ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อุดม ทรงกาญจน์ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร
นักประพันธ์: อุดม ทรงกาญจน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของบุคคลผู้เชื่อทุกคน เป็นหัวข้ออธิษฐานประจำวัน (มัทธิว 6:10) พระเยซูทรงเป็นแบบอย่าง (มัทธิว 26:39) เป้าหมายของพระเยซู การเสด็จลงมาจากสวรรค์รับสภาพมนุษย์ก็เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา (ยอห์น 6:38) ตรงกันข้ามคนชั่วคนอธรรมถือเอาแต่ความประสงค์ของตนเองเป็นใหญ่ (ผู้วินิจฉัย 21:15, ดาเนียล 8:4, เอเฟซัส 5:17)
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3462
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเมตตากรุณาของพระเจ้า
พระคัมภีร์: มัทธิว 13
นักประพันธ์: อุดม ทรงกาญจน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เกี่ยวกับการรับเอาพระเมตตากรุณาของพระเจ้า คริสเตียนคือคนบาปที่ได้พบและรับเอาพระเมตตากรุณาของพระเจ้าแล้ว คริสเตียนได้รู้จักว่าพระเจ้าทรงอดทนไว้นานจนถึงเขาได้มีโอกาสกลับใจใหม่ คริสเตียนได้รู้จักว่า พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดค่า เป็นพระกรุณาคุณอย่างเหลือล้น แต่ในท่ามกลางพวกที่รู้จักพระกรุณาของพระเจ้านั้น มีใครบ้างที่เห็นแก่พระกรุณาของพระเจ้าจนยอมถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชารับใช้ปรนนิบัติในคริสตจักรด้วยชีวิตอันบริสุทธิ์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6530
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วุฒิภาวะในความเชื่อ
นักประพันธ์: อุดม ทรงกาญจน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อเราศึกษาเรื่องความเชื่อในพระธรรมฮีบรู บท 11 เราจะพบว่า ความเชื่อแท้ ความเชื่อที่พระเจ้าทรงพอพระทัย ความเชื่อที่มีสิทธิสมบูรณ์ในการเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้านั้น มิใช่คำพูดง่าย ๆ มิใช่เรื่องธรรมดาอย่างที่คนจำนวนมากเข้าใจกัน, ถือกัน, หากแต่ “ความเชื่อ” ที่รอดได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องคิดใคร่ครวญด้วยจิตด้วยใจกันอย่างจริงจังทีเดียว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #3318
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หัวใจปราชญ์ วัฒนธรรมที่ต้องเร่งปลูกฝัง
นักประพันธ์: อุดม ทรงกาญจน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พจนานุกรมบอกว่า “ปราชญ์” คือ ผู้รู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ทรงความรู้สูง” แต่ “ปราชญ์” ที่มี “หัวใจ” ในความหมายของบรรพชนไทยนั้นต่างกันคุณอาจจะเป็นผู้ทรงความรู้สูง เรียนจบได้ปริญญาเอก แต่ไม่แน่ คุณอาจจะเป็นปราชญ์จริงในทัศนะของสังคมหนึ่ง แต่ในมุมมองของบรรพชนไทยแล้วคุณอาจจะเป็นได้เพียงปราชญ์ที่ขาด “หัวใจ” หัวใจปราชญ์มิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแบบบุญหล่นทับ แต่เกิดขึ้นได้โดยการปลูกฝังฝึกฝน จนติดในสายเลือด ในสันดาน ประกอบการใดก็มี “หัวใจ” จนตลอดชีวิต
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3390
Share