ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	งานประดิษฐ์ (108)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	มนตรี และ ดาว วิซเซอร์ (108)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ดาวิด
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องกษัตริย์ดาวิด ปรากฏในพระธรรม 1 ซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 45 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และเล่นเกมส์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5478
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การคืนพระชนม์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรม มัทธิวบทที่ 28 ภายหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ได้ 3 วัน พระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสแก่สาวกก่อนหน้านั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3685
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การคืนพระชนม์ของพระเยซู 1
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; มาระโก 16; ลูกา 24; ยอห์น 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการคืนพระชนม์ของพระเยซู 1จากพระธรรมลูกา 24:1-12,มัทธิว 28:1-10,มาระโก 16:1-8,ยอห์น 20:1-10
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5409
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การคืนพระชนม์ของพระเยซู 2
พระคัมภีร์: มัทธิว 24; ยอห์น 20; มาระโก 16; ลูกา 24
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการคืนพระชนม์ของพระเยซู 2 จากพระธรรมลูกา 24:1-12,มัทธิว 28:1-10,มาระโก 16:1-8,ยอห์น 20:1-10
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5410
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การจำคุกที่ฟีลิปปี
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการจำคุกที่ฟีลิปปี จากพระธรรมกิจการ 16:16-40
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5412
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การตั้งศีลมหาสนิท
พระคัมภีร์: มัทธิว 26; มาระโก 14; ลูกา 22
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการตั้งศีลมหาสนิท จากพระธรรมมัทธิว 26:26-29,มาระโก 14:22-26,ลูกา 22:14-20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5407
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 5 พระเยซูถูกจับ
พระคัมภีร์: มัทธิว 26
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่อง การถูกทรมานของพระเยซู 5 พระเยซูถูกจับ ปรากฏในพระธรรมมัทธิว บทที่ 26 ข้อที่ 36-56 เพื่อให้เด็กทำงานประดิษฐ์ และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5490
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 6 พระเยซูสิ้นพระชนม์
พระคัมภีร์: มัทธิว 27
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่อง การถูกทรมานของพระเยซู 6 พระเยซูสิ้นพระชนม์ ปรากฏในพระธรรมมัทธิว บทที่ 27 ข้อที่ 1-54 เพื่อให้เด็กทำงานประดิษฐ์ และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5491
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 1
พระคัมภีร์: มัทธิว 25; ยอห์น 3; โรม 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่อง การถูกทรมานของพระเยซู 1 ปรากฏในพระธรรมมัทธิว 25:31-46,ยอห์น 3:16 ,โรม 3:23, เพื่อให้เด็กทำงานประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5489
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทำบาปครั้งแรก
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 2 การทำบาปครั้งแรก ปรากฏในพระธรรม ปฐมกาล บทที่ 3 ข้อที่ 1-24 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5479
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การสร้างโลก
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; ปฐมกาล 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการสร้างโลก จากพระธรรมปฐมกาล 1, ปฐมกาล 2
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5415
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเดินทางไปเอมมาอูส
พระคัมภีร์: ลูกา 24
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องการเดินทางไปเอมมาอูส ปรากฏในพระธรรมลูกา บทที่ 24 ข้อที่ 13-14 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5502
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู
พระคัมภีร์: กิจการ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู จากพระธรรมกิจการ 1:6-11
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5411
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 21; วิวรณ์ 22
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องการเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2 ปรากฏในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 21 , 22 ข้อที่ 1-5 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5504
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กำเนิดของอิสอัค
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 21
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องกำเนิดของอิสอัค จากพระธรรมปฐมกาล 21:1-8
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5426
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิจการ 3 โดรคัสคืนชีพ
พระคัมภีร์: มัทธิว 25; สุภาษิต 19
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่อง กิจการ 3 โดรคัสคืนชีพ ปรากฏในพระธรรมสุภาษิต บทที่19 ข้อที่ 17 หรือมัทธิว บทที่ 25 ข้อ 40 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5506
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ขนมปัง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัว
พระคัมภีร์: ยอห์น 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 14 ข้อ 13-21 และพระธรรมมาระโก บทที่ 6 ข้อ 30-44 พระเยซูได้เลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว โดยงานประดิษฐ์ชิ้นนี้เด็ก ๆ จะได้ระบายสีรูปภาพ และ สานตะกร้าจากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3709
