเลี้ยงแกะ เด็กจะบอกเกี่ยวกับวิธีที่อับราฮัมได้ทำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเด็กจะเล่าเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าเลี้ยงดูอับราฮัม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4511
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปัญหาคู่แฝด
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 25; ปฐมกาล 26; ปฐมกาล 27
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องปัญหาคู่แฝด เด็กจะบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เขา/เธอเคยให้อภัยคนอื่น เด็กจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับจิตใจที่เปลี่ยนแปลง และจิตใจที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง และ เด็กจะขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเขา/เธอที่จะเป็นคนที่รู้จักให้อภัยผู้อื่น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4514
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผลของพระวิญญาณ: ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ
พระคัมภีร์: ยอห์น 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องผลของพระวิญญาณ ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ เด็ก ๆ สามารถระบุและอธิบายผลของพระวิญญาณสี่ประการสุดท้ายได้ ซึ่งได้แก่ ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4710
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผลของพระวิญญาณ: ความรัก ความปลาบปลื้มใจ
พระคัมภีร์: 1 เธสะโลนิกา 3; อิสยาห์ 61; ยอห์น 14; มาระโก 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องผลของพระวิญญาณ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ เด็ก ๆ สามารถจะระบุและอธิบายผลของพระวิญญาณสี่อย่างแรก ซึ่งได้แก่ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4709
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผู้ชายคนที่ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา
พระคัมภีร์: ลูกา 5
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องผู้ชายคนที่ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา 1. เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่เพื่อนๆของคนป่วยทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขา 2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่จะนำคนอื่นมาหาพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4539
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู
พระคัมภีร์: มัทธิว 26; ยอห์น 3; ลูกา 22
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู เด็กๆ สามารถระบุเหตุการณ์อย่างน้อยสองเหตุการณ์ก่อนพระเยซูจะสิ้นพระชนม์ได้ และ เด็กๆ ระบุได้ว่าพระเยซูบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4360
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์กับพวกฟาริสี
พระคัมภีร์: ยอห์น 9; ยอห์น 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์กับพวกฟาริสี วัตถุประสงค์ คือ 1. เด็กจะบรรยายถึงการที่พวกฟาราสีแกล้งพระเยซูคริสต์ 2. เด็กจะพูดถึงสองสิ่งที่คนเลี้ยงแกะทำ 3. เด็กจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4538
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ถูกทดลอง
พระคัมภีร์: ลูกา 4
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ถูกทดลอง เมื่อได้เรียนบทนี้แล้ว 1. เด็กจะบอกถึงวิธีการหนึ่งที่ซาตานล่อลวงพระเยซูคริสต์ 2. เด็กจะบรรยายถึงเหตุผลว่าทำไมเราจำเป็นต้องมีพระผู้ช่วยของเราที่เข้าใจเรา 3. เด็กจะฝึกพูดประโยคที่ว่า “จงออกไปเสีย เจ้าซาตาน” 4. เด็กจะให้ตัวอย่างหนึ่งอย่างเกี่ยวกับการถูกทดลอง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4537
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงบังเกิด
พระคัมภีร์: ลูกา 1; ลูกา 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงบังเกิด 1. เด็กจะพูดถึงสองสิ่งที่ทำให้พระกุมารเยซูทรงเป็นเด็กพิเศษ2. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่พระเจ้าทรงประทานพระกุมารเยซู 3. เด็กจะบรรยายถึงวิธีหนึ่งวิธีที่เขา/เธอจะต้อนรับพระกุมารเยซูเข้ามาในโลกนี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #4535
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงรับบัพติศมา
พระคัมภีร์: ลูกา 1; มาระโก 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงรับบัพติศมา 1. เด็กจะบอกได้ว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นเป็นใคร 2. เด็กจะบอกได้ว่าเสียงที่มาจากสวรรค์นั้นได้พูดว่าอย่างไร 3. เด็กจะบอกถึงเหตุการณ์สองอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่ยอห์นให้บัพติศมากับพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4536
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; ลูกา 24
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้พูดกับผู้หญิงที่ไปยังอุโมงค์ฝังศพ 2. เด็กจะบอกถึงท่าทีการตอบสนองของพวกสาวก 3. เด็กจะบรรยายถึงความหมายของการมีพระผู้ช่วยให้รอดที่ยังทรงพระชนม์อยู่
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4547
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงเป็นทางเดียว
พระคัมภีร์: ยอห์น 13; ยอห์น 14
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงเป็นทางเดียว วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม ยน 14:6 2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดถึงตัวของพระองค์ 3. เด็กจะบรรยายถึงความเชื่อของเขา/เธอเองที่มีในพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4544
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; กิจการ 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์ วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะแสดงให้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างขณะที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ 2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ 3. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม มธ 28:20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4548
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 1 (การสร้างโลก)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 1 ตอน การสร้างโลก มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักเราด้วยการสร้างโลกที่สวยงาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3746
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 10 (โมเสส บทที่ 2 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส)
พระคัมภีร์: อพยพ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 10 ตอนโมเสส 2 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส มีจุดประสงค์เพื่อให้เราต้องเชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3755
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 12 รูธเก็บข้าวในนา
พระคัมภีร์: 2 ซามูเอล 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม ตอน รูธเก็บข้าวในนา มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าผู้ที่หวังในพระเจ้าจะไม่ผิดหวัง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3766
