ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คำเทศนา (74)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ธวัช เย็นใจ (33)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : พ่อตัวอย่าง 2009
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 13; ปฐมกาล 14; ปฐมกาล 15; ปฐมกาล 16; ปฐมกาล 17; ปฐมกาล 18; ปฐมกาล 19; ปฐมกาล 20; ปฐมกาล 21; ปฐมกาล 22
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา : พ่อตัวอย่าง 2009 คำเทศนานี้เพื่อที่พ่อทั้งหลายจะนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นพ่อที่ดี และเป็นพ่อที่เดินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ เดินตามแบบอย่างของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #7384
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:กลับด้วยความยินดี
พระคัมภีร์: สดุดี 126
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: จงระลึกว่า แต่เดิมเราเป็นคนบาปและต้องพินาศในบึงไฟนรก พระเยซูคริสต์เสด็จมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปของเรา หน้าที่ความรับผิดชอบของเราคือ ประกาศข่าวประเสริฐด้วยความมานะอดทน และจะมีบำเหน็จมากมายรอเราอยู่ที่สวรรค์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6829
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การฟื้นคืนพระชนม์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อุโมงค์ที่ว่างเปล่าเป็นการประกาศถึงชัยชนะ จากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ ท่านก็รู้แล้วว่า ในวันฟื้นคืนพระชนม์ (อีสเตอร์) คริสเตียนควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร ขอพระเจ้าทรงช่วยทุกคนให้มีความชื่นชมยินดี ที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงพระชนม์อยู่และสามารถช่วยเราได้ ขอให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และบอกข่าวดีแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ต่อ ๆ ไป.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6832
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การฟื้นคืนพระชนม์
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 15
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระเยซูคริสต์ได้ทรงฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเรา พระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่พวกเราคริสเตียนทางองค์พระเยซูคริสต์ เวลาผ่านไปสองพันกว่าปีแล้ว ความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู และการเป็นขึ้นมาจากความตายของคริสเตียนยังไม่มีใครสามารถลบล้างได้ คริสเตียนไปแล้วยังมีวันกลับ หลับแล้วก็ยังมีวันตื่น เราเชื่อในเรื่องการฟื้นขึ้นมา และสามารถจะหนีรอดพ้นจากบึงไฟนรกได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6826
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความทุกข์เป็นเรื่องปกติ
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 4
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ชีวิตของคริสเตียน ขอให้เราตระหนักถึงความจริงคือ ความทุกข์ยากลำบากทำให้ชีวิตสวยงามและมีคุณค่า อย่าลืมว่า ความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์นั้น พระเยซูทรงเคยเผชิญมาหมดแล้ว “เมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้” (๑ โครินธ์ ๑๐.๑๓).
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6812
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความล้ำลึกของพระเจ้า(1)
พระคัมภีร์: ลูกา 8; 1 โครินธ์ 2
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เรื่องเกี่ยวกับความล้ำลึกของพระเจ้านั้นไม่เกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์ หรือความพยายามขวนขวายตะเกียกตะกายของมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระองค์เองที่จะพอพระทัยเปิดเผย พระเยซูตรัสถึงคำอุปมาเรื่องการหว่านพืชลงในดิน เพื่ออธิบายสำหรับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ความล้ำลึกของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับคริสเตียนทุกคน ใครก็ตามที่กลับใจบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้ว จะสามารถเข้าใจได้ “พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะเรามีพระทัยของพระคริสต์”.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6765
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความล้ำลึกของพระเจ้า(2)
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 3
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ความล้ำลึกของพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ด้วยจุดประสงค์เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากความผิดบาป แต่มนุษย์จะรอดไปสวรรค์ได้ก็โดยผ่านการประกาศเป็นพยานของพวกเราคริสเตียนทุกคน.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6766
