ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	กิจการ (53)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 16 (7)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กว่าจะมาเป็น...คอนเสิร์ตผู้ต้องขังครั้งแรกของโลกในไทย
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: ต้นไผ่
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้จะเป็นที่หนุนใจอันเปี่ยมด้วยพระพรแด่ผู้อ่านทุกท่าน และนำท่านให้ประจักษ์ถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านชีวิตของผู้ต้องขัง และทีมงานโครงการเสียงเพลงสร้างชีวิต ให้มีโอกาสเดินทางเข้าออกเรือนจำได้อย่างเสรี เพื่อกระทำพันธกิจรับใช้ประกาศฯ ไปในหลายจังหวัด พระองค์เลือกใช้ผู้ต้องขังมากกว่าคุณหรือ? พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์นำ อ.เปาโล อย่างไร? พระองค์ก็จะทรงนำผู้ต้องขังและผู้รับใช้หลายท่านในปัจจุบันดุจเดียวกัน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6220
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การจำคุกที่ฟีลิปปี
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: WWW.GKVPN.NL
เรื่องย่อ: สื่อภาพวาดระบายสี เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการระบายสี และสามารถศึกษาพระคัมภีร์ตามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ โดยรูปภาพระบายสีได้นำมาจาก เว็บไซด์ WWW.GKVPN.NL
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6920
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การจำคุกที่ฟีลิปปี
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการจำคุกที่ฟีลิปปี จากพระธรรมกิจการ 16:16-40
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5412
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การให้บัพติศมาผู้เชื่อใหม่
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรต่าง ๆ อาจจะมีพิธีการให้ศีลบัพติศมา แตกต่างกันออกไป ขอให้ปรับบทเรียนนี้เข้ากับสภาพคริสตจักรของคุณเอง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 16 ขนาดไฟล์: ID: #3835
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวดีที่สุด 5
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข่าวดีที่สุดบทเรียนที่ห้า รอดโดยความเชื่อ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3841
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตคริสเตียนพระคริสตธรรมศึกษา
พระคัมภีร์: โรม 8; ยอห์น 1; เยเรมีย์ 2; กาลาเทีย 5; กิจการ 16; มัทธิว 6; เอเฟซัส 4,6; โคโลสี 1-2; มาระโก 8; ลูกา 2; สุภาษิต 3; อิสยาห์ 6; ฮีบรู 12; ยากอบ 1; 1 เปโตร 5; 2 ทิโมธี 4; 1 เธสะโลนิกา 2; อิสยาห์ 40; ยอห์น 3; ยอห์น 4; ยอห์น 6; ยอห์น 10; ยอห์น 16
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ท่านจะตอบอย่างไร หากมีเยาวชนมาถามท่านว่า “ชีวิตคริสเตียนหมายถึงอะไร” ในฐานะเป็นครูสอนรวีวารศึกษาคนหนึ่ง หรือท่านที่ต้องการช่วยเหลือเยาวชนแห่งพระคริสต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบคำตอบนี้ บทเรียนทั้ง 13 บทในคู่มือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ท่านตอบปัญหาของเยาวชนได้ถูกต้อง และเป็นคู่มือประกอบการสอนรวีวารศึกษาแล้ว ยังช่วยให้ท่านเองเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #5359
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ลักษณะของชีวิตที่ทำพันธกิจอย่างเกิดผล
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 8; กิจการ 16; สุภาษิต 18; 1 เปโตร 5
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา:ลักษณะของชีวิตที่ทำพันธกิจอย่างเกิดผล เป้าหมาย เพื่อจะเข้าใจ ลักษณะของ “ชีวิต” ที่จะทำพันธกิจอย่างเกิดผล
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3548
Share