ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คู่มือ (41)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์ในการสอนพระคัมภีร์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; เฉลยธรรมบัญญัติ 6; 2 ทิโมธี 2; กิจการ 8
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันวาระแห่งการเก็บเกี่ยว
เรื่องย่อ: กลยุทธ์ในการสอนพระคัมภีร์ หลักสูตรนี้ใช้พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระคัมภีร์ของพระเจ้าในฐานะการเปิดเผยทุกสิ่งซึ่งการสอนทุกสิ่ง วางไว้อยู่บนรากฐานของพระคัมภีร์ทั้งสิ้น ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ ความรู้จากพระเจ้า เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต การรับใช้ และการเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 239 ขนาดไฟล์: ID: #5465
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Barnhouse, Donald Grey (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเตรียมสอนวรีวารศึกษา
นักประพันธ์: Oliver, Charles A.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือของครู เป็นตำราที่ค่อนข้างจะย่อมาก แต่บรรจุสารสำคัญบริบูรณ์ สมควรที่คริสตจักรจะจัดชั้นให้มีผู้ศึกษาตามตำราเล่มนี้ขึ้น เมื่อบรรดาผู้ศึกษาเรียนจบตำราเล่มนี้แล้วย่อมจะเป็นครูรวีวารศึกษาของคริสตจักรได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 170 ขนาดไฟล์: ID: #222
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จัดแผนการไว้ (คู่มืออบรมครูรวีวารศึกษา)
นักประพันธ์: เมวิส ไวด์แมน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อหนุนน้ำใจของครูผู้สอน ในโรงเรียนรวีวารศึกษาโดยเฉพาะ การที่ครูจะสามารถสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถดำเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การทรงนำของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 82 ขนาดไฟล์: ID: #52
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ไม่ทราบ (8)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สตีฟ เทเลอร์ (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือการอบรม พี่เลี้ยงและสื่อคริสตจักร
นักประพันธ์: หลุยส์ พาเลา
ผู้พิมพ์: Luis Palau Evangelistic Association
เรื่องย่อ: จุดประสงค์ของหลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงและสื่อคริสตจักรของหลุยส์ พาเลาและพันธกิจในการประกาศ เพื่อช่วยเตรียมคริสเตียนเช่นเดียวกับท่านในการแนะนำผู้เชื่อใหม่และนำพวกเขาเข้าไปในคริสตจักรท้องถิ่น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #5216
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือการเจริญเติบโตและการขยายตัวของกลุ่มเซลส์
นักประพันธ์: อีลิชา เอสปิเนลี
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือการจัดกลุ่มเซลล์นี้ พอที่จะเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเซลล์ ปัญหา ข้อแนะนำ ที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องคริสเตียน ในคริสตจักรและในสถาบันการศึกษา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #51
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การบริหารงานตามวัตถุประสงค์
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 14
ผู้พิมพ์: สถาบันวาระแห่งการเก็บเกี่ยว
เรื่องย่อ: การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ เป็นการปฏิบัติงานคริสเตียนตามระเบียบวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการช่วยให้คุณทำพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกคุณได้สำเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนการของพระเจ้า คุณจะสร้างจุดประสงค์สำหรับผู้รับใช้ คุณจะเรียนรู้ว่าจะวางวัตถุประสงค์ ดำเนินแผนการและประเมินผลได้อย่างไร
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 95 ขนาดไฟล์: ID: #5466