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 13 ดาวิดเป็นกษัตริย์
พระคัมภีร์: 2 ซามูเอล 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม ตอน ดาวิดเป็นกษัตริย์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราควรจะทำทุกอย่างตามคำสอนของพระเจ้า จาก 2 ซามูเอล บทที่ 2 ข้อ 1-4 บทที่ 6 ข้อ 1-15
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3767
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 2 (การทำบาปครั้งแรก)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 2 ตอนการทำบาปครั้งแรก มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าเมื่ออาดับกับเอวาทำบาปแล้ว พระเจ้าสัญญาว่าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมา จากปฐมกาล บทที่ 3 ข้อ 1-24
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3747
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 3 (โนอาห์)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 3 ตอน โนอาห์ มีจุดประสงค์เพื่อเมื่อเราปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้า พระองค์อวยพรเรา จากปฐมกาล บทที่ 6 ข้อที่ 5 ถึงบทที่ 9 ข้อ 29
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3748
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 4 (หอบาเบล)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 11
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 4 ตอน หอบาเบล มีจุดประสงค์เพื่อให้เราต้องให้เกียรติแด่พระเจ้า ไม่ยกตนเอง จากปฐมกาล บทที่ 11 ข้อ 1-9
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3749
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 5 (พระสัญญาแก่อับราฮัม)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 5 ตอน พระสัญญาแก่อับราฮัม มีจุดประสงค์ เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าได้เลือกเรามาเป็นลูกของพระองค์ก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกนี้ จากปฐมกาล บทที่ 12 ข้อ 1-9 และบทที่ 15
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3750
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 5 (โยเซฟ 1 โยเซฟถูกขาย)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 5 ตอนโยเซฟถูกขาย มีจุดประสงค์เพื่อให้เรารักและห่วงใยพี่น้องของเรา จากปฐมกาล บทที่ 37
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3761
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 6 (ยาโคบได้คำอวยพร)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 27
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 6 ตอนยาโคบได้คำอวยพร มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าการโกหกคือบาป จาก ปฐมกาล บทที่ 27 ข้อ 1-40
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3751
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 6 (โยเซฟ 2 โยเซฟและโปทิฟาร์)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 39
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 6 ตอน โยเซฟและโปทิฟาร์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าทำไมพระเจ้าให้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา จากปฐมกาล บทที่ 39-40
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3762
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 7 (ยาโคบ 2 เบธเอล)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 7 ตอน ยาโคบ 2 เบธเอล มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงตรัสต่อมนุษย์ จากปฐมกาล บทที่ 28 ข้อ 10-22
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3752
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 7 (โยเซฟ 3 ความฝันของฟาโรห์)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 41
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม ตอน ความฝันของฟาโรห์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราวางใจในพระเจ้าตลอด จากปฐมกาล บทที่ 41
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3763
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 8 (ยาโคบ 3 ประเทศซีเรีย)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 29
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 8 ตอน ยาโคบ 3 ประเทศซีเรีย มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง จากปฐมกาล บทที่ 29-33
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3753
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 8 (โยเซฟ 4 พี่ชายมาหาโยเซฟ)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 42
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 8 ตอน พี่ชายมาหาโยเซฟ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราต้องอภัยให้คนอื่น จากปฐมกาล บทที่ 42-45
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3764
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 9 (โมเสส บทที่ 1 การเกิดของโมเสส)
พระคัมภีร์: อพยพ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 9 ตอนโมเสส 1 การเกิดของโมเสส มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าถึงแม้เราจะเป็นเด็ก แต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องรักพระเจ้า และรับใช้พระองค์ จาก อพยพ บทที่ 12 ข้อ 1-10
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3754
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 9 การอพยพจากประเทศอียิปต์
พระคัมภีร์: อพยพ 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 9 ตอน การอพยพจากประเทศอียิปต์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ว่าพระเจ้าทรงนำทางเรา จากอพยพ บทที่ 12-14
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3765
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคำของพระเจ้าเป็นจริง
พระคัมภีร์: สดุดี 119
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคำของพระเจ้าเป็นจริง เด็กจะสามารถอธิบายว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นจริง และนั่นคือสิ่งที่จำเป็นที่พระคำของพระเจ้าจะนำทางให้กับเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4682
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์: ตรีเอกานุภาพ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรีเอกานุภาพ เด็กจะสามารถอธิบายได้ว่า ตรีเอกานุภาพนั้นคล้ายกับผลไม้ชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างกันสามส่วน (เปลือก, เนื้อผลไม้ และแกน) แต่ทั้งสามส่วนนั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน (ให้เลือกผลไม้ในท้องถิ่นที่มีเปลือก เนื้อ และแกนหรือเมล็ด))
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4692
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา
พระคัมภีร์: กิจการ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้จิตใจคนเปลี่ยนไป จากกิจการของอัครทูต บทที่ 2 ข้อ 1-47