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ สามารถให้เด็ก ๆ วาดรูปที่เด็ก ๆ ต้องการลงบนกระดาษวงกลมที่เตรียมไว้ ว่าอยากจะขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องอะไรบ้าง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3710
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คนเลี้ยงแกะเข้าเฝ้าพระกุมาร
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องคนเลี้ยงแกะเข้าเฝ้าพระกุมาร จากพระธรรมลูกา 2:8-20 เกี่ยวกับบรรดาผู้เลี้ยงแกะและทูตสวรรค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5391
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตมาส ตอนที่ 1
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องคริสตมาส ตอนที่ 1 ปรากฏในพระธรรมลูกา บทที่ 2 ข้อที่ 1-20 เพื่อให้เด็กระบายสีและทำสิ่งประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5497
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความสว่างของโลก
พระคัมภีร์: มัทธิว 5
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: จากพระธรรม มัทธิว บทที่ 6 ข้อ 22-23 ได้กล่าวถึงประทีปของร่างกาย ซึ่งเด็ก ๆ จะได้ระบายสี และ ตกแต่งประทีปให้สวยงามในงานประดิษฐ์ชิ้นนี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3702
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยากรณ์เรื่องพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาบังเกิด
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องคำพยากรณ์เรื่องพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาบังเกิด ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์ 9:6 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #5514
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: งานสมรสที่หมู่บ้านคานา 2
พระคัมภีร์: ยอห์น 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องงานสมรสที่หมู่บ้านคานา 2 จากพระธรรมยอห์น 2:1-12
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5400
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จดหมายสำหรับท่าน
พระคัมภีร์: อพยพ 19; อพยพ 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ทราบและควรปฏิบัติตามกฎพระบัญญัติสิบประการ โดยปรากฎจากพระธรรม อพยพ บทที่ 20 ข้อ 1 - 17 โดยพระบัญญัติสิบประการนี้ พระเจ้าได้บัญชาแก่เราทุกคนให้เชื่อฟัง และ ปฏิบัติตาม เพื่อเราทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระองค์ และ จะได้ไม่ทำบาป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3680
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จดหมายสำหรับท่าน
พระคัมภีร์: มัทธิว 18
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 18 ข้อ 10-14 ได้อุปมาถึงคนเลี้ยงแกะ ได้เลี้ยงแกะของเขาไว้ที่ทุ่งหญ้า แต่มีเพียงแกะตัวเดียวที่หลงทาง และหาคนเลี้ยงไม่เจอ ทำให้คนเลี้ยงแกะนั้นต้องออกตามหาแกะคนนั้น เช่นเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์ เมื่อเราหลงทางและเดินออกจากทางของพระองค์ พระองค์ก็ออกตามหาเรา เช่นคนเลี้ยงแกะออกตามหาแกะของเขา งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ เด็ก ๆ สามารถประดิษฐ์แกะ คนเลี้ยงแกะ และระบายสีรูปภาพให้สวยงาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3711
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จากน้ำเป็นเหล้าองุ่น
พระคัมภีร์: ยอห์น 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมยอห์น บทที่ 2 พระเยซูและสาวกได้รับเชิญไปงานสมรสที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์โดยการเปลี่ยนน้ำในโอ่ง เป็นเหล้าองุ่น ซึ่งพระองค์ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ที่นั่นเป็นครั้งแรก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3704
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชาวสะมาเรียผู้ใจดี
พระคัมภีร์: ลูกา 10
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 22 ข้อ 34-40 ได้กล่าวถึงพระบัญญัติข้อใหญ่ทั้งสองข้อของพระเยซูคริสต์ คือ "จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ สุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า และ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง นี้ ได้สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูคริสต์ เช่น เรื่องของ ชาวสะมาเรียผู้ใจดี ที่มีจิตใจช่วยเหลือคนที่ได้รับความลำบาก โดยการให้เสื้อผ้าของตนแก่เขา เป็นต้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3692
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 7 ชายหนุ่มจากเมืองนาอิน
พระคัมภีร์: ลูกา 7
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องชีวิตของพระเยซู 7 ชายหนุ่มจากเมืองนาอิน ปรากฏในพระธรรมลูกา บทที่ 7 ข้อที่ 11-17 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5500
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 2 (พระเยซูรักษาคนตาบอด)
พระคัมภีร์: สดุดี 107
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องชีวิตของพระเยซู 2 (พระเยซูรักษาคนตาบอด) ปรากฏในพระธรรมสดุดี บทที่ 107 ข้อที่ 8 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5505
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 3 (พระเยซูทรงอวยพระพรเด็ก)
พระคัมภีร์: ลูกา 18
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องชีวิตของพระเยซู 3 (พระเยซูทรงอวยพระพรเด็ก) ปรากฏในพระธรรมลูกา บทที่ 18 ข้อ 15 ถึง 17 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5501
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 4 (พระเยซูเดินบนน้ำ)
พระคัมภีร์: มัทธิว 14
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 4 (พระเยซูเดินบนน้ำ) ปรากฏในพระธรรมมัทธิว บทที่ 14 ข้อที่ 22-33 เพื่อให้เด็กทำงานประดิษฐ์ และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5488