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน เล่ม 01
ผู้พิมพ์: วายเอฟซี
เรื่องย่อ: หนังสือชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงการเฝ้าเดี่ยว การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์การเป็นพยาน และการเชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 18 ขนาดไฟล์: ID: #1857
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน เล่ม 02
ผู้พิมพ์: วายเอฟซี
เรื่องย่อ: หนังสือเป็นคู่มือสำหรับชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงการเฝ้าเดี่ยว การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์การเป็นพยาน และการเชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 26 ขนาดไฟล์: ID: #1858
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตคริสเตียนพระคริสตธรรมศึกษา
พระคัมภีร์: โรม 8; ยอห์น 1; เยเรมีย์ 2; กาลาเทีย 5; กิจการ 16; มัทธิว 6; เอเฟซัส 4,6; โคโลสี 1-2; มาระโก 8; ลูกา 2; สุภาษิต 3; อิสยาห์ 6; ฮีบรู 12; ยากอบ 1; 1 เปโตร 5; 2 ทิโมธี 4; 1 เธสะโลนิกา 2; อิสยาห์ 40; ยอห์น 3; ยอห์น 4; ยอห์น 6; ยอห์น 10; ยอห์น 16
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ท่านจะตอบอย่างไร หากมีเยาวชนมาถามท่านว่า “ชีวิตคริสเตียนหมายถึงอะไร” ในฐานะเป็นครูสอนรวีวารศึกษาคนหนึ่ง หรือท่านที่ต้องการช่วยเหลือเยาวชนแห่งพระคริสต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบคำตอบนี้ บทเรียนทั้ง 13 บทในคู่มือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ท่านตอบปัญหาของเยาวชนได้ถูกต้อง และเป็นคู่มือประกอบการสอนรวีวารศึกษาแล้ว ยังช่วยให้ท่านเองเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #5359
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมพระธรรมปฐมกาล ภาค 2
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 18; ปฐมกาล 19; ปฐมกาล 22; ปฐมกาล 24; ปฐมกาล 25; ปฐมกาล 26; ปฐมกาล 27; ปฐมกาล 28; ปฐมกาล 29; ปฐมกาล 30; ปฐมกาล 31; ปฐมกาล 32; ปฐมกาล 33; ปฐมกาล 37; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 42; ปฐมกาล 43; ปฐมกาล 44; ปฐมกาล 45; ปฐมกาล 50
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือสำหรับครูรวีวารศึกษา เพื่อสอนเด็ก ๆ ในเรื่องพระธรรมปฐมกาล และเนื่องจากหนังสือ พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมปฐมกาล ภาค 2 นี้ เป็นตอนต่อจากภาค 1 ดังนั้นก่อนที่ครูจะทำการสอน ก็ขอให้ท่านย้อนกลับไปดูคำแนะนำในภาค 1 ให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อว่าการสอนของท่านจะได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวีวารศึกษา
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #5363
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมพระธรรมฮีบรู
พระคัมภีร์: ฮีบรู 1; ฮีบรู 2; ฮีบรู 3; ฮีบรู 4; ฮีบรู 7; ฮีบรู 10
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือสำหรับศึกษาพระธรรมฮีบรู เพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในบทเรียน คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผนในการสอนในแต่ละบท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และผู้ที่สนใจเรียนสามารถนำมาอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะแยกเป็นบทเรียนแต่ละบทง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 59 ขนาดไฟล์: ID: #5371
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา 13 มหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดินโลก
พระคัมภีร์: ยอห์น 1; มัทธิว 4; โรม 1; 1 โครินธ์ 15; มาระโก 10; กิจการ 12; ฟีลิปปี 33; ยอห์น 6; ยอห์น 12; ยอห์น 14; ยอห์น 4; ยอห์น 20; มัทธิว 9; มัทธิว 28; มัทธิว 26; มัทธิว 27; ลูกา 5; สดุดี 159
