ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คำเทศนา (74)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ไม่ทราบ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตจำเริญเป็นนิตย์
พระคัมภีร์: สดุดี 133
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เมื่อเราต้องการให้ชีวิตของเราทุกคนเจริญขึ้น ร่วมกันทุกคนเราก็ต้องพิจารณาการดำเนินชีวิตของเรา ว่าชีวิตของเราจะเจริญขึ้น (ทั้งด้านร่างกาย จิตวิญญาณของเรา) ได้มิใช่เพียงชีวิตของเราคนเดียวแต่รวมถึงทุกคนที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2904
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การพูดภาษาแปลก ๆ
พระคัมภีร์: กิจการ 2
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระธรรม กิจการ 2:1-4, บทที่ 10,12,19 พระคัมภีร์เหล่านี้ล้วนกล่าวถึง เมื่อพระวิญญาณเสด็จลงมา ต่างก็พูดภาษาแปลก ๆ ทั้งสิ้น อาจารย์เปาโลกล่าวว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพระสัญญาจากพระเจ้า เพื่อให้เราทั้งหลายรับใช้พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3578
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การอธิษฐานและการสรรเสริญ
พระคัมภีร์: สดุดี 62; เอเฟซัส 5
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: นมัสการ เป็นคำกว้างและครอบคลุมไปทุกอย่าง เป็นถ้อยคำสิ่งที่เราสัมพันธกับพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ การนมัสการต้องออกมาจากจิตวิญญาณของเรา ไม่มีสิ่งใดที่เป็นความสุขเท่ากับการนมัสการพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3576
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:งานพันธกิจที่ครบวงจร
พระคัมภีร์: ลูกา 10
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ให้สมาชิกเห็นถึงงานพันธกิจของพระเจ้านั้นครบวงจร เน้นถึงงานของชาวสะมาเรียซึ่งเปรียบเหมือนพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่ใช้การได้ทุกวันนี้ คริสตจักรและองค์การคริสเตียนควรมีพันธกิจครบวงจรเหมือนพระเยซูคริสต์ทรงกระทำ ควรชวนคนที่นั่งอยู่ในที่ประชุมให้ออกมาเพื่อทูลขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3546
Share