ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	มิชชันนารี (65)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ประวัติศาสตร์ (44)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 120 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัยกับพันธกิจของพระเจ้า
นักประพันธ์: วิสสุดา กระแสชัย
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย และการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย นอกจากนั้นได้กล่าวถึงกิจการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ปฏิบัติตลอดมาระยะเวลา 120 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งความชื่นชมยินดี ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับใช้งานพันธกิจด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและในอนาคตโรงเรียนจะพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ด้านตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2346
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 123 ปี พ่อครูหลวงแมคกิลวารีกับการสร้างผู้นำคริสเตียนคนเมือง
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข้อสรุปเบื้องต้นในที่นี้คือ การสร้างผู้นำคริสเตียนในท้องถิ่นหากจะให้ดีผู้นั้นจะต้องรู้จักสังคมของตนเองและรู้สึกถึงศาสนาและความเชื่อของสังคมของตนเองก่อนที่จะมาต่อยอดความรู้ทางศาสนศาสตร์และการเตรียมผู้นำสำหรับอนาคตควรละเสียซึ่งการหวงอำนาจและมีความไว้วางใจให้ผู้อื่นได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบในพันธกิจอย่างเท่าเทียมและอย่างจริงจังจริงใจ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2887
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 150 ปี สวัสดีอรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติของโรงเรียนประดิษฐวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนชายก็ได้ร่วมกิจการกับโรงเรียนอรุณสตรีเป็นโรงเรียนสหศึกษาใช้นามว่า “โรงเรียนอรุณประดิษฐ” โดยสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นเจ้าของ เพื่อรับใช้พระเจ้าในพันธกิจด้านการศึกษา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2052
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 90 ปีแห่งพันธกิจการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ จ.เชียงใหม่
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้เขียนถึง 90 ปีแห่งพันธกิจการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสถาบันแมคเคนฯ เพื่อการฟื้นฟูสภาพ จังหวัดเชียงใหม่ได้สรุปการดำเนินงานต่าง ๆ เช่นสถิติผู้ป่วย พันธกิจด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการเกษตร วิสัยทัศน์ในการทำพันธกิจในอนาคต ดังนั้นสถาบันแมคเคนฯ ยังคงทำพันธกิจและขยายงานเพื่อรองรับปัญหาสังคม สำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากจากการป่วยเป็นโรคเรื้อนต่อไป
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2265
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: Langham Preaching: purpose, methods, values
ผู้พิมพ์: Langham Partnership International
เรื่องย่อ: ประวัติการก่อตั้งของ Langham Partnership International (LPI) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองต่อเสียงเรียกร้องที่จะร่วมมือกันในคริสตจักรทั่วโลก เพื่อจะสนับสนุนนักเทศน์และนักสอนรุ่นใหม่โดยมีหลักและเหตุผล คือ เพื่อให้คริสตจักรของพระเจ้าเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้คริสตจักรของพระเจ้าเติบโตโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้า และเพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงผู้คนโดยผ่านการเทศน์.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #7374
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กบฎศิษยาภิบาล
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อเป็นแง่คิด ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการพลิกฟื้นคริสตจักรที่กำลังกระทำอยู่นั้น มีบางสิ่งบางอย่างที่ซ้ำรอยกับความผิดพลาดที่มีมาในอดีตการซ้ำรอยนี้ไม่ได้ซ้ำที่เนื้อหา แต่เป็นการซ้ำในสมมติฐานวิธีคิดปฏิบัติ บทเรียนทางประวัติศาสตร์น่าจะเป็นมุมมองหนึ่งมีค่าพอในการพิจารณา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2268
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กว่าจะมาเป็น “บีซีซี 150 ปี”
นักประพันธ์: จารีต องคะสุวรรณ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องกว่าจะมาเป็น “บีซีซี 150 ปี” 150 ปี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คือ 150 ปี ของการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ความรักสามัคคี และความเสียสละของคณะผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในอดีต และปัจจุบัน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2612
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
นักประพันธ์: วิลเลี่ยม เจ โยเดอร์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวเรื่องคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ โดยเล่าถึงประวัติการก่อตั้งของคริสตธรรมแมคกิลวารี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2511
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเป็นมาของธรรมนูญสภาคริสตจักรฯ
นักประพันธ์: อรพินธ์ จันทร์ตา
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญสภาคริสตจักรฯ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคริสตจักรในสมัยก่อนเพราะรัฐธรรมนูญของคริสตจักรนั้นถือว่าเป็นมรดกหรือทรัพย์สินที่ที่การสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #2089
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานของ วอท์ชแมน นี
นักประพันธ์: Nee, Watchman
ผู้พิมพ์: ห้องสมุดกิตติคุณกรุงเทพฯ
เรื่องย่อ: หนังสือนี้เป็นคำพยานของพี่น้อง วอท์ชแมน นี ผู้ทาสของพระเจ้า ซึ่งได้กล่าวเปิดเผยท่ามกลางพี่น้องผู้ร่วมงาน เมื่อปี ค.ศ. 1932 ครั้งหนึ่ง และในปี ค.ศ. 1936 อีกสามครั้ง เป็นคำพยานที่พี่น้อง นี ได้เปิดเผยด้วยตนเอง แต่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปเป็นเวลากว่า 40 ปี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 66 ขนาดไฟล์: ID: #1840
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จดหมายจากแคเรน
นักประพันธ์: Eubank, Karen A.