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3742
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระสัญญาเรื่องรุ้งกินน้ำ
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุดหลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ พระสัญญาเรื่องรุ้งกินน้ำ เด็กๆ จะเล่าเรื่องที่ฟังได้ และ เด็กๆ จะรู้ว่ารุ้งกินน้ำเป็นเครื่องหมายแห่งพระสัญญาของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4323
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 1; 1 พงศ์กษัตริย์ 18
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระองค์ทรงเป็นพระแต่เพียงผู้เดียว เด็กจะสามารถเล่าเป็นคำพูดของตนเองว่า “ทำไมพระเจ้าของเราจึงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียว”
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4683
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าของฉันทรงมีอยู่จริง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าของฉันทรงมีอยู่จริง เด็กจะสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้ามีอยู่จริงผ่านทางการเรียนรู้เรื่องฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า และพวกเขาจะสามารถบอกคนอื่นๆถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงมีอยู่จริง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4681
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงบริสุทธิ์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ เด็กจะสามารถบรรยายว่าอะไรที่แสดงว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4684
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง
พระคัมภีร์: สดุดี 139
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง เด็กจะสามารถอธิบายว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4688
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อฉันจะนมัสการพระองค์
พระคัมภีร์: สดุดี 100
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อฉันจะนมัสการพระองค์ เด็ก ๆ สามารถจดจำคุณสมบัติ (ลักษณะ) ของคนที่นมัสการพระเยซูคริสต์ได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4711
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อให้ฉันวางใจในพระองค์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อให้ฉันวางใจในพระองค์ เด็ก ๆ สามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเขาก็ตาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4705
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; ปฐมกาล 2
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์วัตถุประสงค์เพื่อ เด็กจะเล่าเรื่องที่ฟังได้ และ เด็กจะรู้ว่าตนเป็นลูกของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4320
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก เพื่อ เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างโลก และ เด็กจะรู้ว่าโลกนี้เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4319
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างอาดัม กับเอวา และความสำคัญของครอบครัว
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างอาดัม กับเอวา และความสำคัญของครอบครัว เด็กจะสามารถเล่า และแสดงเกี่ยวกับการที่พระเจ้าได้สร้างอาดัม กับเอวา และ เด็กจะสามารถบอกได้ว่าทำไมพระเจ้าได้สร้างครอบครัว
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4694
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง เด็กจะสามารถเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการทรงสร้างได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4693
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และเปี่ยมด้วยความรัก
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 32; สดุดี 25
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และเปี่ยมด้วยความรัก เด็กจะสามารถระบุถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และเปี่ยมด้วยความรัก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4685
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงเมตตา และยุติธรรม
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงเมตตา และยุติธรรม เด็กจะสามารถแยกแยะว่าพระเจ้าทรงพระเมตตา และทรงยุติธรรมต่อพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4686
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
พระคัมภีร์: อพยพ 2; อพยพ 4
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงเรียกโมเสส เด็กจะได้ บอกถึงเหตุผลที่โมเสสคิดว่างานที่พระเจ้าให้ทำนั้นมันยากเกินไป บรรยายถึงวิธีที่พระเจ้าอาจจะใช้พวกเขาในอนาคต และ อธิษฐานขอให้พระเจ้าที่จะพูดกับพวกเขา และเด็กจะเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4518
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้านำคนอิสราเอลโดยเสาเมฆ และเสาเพลิง
พระคัมภีร์: อพยพ 40
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้านำคนอิสราเอลโดยเสาเมฆ และเสาเพลิง บอกถึงสองสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับคนอิสราเอล พูดถึงเหตุผลที่พระเจ้าดูแลเขา/เธอ และ พูดถึงการแสดงหาพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4523
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าพระบิดา
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 1; ยอห์น 3; โรม 8
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าพระบิดา เด็กๆจะสามารถอธิบายได้ว่าพระเจ้าพระบิดาทรงรักพวกเขา และห่วงใยพวกเขาเสมอ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4689
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าพระบุตร
พระคัมภีร์: มัทธิว 1; ลูกา 4; อิสยาห์ 53; 1 ทิโมธี 6; 1 เปโตร 5; ฟีลิปปี 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าพระบุตร เด็กจะแยกแยะได้ว่าพระเจ้าพระบุตรลงมาบนโลกเพื่อสิ้นพระชนม์สำหรับความผิดบาปของเรา ให้เรารอดจากเครื่องพันธนาการ และทรงมอบชีวิตนิรันดร์กับเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4690
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระคัมภีร์: ยอห์น 14
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ เด็กจะสามารถอธิบายได้ถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสามพระภาคของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4691
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์
พระคัมภีร์: โรม 1; 2 โครินธ์ 4; เฉลยธรรมบัญญัติ 33; 1 ทิโมธี 1; 1 ทิโมธี 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์ เด็กจะสามารถยกตัวอย่างได้เกี่ยวกับการที่พระเจ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4687
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าได้นำคนอิสราเอล และจัดเตรียมให้กับพวกเขา
พระคัมภีร์: สดุดี 31
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าได้นำคนอิสราเอล และจัดเตรียมให้กับพวกเขา บรรยายถึงวิธีที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือคนอิสราเอลให้รอด เรียน และท่องพระธรรม สดด 31:14.
