ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสต์ทรงรับบัพติศมา (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงรับบัพติศมา
พระคัมภีร์: ลูกา 1; มาระโก 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงรับบัพติศมา 1. เด็กจะบอกได้ว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นเป็นใคร 2. เด็กจะบอกได้ว่าเสียงที่มาจากสวรรค์นั้นได้พูดว่าอย่างไร 3. เด็กจะบอกถึงเหตุการณ์สองอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่ยอห์นให้บัพติศมากับพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4536
Share