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในนี้กล่าวถึงจดหมายจากแคเรนที่เขียนให้เราเห็นถึงการสะท้อนหลายมุมภาพ มุมของผู้หญิง แคเรนเป็นมิชชันนารี ผู้นำพันธกิจแห่งการคืนดีและข่าวประเสริฐเรื่องความรอด ไปยังคนหลงหาย เธอเลือกจะไปในที่พระเจ้าใช้ให้เธอไป แทนการอยู่อย่างสุขสบายภายในเมือง ดังนั้นจดหมายของแคเรนยังสะท้อนภาพของผู้หญิงผู้เป็น แม่ เป็นครู เป็นพี่เลี้ยงของลูก เป็นภรรยาเป็นเพื่อนของสามี.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6050
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชัยชนะในจีนแดง
นักประพันธ์: ดี.วอน. รีส
ผู้พิมพ์: มูดี้เพรส ชิคาโก และเพเตอร์โนสเตอร์เพรส เดวอน
เรื่องย่อ: เรื่องราวประสบการณ์ของศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนในจีนแดงเพื่อช่วยเหลือคนบาดเจ็บซึ่งได้นำมารักษาไว้ เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมาคมครอบครัวคริสเตียนในจีนแดง การเป็นพยาน การรักษาโรค การขับไล่ผีสิง การเปลี่ยนแปลงของคอมมิวนิสต์
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 44 ขนาดไฟล์: ID: #1914
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ที่มา ที่เป็น และที่ไป
นักประพันธ์: อำนวย ทะพิงค์แก
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ที่มา ที่เป็นและที่ไป คำกล่าวของ ดร.อำนวย ทะพิงค์แกในพิธีนมัสการเพื่อฉลองครบรอบ 130 ปี โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.1996
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2067
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ธารพระพร
นักประพันธ์: ไท ดอนเทีย
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ธารพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรประเทศไทยโดยได้ส่งผู้รับใช้ของพระองค์ มิชชันนารีอเมริกันเข้ามาเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนชาวไทย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3414
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: นี่หรือนางห้อง โดย น.ส. คริสตินนา ไต๋
นักประพันธ์: Tsai, Christiana
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือชีวประวัติเล่มนี้เป็นเรื่องจริง และผู้เขียนเป็นสุภาพสตรีจีนชื่อคริสตินนา ไต๋ ยังคงมีชีวิตอยู่ บ้านของเธออยู่ในมลรัฐเพลซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเธอได้อยู่รวมกับแมรี่ ลีแมน เป็นชีวประวัติที่เขียนขึ้นหลายปีมาแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของคริสตินนา ไต๋
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 99 ขนาดไฟล์: ID: #230
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา
นักประพันธ์: ดัค แฮมเม็ทต์
ผู้พิมพ์: Resources For Missions
เรื่องย่อ: เรื่องบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติของคริสตจักรซึ่งจะกล่าวเกี่ยวกับมรดกในเรื่องหลักความเชื่อของแบ๊พติสต์ที่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในเรื่องเกี่ยวกับประวัติของคริสตจักรแบ๊พติสต์ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรด้วย เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแบ๊พติสต์มากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #6849
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บ้านบูรภานิเวศน์ บ้านแห่งความหวัง
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บ้านบูรภานิเวศน์ บ้านแห่งความหวัง เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้พิการสูงอายุ ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #2170
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติการแปลพระคัมภีร์ภาษากำเมือง(ล้านนา)
นักประพันธ์: จันทร์แรม ชัยศรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติการแปลพระคัมภีร์ภาษากำเมือง(ล้านนา)กำเมืองเป็นภาษาหลักดั้งเดิมของคนทางเหนือ ซึ่งมีความหมายและมีความสำคัญสำหรับการสื่อสารการเข้าใจและเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความมีวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ดังนั้นในสมัยเริ่มแรกที่มิชชันนารีได้มาประกาศทางเหนือ จึงมีความต้องการให้คนทางภาคเหนือ ได้มีพระคัมภีร์ภาษากำเมืองที่เป็นภาษาของตนเอง เพื่อจะได้ฝึกอ่านและเรียนรู้ให้เข้าใจในพระคำของพระเจ้าในบริบทภาษาของคนท้องถิ่น
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2850
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักรสากล
นักประพันธ์: เยสเซ ไลแมน เฮอร์ลบัท
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ประวัติศาสตร์คริสตจักรสากลได้กล่าวถึงการเริ่มก่อตั้งคริสตจักรในแต่ละยุค มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง ลักษณะของแต่ละยุคนั้นเป็นอย่างไร
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 153 ขนาดไฟล์: ID: #1870
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนาในเชียงใหม่
