ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 ยอห์น (13)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 3 (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรคือครอบครัวของพระเจ้า
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 2; ยอห์น 1; 1 ยอห์น 3; มัทธิว 26
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องคริสตจักรคือครอบครัวของพระเจ้า เด็ก ๆ สามารถแยกแยะและชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคริสตจักรว่าเป็นอาณาจักรของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้และในแผ่นดินสวรรค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4702
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรม1,2,3 ยอห์นและยูดา
พระคัมภีร์: 1 ยอห์น 2; 2 ยอห์น 1; 3 ยอห์น 2; ยูดา 1; 1 ยอห์น 3; 1 ยอห์น 4; 1 ยอห์น 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมยอห์น ฉบับ 1,2,3 และพระธรรมยูดานี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดที่ปรึกษา และไม่มีสถานที่ค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะช่วยในการชักนำวิญญาณของผู้อื่น เข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5358
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เพื่อนบ้านของฉัน 21
พระคัมภีร์: 1 ยอห์น 3
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ขอทรงโปรดใช้บทเรียนนี้ หนุนใจบุตรทั้งหลายของพระองค์ให้รักเพื่อนบ้าน ไม่เพียงด้วยคำพูดนั้นแต่ด้วยการกระทำ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 16 ขนาดไฟล์: ID: #3851
Share