ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ทิตัส (5)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 1 (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เป็นผู้อภิบาลกันเถอะ 49
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 5; เอเฟซัส 4; ทิตัส 1
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้ท่านเป็นผู้อภิบาลได้อย่างดี คำต่าง ๆ เหล่านี้ หมายถึง งานเดียวกันทั้งสิ้น และที่มีการจัดการอย่างดีมีผู้อภิบาลร่วม และผู้ปกครอง หลายคน การจะเป็นผู้อภิบาลที่ดีได้ เราต้องพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 42 ขนาดไฟล์: ID: #3879
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เผชิญจิตสำนึก
พระคัมภีร์: ยอห์น 8; กิจการ 23; 1 โครินธ์ 8; 2 โครินธ์ 1; 1 ทิโมธี 1; 2 ทิโมธี 1; ทิตัส 1; ฮีบรู 9; 1 เปโตร 2
นักประพันธ์: Wiersbe, Warren W.
ผู้พิมพ์: อมตธรรมเพื่อชีวิต
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องเผชิญจิตสำนึกได้กล่าวถึงจิตสำนึกที่ดี สภาพจิตสำนึกในลักษณะต่าง ๆ และวิธีการมีจิตสำนึกที่ดีในแบบคริสเตียน การทำพันธกิจของพระเจ้าโดย เราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ แต่ขอให้ระวังให้ดีว่าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นจะต้องถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #1923
Share