ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ทิตัส (5)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 3 (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พรทิพย์ พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 2; โรม 1; ยากอบ 2; มัทธิว 16; ยอห์น 1; 2 ทิโมธี 2; เอสรา 9; สดุดี 119; 1 เปโตร 1; ปฐมกาล 1; มาระโก 8; ฟีลิปปี 2; ลูกา 2; ทิตัส 3; 1 โครินธ์ 12; กิจการ 1; เอเฟซัส 2; 2 โครินธ์ 5; วิวรณ์ 21; ฮีบรู 4; ฮีบรู 10; ฮีบรู 11; โรม 3; โรม 5; โรม 8; โรม 10; มัทธิว 24; ยอห์น 3; ยอห์น 4; ยอห์น 10; ยอห์น 14; ยอห์น 15; ยอห์น 16; ยอห์น 20; 2 ทิโมธี 3; สดุดี 139; ปฐมกาล 2; 1 โครินธ์ 15; กิจการ 2; เอเฟซัส 5
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การที่คริสเตียนจะมีความเชื่อ หรือมีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตที่เข้มแข็ง หรือไม่นั้นอยู่ที่ “รากฐานความเชื่อของเขา” คู่มือเล่มนี้ จะช่วยท่านให้สามารถตอบคนอื่นได้ ถึงเหตุผลที่ท่านมีความเชื่อเป็นคริสเตียน รากฐานความเชื่อที่มั่นคง เพื่อท่านผู้เป็นครูจะใช้ในการสอนผู้ที่มาเรียน ในชั้นของท่านให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #6839
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 2; โรม 1; ยากอบ 2; 2 ทิโมธี 3; มัทธิว 24; สดุดี 33; ยอห์น 1; เอสรา 9; 1 เปโตร 1; 1 ยอห์น 4; ปฐมกาล 1; ทิตัส 3; อิสยาห์ 53; 1 โครินธ์ 12; กิจการ 1; 1 ทิโมธี 2; เอเฟซัส 2; มัทธิว 16; ฮีบรู 4; ฮีบรู 10; ฮีบรู 11; โรม 3; โรม 5; โรม 8; โรม 10; สดุดี 119; ยอห์น 3; ยอห์น 15; ยอห์น 20; ปฐมกาล 2; 1 โครินธ์ 15; กิจการ 2; เอเฟซัส 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การที่คริสเตียนจะมีความเชื่อ หรือมีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตที่เข้มแข็ง หรือไม่นั้นอยู่ที่ “รากฐานความเชื่อของเขา” ดังนั้นเราจึงพิมพ์หลักสูตรนี้ เพื่อเหตุผลอย่างน้อยสามประการ เพื่อเป็นการช่วยคริสเตียนให้มี ประการแรก รากฐานความเชื่อที่มั่นคง ประการที่สอง เราหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะช่วยท่านให้สามารถตอบคนอื่นได้ ถึงเหตุผลที่ท่านมีความเชื่อเป็นคริสเตียน ประการที่สาม เพื่อท่านผู้เป็นครูจะใช้ในการสอนผู้ที่มาเรียน ในชั้นของท่านให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #5376
Share