ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 ยอห์น (13)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 1 (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บทเรียน 5 ชุด
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 2; มัทธิว 7; สดุดี 139; 1 เปโตร 2; 1 โครินธ์ 9; 1 ยอห์น 1; โคโลสี 1; ฟีลิปปี 4
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เนื่องจากมีหลายคนที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว ยังไม่แน่ใจว่าได้รับความรอดแล้วหรือยังทำให้เกิดความสงสัยในจิตใจ เลยมีจิตใจกล้าๆ กลัวๆ จะเชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์ ดังนั้นบทเรียนนี้ จึงขอเสนอพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้สัญญาไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 22 ขนาดไฟล์: ID: #1284
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แผนการณ์เพื่อความรอดของพระเจ้า
พระคัมภีร์: ยอห์น 3; 1 ยอห์น 1; อิสยาห์ 1; 2 โครินธ์ 5; โรม 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องแผนการเพื่อความรอดของพระเจ้า บทเรียนเรื่องนี้ เด็กๆจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าสำหรับการทรงไถ่ของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #4696
Share