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:จะทำอย่างไรแก่พระเยซู
พระคัมภีร์: มัทธิว 27
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก คือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาจากสวรรค์ และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเยี่ยงคนบาปหนาอธรรม เพื่อไถ่มนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาป และประทานชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น. ๓.๑๖) คำถามสำหรับเราทั้งหลายก็คือ “เราจะทำอย่างไรกับพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์?” ระหว่างการตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน หรือการก้มลงกราบนมัสการพระองค์ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตัดสินใจว่า จะทำอย่างไรกับพระเยซู.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6831
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:จิตวิญญาณที่กระหาย
พระคัมภีร์: สดุดี 42
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ดาวิดกำลังคร่ำครวญถึงพระวิหารของพระเจ้า แท่นบูชาและการนมัสการพระองค์ ขณะที่เขากำลังมีความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัส เพราะถูกศัตรูตามราวี แต่กระนั้น จิตใจของดาวิดก็คิดถึงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบาก ความเจ็บไข้ได้ป่วย ยากจน อุบัติเหตุ ฯลฯ พระวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจเราว่า จงหวังใจในพระเจ้าอยู่เสมอ พระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ (help) และเป็นผู้สนับสนุน (countenance) พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ที่เราสามารถไว้วางใจได้ตลอดเวลา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6830
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ชีวิตอย่างพระคริสต์และคุณค่าการติดตามพระองค์
พระคัมภีร์: ฟีลิปปี 3; มาระโก 10
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การเลียนแบบพระคริสต์ กับการใช้ชีวิตอย่างพระคริสต์ มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก เพราะถ้าบรรดาสาวก (ที่เรียกกันในชื่อที่รู้จักกันดีว่า คริสเตียน) ไม่ได้เลียนแบบพระคริสต์ ก็จะมีชีวิตอย่างพระคริสต์ไม่ได้เลย ทั้งสองประเด็นที่กล่าวมานี้ ความสำคัญก็ขึ้นอยู่ที่ว่า “การมองเห็นคุณค่าของพระเยซู” มากน้อยแค่ไหนในชีวิตของคริสเตียน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6810
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ทำด้วยเต็มกำลัง
พระคัมภีร์: ปัญญาจารย์ 9
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา ได้กล่าวถึงการทำทุกสิ่งด้วยเต็มกำลัง ไม่ว่าเราจะทำงาน หรือทำสิ่งใดก็ตาม ให้เราทำด้วยสุดกำลัง ความสามารถ ให้เราที่จะมีความชื่นชมยินดีกับการทำงานและยินดีในการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6548
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 5
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: การเลี้ยงดูผู้เชื่อฝ่ายจิตวิญญาณ เลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้า จะทำให้เรา ในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยง (ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักร) จะต้องรับผิดชอบงานของตนเองอย่างสุดความสามารถ ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา เราทุกคนจะต้องอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์เพื่อรายงานสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้ว เราทุกคนจะได้รับคำตำหนิหรือคำชมเชย จะได้รับบำเหน็จรางวัลหรือความว่างเปล่าก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทำในวันนี้.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6813
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระประสงค์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์: มีคาห์ 6
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: มีคาห์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า (ผู้เผยพระวจนะ) ในสมัยก่อนที่ชนชาติอิสราเอลและยูดาห์จะตกไปเป็นเชลยในประเทศบาบิโลน ท่านมีชีวิตยืนยาวนานและพบเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์โยธาม กษัตริย์อาหัส และกษัตริย์เฮเซคียาห์ พระธรรมมีคาห์เป็นคำเตือนให้ประชากรของพระเจ้ากลับใจเสียใหม่ กล่าวถึงการพิพากษาที่จะเกิดขึ้น แต่คนยิวไม่ใส่ใจกับพระวจนะและไม่เชื่อฟังพระองค์ ดังนั้น พวกเขาจะต้องตกไปเป็นเชลยของคนต่างชาติ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6753
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระพรจากพระเจ้า