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4520
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซู กับยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
พระคัมภีร์: มัทธิว 3; ลูกา 3; ยอห์น 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซู กับยอห์นผู้ให้บัพติศมา เด็กๆจะรู้เกี่ยวกับคำว่าบัพติศมาอย่างน้อย 1 อย่างหรือมากกว่านั้น และ เด็กๆจะรู้เกี่ยวกับความจริงในการที่พระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมาอย่างน้อย 1 อย่างหรือมากกว่านั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4345
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูขึ้นสวรรค์
พระคัมภีร์: กิจการ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระเยซูขึ้นสวรรค์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูอยู่บนสวรรค์และทรงดูเราอยู่ จากกิจการของอัครทูต บทที่ 1 ข้อ 1-14
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3740
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูคริสต์ทรงรักเด็กๆ
พระคัมภีร์: มัทธิว 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูคริสต์ทรงรักเด็ก ๆ วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม มธ 19:14 2. เด็กจะพูดถึงเหตุผลที่พระเยซูทรงรักเด็กๆ 3. เด็กจะบรรยายถึงความคิดของเขาว่าถ้าเขามีโอกาสขึ้นไปนั่งที่ตักของพระเยซูคริสต์เขาจะรู้สึกอย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4542
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูคริสต์ทรงเรียกให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย
พระคัมภีร์: ยอห์น 11
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูคริสต์ทรงเรียกให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้มารีย์ และมารธาโศกเศร้าเสียใจ 2. เด็กจะบอกถึงสิ่งที่พระเยซูได้พูดกับลาซารัส 3. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม ยน 11:25
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4541
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงตายเพื่อฉัน
พระคัมภีร์: ยอห์น 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงตายเพื่อฉัน เด็ก ๆ สามารถมองเห็นและอธิบายเหตุผลที่พระเยซูทรงยอมตายและความตายของพระเยซูมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4700
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงทำให้เกิดการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับการทรงสร้างอื่น ๆ ของพระเจ้า
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 21; อิสยาห์ 11; 2 เปโตร 3; อิสยาห์ 65; อิสยาห์ 66
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงทำให้เกิดการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับการทรงสร้างอื่น ๆ ของพระเจ้า เด็ก ๆ สามารถบอกได้ว่าเพราะความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ วันหนึ่งโลกจะกลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม และ เด็ก ๆ สามารถบอกสองวิธีที่เขาสามารถช่วยโลกให้น่าอยู่ (มีสภาพดีขึ้น) และดูแลโลกด้วยตัวเขาเอง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4703
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงประสูติ
พระคัมภีร์: ลูกา 2; มัทธิว 1; มัทธิว 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงประสูติ เด็กๆจะแสดงละครเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูทรงบังเกิด และ เด็กๆจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4343
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรา
พระคัมภีร์: ยอห์น 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรา วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะพูดถึงสาเหตุที่ทำไมพระเยซูจึงไม่แก้ต่างให้กับตัวเอง 2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พวกสาวกได้แสดงออก 3. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม ยน 3:16
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4546
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน
พระคัมภีร์: ลูกา 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน เด็กๆจะสามารถแสดงเป็นบุคคลในเรื่องนี้ได้ และ เด็กๆจะบอกสิ่งที่พวกเขาจะขอบคุณพระเจ้าได้ 1-2 สิ่ง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4353
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงศักเคียส
พระคัมภีร์: ลูกา 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงศักเคียส เด็กสามารถบอกสองเรื่องที่ศักเคียสมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากพบพระเยซูเด็กๆ รู้ว่าพระเยซูทรงรักและช่วยเหลือเราให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และระบุสาเหตุสองข้อที่พระเยซูตรัสไว้ว่าเป็นสาเหตุที่พระองค์เสด็จมาในโลก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4358
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงแต่งตั้งสาวก
พระคัมภีร์: มัทธิว 4; ลูกา 5; มัทธิว 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงแต่งตั้งสาวก เด็กๆจะนับจำนวนของสาวก เด็กๆจะรู้วิธีที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอย่างน้อย 1 อย่างหรือมากกว่านั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4346
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูปรากฏแก่โธมัส
พระคัมภีร์: ยอห์น 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระเยซูปรากฎแก่โธมัส มีจุดประสงค์เพื่อให้เรามีความเชื่อเมื่อเชื่อว่าพระเยซูยังพระชนม์อยู่ พระธรรมยอห์น บทที่ 20 ข้อ 24-31
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3737
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูฟื้นขึ้นมา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระเยซูฟื้นขึ้นมา มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู แสดงว่าพระเจ้ามีอำนาจเหนือความตาย จากมัทธิว บทที่ 28, ยอห์น บทที่ 20 ข้อ 1-10
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3735
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้
พระคัมภีร์: โรม 8
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระเยซูมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูไม่ใช่อดีต แต่เป็นปัจจุบัน พระองค์ยังมีชีวิตและดูแลเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3738
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูรักษาคนง่อย
พระคัมภีร์: มาระโก 2; ลูกา 5
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูรักษาคนง่อย เด็กๆจะระบุได้ 1 หรือ 2 อย่างถึงแนวทางที่พระเยซูทรงดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ คนง่อย และคนป่วย และเด็กๆจะบอกได้ว่าพระเยซูสามารถยกโทษความบาปและรักษาประชาชน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4351