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตพระเยซู 6 บ้านสองแบบ
พระคัมภีร์: ลูกา 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องชีวิตพระเยซู 6 บ้านสองแบบ ปรากฏในพระธรรมลูกา บทที่ 6 ข้อที่ 46-49 เพื่อให้เด็กระบายสีและทำสิ่งประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5499
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตพระเยซู 8 สาวกประกาศข่าวประเสริฐ
พระคัมภีร์: มัทธิว 9; มัทธิว 11
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องชีวิตพระเยซู 8 สาวกประกาศข่าวประเสริฐ ปรากฏในพระธรรมมัทธิว บทที่ 9 ข้อที่ 35-44 ,บทที่ 11 ข้อที่ 1 เพื่อให้เด็กทำงานประดิษฐ์ ร้องเพลงและระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5487
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ซามูเอล
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ เด็ก ๆ จะได้ระบายสีรูปภาพของนางฮันนาห์ซึ่งกำลังพาซามูเอลไปพบกับเอลีห์ ซึ่งเรื่องราวของการกำเนิดของซามูเอลนี้ปรากฎในพระธรรม 1 ซามูเอล บทที่ 1
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3705
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ซาโลมอน
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องซาโลมอน ปรากฏในพระธรรม 1พงศ์กษัตริย์ บทที่ 3 เพื่อให้เด็กประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5470
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดวงดาว
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 1 ข้อ 18-25 และ บทที่ 2 ข้อ 1-12 ได้กล่าวถึงพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์ เหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญ คือ การปรากฎของดวงดาวประหลาด ซึ่งนำพวกโหราจารย์มาเข้าเฝ้าองค์พระกุมารเยซู
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3691
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดวงดาวนำทาง
พระคัมภีร์: มัทธิว 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดวงดาวนำทาง จากพระธรรมมัทธิว 2:1-12
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5446
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดกับโยนาธาน 1
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 18; 1 ซามูเอล 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดกับโยนาธาน 1จากพระธรรม1 ซามูเอล 18:1-5, 1 ซามูเอล 20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5436
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดกับโยนาธาน 2
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 18; 1 ซามูเอล 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดกับโยนาธาน 2จากพระธรรม 1 ซามูเอล 18:1-5, 1 ซามูเอล 20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5437
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดกับโยนาธาน 3
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 18; 1 ซามูเอล 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดกับโยนาธาน 3 จากพระธรรม1 ซามูเอล 18:1-5, 1 ซามูเอล 20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5438
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดฆ่าโกลิอัทตาย 2
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดฆ่าโกลิอัทตาย 2 จากพระธรรม 1 ซามูเอล 17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5434
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาเนียลในถ้ำสิงโต
พระคัมภีร์: ดาเนียล 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมดาเนียล บทที่ 6 ได้กล่าวถึงดาเนียลในถ้ำสิงห์ โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากอันตรายในถ้ำให้เขาปลอดภัย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3708
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทรงจำแลงพระกาย
พระคัมภีร์: มัทธิว 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องทรงจำแลงพระกาย จากพระธรรมมัทธิว 17:1-13
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5406
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทูตสวรรค์เยี่ยมเศคาริยาห์
พระคัมภีร์: ลูกา 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ทูตสวรรค์เยี่ยมเศคาริยาห์ จากข้อพระคัมภีร์ ลูกา 1:5-25 เกี่ยวกับการทำนายเรื่องกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5388
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: น้ำท่วมโลก 2
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6; ปฐมกาล 7; ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องน้ำท่วมโลก 2 จากพระธรรมปฐมกาล 6:9-22,ปฐมกาล บทที่ 7,บทที่ 8,บทที่ 9:1-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5421
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บุตรสาวของไยรัส
พระคัมภีร์: ลูกา 8
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องบุตรสาวของไยรัส จากพระธรรมลูกา 8:40-56
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5403
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระกำเนิดของพระเยซู
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระกำเนิดของพระเยซู จากพระธรรม ลูกา 2:1-20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5392
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 1 การสร้างโลก
พระคัมภีร์: ลูกา 24
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 1 การสร้างโลก ปรากฏในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 15 ข้อที่ 3 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5503
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 10 โมเสส 2 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
พระคัมภีร์: อพยพ 2; อพยพ 3; อพยพ 4