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนาในเชียงใหม่เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมประวัติความเป็นมา จุดเริ่มต้นของมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแพร่คำสอนในเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้ลูกหลานคริสเตียนได้ทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คริสตจักร ประวัติศาสตร์มิชชันนารีที่เข้ามาบุกเบิกและทำให้เกิดคริสตจักร หน่วยงานองค์กรที่ช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนมาจนถึงปัจจุบันนี้
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 22 ขนาดไฟล์: ID: #8265
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์เพลงนมัสการคำเมือง
นักประพันธ์: จันทร์แรม ชัยศรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขอการก่อตั้งเพลงนมัสการคำเมือง และความเป็นมาของเพลงนมัสการว่าเกิดขึ้นเมื่อไร และมีการอนุรักษ์เพลงนมัสการคำเมือง
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2260
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์พระฤทธิ์
นักประพันธ์: Yongky, Sou
ผู้พิมพ์: พระกิตติคุณ
เรื่องย่อ: เรื่องราวประสบการณ์พระฤทธิ์ ความมหัศจรรย์ในชีวิตของ โชว ยองกี้ การเป็นพยานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงรักษาให้เขาหายจากโรควัณโรค
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #1860
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฝ่าความทรมาน
นักประพันธ์: เบลี่ เฟส คอกซ์
ผู้พิมพ์: คณะ โอเอ็มเอฟมิชชั่น
เรื่องย่อ: อโดไนแรม จั๊ดซัน กับ แอน ผู้ภรรยาได้ไปที่เมืองย่างกุ้ง เขาไม่เคยไปประเทศพม่ามาก่อน เขาไม่รู้จักภาษาพม่าแม้เพียงประโยคเดียว ไม่มีหนังสือใด ๆ ช่วยในการเรียน ภาษาพม่าของเขาด้วย เขาได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนพม่าในฉบับภาษาพม่าเอง และทำให้พระกิตติคุณเข้าสู่ประเทศพม่า
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 54 ขนาดไฟล์: ID: #1274
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมแมคกิลวารีกับการสร้างผู้นำคริสตจักรไทย
นักประพันธ์: เกษณี ปิ่นทอง
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับพระคริสตธรรมแมคกิลวารีกับการสร้างผู้นำคริสตจักรไทย โดยจะนำเสนอในด้านของการศึกษาและการประชุมของแมคกิลวารรีเพื่อแนวทางในที่ประชุมนั้นพัฒนาปรับปรุงคริสตจักรและรับใช้สังคมให้ดีขึ้น
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2314
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ในดวงใจของชาวเกาหลี
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อของชาวเกาหลีที่มีต่อพระเจ้า ทรงร่วมทุกข์กับคนเหล่านี้ที่กำลังลี้ภัยสงคราม พระเยซูไม่เพียงแต่ประทับอยู่กับชาวกรุงที่แออัด หรือประทับอยู่แต่ที่ชนบทของชาวเกาหลีเท่านั้นแต่ประทับอยู่ในดวงใจของชาวเกาหลีทั่ว ๆ ไป
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 90 ขนาดไฟล์: ID: #59
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธกิจคริสตจักรไทยในสิงคโปร์
นักประพันธ์: เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องนี้ได้กล่าวถึงการทำพันธกิจของคริสตจักรไทยทรีนิตี้ ในประเทศสิงคโปร์ ประสบการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงภาพที่เกิดขึ้นกับงานพันธกิจที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรค การต่อสู้ในการรับใช้ในต่างแดน ทำให้เห็นถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่ถวายตัวเพื่อพระเจ้าจริงๆ.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6328
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธกิจและการดำเนินงานของสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพเป็นหน่วยงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ทำพันธกิจในด้านการรักษาโรคเรื้อนมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 88 ปีแล้ว และได้ดำเนินพันธกิจเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเกี่ยวกับโรคเรื้อน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทุกรูปแบบ ทั้งในด้านการบำบัดรักษา และการสนับสนุนในด้านอาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยที่หายแล้วได้กลับสู่สังคมได้ พร้อมทั้งดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #2073
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ 30 ปี แห่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้น โดยการรวมวิทยาลัยพระคริสตธรรม และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มีมติตั้งชื่อ “วิทยาลัยพายัพ” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2514 จึงถือเอาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้าความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้าและความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ และจะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นแจ้งในสัจจะแห่งชีวิตและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการรับใช้สังคม