พระคัมภีร์: สดุดี 127
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: สำหรับชีวิตคริสเตียนการเชื่อและวางใจในพระเจ้า ถึงแม้จะทำงานเหน็ดเหนื่อย แต่ก็มีความสุข ชีวิตไม่ต้องกังวลเพราะเราได้มอบไว้ให้กับพระเจ้า และพระเจ้าจะประทานพระพรมากมายสู่ชีวิตของเราขอเพียงให้เราเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6815
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระวจนะของพระเจ้า(2)
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 23; สดุดี 19; ยากอบ 1; สดุดี 119
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้บทเรียนกับเรา คือ ประการแรก เมื่อเรามองเห็นค้อน ทองคำ น้ำผึ้ง โคม และกระจกเงาทีไร จงระลึกถึงพระคัมภีร์ซึ่งเป็นคำตรัสของพระเจ้า ประการที่สอง ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเราทุกคน มิใช่เป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะเท่านั้น แต่ให้เป็นผู้ประพฤติตามเสมอ.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6698
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระวจนะของพระเจ้า(3)
พระคัมภีร์: ลูกา 8; ปัญญาจารย์ 12; วิวรณ์ 10; วิวรณ์ 11
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ได้สอนเปรียบเทียบพระคัมภีร์เปรียบเหมือนกับ ไม้วัด เมล็ดพืช น้ำผึ้ง ปฏัก ตะปู เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าจะตรึงชีวิตของเราไว้กับพระเยซูคริสต์ สรุปคือทุกครั้งที่คริสเตียนอ่านพระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้าจะตรวจสอบจิตใจของเรา ถ้าเรายอมจำนนต่อพระเจ้า ก็จะเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงในจิตใจ พระคัมภีร์จะเป็นความหวานชื่นสำหรับจิตใจและจิตวิญญาณของเรา พระวจนะคือแหล่งพระพรสำหรับชีวิตของทุกคน.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6682
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระวจนะของพระเจ้า(4)
พระคัมภีร์: มัทธิว 4; 2 เปโตร 1; ฮีบรู 5; ฮีบรู 6
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวเปรียบพระคัมภีร์เหมือนกับอาหาร แสงประทีป สมอ และอาหารแข็ง เพราะทุกสิ่งที่กล่าวล้วนมีความสำคัญกับชีวิตของเรา พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ที่มองเห็นความสำคัญของการอ่านพระวจนะของพระเจ้า ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลา พระองค์จะต้องอ่านพระคัมภีร์ต่อหน้าผู้คนเสมอ พระคัมภีร์เป็นความจริง เป็นความหวัง ความเชื่อ ความรักและสันติสุขของเรา.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6683
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 17
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ชีวิตของมนุษย์มีขึ้นมีลง บางช่วงมีความสุขและบางช่วงมีความทุกข์ มีได้มาและการสูญเสียไป เช่นเดียวกับชีวิตของอับราม บางช่วงได้รับพระพรมากและบางช่วงตกลงในการทดลอง (ปฐมกาล. ๑๖) จิตวิญญาณของเขาตกต่ำลงเพราะประนีประนอมต่อความผิดบาป คริสเตียนที่รัก เมื่อท่านได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ท่านเป็นคนชอบธรรมแล้ว
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6820
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว
พระคัมภีร์: ยอห์น 20
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เทศกาลอีสเตอร์เป็นช่วงเวลาที่เราคริสเตียนจะประกาศข่าวดีให้แก่คนอื่น ๆ ได้ทราบเพราะ อีสเตอร์เป็นเทศกาลฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี เป็นเทศกาลแห่งการเสาะแสวงหาและนมัสการพระเจ้า
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6825
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ยุคสุดท้าย(1)
พระคัมภีร์: มัทธิว 24
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: American Southern Baptist Mission
เรื่องย่อ: ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า บรรดาสาวกของพระเยซูต้องการใคร่จะรู้ถึงอนาคต จึงพากันมาทูลถามพระองค์ว่า “ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบว่า เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สิ่งใดจะเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และยุคเก่าจะสิ้นสุดลงอย่างไร” ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะเสื่อมสูญไป หากว่าใครก็ตามที่ต้องการรู้อนาคต ให้ศึกษาจากพระวจนะ (พระคัมภีร์) ของพระเจ้า หลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของเราคือ พระเยซูคริสต์ พระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดที่วางใจในเราก็มีชีวิตนิรันดร์”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6827
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ยุคสุดท้าย(2)
พระคัมภีร์: มัทธิว 24
