ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 ยอห์น (13)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 4 (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรและสังคม 36
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 13; 1 ยอห์น 4
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักร การฟื้นฟูใหญ่ฝ่ายวิญญาณส่งผลให้เกิดการปฏิรูป และพัฒนาสังคมติดตามด้วย ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการทุกด้าน ของคนในสังคม
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 30 ขนาดไฟล์: ID: #3866
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรม1,2,3 ยอห์นและยูดา
พระคัมภีร์: 1 ยอห์น 2; 2 ยอห์น 1; 3 ยอห์น 2; ยูดา 1; 1 ยอห์น 3; 1 ยอห์น 4; 1 ยอห์น 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมยอห์น ฉบับ 1,2,3 และพระธรรมยูดานี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดที่ปรึกษา และไม่มีสถานที่ค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะช่วยในการชักนำวิญญาณของผู้อื่น เข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5358
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 2; โรม 1; ยากอบ 2; 2 ทิโมธี 3; มัทธิว 24; สดุดี 33; ยอห์น 1; เอสรา 9; 1 เปโตร 1; 1 ยอห์น 4; ปฐมกาล 1; ทิตัส 3; อิสยาห์ 53; 1 โครินธ์ 12; กิจการ 1; 1 ทิโมธี 2; เอเฟซัส 2; มัทธิว 16; ฮีบรู 4; ฮีบรู 10; ฮีบรู 11; โรม 3; โรม 5; โรม 8; โรม 10; สดุดี 119; ยอห์น 3; ยอห์น 15; ยอห์น 20; ปฐมกาล 2; 1 โครินธ์ 15; กิจการ 2; เอเฟซัส 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การที่คริสเตียนจะมีความเชื่อ หรือมีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตที่เข้มแข็ง หรือไม่นั้นอยู่ที่ “รากฐานความเชื่อของเขา” ดังนั้นเราจึงพิมพ์หลักสูตรนี้ เพื่อเหตุผลอย่างน้อยสามประการ เพื่อเป็นการช่วยคริสเตียนให้มี ประการแรก รากฐานความเชื่อที่มั่นคง ประการที่สอง เราหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะช่วยท่านให้สามารถตอบคนอื่นได้ ถึงเหตุผลที่ท่านมีความเชื่อเป็นคริสเตียน ประการที่สาม เพื่อท่านผู้เป็นครูจะใช้ในการสอนผู้ที่มาเรียน ในชั้นของท่านให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #5376
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รัก...ที่จริงแท้ของพระคริสต์
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 31; 1 ยอห์น 4
นักประพันธ์: ทศพร เศรษฐพิศาล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความรักที่พระองค์ทรงสอนให้เราที่จะรักผู้อื่นตามอย่างที่ได้ปรากฎในพระคัมภีร์ เพื่อที่เราจะเป็นแบบอย่างให้กับชาวโลกที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ เพื่อที่ทุกคนที่ได้รู้จักรักที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6479
Share