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2733
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มิชชันนารีที่รัก
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์การเข้ามาทำพันธกิจของมิชชันนารีในประเทศไทย บทบาทของมิชชันนารี การร่วมประกาศและขยายแผ่นดินของพระเจ้า.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6349
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มิชชั่นซีเอ็มโอ
นักประพันธ์: ทวีชัย เอื้ออริยกุล
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มิชชั่นซีเอ็มโอ CMO เป็นมิชชันซึ่งสังกัดอยู่ในธรรมกิจภาคที่ 12 สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีการดำเนินการหลายประการ 1. การประกาศข่าวประเสริฐในชุมชนเมืองใหญ่ 2. การประกาศฯ แก่กลุ่มชาวเขา 3. การประกาศฯ แก่นักศึกษา 4. การอบรมสร้างสาวก 5. การอบรมผู้ที่ถวายตัวเป็นมิชชันนารี ก่อนที่จะส่งออกไปรับใช้พระเจ้า 6. การส่งมิชชันนารีไปยังประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ซีเอ็มโอ (CMO) ไม่เพียงมีมิชันนารีซึ่งทำงานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยังมีทีมอาสาสมัครที่คอยให้การสนับสนุนและร่วมกับมิชชั่นนารีเหล่านั้นด้วย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2361
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ว่าด้วยเรื่องชื่อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นักประพันธ์: พงษ์ ตนานนท์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติของการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2202
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ศาสนศาสตร์ศึกษาที่แมคกิลวารี
นักประพันธ์: สะอาด ไชยวัณณ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1889 นับเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว และมีผู้สำเร็จการศึกษาจากแผนกต่าง ๆ ออกไปรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร สถาบัน หน่วยงานและภาคเป็นจำนวนกว่า 500 คน กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ และมีบางคนอยู่ต่างประเทศ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2020
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีล้านนากับการศึกษาโรงเรียนแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่
นักประพันธ์: บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงสตรีล้านนากับการศึกษาโรงเรียนแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ ได้บรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงเรียนแห่งแรกขึ้นมาและครูคนแรกที่สอนหนังสือในสมัยนั้น พร้อมทั้งประวัติของโรงเรียน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2318
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สภาคริสตจักร 69 ปี
นักประพันธ์: ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ปีคริสต์ศักราช 2003 เป็นปีที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นครบรอบเป็นปีที่ 69 นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1934 เป็นต้นมาที่องค์กรคริสเตียนหลัก ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ คณะเพรสไบทีเรียนคณะดีไซเปิ้ล คณะคองกรีเกรชั่นนัลลิส รวมทั้งคณะแบ๊พติสท์บางส่วนด้วย ต่างเห็นพ้องต้องกันสลายตัวเองเพื่อก่อตั้งเป็นคริสตจักรสยาม หรือสภาคริสตจักรในประเทศไทยปัจจุบัน และโอนอำนาจการบริหารและการทำพันธกิจคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำคริสเตียนไทย เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนในการประกาศพระกิตติคุณ และกำหนดทิศทางการทำพันธกิจตามศักยภาพและความสามารถของเราเอง
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #2683
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สาธุ สุนทร สิงห์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เรื่องราวชีวิตของ สาธุ สุนทร สิงห์ การที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของสุนทร สิงห์ ให้ผิดไปจากเดิมได้อย่างสิ้นเชิงนั้น ก็เพราะว่า สุนทร สิงห์ ยอมเชื่อฟังพระองค์ในทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ วิถีทาง และยอมแบกไม้กางเขนติดตามพระองค์ไปด้วยความแน่วแน่นั่นเอง
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 25 ขนาดไฟล์: ID: #237
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สิ้นแค้น
นักประพันธ์: Ahn, Yong Choon
ผู้พิมพ์: กนกบรรณสาร
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของศิษยาภิบาลท่านหนึ่งพร้อมกับคนในครอบครัวของท่านที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 52 ขนาดไฟล์: ID: #1913
