ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	วิวรณ์ (32)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 21 (6)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 21; วิวรณ์ 22
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องการเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2 ปรากฏในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 21 , 22 ข้อที่ 1-5 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5504
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พรทิพย์ พระธรรมวิวรณ์ ภาค 2
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 13; วิวรณ์ 1; วิวรณ์ 14; วิวรณ์ 15; วิวรณ์ 16; วิวรณ์ 17; วิวรณ์ 18; วิวรณ์ 19; วิวรณ์ 20; วิวรณ์ 21; วิวรณ์ 22
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือพระคริสตธรรมศึกษาวิวรณ์ ได้กล่าวถึงคำพยากรณ์ในอนาคตก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาก่อนสิ้นยุค พระธรรมวิวรณ์ภาค 2 นี้ เป็นบทเรียนที่ต่อมาจากพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 ขอท่านผู้ใช้หนังสือคู่มือครูวรีวารศึกษาเล่มนี้ โปรดอ่านข้อแนะนำบางประการ ซึ่งมีอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 แล้ว ในบทเรียนได้อธิบายโดยใช้ภาษาแบบง่าย การยกตัวอย่าง การตอบคำถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และนำไปสอนเด็ก ๆ ได้ง่ายมากขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #6840
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พรทิพย์ พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 2; โรม 1; ยากอบ 2; มัทธิว 16; ยอห์น 1; 2 ทิโมธี 2; เอสรา 9; สดุดี 119; 1 เปโตร 1; ปฐมกาล 1; มาระโก 8; ฟีลิปปี 2; ลูกา 2; ทิตัส 3; 1 โครินธ์ 12; กิจการ 1; เอเฟซัส 2; 2 โครินธ์ 5; วิวรณ์ 21; ฮีบรู 4; ฮีบรู 10; ฮีบรู 11; โรม 3; โรม 5; โรม 8; โรม 10; มัทธิว 24; ยอห์น 3; ยอห์น 4; ยอห์น 10; ยอห์น 14; ยอห์น 15; ยอห์น 16; ยอห์น 20; 2 ทิโมธี 3; สดุดี 139; ปฐมกาล 2; 1 โครินธ์ 15; กิจการ 2; เอเฟซัส 5
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การที่คริสเตียนจะมีความเชื่อ หรือมีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตที่เข้มแข็ง หรือไม่นั้นอยู่ที่ “รากฐานความเชื่อของเขา” คู่มือเล่มนี้ จะช่วยท่านให้สามารถตอบคนอื่นได้ ถึงเหตุผลที่ท่านมีความเชื่อเป็นคริสเตียน รากฐานความเชื่อที่มั่นคง เพื่อท่านผู้เป็นครูจะใช้ในการสอนผู้ที่มาเรียน ในชั้นของท่านให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #6839
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาวิวรณ์
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 13; วิวรณ์ 14; วิวรณ์ 15; วิวรณ์ 16; วิวรณ์ 17; วิวรณ์ 18; วิวรณ์ 19; วิวรณ์ 20; วิวรณ์ 21; วิวรณ์ 22
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือพระคริสตธรรมศึกษาวิวรณ์ ได้กล่าวถึงคำพยากรณ์ในอนาคตก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาก่อนสิ้นยุค พระธรรมวิวรณ์ภาค 2 นี้ เป็นบทเรียนที่ต่อมาจากพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 ขอท่านผู้ใช้หนังสือคู่มือครูวรีวารศึกษาเล่มนี้ โปรดอ่านข้อแนะนำบางประการ ซึ่งมีอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 แล้ว
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #5374
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงทำให้เกิดการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับการทรงสร้างอื่น ๆ ของพระเจ้า
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 21; อิสยาห์ 11; 2 เปโตร 3; อิสยาห์ 65; อิสยาห์ 66
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงทำให้เกิดการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับการทรงสร้างอื่น ๆ ของพระเจ้า เด็ก ๆ สามารถบอกได้ว่าเพราะความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ วันหนึ่งโลกจะกลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม และ เด็ก ๆ สามารถบอกสองวิธีที่เขาสามารถช่วยโลกให้น่าอยู่ (มีสภาพดีขึ้น) และดูแลโลกด้วยตัวเขาเอง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4703
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
พระคัมภีร์: กิจการ 1; มัทธิว 28; ยอห์น 14; วิวรณ์ 7; วิวรณ์ 21
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เด็กๆ ตอบได้ว่าพระเยซูไปที่ใดหลังจากที่ฟื้นคืนพระชนม์ และ เด็กๆ บอกเกี่ยวกับสวรรค์ได้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4363
Share