ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	วิวรณ์ (32)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 5 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักความจริง 40 ข้อที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพ
พระคัมภีร์: ยอห์น 14; ลูกา 1; มัทธิว 28; มาระโก 13; กิจการ 1; โรม 15; 1 โครินธ์ 8; โคโลสี 1; 1 ทิโมธี 2; ฮีบรู 1; 1 เปโตร 1; 1 ยอห์น 2; ยูดา 20; วิวรณ์ 5
นักประพันธ์: Horton, Wade H.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือนี้พิมพ์ขึ้นก็เพื่อผู้ที่อยากจะเชื่อตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ “พระเจ้าเที่ยงแท้มีแต่พระองค์เดียว และทรงมีสภาพเป็นสามพระภาค กล่าวคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #275
Share