ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อุบลวรรณ มีชูธน (13)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "แม่"
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: แม่เป็นคำแรกที่ลูกพูดได้ และไม่ควรเป็นคำสุดท้ายที่ลูกนึกถึง ในวาระสุดท้ายขององค์พระเยซูคริสต์ พระองค์คิดถึงพระมารดาของพระองค์ เมื่อลูกคิดถึงแม่ แม่ย่อมคิดถึงลูก พระนางมาเรียจึงอยู่ที่โคนไม้กางเขน ท่านอยู่ที่อุโมงค์ฝังศพที่เปิดออก และท่านอยู่ในห้องชั้นบน ชีวิตของแม่มีผลต่อลูกและชีวิตของลูกมีผลต่อแม่ ชีวิตของเราทั้งแม่ลูกมีผลต่อคริสตจักร สังคม ประเทศชาติและโลกนี้ยิ่งกว่ามนุษย์คนใด.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6051
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความกลัวกับความเชื่อ
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เราจะชนะความกลัวได้ก็ด้วยความเชื่อ องค์พระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งก็โดยความเชื่อในพระเจ้า ในบทความนี้พระเจ้าสอนให้เรารู้ว่า เราคือใคร พระเจ้าสัญญาอะไรไว้กับเรา และพระเจ้าอยากให้เรามีทัศนคติอย่างไร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5991
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความรัก:การเลือกคู่
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 24
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความรักและการเลือกคู่ซึ่งเราสามารถดูแบบอย่างได้จากบุคคลในพระคัมภีร์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนให้เราได้ศึกษาถึงข้อดี ข้อด้อยของบุคคลเหล่านั้นรวมถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม พื้นเพครอบครัว ความเชื่อ ทุกอย่างล้วนมีส่วนในการเลือกคู่ครองที่ดีเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในอนาคต.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6041
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คุณค่าชีวิตและสิทธิสตรี...ความโดดเด่นและเด็ดเดี่ยวของสตรี
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้ได้กล่าวถึงสตรี ความมีคุณค่าของสตรี การดำเนินชีวิตการปฏิบัติตนที่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า การเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างการเป็นสตรีที่มีคุณค่าในพระคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5957
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผู้หญิงถือท้าย-ผู้ชายพายเรือ
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการทรงสร้างของพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีลักษณะผสมผสานของชายและหญิงอยู่ในตัวอย่างสมดุลย์ ดังนั้นให้นำความโดดเด่นลักษณะพิเศษของหญิงและชายที่จะนำมาเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5997
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูกับค่าของชีวิต
พระคัมภีร์: ยอห์น 10
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึง คุณค่าของชีวิต พระเยซูตรัสว่า เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ มนุษย์ต้องเรียนรู้จักสร้างค่าชีวิตของตนด้วยตนเอง และมนุษย์ต้องเรียนรู้จักรับและรักษาค่าชีวิตที่มาจากพระเจ้า เราจะพิจารณาค่าชีวิตที่มาจากพระเจ้าได้จากเรื่องราวของคนที่พบกับพระองค์ เช่น หญิงชาวสะมาเรีย.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6152
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูอธิษฐานเผื่อท่าน
พระคัมภีร์: ยอห์น 17
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการอธิษฐานของพระเยซู ที่ได้ทรงอธิษฐานเพื่อเราทั้งหลาย พระองค์ทรงขอให้เรามีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขอให้เรามีความเชื่อมั่นคงจนถึงสุดปลาย และขอให้เราซาบซึ้งในความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทุกวันและดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรักเสมอไป
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6346
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ภรรยาศิษยาภิบาลกับการเลี้ยงลูก
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ภรรยาศิษยาภิบาลโดยทั่วไปมักมีความกลัวเกี่ยวกับลูกเหมือนๆ กันอยู่สองประการคือ ลูกจะมีโอกาสเหมือนลูกของคนอื่นหรือไม่ ลูกจะเป็นคนดีหรือเปล่า แต่พระเจ้ามีคำตอบเพราะไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า ข้อคิดจากบทความนี้คือแม่มีส่วนพัฒนาให้ลูกเป็นเด็กดีฝ่ายทางธรรมและทางโลกได้ 3 ประการ คือ สร้างบรรยากาศแห่งความรักขึ้นภายในบ้าน สร้างให้ลูกเห็นคุณค่าของเขา สร้างความเชื่อถือให้แก่ลูก.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2985
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีปี 2002:ขมขื่น ขอบคุณ คาดหวัง
พระคัมภีร์: ฮีบรู 12; 2 ทิโมธี 4
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงปีเก่ากำลังจะเคลื่อนพ้นไป คำตอบเท่าที่คิดได้คือ คนทั่วไปน่าจะมีอารมณ์สามแบบคือ ขนขื่น ขอบคุณ และคาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี จากการสอบถามสัมภาษณ์สตรีคริสเตียนจำนวนหนึ่งพบว่า คริสเตียนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคริสเตียนขมขื่นไม่ได้ ดังนั้นจงระวังให้ดี อย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้า และอย่าให้รากขมขื่นงอกขึ้นมา ทำความยุ่งยากได้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6276
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีปี 2002:สตรีกับเสียงหัวเราะ
พระคัมภีร์: ลูกา 6
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ท่านทั้งหลายที่ร้องไห้เวลานี้เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้หัวเราะ พระคำตอนนี้เป็นพระคำที่ปลอบโยนคนที่ร้องไห้ทุกคน โดยเฉพาะสตรี เพราะน้ำตากับสตรีเป็นของคู่กัน พระคำตอนนี้บอกให้เรารู้ว่าไม่ช้าความทุกข์โศกและปัญหาจะผ่านไป เพราะมีวาระทุกอย่างใต้ดวงอาทิตย์มีวาระโศกเศร้าและมีวาระชื่นบาน.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6248
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีปี 2002:สิ่งที่หายไปในครอบครัว
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้สำหรับเตือนสติทุกคนในครอบครัวให้ตระหนักถึงความสำคัญของคนในครอบครัว เพราะสิ่งที่ขาดหายไปในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดในปัจจุบันนี้คือ การให้เกียรติกัน การนับถือซึ่งกันและกัน การขาดกันยอมรับซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว ฉะนั้นให้เราที่จะสำรวจตัวเองว่ามีสิ่งไหนที่หายไปเพื่อที่เราจะกลับมาเติมเต็มซึ่งกันและกันในครอบครัว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6262
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เด็กที่โชคดี
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นว่า เด็กที่ถูกเตรียมตัวมาอย่างดีจะกลายเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีของประเทศชาติของเขา ซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่บิดามารดาเลี้ยงดูเด็กต่อไปนี้คือ โมเสส ซามูเอล ดาวิด ยอห์น ผู้ให้บัพติศมาและพระเยซู.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6025
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แม่ของลูก ลูกของแม่
พระคัมภีร์: 2 ทิโมธี 3
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ความรักความผูกพันที่แม่มีต่อลูก และความรักที่ลูกมีต่อแม่ ก็เหมือนความรักของพระเจ้าที่ทรงประทานให้กับเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6318
Share