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 10 โมเสส 2 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส ปรากฏในพระธรรมอพยพ บทที่ 2 ข้อที่ 11-25 บทที่ 3 และบทที่ 4 ข้อที่ 1-23 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5508
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 7 ยาโคบ 2 เบธเอล
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 7 ยาโคบ 2 เบธเอล ปรากฏในพระธรรม ปฐมกาล บทที่ 28 ข้อ 10-22 เพื่อให้เด็กทำงานประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5483
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 8 ยาโคบ 3 ประเทศซีเรีย
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 29
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 8 ยาโคบ 3 ประเทศซีเรีย ปรากฏในพระธรรม ปฐมกาล บทที่ 29 เพื่อให้เด็กทำงานประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5484
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 9 โมเสส บทที่ 1 การเกิดของโมเสส
พระคัมภีร์: อพยพ 1; อพยพ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 9 โมเสส บทที่ 1 การเกิดของโมเสส ปรากฏในพระธรรมอพยพ บทที่ 1 ข้อ 6-22 บทที่ 2 ข้อที่ 1-10 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5507
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์
พระคัมภีร์: กิจการ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมยอห์น บทที่ 20 ข้อ 19-23 พระเยซูได้ทรงระบายลมหายใจออกเหนือสาวกของพระองค์ และตรัสกับเขาว่า "จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น" งานประดิษฐ์ชิ้นนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ประดิษฐ์ตัวอย่างของโมบายพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3697
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา
พระคัมภีร์: กิจการ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา ปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่ 2 ข้อ 1-47 เพื่อให้เด็กระบายสีและต่อจิ๊กซอ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5475
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระสัญญาแก่อับราฮัม
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 15
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 5 พระสัญญาแก่อับราฮัม ปรากฏในพระธรรม ปฐมกาล บทที่ 12 ข้อที่ 1-9 , บทที่ 15 เพื่อให้เด็กวาดภาพและระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5481
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง
พระคัมภีร์: อพยพ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เราจะพบถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราวางใจพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจของเรา และ สุดกำลังความคิด เช่น อับราม โยเคเบ็ด และ มิเรียม ซึ่งคอยดูแลโมเสส และอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้โมเสสปลอดภัยจากการสั่งฆ่าของกษัตริย์ฟาโรห์ ทำให้โมเสสได้รับการช่วยเหลือจากพระราชธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์อย่างน่าอัศจรรย์ และ การปรากฎของโฮเรป ทูตของพระเจ้าท่ามกลางพุ่มไม้เป็นเปลวไฟ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วในครั้งอดีต ในปัจจุบัน และ อนาคตของผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3679
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงยกความผิดบาป
พระคัมภีร์: กิจการ 10
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรม กิจการของอัครทูต บทที่ 10 ข้อ 43 ได้กล่าวว่า ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า ทุก ๆ คนที่เชื่อถือในพระองค์นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3715
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ ต้องการให้เด็ก ๆ ระลึกถึงพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ เพราะเมื่อเราสัตย์ซื่อต่อพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน การถวาย เป็นต้น แล้ว พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ก็จะไม่ลืม และ ไม่ทอดทิ้งสิ่งที่พวกเราได้ทำต่อพระองค์เลย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3678
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูกับศักเคียส
พระคัมภีร์: ลูกา 19
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมลูกา บทที่ 19 พระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยรีโค และพบกับชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี รูปร่างภายนอกเขาเป็นคนเตี้ย และมีนิสัยฉ้อโกง เมื่อเขาพบพระเยซูเขายอมเปลี่ยนนิสัยฉ้อโกงนั้น โดยการยอมสละทรัพย์สินกึ่งหนึ่งให้คนยากไร้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3712
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูขึ้นสวรรค์
พระคัมภีร์: กิจการ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระเยซูขึ้นสวรรค์ ปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่ 1 ข้อ ที่ 1-14 เพื่อให้เด็กระบายสีและทำสิ่งประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5474
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงรักษาคนง่อย
พระคัมภีร์: มัทธิว 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 9 ข้อ 1-8 พระเยซูทรงรักษาคนง่อย เพราะพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย และได้ตรัสกับคนง่อยว่า "ลูกเอ๋ย จงชื่นใจเถิด บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว" อีกทั้งตรัสสั่งคนง่อยอีกว่า "จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิด" เมื่อประชาชนเห็นดังนั้นเขาก็ตกใจ แล้วพากันสรรเสริญพระเจ้า ผู้ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3683
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงรับการชโลมจากนางมารีย์ 1
พระคัมภีร์: ยอห์น 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระเยซูทรงรับการชโลมจากนางมารีย์ 1 จากพระธรรมยอห์น 12:1-8
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5404