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: สัญญาณของยุคสุดท้าย คือมีผู้สอนเทียมเท็จมีมากขึ้น การรบราฆ่าฟันกันลามไปทั่วโลก สงครามโลกครั้งสุดท้ายใกล้มาถึงจุดระเบิด มีแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถี่ขึ้น ความหวาดระแวงและความเกลียดชังมีดีกรีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม นี่เป็นสัญญาณว่า ใกล้ถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เสเด็จกลับมาแล้ว ขอให้เราคริสเตียนพูดพร้อมกันว่า “พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด”.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6828
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:สาวกของพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์: มาระโก 3
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “พระเยซูทรงเลือกสาวก” คำว่า “สาวก” หมายถึงศิษย์ของศาสดา ผู้ติดตาม ผู้รับคำสอน ในภาษาเดิมมาจากสองคำคือ ๑) ผู้เรียน หรือนักเรียน (mathano) ๒) ความอดทนและความเพียร (math) ดังนั้น สาวกของพระเยซูคริสต์คือ ผู้ที่เรียนรู้จากพระองค์ ติดสอยห้อยตามพระองค์ ด้วยความอดทน เสียสละ เพียรพยายามและบากบั่นจนถึงที่สุด ดังที่พระองค์พระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดทนได้ถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด”
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6818
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:สิ่งใหม่
พระคัมภีร์: เอเสเคียล 36; อิสยาห์ 62; เศฟันยาห์ 3; 2 โครินธ์ 4
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระเจ้าของเราไม่ติดยึดอยู่กับสิ่งเก่า ๆ หรืออดีตที่ล่วงผ่านมาแล้ว แต่พระองค์ยังทรงทันสมัยอยู่เสมอ มีความมุ่งมาดปรารถนาจะเห็นสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะชีวิตของบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ พระเจ้าต้องการให้พวกเราทุกคนเป็นดังนี้ : มีชีวิตใหม่ มีความหวังใหม่ มีความตั้งใจใหม่ และมีแรงบันดาลใจใหม่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6666
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:หม้อแห่งความตาย
พระคัมภีร์: 2 พงศ์กษัตริย์ 4
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ จะพบถึงสาเหตุแห่งความแห้งแล้งสองประการ คือ ผู้นำไม่เชื่อพระเจ้า เข้าร่วมกับคนชั่ว เมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนหรือคริสตจักรทำสองประการนี้ พระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะอวยพระพรแก่เราได้ และจะบังเกิดความแห้งแล้งในฝ่ายจิตวิญญาณ สำหรับคนที่รู้ตัวว่า เป็นหม้อแห่งความตาย ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะจัดการแก้ไข ขอให้ร้องบอกแก่พระเจ้า (เหมือนลูกศิษย์ร้องบอกแก่เอลีชา) ขอพระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซูชำระ แล้วความผิดบาปจะถูกขจัดออกไป และจะเป็นหม้อแห่งชีวิตอย่างแท้จริง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6711
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:หัวอกพ่อ
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 2
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงมีความห่วงใยต่อครอบครัวคนของพระองค์ ในฐานะที่เราคริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้า มีความรับผิดชอบต่อการอบรมสั่งสอนลูก พระองค์ต้องการให้เราเป็นไม้ดีผลงามชีวิตคริสเตียนนั้น ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่หน้าที่การงานเท่านั้น แต่อยู่ที่ครอบครัวด้วยเพราะทุกอย่างต้องเริ่มจากครอบครัว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6723
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:อาหารของพระเยซู
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงอาหารทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ให้ชื่อว่า “อาหารของพระเยซู” (คือ การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า) อาหารของพระเยซูคือ การกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา ขอให้ระลึกเสมอว่า อะไรก็ตามที่เราทำเพื่อพระนามของพระเยซู พระองค์จะทรงตอบแทนให้อย่างคุ้มค่า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6739
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน
พระคัมภีร์: ลูกา 17
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังกล่าวถึงพระเยซูทรงดำเนินระหว่างทางเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ทรงเลียบไปตามแคว้นสะมาเรียและกาลิลี ในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นว่า พระเยซูเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อพบปะกับความต้องการของประชาชน พระองค์ไม่ได้นั่งรอให้คนผิดบาปเข้ามาหา แต่ออกไปหาคนเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงแสดงความห่วงใยผู้คน พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า ทรงรักษาโรคของประชาชนให้หาย และทรงเลี้ยงอาหารแก่พวกเขา พระเยซูทรงรักษาโรคเรื้อนสิบคน ทุกคนหายจากโรค แต่มีแค่หนึ่งคนที่กล้าเป็นพยาน ยกย่องและสรรเสริญพระองค์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6776