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หน่วยงานพัฒนาบุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หน่วยงานพัฒนาบุคลากร แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยนิมิตและความเห็นร่วมกันถึงความจำเป็นและความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของสภาคริสตจักรฯ ในทุกส่วนและทุกระดับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันรับใช้พันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #2443
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หุบเขามนุษย์กินคน
นักประพันธ์: Hitt, Russell T.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เรื่องที่ท่านกำลังอ่านนี้ เป็นเรื่องจริงกล่าวถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นหวาดเสียวของคณะมิชชันนารี ซึ่งเดินทางเข้าไปประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ท่ามกลางชาวป่าที่ดุร้ายทารุณ ในหุบเขามนุษย์กินคน ในเกาะนิวกินี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #46
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ห้าสิบปีสตรีคริสเตียน
นักประพันธ์: วราภรณ์ ธาระวานิช
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องห้าสิบปีสตรีคริสเตียนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติการจัดตั้งสตรีคริสเตียนในสภาคริสตจักร และการประชุมในปี 1998 นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการร่วมรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้าของสตรีในสิ่ง ๆ ต่าง และได้มีการยกฐานะแผนกสตรีคริสเตียนให้เป็น "กองสตรีคริสเตียน" เป็นหน่วยงานประจำสภาคริสตจักรฯ มีเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มเวลา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2298
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อดีตที่น่าเหลียวมอง
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ความจริงโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอดีตอันยิ่งใหญ่ที่สามารถกล่าวขานได้ไม่รู้จบ นับตั้งแต่เรื่องการเป็นโรงพยาบาลและผดุงครรภ์เป็นโรงพยาบาลแบบตะวันตกแห่งแรกในล้านนา เป็นแหล่งกำเนิดโรงเรียนแพทย์ โรงเรียนพยาบาลที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนกมาทรงงานแพทย์ และเป็นสถาบันที่นายแพทย์เอ็ดวิน ซี.คอร์ตหรือพ่อเลี้ยงคอตได้ใช้ชีวิต และฝากผลงานอย่างเอนกอนันต์เป็นที่กล่าวขานกันมากระทั่งถึงปัจจุบัน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2584
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อมตพจน์ของ ศาสนาจารย์วิลเลียม แฮรีส
นักประพันธ์: พงษ์ ตนานนท์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายถึงการระลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จที่บริเวณก่อตั้งและทรงวางศิลารากอาคารเรียนและบทความนี้ได้เผยแพร่บทความที่ศาสนาจารย์วิลเลียม แฮรีส ผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้กราบบังคมทูลต่อพระบรมโอรสาธิราชเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2220
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เจ็ดสิบปีสภาคริสตจักรฯ
นักประพันธ์: ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องเจ็ดสิบปีสภาคริสตจักรฯ การเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งสภาคริสตจักรในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1934 เป็นต้นมา เป็นความชื่นชมยินดีของพี่น้องคริสเตียนทุกคน ที่พระเจ้าทรงอำนวยพร และทรงประทานพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีให้แก่เรา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2764
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เส้นทางเลือด
นักประพันธ์: เจ เอ็ม แครรอลล์
ผู้พิมพ์: Resources For Missions
เรื่องย่อ: เส้นทางเลือดเป็นประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแบ๊พติสต์ ได้เขียนด้วยเลือดเพราะนักเทศน์และคริสเตียนของแบ๊พติสต์จะต้องติดคุกและมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องถูกฆ่าตายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบได้กับความทุกข์ทรมานของพวกแบ๊พติสต์โดยศาสนาของคาทอลิกในยุคมืดนั้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งคริสตจักร ประสบการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ของคริสตจักรแบ๊พติสต์
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #6860
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โรงเรียนดาราวิทยาลัย
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: โรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในภาคเหนือ ที่รับใช้ประชาชนในด้าน “พันธกิจการศึกษา” ผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้คือ ศาสนาจารย์ ดร.ดานิเอล แมคกิลวารี และภรรยา ซึ่งเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกัน สังกัดองค์การเผยแพร่คริสต์ศาสนาของคริสตจักรเพรสไบทีเรียน แห่งสหรัฐอเมริกา นิกายโปรเตสแตนต์
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2770
Share