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือสำหรับครูรวีวารศึกษา สำหรับสอนพระคริสตธรรมศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในการสอน วิธีการสอนซึ่งในคู่มือนี้ได้แนะนำ ว่า จงใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดสองชั่วโมง สำหรับเตรียมการสอนทุกครั้ง โปรดจำไว้ว่า อย่าเทศนาในชั้นเรียน แต่จงสั่งสอนเหมือนครูสอนศิษย์อย่าอ่านจากคู่มือครูในเวลาสอน แต่จงศึกษากับนักเรียน จากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรง อย่าถือคู่มือครูในเวลาสอน จงถือพระคริสตธรรมคัมภีร์ อย่าพูดแต่ฝ่ายเดียว แต่จงให้นักเรียนมีโอกาสพูดบ้าง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 46 ขนาดไฟล์: ID: #5365
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา ดาเนียล
พระคัมภีร์: ดาเนียล 1; ดาเนียล 2; ดาเนียล 3; ดาเนียล 6; ดาเนียล 5; ดาเนียล 8; ดาเนียล 7; ดาเนียล 9; ดาเนียล 10; ดาเนียล 11; ดาเนียล 12
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมดาเนียล จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตธรรมศึกษา เพื่อค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะชักนำวิญญาณของผู้อื่นเข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้ จุดมุ่งหมายแท้จริงของผู้จัดทำพระธรรมชุดนี้ ก็เพื่อเป็นเพียงการแนะแนวอย่างหนึ่งในหลาย ๆ แนวทาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน สำหรับครูผู้ใช้คู่มือเล่มนี้ ขอแนะนำว่า จงอธิษฐานทูลขอพระเจ้าเปิดจิตใจของท่าน เพื่อท่านจะสามารถเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริง มิใช่เพราะการช่วยเหลือจากหนังสือคู่มือเท่านั้น แต่โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อท่านเองและนักศึกษาจะได้รับพระพรอย่างเปี่ยมล้นด้วยกัน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5373
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรม 1,2 เปโตร
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 1; 2 เปโตร 1; 1 เปโตร 2; 1 เปโตร 3; 1 เปโตร 4; 1 เปโตร 5; 2 เปโตร 2; 2 เปโตร 3
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือครูรวีวารศึกษาพระธรรมเปโตรฉบับนี้ ผู้เรียบเรียงได้เพ่งเล็งถึงความต้องการในชีวิตประจำวันของอนุชนเป็นหลัก บทเรียนทุกบทจึงพยายามจัดให้เหมาะสมกับความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และวัยของอนุชน นอกจากนั้นยังเหมาะสมสำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยอีกด้วย ผู้ศึกษาสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ในบทเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนได้ สำหรับครูผู้ใช้คู่มือเล่มนี้ อยากจะขอแนะนำว่า ท่านไม่จำเป็นต้องสอนตามบทเรียน หรือคำอธิบายทุกอย่างที่ให้ไว้เสมอไป จงใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนประกอบหรือที่ปรึกษาเท่านั้น ทางที่ดีที่สุด ครูควรศึกษาข้อพระธรรมที่จะสอนโดยตนเองเสียก่อน (ก่อนที่จะอ่านจากคู่มือ) เพราะท่านอาจได้ความคิดและคำสอนที่ดี โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเหมาะสมยิ่งกว่าที่ให้ไว้ในคู่มือครูก็ได้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 51 ขนาดไฟล์: ID: #5372
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรม1,2,3 ยอห์นและยูดา
พระคัมภีร์: 1 ยอห์น 2; 2 ยอห์น 1; 3 ยอห์น 2; ยูดา 1; 1 ยอห์น 3; 1 ยอห์น 4; 1 ยอห์น 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมยอห์น ฉบับ 1,2,3 และพระธรรมยูดานี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดที่ปรึกษา และไม่มีสถานที่ค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะช่วยในการชักนำวิญญาณของผู้อื่น เข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5358
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมติโมเธียว
