ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Dehaan, R.W. (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข
นักประพันธ์: Dehaan, R.W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การถกเถียงปัญหาในหัวข้อเรื่อง “ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข?” นั้น เราเริ่มต้นโดยชี้ให้เห็นว่า ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจตนเองอย่างดีพอเสียก่อน จึงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นชื่นบานได้ เขาจะต้องปฏิเสธความคิดอันไร้แก่นสารและ ต้องเชื่อตามหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #179
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บ้านคือวิมานของเรา
นักประพันธ์: Dehaan, R.W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ทุกคนปรารถนาจะมีครอบครัวในอุดมคติ อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่และลูกดำเนินไปอย่างราบรื่นชื่นบาน อยากจะเห็นบ้านเป็นอาณาจักรของพ่อเป็นโลกของผู้เป็นแม่ และเป็นวิมานของพวกลูก ๆ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #130
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถูกวิธี
นักประพันธ์: Dehaan, R.W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคริสตธรรมคัมภีร์ สามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านได้เช่นเดียวกัน “วิธีศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถูกวิธี” เรื่องนี้ จึงเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญยิ่ง และมีคุณค่าต่อชีวิตมากที่สุด แต่การที่มีชีวิตของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชแห่งพระกิตติคุณนั้น ต้องเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 42 ขนาดไฟล์: ID: #137
Share