ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คำเทศนา (74)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การอธิษฐานและการสรรเสริญ
พระคัมภีร์: สดุดี 62; เอเฟซัส 5
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: นมัสการ เป็นคำกว้างและครอบคลุมไปทุกอย่าง เป็นถ้อยคำสิ่งที่เราสัมพันธกับพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ การนมัสการต้องออกมาจากจิตวิญญาณของเรา ไม่มีสิ่งใดที่เป็นความสุขเท่ากับการนมัสการพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3576
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ค่าเริ่มต้นการแสวงหาความสุขที่แท้จริง
พระคัมภีร์: สดุดี 37
นักประพันธ์: Piper, John
ผู้พิมพ์: DesiringGod
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องค่าเริ่มต้นการแสวงหาความสุขที่แท้จริง ซึ่งความสุขที่แท้จริงนั้นได้มาจากการที่เราได้เชื่อและติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เชื่อในความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับเรา เชื่อในการยกโทษความผิดบาปของเราโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ และมีความสุขในการเดินในทางของพระเจ้า Copyright 1995 John Piper. Used by permission. (www.desiringGod.org)
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4905
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	กฤษณา นที (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : บนถนนเส้นทางของชีวิต
นักประพันธ์: กอด็อน สทอรี่
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความตั้งใจของมนุษย์เราว่าจะต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ให้ได้ เราต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่าง ดังนั้นความสำคัญผิดตามอย่างคนส่วนมากเขาคิดกันและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะสำคัญผิดว่าเราสามารถจะรอดจากการถูกลงโทษไปได้ และสิ่งที่ผิดอีกสิ่งหนึ่งคือ การจะพูดว่าสิ่งนี้ไม่ได้รบกวนจิตสำนึกของท่าน เส้นทางของชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่สร้างอยู่บนข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นหนทางที่แคบและอยู่สูง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3277
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ชีวิตที่เป็นเหตุให้คนเป็นอันมาก สรรเสริญพระเจ้า
พระคัมภีร์: ฟีลิปปี 2; มัทธิว 5; ยอห์น 15; มาระโก 2
นักประพันธ์: จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ชีวิตที่เป็นเหตุให้คนเป็นอันมาก สรรเสริญพระเจ้า หนึ่ง. ต้องเชื่อฟังพระเจ้า สอง. ต้องสำแดงความสว่างออกมาจากชีวิต สาม. ต้องเกิดผลมาก สี่. ต้องรับการรักษาจากพระเจ้า
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3468
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:จุดยืนของผู้รับใช้
นักประพันธ์: จุรา หลักเพชร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ผู้รับใช้ต้องมีจุดยืนที่มั่นคงจึงจะรับใช้ได้ตลอดชีวิต มีเหตุการณ์มากมายซึ่งเกิดขึ้นขณะที่เรารับใช้พระเจ้า เห็นหลายคนล้มไป เห็นหลายคนสับสนและเห็นหลายคนรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง อดทน เป็นที่หนุนใจของคนอื่นแน่นอน ชีวิตของผู้รับใช้ต้องมีจุดยืนที่มั่นคง เราจะมีจุดยืนของผู้รับใช้พระเจ้าที่มั่นคงได้อย่างไร?
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3464
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณ
พระคัมภีร์: ฟีลิปปี 4
นักประพันธ์: ชัยยุทธ วันสอง
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อผู้นั้นมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า การรักษาความสัมพันธ์ และรักษาชีวิตให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งกว่า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3564
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ธวัช เย็นใจ (33)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ธีระ เจนพิริยประยูร (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซู:เพื่อนของคนบาป
พระคัมภีร์: มาระโก 2; ลูกา 15
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องพระเยซูทรงเป็นเพื่อนของคนบาป ซึ่งปรากฏในพระธรรม มาระโก 2: 15-17, ลูกา 15:1-2 เป็นคำถามของพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ซึ่งถามว่า “ทำไมพระเยซูจึงชอบรับประทานอาหารอยู่กับคนเก็บภาษีและคนนอกรีตเล่า” และลูกา 15:2 เป็นคำบ่นของธรรมาจารย์และฟาริสีว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาป และกินด้วยกันกับเขา” บทความคำเทศนานี้จะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทำไมพระเยซูทรงเป็นเพื่อนกับคนบาป
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #5896
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บัณฑูร บุญอิต (9)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความจริงในคริสตจักร
พระคัมภีร์: กิจการ 6
นักประพันธ์: บุญรอด คำมูล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บุคคลหนึ่งกล่าวถึงสัจธรรมเอาไว้ว่า “ที่ใดมีคนอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่ง ที่นั่นย่อมมีปัญหา” คริสตจักรสมัยเริ่มแรกซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่ 2, 3 หากจะถือว่าคริสตจักรในเวลานั้นประสพความสำเร็จในระดับหนึ่งก็นับได้ แต่เหตุการณ์ดำเนินมาถึงบทที่ 6 ความจริงบางประการที่ซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นนั่นก็คือ “ปัญหา” ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้จะมีการป้องกันไว้แล้วก็ตาม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3485
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : ข้าพเจ้าไม่ต้องการปัญหาความยุ่งยาก
พระคัมภีร์: โยบ 2
นักประพันธ์: เมโดวส์ เจทส์ ที.