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 1; 2 ทิโมธี 1; 1 ทิโมธี 2; 1 ทิโมธี 3; 1 ทิโมธี 4; 1 ทิโมธี 5; 1 ทิโมธี 6; 2 ทิโมธี 2; 2 ทิโมธี 4
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือพระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมทิโมธี เป็นคู่มือสำหรับครูรวีวารศึกษา เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการสอน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ส่วนครูผู้สอนเองควรมีการเตรียมตัว เตรียมการสอน เตรียมบทสังเขป เพื่อสะดวกในการสอนและจะไม่เป็นที่สะดุดแก่นักเรียนด้วย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #5362
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก
พระคัมภีร์: มาระโก 4; มาระโก 6; มาระโก 5; มาระโก 11; มาระโก 2; มาระโก 9; มาระโก 12
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมมาระโก เป็นพระธรรมเล่มหนึ่งในชุดพระกิตติคุณทั้งสี่ พระธรรมมาระโกภาค 2 นี้ ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ คำแนะนำในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ พิมพ์ไว้ในคู่มือสำหรับภาค 1 ขอให้ครูทุกคนจงอ่านให้ดีเสียก่อนเริ่มการสอนคู่มือเล่มนี้ ขอให้พระเจ้าทรงนำ และอวยพรให้แก่ครูที่สอนพระคริสตธรรมศึกษาเล่มนี้ทุกท่าน เพื่อว่าการสอนของท่านจะเกิดผลแก่ชีวิตของนักเรียนทุกคน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 53 ขนาดไฟล์: ID: #5368
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก ภาค 1
พระคัมภีร์: มาระโก 1; มาระโก 3; มาระโก 10; มาระโก 9; มาระโก 8; มาระโก 14; มาระโก 15; มาระโก 16
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือศึกษาพระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก เป็นพระธรรมเล่มหนึ่งในชุดพระกิตติคุณทั้งสี่ พระธรรมมาระโกภาค 1 นี้ ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเราจึงขอให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ ให้มีหลักที่จะยึดได้ในการสอน และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 58 ขนาดไฟล์: ID: #5357
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมยากอบ
พระคัมภีร์: ยากอบ 1; ยากอบ 2; ยากอบ 3; ยากอบ 4; ยากอบ 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมยากอบฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตธรรมศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความยากลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดคู่คิดที่ปรึกษาไม่มีสถานที่ค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะชักนำวิญญาณของผู้อื่นเข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้ จุดมุ่งหมายแท้จริงของผู้จัดทำพระธรรมชุดนี้ ก็เพื่อเป็นเพียงการแนะแนวอย่างหนึ่งในหลาย ๆ แนวทาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 50 ขนาดไฟล์: ID: #5360
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 2; โรม 1; ยากอบ 2; 2 ทิโมธี 3; มัทธิว 24; สดุดี 33; ยอห์น 1; เอสรา 9; 1 เปโตร 1; 1 ยอห์น 4; ปฐมกาล 1; ทิตัส 3; อิสยาห์ 53; 1 โครินธ์ 12; กิจการ 1; 1 ทิโมธี 2; เอเฟซัส 2; มัทธิว 16; ฮีบรู 4; ฮีบรู 10; ฮีบรู 11; โรม 3; โรม 5; โรม 8; โรม 10; สดุดี 119; ยอห์น 3; ยอห์น 15; ยอห์น 20; ปฐมกาล 2; 1 โครินธ์ 15; กิจการ 2; เอเฟซัส 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การที่คริสเตียนจะมีความเชื่อ หรือมีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตที่เข้มแข็ง หรือไม่นั้นอยู่ที่ “รากฐานความเชื่อของเขา” ดังนั้นเราจึงพิมพ์หลักสูตรนี้ เพื่อเหตุผลอย่างน้อยสามประการ เพื่อเป็นการช่วยคริสเตียนให้มี ประการแรก รากฐานความเชื่อที่มั่นคง ประการที่สอง เราหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะช่วยท่านให้สามารถตอบคนอื่นได้ ถึงเหตุผลที่ท่านมีความเชื่อเป็นคริสเตียน ประการที่สาม เพื่อท่านผู้เป็นครูจะใช้ในการสอนผู้ที่มาเรียน ในชั้นของท่านให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #5376