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูห้ามพายุ
พระคัมภีร์: มัทธิว 8; มาระโก 4; ลูกา 8
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูห้ามพายุ เด็กๆจะสามารถเล่าเรื่องได้ และ เด็กจะบอกได้ว่าพระเยซูทรงมีฤทธิอำนาจและทรงครอบครองเหนือธรรมชาติทั้งปวง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4349
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน
พระคัมภีร์: ยอห์น 6; มัทธิว 14; 2 โครินธ์ 9
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน ให้เด็กสามารถบอกเรื่องราวของเด็กชายที่แบ่งปันอาหารกลางวันของเขา บอกชื่อสิ่งของอย่างน้อย 1 ชิ้นที่พวกเขาสามารถแบ่งปันได้ และใจกว้างกับผู้อื่น และอธิบายแนวทางที่พระเจ้าทรงใช้ของประทานที่เล็กน้อยที่สุดของเราอย่างน้อย 1 หรือ 2 แนวทาง เมื่อเราให้ของสิ่งนั้นกับพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4350
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
พระคัมภีร์: กิจการ 1; มัทธิว 28; ยอห์น 14; วิวรณ์ 7; วิวรณ์ 21
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เด็กๆ ตอบได้ว่าพระเยซูไปที่ใดหลังจากที่ฟื้นคืนพระชนม์ และ เด็กๆ บอกเกี่ยวกับสวรรค์ได้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4363
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูและเด็กๆ / เงินเหรียญที่หายไป
พระคัมภีร์: มัทธิว 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูและเด็กๆ เงินเหรียญที่หายไป เด็กๆจะแสดงท่าประกอบตามเรื่องราวนี้ และ เด็กๆจะบอกได้ว่าพระเจ้ามองเด็กอย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4354
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูได้รับการต้อนรับเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์: มัทธิว 21; ลูกา 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูได้รับการต้อนรับเข้ากรุงเยรูซาเล็ม เด็กๆ สามารถบอกถึงการสรรเสริญที่พระเยซูได้รับ สองอย่าง และเด็กๆ สามารถบอกวิธีที่จะสรรเสริญและขอบพระคุณพระเยซูได้อย่างน้อยหนึ่งวิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4359
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลับพลา
พระคัมภีร์: อพยพ 26
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพลับพลา บรรยายถึงวิธีที่พระเจ้าต้องการสถิตอยู่กับคนของพระองค์ บอกเกี่ยวกับสองสิ่งที่คนมักจะถวายในพลับพลา และอธิษฐาน และเชื้อเชิญพระเจ้าที่จะเข้ามาในจิตใจของเด็กๆ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4524
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลับพลาของพระเจ้า
พระคัมภีร์: อพยพ 35
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พลับพลาของพระเจ้า มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ว่าพระเจ้าอยากสถิตอยู่ในท่ามกลางลูกของพระองค์ จากอพยพ บทที่ 35 ข้อ 40
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3758
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฟิลิป
พระคัมภีร์: กิจการ 8
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ฟิลิป มีจุดประสงค์เพื่อให้เมื่อเราเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ให้ผู้อื่นฟัง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับเรา จากกิจการของอัครทูต บทที่ 8 ข้อ 26-40
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3744
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ภัยพิบัติในอียิปต์
พระคัมภีร์: อพยพ 7
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ภัยพิบัติในอียิปต์ มีจุดประสงค์เพื่อสอนว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือและป้องกันลูกของพระองค์ จาก อพยพ บทที่ 7 ข้อ 19 และบทที่ 12 ข้อ 39
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3756
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มหาบัญชา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง มหาบัญชา มีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถเล่าให้คนอื่น และเป็นพยานเรื่ององค์พระเยซูคริสต์ได้ จากมัทธิว บทที่ 28 ข้อ 16-20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3739
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มิตรภาพระหว่างดาวิดและโยนาธาน
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 18; ยอห์น 13; 1 ซามูเอล 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องมิตรภาพระหว่างดาวิดและโยนาธาน เด็กๆ จะได้ว่าดาวิดและโยนาธานเป็นเพื่อนรักกันอย่างไรบ้าง และเด็กจะรู้ว่ามิตรภาพที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4337
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า มีจุดประสงค์เพื่อให้เรามั่นใจในความเชื่อ จากเอเฟซัส บทที่ 6 ข้อ 10-24
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3745
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ราชินีเอสเธอร์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องราชินีเอสเธอร์เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระราชินีเอสเธอร์ เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่คนของเอสเธอร์รู้สึกหวาดกลัว เด็กจะให้เหตุผลสองประการที่เอสเธอร์ยอมเสี่ยงเพื่อช่วยคนของเธอ และเด็กจะพูดถึงวิธีหนึ่งวิธีที่เขา/เธอจะยืนหยัดเพื่อพระเจ้าตลอดสัปดาห์นี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #4533
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รูปปั้นวัวทอง
พระคัมภีร์: อพยพ 31
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง รูปปั้นวัวทอง มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เรานับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น จาก อพยพ บทที่ 32
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3757
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีการต่าง ๆ ที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก
พระคัมภีร์: มาระโก 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องวิธีการต่าง ๆ ที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก เด็ก ๆ สามารถระบุสองวิธีที่ตนเองจะทำเพื่อเป็นการรับใช้ผู้อื่น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4715
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระคริสต์จะสิ้นพระชนม์
พระคัมภีร์: ลูกา 22
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระคริสต์จะสิ้นพระชนม์ วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่ผู้คนได้ทำขณะที่พระเยซูคริสต์เดินทางเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม 2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำ หรือพูดในขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย 3. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่พวกสาวกได้ทำขณะที่พระเยซูอธิษฐานอยู่ในสวน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4545
