ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คู่มือ (41)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ไม่ทราบ (8)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์ในการสอนพระคัมภีร์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; เฉลยธรรมบัญญัติ 6; 2 ทิโมธี 2; กิจการ 8
ผู้พิมพ์: สถาบันวาระแห่งการเก็บเกี่ยว
เรื่องย่อ: กลยุทธ์ในการสอนพระคัมภีร์ หลักสูตรนี้ใช้พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระคัมภีร์ของพระเจ้าในฐานะการเปิดเผยทุกสิ่งซึ่งการสอนทุกสิ่ง วางไว้อยู่บนรากฐานของพระคัมภีร์ทั้งสิ้น ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ ความรู้จากพระเจ้า เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต การรับใช้ และการเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 239 ขนาดไฟล์: ID: #5465
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือการจัดประชุมเยาวชน
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียน เพื่อแนะนำแนวทาง การวางแผนการ การเตรียม และการนำประชุมของคณะเยาวชนของท่าน ช่วยให้การประชุมเยาวชนคึกคัก น่าสนใจ เป็นที่ชักจูงใจเยาวชนทั้งหลาย ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเยาวชน เจริญเติบโต เป็นที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 46 ขนาดไฟล์: ID: #22
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือศิษยาภิบาล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือคู่มือสำหรับศิษยาภิบาลเป็นตำรับสำหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ สำหรับศิษยาภิบาลให้มีความรู้ความเข้าใจ และเป็นแบบเดียวกันในการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 62 ขนาดไฟล์: ID: #212
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พรทิพย์ พระธรรมวิวรณ์ ภาค 2
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 13; วิวรณ์ 1; วิวรณ์ 14; วิวรณ์ 15; วิวรณ์ 16; วิวรณ์ 17; วิวรณ์ 18; วิวรณ์ 19; วิวรณ์ 20; วิวรณ์ 21; วิวรณ์ 22
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือพระคริสตธรรมศึกษาวิวรณ์ ได้กล่าวถึงคำพยากรณ์ในอนาคตก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาก่อนสิ้นยุค พระธรรมวิวรณ์ภาค 2 นี้ เป็นบทเรียนที่ต่อมาจากพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 ขอท่านผู้ใช้หนังสือคู่มือครูวรีวารศึกษาเล่มนี้ โปรดอ่านข้อแนะนำบางประการ ซึ่งมีอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ภาค 1 แล้ว ในบทเรียนได้อธิบายโดยใช้ภาษาแบบง่าย การยกตัวอย่าง การตอบคำถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และนำไปสอนเด็ก ๆ ได้ง่ายมากขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #6840
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พรทิพย์ พระธรรมโรม ภาค 2
พระคัมภีร์: โรม 10; โรม 11; โรม 5; โรม 16; โรม 12; โรม 15; โรม 14
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่รวมเอาหลักคำสอนที่สำคัญ ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ไว้ ในแต่ละบทเรียนมีการยกตัวอย่างเพื่อง่ายต่อการอธิบาย สอนในแต่ละบทเพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจง่าย ครูต้องใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ เป็นคู่มือสำคัญในการเตรียมการสอนด้วย ในบทเรียนบทใดหรือตอนใดที่อ้างข้อพระคัมภีร์ประกอบไว้ ครูก็ควรจะศึกษาข้อพระคัมภีร์นั้นโดยละเอียด ฉะนั้นจึงขอให้พระเจ้าอวยพระพร แก่ครูผู้สอนพระธรรมโรมนี้ ให้การสอนมีผลบริบูรณ์แก่จิตวิญญาณของผู้เรียน และทำให้จิตใจของผู้สอนวัฒนาขึ้น ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #6841
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พรทิพย์ พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 2; โรม 1; ยากอบ 2; มัทธิว 16; ยอห์น 1; 2 ทิโมธี 2; เอสรา 9; สดุดี 119; 1 เปโตร 1; ปฐมกาล 1; มาระโก 8; ฟีลิปปี 2; ลูกา 2; ทิตัส 3; 1 โครินธ์ 12; กิจการ 1; เอเฟซัส 2; 2 โครินธ์ 5; วิวรณ์ 21; ฮีบรู 4; ฮีบรู 10; ฮีบรู 11; โรม 3; โรม 5; โรม 8; โรม 10; มัทธิว 24; ยอห์น 3; ยอห์น 4; ยอห์น 10; ยอห์น 14; ยอห์น 15; ยอห์น 16; ยอห์น 20; 2 ทิโมธี 3; สดุดี 139; ปฐมกาล 2; 1 โครินธ์ 15; กิจการ 2; เอเฟซัส 5
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การที่คริสเตียนจะมีความเชื่อ หรือมีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตที่เข้มแข็ง หรือไม่นั้นอยู่ที่ “รากฐานความเชื่อของเขา” คู่มือเล่มนี้ จะช่วยท่านให้สามารถตอบคนอื่นได้ ถึงเหตุผลที่ท่านมีความเชื่อเป็นคริสเตียน รากฐานความเชื่อที่มั่นคง เพื่อท่านผู้เป็นครูจะใช้ในการสอนผู้ที่มาเรียน ในชั้นของท่านให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #6839
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมปฐมกาล ภาค 1
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; ปฐมกาล 2; ปฐมกาล 3; ปฐมกาล 4; ปฐมกาล 5; ปฐมกาล 6; ปฐมกาล 7; ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9; ปฐมกาล 11; ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 13; ปฐมกาล 14; ปฐมกาล 21; ปฐมกาล 17
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เนื่องจากพระธรรมปฐมกาล (เยเนซิศ) เป็นพระธรรมที่อธิบายให้นักเรียนหรือผู้ที่ยังไม่เชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต์เจ้า ให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง ดังนั้นเราจึงขอให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ให้มีหลักที่จะยึดในการสอนและอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจง่าย โดยได้อธิบายหลักการสอน อธิบายขั้นตอนการสอนเพื่อให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นในการเลี้ยงดูผู้เชื่อ
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 49 ขนาดไฟล์: ID: #5361
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สายชลธาร พระธรรม 1,2 เปโตร
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 1; 2 เปโตร 1; 1 เปโตร 2; 1 เปโตร 3; 1 เปโตร 4; 1 เปโตร 5; 2 เปโตร 2; 2 เปโตร 3
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือครูรวีวารศึกษาพระธรรมเปโตรสายชลธารฉบับนี้ ผู้เรียบเรียงได้เพ่งเล็งถึงความต้องการในชีวิตประจำวันของอนุชนเป็นหลัก บทเรียนทุกบทจึงพยายามจัดให้เหมาะสมกับความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และวัยของอนุชน นอกจากนั้นยังเหมาะสมสำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยอีกด้วย ผู้ศึกษาสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ในบทเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนได้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #6842
Share