ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ภาพวาดระบายสี (526)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	มนตรี และ ดาว วิซเซอร์ (48)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การกลับใจของเซาโล
พระคัมภีร์: กิจการ 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: การกลับใจของเซาโล เป็นการฝึกระบายสีรูปภาพให้สวยงาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3699
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การกำเนิดของยอห์น ผู้ให้บัพติศมา
พระคัมภีร์: ลูกา 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องการกำเนิดของยอห์น ผู้ให้บัพติศมา ปรากฏในพระธรรมลูกา บทที่ 1 ข้อที่ 5-25 และ 57-80 เพื่อให้เด็กระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5496
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การคืนพระชนม์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรม มัทธิวบทที่ 28 ภายหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ได้ 3 วัน พระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสแก่สาวกก่อนหน้านั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3685
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซูคริสต์ 4 พระเยซูทรงล้างเท้าให้พวกสาวก
พระคัมภีร์: ยอห์น 13
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องการถูกทรมานของพระเยซูคริสต์ 4 พระเยซูทรงล้างเท้าให้พวกสาวก ปรากฏในพระธรรมยอห์น บทที่ 13 ข้อ 1-17 เพื่อให้เด็กระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5494
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอายัดและการจับกุมพระเยซู
พระคัมภีร์: ยอห์น 18
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการอายัดและการจับกุมพระเยซู จากพระธรรมยอห์น 18:1-11
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5408
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเสด็จขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์
พระคัมภีร์: มาระโก 16
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: การเสด็จขึ้นอยู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์ เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ในพระธรรมมาระโกบทที่ 16 ข้อ 19 ได้บอกว่า "ครั้นพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ให้ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า" เรารู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และทอดพระเนตรมองดูเราอยู่เสมอ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3696
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กำเนิดของซามูเอล
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องกำเนิดของซามูเอล จากพระธรรม1 ซามูเอล 1
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5431
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กำเนิดของอิสอัค
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 21
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องกำเนิดของอิสอัค จากพระธรรมปฐมกาล 21:1-8
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5426
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิเดโอน 1
พระคัมภีร์: ผู้วินิจฉัย 6; ผู้วินิจฉัย 7
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องกิเดโอน 1จากพระธรรมผู้วินิจฉัย บทที่ 6 ,บทที่ 7
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5429
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิเดโอน 2
พระคัมภีร์: ผู้วินิจฉัย 6; ผู้วินิจฉัย 7
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องกิเดโอน 2 จากพระธรรมผู้วินิจฉัย บทที่ 6 ,บทที่ 7
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5430
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คาอินกับอาแบล 1
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 4
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องคาอินกับอาแบล 1 จากพระธรรมปฐมกาล 4:1-16
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5418
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คาอินกับอาแบล 2
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 4
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องคาอินกับอาแบล 2 จากพระธรรม ปฐมกาล 4:1-16
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5419
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: งานสมรสที่หมู่บ้านคานา 1
พระคัมภีร์: ยอห์น 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องงานสมรสที่หมู่บ้านคานา 1 จากพระธรรมยอห์น 2:1-12
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5399
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จดหมายสำหรับท่าน
พระคัมภีร์: อพยพ 19; อพยพ 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ทราบและควรปฏิบัติตามกฎพระบัญญัติสิบประการ โดยปรากฎจากพระธรรม อพยพ บทที่ 20 ข้อ 1 - 17 โดยพระบัญญัติสิบประการนี้ พระเจ้าได้บัญชาแก่เราทุกคนให้เชื่อฟัง และ ปฏิบัติตาม เพื่อเราทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระองค์ และ จะได้ไม่ทำบาป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3680
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 1 (พระเยซูไปพระวิหาร)
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องชีวิตของพระเยซู 1 (พระเยซูไปพระวิหาร) ปรากฏในพระธรรมลูกา บทที่ 2 ข้อที่ 39-52 เพื่อให้เด็กระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5498
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดกับนางบัทเชบา
พระคัมภีร์: 2 ซามูเอล 11; 2 ซามูเอล 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดกับนางบัทเชบา จากพระธรรม 2 ซามูเอล บทที่ 11 , บทที่ 12:1-15
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #5440
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดฆ่าโกลิอัทตาย 1
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดฆ่าโกลิอัทตาย 1 จากพระธรรม 1 ซามูเอล 17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5433
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดฆ่าโกลิอัทตาย 3
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดฆ่าโกลิอัทตาย 3 จากพระธรรม 1 ซามูเอล 17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5435
