ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 ยอห์น (13)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 2 (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับการถวาย
พระคัมภีร์: กิจการ 17; โรม 14; 2 โครินธ์ 5; ยอห์น 14; 1 ยอห์น 2; ลูกา 23; สดุดี 139; กาลาเทีย 2 ; 1 โครินธ์ 12; ลูกา 16
นักประพันธ์: วิลเลียม อาร์ ไบร้ท์
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสเตียนที่ถวายตัวแก่พระเจ้า คือผู้ที่ตระหนักว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียน “เรามีชีวิต และไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์” (กิจการ 17:28) ชีวิตที่เรามีอยู่มิใช่ของเราเอง ทั้งนี้เพราะว่าพระเยซูได้ทรงไถ่เราทั้งหลายออกจากความผิดบาป ด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ไม้กางเขนแล้ว คริสเตียนที่ได้ถวายตัวให้แก่พระเจ้า เป็นผู้ที่ยอมรับว่า พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายที่ประเสริฐสุดของเขา และการที่เขามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระองค์ คริสเตียนเช่นนี้ได้ยอมอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเพื่อพระคริสต์อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะ กาลเวลา สติปัญญา ความสามารถ ความอดทนหรือแม้กระทั่งทรัพย์ศฤงคารทั้งปวง นี่แหละคือคริสเตียนที่ได้ถวายชีวิตให้แก่พระเจ้าอย่างแท้จริง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #3769
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรม1,2,3 ยอห์นและยูดา
พระคัมภีร์: 1 ยอห์น 2; 2 ยอห์น 1; 3 ยอห์น 2; ยูดา 1; 1 ยอห์น 3; 1 ยอห์น 4; 1 ยอห์น 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมยอห์น ฉบับ 1,2,3 และพระธรรมยูดานี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดที่ปรึกษา และไม่มีสถานที่ค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะช่วยในการชักนำวิญญาณของผู้อื่น เข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5358
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักความจริง 40 ข้อที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพ
พระคัมภีร์: ยอห์น 14; ลูกา 1; มัทธิว 28; มาระโก 13; กิจการ 1; โรม 15; 1 โครินธ์ 8; โคโลสี 1; 1 ทิโมธี 2; ฮีบรู 1; 1 เปโตร 1; 1 ยอห์น 2; ยูดา 20; วิวรณ์ 5
นักประพันธ์: Horton, Wade H.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือนี้พิมพ์ขึ้นก็เพื่อผู้ที่อยากจะเชื่อตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ “พระเจ้าเที่ยงแท้มีแต่พระองค์เดียว และทรงมีสภาพเป็นสามพระภาค กล่าวคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #275
Share