ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เทอเนอร์ เจ.คลาด์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำสอนเพื่อนำจิตวิญญาณ
นักประพันธ์: เทอเนอร์ เจ.คลาด์
ผู้พิมพ์: American Southern Baptist Mission
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เดิมเขียนไว้สำหรับนักเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ใช้เป็นคู่มือเบื้องต้น อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงจะมีคุณค่ายิ่งแก่บรรดาคริสต์ศาสนิกชนทั่ว ๆ ไปที่พยายาม ประกาศ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ในประเทศที่มีคนจำนวนน้อยได้ยินเรื่องพระกิตติคุณแห่งความรอดนี้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 109 ขนาดไฟล์: ID: #1873
Share