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดไว้พระชนม์ซาอูลที่เอนเกดี
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 24
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดไว้พระชนม์ซาอูลที่เอนเกดี จากพระธรรม1 ซามูเอล 24
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5439
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร 1
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร จากพระธรรมลูกา 2:22-38
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5393
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร 2
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร จากพระธรรมลูกา 2:22-38
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5394
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: น้ำท่วมโลก 1
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6; ปฐมกาล 7; ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องน้ำท่วมโลก 1 จากพระธรรมปฐมกาล 6:9-22,ปฐมกาล บทที่ 7,บทที่ 8,บทที่ 9:1-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5420
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บุตรน้อยหลงหาย
พระคัมภีร์: ลูกา 15
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในเรื่องของการสารภาพบาปนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะพระบิดาของเราบอกให้เราสารภาพเสมอ และเราจะไม่กลับไปทำอีกครั้งเพื่อให้พระองค์ทรงเสียใจ เช่นเดียวกับคำอุปมาเรื่องบุตรหายไป เพราะในท้ายที่สุดแล้ว ลูกชายคนเล็กกลับมาหาบิดา และบิดาก็ให้อภัย และ ไม่กล่าวโทษ แต่กลับชื่นชมยินดีในการกลับบ้านของเขา เช่นเดียวกันกับ องค์พระเยซูคริสต์พร้อมที่จะอภัยให้เราเสมอ เพียงแต่เรายอมสารภาพความบาปผิดทั้งหมดให้พระองค์ เพื่อให้การชำระให้สะอาด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3682
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฝ่ายผลของพระวิญญาณ
พระคัมภีร์: กาลาเทีย 5
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมกาลาเทีย บทที่ 5 ข้อ 22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน ในงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ เด็ก ๆ สามารถระบายสี และ ตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3717
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง
พระคัมภีร์: อพยพ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เราจะพบถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราวางใจพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจของเรา และ สุดกำลังความคิด เช่น อับราม โยเคเบ็ด และ มิเรียม ซึ่งคอยดูแลโมเสส และอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้โมเสสปลอดภัยจากการสั่งฆ่าของกษัตริย์ฟาโรห์ ทำให้โมเสสได้รับการช่วยเหลือจากพระราชธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์อย่างน่าอัศจรรย์ และ การปรากฎของโฮเรป ทูตของพระเจ้าท่ามกลางพุ่มไม้เป็นเปลวไฟ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วในครั้งอดีต ในปัจจุบัน และ อนาคตของผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3679
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงเรียกซามูเอล
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระเจ้าทรงเรียกซามูเอล จากพระธรรม 1 ซามูเอล 3
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5432
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน
พระคัมภีร์: ลูกา 23
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิว พระเยซูทรงถูกตรึงที่กางเขน แล้วพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา เพื่อให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อและวางใจ จะได้รับการไถ่บาป และได้รับชีวิตรอด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3684
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงรักษาคนง่อย
พระคัมภีร์: มัทธิว 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 9 ข้อ 1-8 พระเยซูทรงรักษาคนง่อย เพราะพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย และได้ตรัสกับคนง่อยว่า "ลูกเอ๋ย จงชื่นใจเถิด บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว" อีกทั้งตรัสสั่งคนง่อยอีกว่า "จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิด" เมื่อประชาชนเห็นดังนั้นเขาก็ตกใจ แล้วพากันสรรเสริญพระเจ้า ผู้ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3683
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงรับการชโลมจากนางมารีย์ 2
พระคัมภีร์: ยอห์น 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระเยซูทรงรับการชโลมจากนางมารีย์ 2 จากพระธรรมยอห์น 12:1-8
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5405
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงรับบัพติศมา 2
พระคัมภีร์: มัทธิว 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระเยซูทรงรับบัพติศมา 2 จากพระธรรมมัทธิว 3:13-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5402
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงห้ามพายุ
พระคัมภีร์: มัทธิว 8
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมาระโก บทที่ 4 ข้อ 35-41 พระเยซูและเหล่าสาวกได้ลงเรือข้ามไปอีกฝั่ง และในขณะนั้นก็มีพายุใหญ่เกิดขึ้น สาวกต่างตกใจกลัว และ ปลุกพระเยซู พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นและห้ามลม ดังนั้นในชีวิตของเราไม่ต้องกลัวเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ขอเพียงให้เราทั้งหลายวางใจและพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3693
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงอวยพรเด็กเล็ก
พระคัมภีร์: มาระโก 10
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมาระโก บทที่ 10 ข้อ 13-16 พระเยซูกล่าวแก่เหล่าสาวกว่า "จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น" งานประดิษฐ์นี้ เป็นการย้ำเตือนให้เด็ก ๆ ว่าไม่ว่าจะเวลาไหน องค์พระเยซูคริสต์ทรงพร้อม และ มีเวลาให้กับเด็ก ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นเด็ก ๆ ควรหมั่นที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3694