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สเตเฟน
พระคัมภีร์: กิจการ 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง สเตเฟน มีจุดประสงค์เพื่อให้เรากล้าจะประกาศเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เหมือนกับที่สเตเฟนได้ทำ จากกิจการบทที่ 6 ข้อ 8-15,บทที่ 7 ข้อ 1
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3743
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หอคอยสู่สวรรค์
พระคัมภีร์: สดุดี 121
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องหอคอยสู่สวรรค์ เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่มนุษย์พยายามทำตัวเองให้มีความสำคัญเท่ากับพระเจ้า เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม สดด 121:2. และ เด็กจะบอกถึงวิธี 1 วิธีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าสำหรับสัปดาห์นี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4509
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 13; ปฐมกาล 14; ปฐมกาล 15; ปฐมกาล 16; ปฐมกาล 17; ปฐมกาล 18; ปฐมกาล 19; ปฐมกาล 20; ปฐมกาล 21; ปฐมกาล 22; ปฐมกาล 23; ปฐมกาล 24
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้า เพื่อที่ เด็กๆ จะรู้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาอะไรไว้แก่นางซาราห์และอับราฮัม เด็กๆ จะรู้ทำไมนางซาราห์จึงหัวเราะ และ เด็กจะได้เขียนว่าพวกเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไร 2 วิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4324
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องอาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพื่อที่ เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าและครอบครัวของพวกเขาตั้งกฎต่างๆ นั้นก็เพื่อปกป้องพวกเขา เด็กจะรู้ว่ากฎที่อาดัมและเอวาฝ่าฝืนนั้นคืออะไร และ เด็กจะได้บอกกฎ 1-2 ข้อที่ครอบครัว ชุมชน หรือโครงการตั้งขึ้นเพื่อปกป้องพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4321
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาหารเช้ากับพระเยซู
พระคัมภีร์: ยอห์น 21
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องอาหารเช้ากับพระเยซู เด็กๆ ระบุได้ว่ามีคนพบเห็นพระเยซูมีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ถูกฆ่า และ เด็กๆ บอกวิธีที่จะติดตามพระเยซูได้อย่างน้อยหนึ่งวิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4362
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อุปมาเรื่องผู้หว่านพืช
พระคัมภีร์: มัทธิว 13
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช เด็กจะทำท่าประกอบเรื่องนี้ได้ และเด็กๆจะสามารถแยกแยะชนิดของดินที่มีหลากหลาย และตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4352
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เด็กน้อยโมเสส
พระคัมภีร์: อพยพ 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเด็กน้อยโมเสสบทเรียนนี้เด็กๆ จะพูดถึงวิธีที่มิเรียมคอยดูแลน้องชายของเขา และอธิบายถึงหน้าที่รับผิดชอบที่บ้าน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4517
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เพียงพระเจ้าองค์เดียวก็เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเพียงพระเจ้าองค์เดียวก็เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ เด็กๆจะ ระบุถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างน้อยสามประการ ระบุถึงตัวอย่างของฤทธิ์อำนาจของฝีพระหัตถ์พระเจ้าที่เราพบเห็นในธรรมชาติ และในตัวของเด็กๆเอง บรรยายถึงฝีพระหัตถ์พระเจ้าที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของเด็กๆกับพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4503
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เด็กจะพูดถึงวิธีที่พระเจ้าช่วยเหลือโลท เด็กจะบอกถึงวิธีที่คนแปลกหน้าต้องการที่จะทำร้ายทูตสวรรค์ และเด็กจะยอมรับต่อหน้าเพื่อนๆในชั้นเรียนว่าพวกเขาเป็นลูกที่รักของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4512
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เยรีโค
พระคัมภีร์: โยชูวา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง เยรีโค มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนที่เชื่อฟังพระองค์ จาก โยชูวา บทที่ 2 และ บทที่ 6
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3759
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เยเรมีย์
พระคัมภีร์: 2 พงศาวดาร 36; เยเรมีย์ 38
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องเยเรมีย์ กษัตริย์หลายองค์ไม่ยอมฟังพระเจ้า พระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระวจนะเพื่อเตือนกษัตริย์เหล่านั้นแต่ก็ไม่ยอมฟัง เยเรมีย์เป็นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งที่เตือนกษัตริย์ด้วย เพื่อสอนว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้ามีผลไม่ดีมาก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4104
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เราพบสันติสุขและความชื่นชมยินดีโดยทางพระเยซู
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 5; ยอห์น 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเราพบสันติสุขและความชื่นชมยินดีโดยทางพระเยซู เด็ก ๆ สามารถระบุได้ว่าการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูนำสันติสุขและความชื่นชมยินดีมาสู่มนุษย์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4701
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องราวของดาเนียล
พระคัมภีร์: ดาเนียล 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องราวของดาเนียลจะทำให้ เด็กๆจะได้เล่าเรื่องราวของดาเนียลบางส่วน และ เด็กๆจะบอกถึงวิธีที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานอย่างน้อยหนึ่งวิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4341
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องราวเกี่ยวกับคริสตมาส
พระคัมภีร์: ลูกา 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องราวเกี่ยวกับคริสตมาส เด็ก ๆ สามารถเล่าเรื่องราวของคริสตมาสได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4719
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เศรษฐีหนุ่ม
พระคัมภีร์: มาระโก 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเศรษฐีหนุ่ม วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่เศรษฐีหนุ่มได้ถามพระเยซูคริสต์ 2. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่เศรษฐีหนุ่มจากไปด้วยความเศร้าใจ 3. เด็กจะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะเป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4543