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา ยะซายา ภาค 2
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 36; อิสยาห์ 37; อิสยาห์ 38; อิสยาห์ 39; อิสยาห์ 40; อิสยาห์ 41; อิสยาห์ 42; อิสยาห์ 43; อิสยาห์ 44; อิสยาห์ 45; อิสยาห์ 46; อิสยาห์ 47; อิสยาห์ 48; อิสยาห์ 49; อิสยาห์ 50; อิสยาห์ 51; อิสยาห์ 53; อิสยาห์ 54; อิสยาห์ 55; อิสยาห์ 56; อิสยาห์ 57; อิสยาห์ 58; อิสยาห์ 60; อิสยาห์ 61; อิสยาห์ 62; อิสยาห์ 63; อิสยาห์ 64; อิสยาห์ 65; อิสยาห์ 66
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เมื่อได้ศึกษาพระธรรมอิสยาห์ ภาค1 จบแล้ว เชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรใหม่ ๆ จากพระเจ้าไม่น้อย แม้ท่านอาจต้องทุ่มเทความคิด ความเอาใจใส่มากกว่าพระธรรมเล่มอื่ม ๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์จากการศึกษา พระธรรมอิสยาห์ ภาค 2 มากยิ่งขึ้นเราอยากจะเสนอข้อแนะนำต่อไปนี้ สำหรับครูหรือผู้นำ และนักศึกษา จงอธิษฐานทูลขอต่อการทรงนำและการทรงสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการศึกษาทุกครั้ง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 48 ขนาดไฟล์: ID: #5364
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา วีรชนในพระคัมภีร์เดิม
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 6; ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 15; ปฐมกาล 22; ปฐมกาล 37; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 45; อพยพ 3; อพยพ 4; อพยพ 14; โยชูวา 1; โยชูวา 3; โยชูวา 6; โยชูวา 24; 1 ซามูเอล 26; 2 ซามูเอล 7; 1 พงศ์กษัตริย์ 3; 1 พงศ์กษัตริย์ 8; 1 พงศ์กษัตริย์ 10; 1 พงศ์กษัตริย์ 11; ปัญญาจารย์ 2; 2 พงศ์กษัตริย์ 18; 2 พงศ์กษัตริย์ 19; 2 พงศ์กษัตริย์ 20; เอสรา 9; เอสรา 10; เอสเธอร์ 1; เอสเธอร์ 2; เอสเธอร์ 3; เอสเธอร์ 4; เอสเธอร์ 6; เอสเธอร์ 7; เอสเธอร์ 9; อิสยาห์ 6; ดาเนียล 1; ดาเนียล 5; ดาเนียล 6; มาลาคี 1; มาลาคี 2; มาลาคี 3; มาลาคี 4
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: จุดมุ่งหมายของการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือครูรวีวารศึกษาเล่มนี้ขึ้น ก็เพื่อให้ผู้เรียนรวีวารศึกษา และคริสเตียนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงในพระคัมภีร์เดิมบางคน ที่ได้ยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพื่อพระเจ้า โดยไม่คำนึงถึงความสุขส่วนตัว นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรเล่มนี้ยังจะเป็นข้อสอนใจ เป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้ศึกษาให้รู้จักสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลเหล่านั้นประสบในชีวิต และให้รู้จักนำเคล็ดลับในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นข้อสังวรณ์ในชีวิต ประยุกต์เข้ากับสังคมปัจจุบัน การที่จะหาบทเรียนสำหรับชีวิตนั้น พระคริสตธรรมคัมภีร์คำสอนทุกอย่างที่ผู้เรียนใคร่จะเรียนรู้ ดังนั้นเราหวังว่าหลักสูตรเล่มนี้ คงจะเป็นพลังส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพบกับความรักที่แท้จริงของพระเจ้า ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 71 ขนาดไฟล์: ID: #5366
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมยะโฮชูอะ
พระคัมภีร์: โยชูวา 1; โยชูวา 2; โยชูวา 3; โยชูวา 4; โยชูวา 5; โยชูวา 6; โยชูวา 7; โยชูวา 8; โยชูวา 9; โยชูวา 10; โยชูวา 14; โยชูวา 15; โยชูวา 16; โยชูวา 17; โยชูวา 18; โยชูวา 19; โยชูวา 20; โยชูวา 21; โยชูวา 23; โยชูวา 24