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เงินตะลันต์
พระคัมภีร์: มัทธิว 25
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: มัทธิวได้บันทึกในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเรื่อง “เงินตะลันต์” หรือการใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ได้กล่าวถึงชายสี่คน คนแรกเป็นนาย และอีกสามคนเป็นทาส(คนรับใช้) และได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนว่าคนไหนที่ฉลาดและใช้ความสามารถมากน้อย ก็ดูได้จากการกระทำของเขา! สรุปพระคัมภีร์ตอนนี้ คือ พระเยซูคริสต์สอนเรื่องความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6777
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เราคือพระเจ้า(1)
พระคัมภีร์: อพยพ 20
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ พระเจ้าทรงสัญญาไว้สองอย่างซึ่งเป็นหนทางแห่งพระพร เมื่อใดที่คนของพระองค์เชื่อฟังพระดำรัสและรักษาคำมั่นสัญญา (ประพฤติตาม) เมื่อนั้นพระเจ้าจะทรงกระทำสามอย่าง (อพยพ. ๑๙.๕-๖) “ประชาชนตอบพร้อมกันว่า สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าตรัสนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำตาม” (ข้อ ๘) พวกเราคริสเตียนทุกคนจะต้องมีท่าทีและตอบเหมือนกับชนชาติอิสราเอลเช่นกัน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6593
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เราคือพระเจ้า(2)
พระคัมภีร์: อพยพ 20
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้ที่จะนมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น. ๔.๒๔) พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึง พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้าง (ไม่ใช่ถูกสร้าง) ทรงควบคุมสากลจักรวาลไว้ ให้เรานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง อย่าให้เรายกสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นเท่าเทียมกับพระองค์.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6594
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เราคือพระเจ้า(3)
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 5
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระบัญญัติที่พระเจ้าประทานแก่โมเสสบนภูเขาซีนายนั้น แยกออกเป็นสองเรื่องใหญ่ ๆ ดังนี้ ข้อ ๑-๔ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การปฏิบัติของมนุษย์ต่อพระเจ้า และข้อ ๕-๑๐ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การปฏิบัติของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน สรุปพระคัมภีร์ตอนนี้คือ ประการแรก ความยำเกรงพระเจ้าจะแสดงออกมาด้วยคำพูดจากใจจริง และยกย่องให้เกียรติแด่พระเจ้า ประการที่สอง จงให้วันอาทิตย์เป็นวันที่เรารอคอยด้วยใจจดจ่อ เพื่อจะนมัสการพระเจ้า รับพระพรและสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียน.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6577
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เราคือพระเจ้า(4)
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 5
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระเจ้าประทานพระบัญญัติสิบประการให้แก่โมเสสบนภูเขาซีนาย เพื่อจะนำไปสั่งสอนแก่ชนชาติอิสราเอล อย่างแรกเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้า และอย่างที่สองเป็นหน้าที่ของมนุษย์ต่อมนุษย์ สรุปบทเรียนจากพระบัญญัติข้อที่ ๕ คือ พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่บรรดาลูกที่รัก เชื่อฟัง เคารพนับถือและเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6578
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เลียนแบบพระคริสต์และการเป็นสาวกแท้
พระคัมภีร์: ยอห์น 14; เอเฟซัส 5; ฟีลิปปี 3; 1 เธสะโลนิกา 1; ลูกา 6
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เป็นการง่ายที่จะอ้างตนว่าเป็นคริสเตียน แต่เมื่อคนอื่นมองเข้ามาในชีวิตของเรา เขาได้เห็นพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจนหรือไม่? เมื่อใดท่านได้เชื่อฟัง ทำตามและเลียนแบบจากพระเยซู เมื่อนั้นท่านเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์.ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า “ถ้าท่านอยากจะเห็นพระเจ้า ให้ดูที่พระเยซู ถ้าท่านอยากจะเห็นพระเยซู ให้ดูที่พวกคริสเตียน(ผู้เชื่อ)”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6811
Share