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เสื้อคลุมตัวสวย
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเสื้อคลุมตัวสวยของโจเซฟ เพื่อที่ เด็กๆ จะบอกได้ว่าพระพรของพระเจ้าคืออะไรบ้าง และ เด็กๆ จะได้ว่าพวกเขาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4325
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลีชา เรียนรู้จากเอลียาห์
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 19; 2 พงศ์กษัตริย์ 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลีชา เรียนรู้จากเอลียาห์ เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับงานของผู้เผยพระวจนะ เด็กจะบรรยายวิธีที่พระเจ้านำเอลียาห์กลับขึ้นสู่สวรรค์และ เด็กจะบอกถึงสิ่งอัศจรรย์ที่เอลียาห์ได้ทำ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4532
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลียาห์ กับหญิงม่าย
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลียาห์ กับหญิงม่ายเพื่อเด็กๆจะได้แสดงบทบาทตามที่ปรากฎในเรื่องเล่า และ เด็กๆจะได้รู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีให้กับหญิงม่าย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4339
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลียาห์ บนภูเขาคารเมล
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 18
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลียาห์ บนภูเขาคารเมล เด็กจะบรรยายถึงสถานการณ์ของเอลียาห์ที่ภูเขาคารเมล เด็กจะบอกได้ว่าทำไมเอลียาห์ถึงไม่รู้สึกกลัว เด็กจะบอกถึงความเชื่อวางใจของเขา/เธอต่อพระเจ้าที่แท้จริง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4531
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลียาห์และลูกชายหญิงม่าย
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลียาห์ และลูกชายหญิงม่าย เด็กจะพูดถึงสิ่งที่หญิงม่ายได้แบ่งให้กับเอลียาห์ เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่เอลียาห์ช่วยลูกชายของหญิงม่าย เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นในสัปดาห์นี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4530
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอสเธอร์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องเอสเธอร์ เป็นเรื่องราวของพระราชินีเอสเธอร์ นางเอสเธอร์ถูกเลือกเป็นพระราชินีเมื่อเขาเจอปัญหาเขาก็วางใจในพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยเหลือเขา และพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราเช่นกันเพราะพระองค์มีทางออกเสมอ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4105
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอสเธอร์: พระราชินีผู้ทรงปกป้องคนของพระองค์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 1; สุภาษิต 31
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอสเธอร์ พระราชินีผู้ทรงปกป้องคนของพระองค์ เด็กๆจะได้เล่าเรื่องราวของเอสเธอร์ เด็กๆจะบอกถึงวิธีที่ที่พวกเขาแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องอย่างน้อยสองวิธี และเด็กๆจะบรรยายถึงวิธีการสองวิธีที่จะแสดงออกกับผู้อื่นได้อย่างสง่างาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4340
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แกะหลงหาย
พระคัมภีร์: ลูกา 15; ยอห์น 10; สดุดี 23
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องแกะหลงหาย เด็กจะสามารถเล่าเรื่องนี้ให้ผู้อื่นฟังได้ และ เด็กๆจะบอกได้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่รู้จักชื่อแกะของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4356
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนะนำให้รู้จักพระคัมภีร์
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 45; 1 โครินธ์ 8; ยอห์น 20; สดุดี 119
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องแนะนำให้รู้จักพระคัมภีร์เพื่อ เด็กจะบอกได้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกและรักพวกเขา เด็กจะเห็นว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือพิเศษที่บอกเล่าเรื่องจริงเกี่ยวกับพระเจ้า และพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระบุตรของพระองค์ และ เด็กจะเห็นว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นแสงสว่างที่จะนำทางพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4318
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แผนการณ์เพื่อความรอดของพระเจ้า
พระคัมภีร์: ยอห์น 3; 1 ยอห์น 1; อิสยาห์ 1; 2 โครินธ์ 5; โรม 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องแผนการเพื่อความรอดของพระเจ้า บทเรียนเรื่องนี้ เด็กๆจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าสำหรับการทรงไถ่ของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #4696
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โจเซฟในเมืองอียิปต์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโจเซฟในเมืองอียิปต์ เพื่อเด็กๆ จะบอกได้ว่าพระเจ้าทรงช่วยโยเซฟ โดยทำให้เกิดผลดีจากสิ่งที่เลวร้ายได้อย่างไรบ้าง และ เด็กๆ จะเล่าเรื่องซ้ำได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4326
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โจเซฟให้อภัยแก่พวกพี่ ๆ
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37; เอเฟซัส 4; ปฐมกาล 38; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 42; ปฐมกาล 43; ปฐมกาล 44; ปฐมกาล 45
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโจเซฟให้อภัยแก่พวกพี่ ๆ เพื่อ เด็กๆ จะได้พูดตามครู และได้ฝึกท่องจำพระธรรมเอเฟซัส 4:32 ในแบบคำพูดง่ายๆ “จงเมตตาและรักกัน อภัยโทษให้กัน เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น” เด็กสามารถอธิบายว่าการให้อภัยกันและกันนั้นหมายความว่าอย่างไร และ เด็กๆ จะเล่าเรื่องซ้ำได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4327
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โนอาห์ต่อเรือ
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6; ปฐมกาล 7; ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโนอาห์ต่อเรือเพื่อที่ เด็กๆ จะเล่าเรื่องโนอาห์และนาวาใหญ่ได้ และ เด็กๆ จะเล่าถึงวิธี 2 วิธีที่พวกเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับโนอาห์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4322
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสส 4 การอพยพจากประเทศอียิปต์