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวว่าไม่มีใครที่ต้องการปัญหาความยุ่งยาก แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่เป็นความจริงซึ่งตรงกับคริสเตียนผู้เชื่อในสมัยปัจจุบันนี้คือ ปัญหาความยุ่งยากเข้ามาในชีวิตของท่านเป็นเหมือนกับโอกาสที่จะพิสูจน์ความเชื่อและการยอมจำนนของท่านต่อพระเจ้า ท่านกำลังอยู่ในการทดลองของมารซาตานเพราะว่ามารซาตานต้องการให้ท่านล้มลงพ่ายแพ้แต่พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านประสพความสำเร็จ ท่านจะมีชัยชนะได้ในพระองค์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3276
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ไม่ทราบ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ผลและของประทานจากพระวิญญาณ
นักประพันธ์: ร็อคนี่
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเพื่อเราจะสำแดงพระองค์แก่คนอื่น ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เกิดการรักษาโรค ตัวอย่างหญิงตกเลือดซึ่งได้สัมผัสชายฉลองของพระเยซู (พระวิญญาณบริสุทธิ์) แล้วหายโรค (มาระโก 5:28-29) พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ห่วงใยลูกทุกคน พระองค์ทรงประทานตามความปรารถนาของลูก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3577
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สมชาย ส่องทางธรรม (3)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สมนึก มนตรีเลิศรัศมี (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:อิมมานูเอล
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 7
นักประพันธ์: สมยศ เลิศสิริการ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ความยินดีบนแผ่นดินโลกทุกยุคทุกสมัยเห็นจะไม่มีครั้งไหนเท่า...พระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือ พระเยซูคริสต์เป็นกุมารน้อยในรางหญ้าให้เขาทั้งหลาย อิสยาห์ได้กล่าวถึงการเสด็จมาของพระเจ้าอิมมานูเอล ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริง 740 ปี
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3498
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เพราะให้จึงไม่อด
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
นักประพันธ์: สะอาด ไชยวัณณ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เต็มไปด้วยการแข่งขันทำงานหนัก เพื่อจะเก็บสะสมไว้ เพื่อจะไม่อดอยากเพราะฉะนั้นข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการ 20:35) จึงถูกท้าทายและหลายคนไม่เห็นสัจธรรมข้อนี้จึงละเลย มิได้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3481
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงเทศนา:ชีวิตที่มั่นใจในความรอด
พระคัมภีร์: ฮีบรู 9; ฮีบรู 10
นักประพันธ์: อรวรรณ พันธุ์แก้ว
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำเทศนาบทนี้ได้กล่าวถึงการมีชีวิตที่เชื่อมั่นในความรอดที่มาจากพระเจ้า เราต้องมั่นใจในความบริสุทธิ์ที่เราได้รับทางพระเยซูคริสต์ สำแดงชีวิตแห่งความรอดและมั่นใจในผลที่จะได้รับในวันสุดท้าย ให้เราที่จะยึดมั่นความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5963
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความเชื่อแห่งคริสต์มาส
พระคัมภีร์: ลูกา 1
นักประพันธ์: อาร์.แอล. เควกเกบูช
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บางทีสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดเกี่ยวกับพระเยซูคือธรรมชาติของพระองค์ เป็นพระเจ้า แต่ก็เป็นมนุษย์ พระเจ้า แต่ยังเป็นมนุษย์ เป็นของสวรรค์ แต่ก็เป็นของโลกนี้ ถ้าโดยความเชื่อ คนหนึ่งคนใดสามารถยอมรับการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ดังนั้นโดยความเชื่อคนนั้นก็สามารถรับการอัศจรรย์ในความต้องการส่วนตัว เพราะว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผู้ทรงทำให้เกิดการอัศจรรย์ของการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทำการอัศจรรย์เพื่อเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3496
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระนามเหนือนามทั้งปวง
นักประพันธ์: อี.เอส. แมคควิลเลน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ชื่อในพระคัมภีร์มีความหมาย มันชี้ให้เห็นบุคลิกลักษณะและสิ่งที่ได้ทำสำเร็จในชีวิต เพราะเหตุนี้ผู้เผยพระวจนะจึงได้กล่าวว่า “ท่านจะเรียกนามของท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3465
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การบังเกิดเป็นมนุษย์-ความล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 3; ฟีลิปปี 2
นักประพันธ์: เฮเล็น จาร์วิส
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ความคิดตามธรรมดา ที่จะยอมรับเหตุผลของการบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงมีคำที่ว่า “ความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่” แต่ในฝ่ายวิญญาณถ้าเราเชื่อและยอมรับ ความลับลึกนี้ได้สำแดงให้เห็นความยิ่งใหญ่แห่งสติปัญญาของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3499
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระเจ้าทอดพระเนตรดูเรา
พระคัมภีร์: มัทธิว 15
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การทอดพระเนตรของพระเจ้าไม่เหมือนกับมนุษย์เพราะมนุษย์ชอบดูแต่ภายนอกเท่านั้นพระเจ้าไม่ต้องการดูรูปร่างภายนอก การถวายการแต่งกาย ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ แต่พระเจ้ามองดูจิตใจที่รักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3563
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ลักษณะของชีวิตที่ทำพันธกิจอย่างเกิดผล
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 8; กิจการ 16; สุภาษิต 18; 1 เปโตร 5
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา:ลักษณะของชีวิตที่ทำพันธกิจอย่างเกิดผล เป้าหมาย เพื่อจะเข้าใจ ลักษณะของ “ชีวิต” ที่จะทำพันธกิจอย่างเกิดผล
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3548
Share