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเจริญเติบโตและก้าวหน้าในองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น ใช้ในการสอนรวีวารศึกษา โดยเนื้อหาตลอดทั้งเล่มเกี่ยวกับพระธรรมโยชูวา เพื่อให้ท่านได้ศึกษาและเข้าใจในพระธรรมตอนนี้มากยิ่งขึ้นและโปรดอย่าลืมใช้แผนที่ประกอบขณะศึกษา จะช่วยให้ท่านติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ได้แจ่มกระจ่างยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 51 ขนาดไฟล์: ID: #5369
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมสุภาษิต
พระคัมภีร์: สุภาษิต 1; สุภาษิต 2; สุภาษิต 3; สุภาษิต 4; สุภาษิต 5; สุภาษิต 6; สุภาษิต 7; สุภาษิต 20; สุภาษิต 21; สุภาษิต 22; สุภาษิต 23; สุภาษิต 17; สุภาษิต 12; สุภาษิต 9; สุภาษิต 28; สุภาษิต 18; สุภาษิต 25; สุภาษิต 10; สุภาษิต 26; สุภาษิต 31; สุภาษิต 29; สุภาษิต 27; สุภาษิต 24; สุภาษิต 16; สุภาษิต 15; สุภาษิต 13; สุภาษิต 14
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมสุภาษิต ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือของครูรวีวารศึกษาแนวเดียวกับพระธรรมมาระโก โรม โครินธ์ ยากอบ ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของชุด พระคริสตธรรมศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความยากลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดคู่คิดที่ปรึกษา ไม่มีที่ค้นคว้า ในการตระเตรียมการสอนพระคัมภีร์ในการที่จะชักนำวิญญาณของผู้อื่น เข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าและให้เจริญวัฒนาขึ้นในพระคุณของพระองค์ ฉะนั้นคู่มือครูสำหรับครูรวีวารศึกษา ในชุดพระคริสตธรรมศึกษานี้จึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษา และเครื่องมือในการที่จะขจัดความยุ่งยากเหล่านี้ให้หมดไปและเป็นแนวทางให้ครูแต่ละท่านได้เตรียมตัว และดำเนินการสอนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 51 ขนาดไฟล์: ID: #5367
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมโรม ภาค 2
พระคัมภีร์: โรม 9; โรม 10; โรม 11; โรม 12; โรม 13; โรม 14; โรม 15; โรม 16; โรม 5; โรม 6; โรม 3
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่รวมเอาหลักคำสอนที่สำคัญ ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ไว้ ครูต้องใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ เป็นคู่มือสำคัญในการเตรียมการสอนด้วย ในบทเรียนบทใดหรือตอนใดที่อ้างข้อพระคัมภีร์ประกอบไว้ ครูก็ควรจะศึกษาข้อพระคัมภีร์นั้นโดยละเอียด ฉะนั้นจึงขอให้พระเจ้าอวยพระพร แก่ครูผู้สอนพระธรรมโรมนี้ ให้การสอนมีผลบริบูรณ์แก่จิตวิญญาณของผู้เรียน และทำให้จิตใจของผู้สอนวัฒนาขึ้น ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5377
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาวิวรณ์
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 13; วิวรณ์ 14; วิวรณ์ 15; วิวรณ์ 16; วิวรณ์ 17; วิวรณ์ 18; วิวรณ์ 19; วิวรณ์ 20; วิวรณ์ 21; วิวรณ์ 22
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือพระคริสตธรรมศึกษาวิวรณ์ ได้กล่าวถึงคำพยากรณ์ในอนาคตก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาก่อนสิ้นยุค พระธรรมวิวรณ์ภาค 2 นี้ เป็นบทเรียนที่ต่อมาจากพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 ขอท่านผู้ใช้หนังสือคู่มือครูวรีวารศึกษาเล่มนี้ โปรดอ่านข้อแนะนำบางประการ ซึ่งมีอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 แล้ว
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #5374
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: สถาบันวาระแห่งการเก็บเกี่ยว
เรื่องย่อ: หลักสูตรนี้ให้วิธีการทางพระคัมภีร์ของการเพิ่มพูนฝ่ายวิญญาณ ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มพูนตามคำสั่งของพระเจ้า ใช้หลักการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตรนี้ให้เกิดผลในคริสตจักรเพื่อเพิ่มพูนผู้เชื่อและเลี้ยงดูสมาชิกคริสตจักรให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 237 ขนาดไฟล์: ID: #5467
Share