พระคัมภีร์: อพยพ 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: โมเสส 4 การอพยพจากประเทศอียิปต์ พระเจ้าได้ลงโทษกษัตริย์ฟาโรห์ด้วยภัยพิบัติ 10 ครั้ง ในที่สุดฟาโรห์ก็ปล่อยประชาชนแต่ว่าเมื่อเขาเดินทางออกจากประเทศอียิปต์เพื่อไล่ตามเขา เมื่อเรามีปัญหาใหญ่พระเจ้าจะนำทางของเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #4100
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสส 5 มานากับน้ำที่ไหลออกจากก้อนหิน
พระคัมภีร์: อพยพ 15
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องโมเสส 5 มานากับน้ำที่ไหลออกจากก้อนหิน ชนชาติอิสราเอลอพยพจากประเทศอียิปต์โดยพระเจ้าทำการอัศจรรย์ เขากำลังเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา พวกเขามีความสุขกับการเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ แต่พวกเขากำลังจะบ่นกับพระเจ้าต่อหน้าโมเสส เรื่องนี้จะทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าดูแลและให้ทุกสิ่งที่จำเป็นกับเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4101
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสส 6 บัญญัติสิบประการ
พระคัมภีร์: อพยพ 19
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงประทานบัญญัติสิบประการให้แก่เราด้วยเหตุว่าพระองค์ทรงรักเราและอยากให้เราปฏิบัติตามบัญญัตินั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4122
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสสข้ามทะเลแดง
พระคัมภีร์: อพยพ 13; อพยพ 14; อพยพ 15
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโมเสสข้ามทะเลแดงเรื่องนี้จะทำให้เด็กๆ แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องบางตอนได้ และ เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4330
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสสและพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟ
พระคัมภีร์: อพยพ 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโมเสสและพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟเรื่องนี้จะทำให้ เด็กๆ จะเล่าเรื่องซ้ำได้ และเด็กจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แม้ในความยากลำบาก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4329
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยชูวา และ คนสอดแนม
พระคัมภีร์: โยชูวา 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยชูวา และคนสอดแนม พูดถึงเหตุผลที่โยชูวา และคาเลบไม่เห็นด้วยกับคนสอดแนมคนอื่นๆ เรียน และท่อง โยชูวา 1:7ก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4525
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยชูวาจำการช่วยเหลือของพระเจ้า
พระคัมภีร์: โยชูวา 2; โยชูวา 3; โยชูวา 4
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยชูวาจำการช่วยเหลือของพระเจ้า เรื่องนี้จะทำให้เด็กๆ เล่าทบทวนเรื่องที่ฟังได้ และ เด็กจะได้ว่าโยชูวาทำให้ประชาชนจดจำการทรงช่วยของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4332
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยชูวาและกำแพงเมืองเยรีโค
พระคัมภีร์: โยชูวา 1; ฮีบรู 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยชูวาและกำแพงเมืองเยรีโคเพื่อให้ เด็กๆ แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องกำแพงเยรีโคพังลงได้ และ เด็กจะได้อภิปรายว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งอัศจรรย์ได้เมื่อเรามีความเชื่อ เชื่อฟัง และวางใจในพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4333
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยชูวาและกำแพงเมืองเยรีโค
พระคัมภีร์: โยชูวา 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยชูวา และกำแพงเมืองเยรีโค ระบุถึงแนวทางสองอย่างที่พระเจ้าให้กับคนอิสราเอล อธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้เขา/เธอเชื่อวางใจ และ อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าที่จะช่วยพวกเขาติดตามพระเจ้าแม้จะยากลำบากก็ตาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4526
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยนาห์
พระคัมภีร์: โยนาห์ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องโยนาห์ โยนาห์เป็นผู้รับใช้พระเจ้า พระเจ้าสั่งให้เขาไปเมืองนีนาเวห์แต่โยนาห์ไม่อยากไปเขาอยากไปทางอื่น เรื่องนี้จะสอนให้เรารู้ว่าเราวิ่งหนีจากพระเจ้าไม่ได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4103
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยนาห์ และปลายักษ์
พระคัมภีร์: โยนาห์ 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยนาห์ และปลายักษ์ เด็กๆจะได้เล่าเรื่องราวของโยนาห์ และปลาตัวใหญ่ และเด็กๆจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก และการให้อภัย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4342
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37; สดุดี 91
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยเซฟถูกขายไปเป็นทาส เมื่อเรียนเรื่องนี้แล้ว เด็กจะสามารถบรรยายถึงสถานการณ์ที่เขา/เธอรู้สึกถูกทอดทิ้ง เรียนวิธีการอธิษฐานในสถานการณ์ที่น่ากลัว และสามารถบรรยายถึงความเชื่อวางใจของเขาในพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4515
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โลกที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 2; ยอห์น 3; ปฐมกาล 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโลกที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับการที่อาดัม กับเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า เด็กจะบอกถึงความรู้สึกของพวกเขาเมื่อกระทำผิด เด็กจะบอกถึงสิ่งที่ดีที่พวกเขาจะสามารถทำได้ และสิ่งที่ไม่ดีที่พวกเขาอาจจะกระทำอย่างละ 2 สิ่ง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4506
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ในความบาปเราไม่สามารถสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าได้
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องในความบาปเราไม่สามารถสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าได้ เด็กจะสามารถบอกได้ว่าความบาปเป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4698
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: “สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า” หมายความอย่างไร
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; สดุดี 139; ปฐมกาล 5
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า หมายความอย่างไร เด็ก ๆ สามารถชี้หลักฐานที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสร้างชีวิตของพวกเขาตามพระฉายาของพระองค์และทรงรักพวกเขาตามแบบที่พระองค์ทรงสร้างนั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4704
Share