ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	หนังสือ (206)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	(14)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: พระคริสตธรรมเชียงใหม่
เรื่องย่อ: เรื่องการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ เป็นบทเรียนสัมนาสำหรับผู้นำในด้านความเชื่อและการดำเนินชีวิตเมื่อเผชิญปัญหา การเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่นด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ การเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตด้านฝ่ายวิญญาณ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 79 ขนาดไฟล์: ID: #4813
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้าฯ เชื่อ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สำหรับผู้ได้รับการบังเกิดใหม่ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ที่ใครจะเริ่มดำรงชีวิตคริสเตียนได้ จนกว่าจะผ่านจุดนี้เสียก่อน คือได้รับการบังเกิดใหม่ ขอให้เตือนตัวท่านเองให้ระลึกถึงเสียเดี๋ยวนี้ว่า สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดหาที่เปรียบมิได้ในโลกนี้คือ การมีความสัมพันธ์ถูกต้องกับพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #279
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดวงดาวในท้องฟ้า
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นเป็นบทละครคริสตมาส สำหรับการซ้อม การเตรียมการแสดงในวันคริสตมาสเพื่อให้สามารถถ่ายทอดให้คนดูรู้ถึงพระราชประวัติของพระองค์ในวันประสูติของพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 21 ขนาดไฟล์: ID: #247
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดวงใจมนุษย์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ปัจจุบันนี้หนังสือเรื่องนี้ได้ปรับปรุงใหม่หมด ตลอดทั้งเนื้อเรื่องและภาพ วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความชั่วช้าเลวทรามของมนุษย์ และแสดงถึงการที่จะพ้นจากกิเลสบาปได้โดยแสวงหาความรอดใน พระเยซูคริสตเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 28 ขนาดไฟล์: ID: #111
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บากบั่นมุ่งไปสู่ธงชัย
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือที่จะให้คุณประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณของท่านเพื่อให้ท่านได้มุ่งไปสู่ธงชัยคือเส้นทางของพระเจ้าโดยการบากบั่น ความตั้งใจโดยในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตของท่านให้เกิดผลได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 18 ขนาดไฟล์: ID: #223
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาด้วยพระองค์เอง คือเป็นองค์พระเจ้าในสภาพวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาด้วยพระองค์เอง พระเจ้าทรงภาวะสภาพเป็นสามบุคคล คือพระบิดา พระบุตร (พระเยซู) และพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #121
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระองค์เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
พระคัมภีร์: ลูกา 1; มัทธิว 2; ยอห์น 1
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระองค์เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดได้กล่าวถึงเรื่องราวการประสูติและเยาว์วัยของพระองค์ การตระเตรียมของพระองค์ พระราชกิจต่าง ๆ ของพระองค์ ฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ พระวจนะของพระองค์จนกระทั่งการทนทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์ และพระองค์ได้คืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 34 ขนาดไฟล์: ID: #225
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ตาของท่านสว่างขึ้น พอที่จะยอมรับความจริงของพระองค์ เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ก็ได้สำแดงถึงฝีพระหัตถ์ของพระองค์อย่างแจ่มชัด ตระหนักแน่แก่ใจของมนุษย์ทุกคนว่า มีพระผู้ทรงสร้าง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #1850
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ส่วนรวมแห่งพระศาสนาของพระเจ้า
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: คณะ ซีเอ็มเอมิชชั่น
เรื่องย่อ: แรกเริ่มเดิมทีนั้น พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และสิ่งสารพัดทั้งปวงที่มีอยู่ใน (สากลโลก) ที่เหล่านี้ ในเวลานั้นมีพระเจ้าอยู่แต่พระองค์เดียว พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์ไม่มีการเกิดเหมือนอย่างกับพวกเรา พระองค์ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในพระองค์เอง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 29 ขนาดไฟล์: ID: #106
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อนุชนควรทราบ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นบทเพลงสั้นที่สอนให้เด็กๆได้ฝึกร้องเพลงของพระเจ้า เพราะในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่า พระองค์จึงเอาเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง มาให้ยืนท่ามกลาง เหล่าสาวก แล้วอุ้มเด็กนั้นไว้ตรัสว่า ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ ... ในนามเรา ผู้นั้นก็รับเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #1922
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เฉลยปัญหาในพระคริสตธรรมคัมภีร์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือ “เฉลยปัญหาในพระคริสตธรรมคัมภีร์”เป็นคู่มือในการตั้งคำถามทดสอบความรอบรู้ของนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ไว้เป็นแนวทางบ้าง เพราะการตั้งคำถามเองนั้น บางครั้งก็ประสบความยุ่งยากสับสน และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 45 ขนาดไฟล์: ID: #27
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เชิญพินิจดูพระเยซู
พระคัมภีร์: ลูกา 19
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: โดยพระเมตตาและพระกรุณาของพระองค์ ขอได้โปรดนำหนังสือเล่มนี้ไปถึงสหายที่รัก ซึ่งพระเจ้าทรงดำริเลือกสรรไว้ตั้งแต่แรกสร้างโลก ขอให้พระองค์โดยพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงชี้แจง ทรงเปิดจิตใจของสหายที่รักเหล่านี้เพื่อเขาจะได้พบกับพระองค์ และเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #1845
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องพระเจ้า
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กนกบรรณสาร
เรื่องย่อ: ท่านผู้อ่านที่รัก ท่านรู้หรือยังว่า “พระเจ้าเป็นใคร?” ถ้าท่านรู้แล้วก็เป็นการดีอย่างยิ่ง แต่ว่าถ้าหากยังไม่รู้และสงสัยไม่แน่ใจว่าพระเจ้าคือผู้ใดกันแน่ หนังสือเล่มเล็กๆ นี้จะช่วยอธิบายให้ท่านรู้ว่า พระเจ้าคือใคร? มีความเป็นมาอย่างไร?
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #1851
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องราวของพระเจ้าผู้สูงสุด
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เรื่องราวของพระเจ้าซึ่งปรากฎในพระคัมภีร์ให้เราที่จะเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #3818
Share