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 2
พระคัมภีร์: ยอห์น 10
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 2 จากพระธรรมยอห์น 10:7-21
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5398
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มนุษย์ทำบาปครั้งแรก 2
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องมนุษย์ทำบาปครั้งแรก 2 จากพระธรรมปฐมกาล 3
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5417
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ ต้องการให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงพระธรรมสดุดีบทที่ 1 ซึ่งได้กล่าวถึงคนชอบธรรมและคนอธรรมว่า คนอธรรมเลือกทางเดินที่นำไปสู่ความพินาศ แต่คนชอบธรรม เลือกทางที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ เพื่อการจำเริญขึ้น และหนทางนั้นจะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3677
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 6 ข้อ 10-20 ได้กล่าวถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า ซึ่งยุทธภัณฑ์ทั้งหมดนั้นมี 6 อย่าง คือ 1. ความจริง นำคาดเอว 2.ความชอบธรรมเป็นทับทรวงป้องกันอก 3.ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขสวมเป็นรองเท้า 4. ความเชื่อเป็นโล่ 5. ความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ 6.พระแสงของพระวิญญาณเป็นพระวจนะธรรมของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3718
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สดุดีของดาวิด 2
พระคัมภีร์: สดุดี 92
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องสดุดีของดาวิด 2 จากพระธรรมสดุดี บทที่ 92
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5442
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สายรุ้งแห่งพันธสัญญา
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 7; ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: จากพระธรรมปฐมกาล บทที่ 6 เพราะพระเจ้าทรงเห็นว่าคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณ จึงตรัสแก่โนอาห์ว่าจะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศ ด้วยการทำให้น้ำท่วมแผ่นดิน และทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะตายสิ้น และให้โนอาห์ต่อนาวา หรือเรือ และนำบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ทั้งตัวผู้ ตัวเมียทุกชนิด อย่างละคู่เข้าไปไว้ในนาวา เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่กับโนอาห์ และพระองค์ทรงตั้ง รุ้ง ไว้ที่เมฆ และรุ้งนั้นจะเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่ให้น้ำท่วมโลกอีกต่อไป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3687
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้ง 6 วัน และ รวมถึงวันที่ 7 ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงให้เป็นวันพักผ่อน ปรากฎจากพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 และในภาพที่ได้เตรียมไว้สำหรับเด็ก ๆ ระบายสีนั้น มีทั้งหมด 7 ภาพ ซึ่งเด็ก ๆ สามารถระบายสี และ ตกแต่งให้สวยงาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3676
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สเตเฟน
พระคัมภีร์: กิจการ 6; กิจการ 7
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องสเตเฟน ปรากฏในพระธรรมกิจการ บทที่ 6 ข้อที่ 8-15 ,บทที่ 7 ข้อ 1 จนจบ เพื่อให้เด็กระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5476
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อับราฮัมรับพระบัญชาให้ถวายอิสอัค 2
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 22
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องอับราฮัมรับพระบัญชาให้ถวายอิสอัค 2 จากพระธรรมปฐมกาล 22:1-19
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5428
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อิสยาห์อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้า
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เด็ก ๆ สามารถระบายสี ตกแต่งภาพ อิสยาห์ที่กำลังอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้า ให้สวยงาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3690
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เปาโลแล่นไปสู่โรม 2
พระคัมภีร์: กิจการ 27
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องเปาโลแล่นไปสู่โรม 2 จากพระธรรมกิจการ 27
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5414
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์ถูกทำลาย
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 19
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์ถูกทำลาย จากพระธรรมปฐมกาล 19:1-29
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5423
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เยรีโค
พระคัมภีร์: โยชูวา 2; โยชูวา 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องเยรีโค ปรากฏในพระธรรมโยชูวา บทที่ 2 และบทที่ 6 เพื่อให้เด็กระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5473
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เยเรมีย์
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 38; 2 พงศาวดาร 36
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องเยเรมีย์ ปรากฏในพระธรรม 2พงศาวดาร บทที่ 36 , เยเรมีย์ บทที่ 38 เพื่อให้เด็กระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5471
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยเซฟ
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: จากพระธรรมปฐมกาลบทที่ 37 ได้กล่าวถึงชีวิตของโยเซฟบุตรของยาโคบ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3689
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ให้เราถวายตัวแด่พระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 4
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ ให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการถวาย ซึ่งนอกเหนือจากทรัพย์ หรือสิ่งของที่เราสามารถถวายแด่พระเจ้าแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือชีวิต และตัวของเราเองเพื่อให้เราเป็นภาชนะที่พระเจ้าสามารถใช้การได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3686
Share