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงรับบัพติศมา 1
พระคัมภีร์: มัทธิว 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระเยซูทรงรับบัพติศมา 1 จากพระธรรมมัทธิว 3:13-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5401
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงอวยพรเด็กเล็ก
พระคัมภีร์: มาระโก 10
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมาระโก บทที่ 10 ข้อ 13-16 พระเยซูกล่าวแก่เหล่าสาวกว่า "จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น" งานประดิษฐ์นี้ เป็นการย้ำเตือนให้เด็ก ๆ ว่าไม่ว่าจะเวลาไหน องค์พระเยซูคริสต์ทรงพร้อม และ มีเวลาให้กับเด็ก ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นเด็ก ๆ ควรหมั่นที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3694
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูปรากฎแก่โธมัส
พระคัมภีร์: ยอห์น 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมยอห์น บทที่ 20 ได้กล่าวถึงการคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งงานประดิษฐ์นี้เป็นสื่อที่ทำได้ง่าย อีกทั้งเข้าใจในความหมายจากงานประดิษฐ์ได้ง่ายเช่นเดียวกัน และยังมีภาพวาดระบายสีของโธมัสซึ่งขาดความเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย จนกระทั่งได้พบพระองค์ และ เห็นจึงเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3695
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูปรากฏแก่โธมัส
พระคัมภีร์: ยอห์น 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่อง พระเยซูปรากฏแก่โธมัส ปรากฏในพระธรรมยอห์น บทที่ 20 ข้อที่ 24-31 เพื่อให้เด็กระบายสีและทำสิ่งประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5495
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูฟื้นขึ้นมา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; ยอห์น 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระเยซูฟื้นขึ้นมา ปรากฏในพระธรรมมัทธิว บทที่ 28 ยอห์น บทที่ 20 ข้อที่ 1-10 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5493
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูรักษาคนง่อย 1
พระคัมภีร์: มาระโก 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูรักษาคนง่อย 1 จากพระธรรมมาระโก 2:1-12
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5395
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูรักษาคนง่อย 2
พระคัมภีร์: มาระโก 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระเยซูรักษาคนง่อย 2 จากพระธรรมมาระโก 2:1-12
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5396
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูรักษาคนง่อย 3
พระคัมภีร์: มาระโก 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระเยซูรักษาคนง่อย 3 จากพระธรรมมาระโก 2:1-12
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5397
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์: มัทธิว 21
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรม มาระโก บทที่ 11 พระเยซูทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม โดยพระองค์ทรงลา และประชาชนพากันโห่ร้องว่า โฮซันนา ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ...โฮซันนาในที่สูงสุด"
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3714
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลับพลาของพระเจ้า
พระคัมภีร์: อพยพ 35
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพลับพลาของพระเจ้า ปรากฏในพระธรรมอพยพ 35:40 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5511
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัม
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 22
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัม จากพระธรรมปฐมกาล 12:1-3,ปฐมกาล 22:15-19
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5422
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฟีลิป
พระคัมภีร์: กิจการ 8
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องฟีลิป ปรากฏในพระธรรมกิจการ บทที่ 8 ข้อที่ 26-40 เพื่อให้เด็กระบายสีและทำงานประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5477
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ภัยพิบัติในอียิปต์
พระคัมภีร์: อพยพ 7; อพยพ 8; อพยพ 9; อพยพ 10; อพยพ 11
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องภัยพิบัติในอียิปต์ ปรากฏในพระธรรมอพยพ บทที่ 7 ข้อที่ 8-29 บทที่ 8,9,10,11 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5509
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มนุษย์ทำบาปครั้งแรก 1
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องมนุษย์ทำบาปครั้งแรก 1 จากพระธรรมปฐมกาล 3
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5416
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ ต้องการให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงพระธรรมสดุดีบทที่ 1 ซึ่งได้กล่าวถึงคนชอบธรรมและคนอธรรมว่า คนอธรรมเลือกทางเดินที่นำไปสู่ความพินาศ แต่คนชอบธรรม เลือกทางที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ เพื่อการจำเริญขึ้น และหนทางนั้นจะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3677
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มหาบัญชา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่อง มหาบัญชา ปรากฏในพระธรรมมัทธิว บทที่ 28 ข้อที่ 16-20 เพื่อให้เด็กทำกิจกรรมการใช้ความคิดการตัดสินใจ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5492
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มารมาผจญพระเยซู
พระคัมภีร์: มัทธิว 4
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เมื่อมารผจญพระเยซูในถิ่นทุรกันดารนั้น พระองค์ตรัสตอบแก่มารว่า "มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า" ดังนั้นเราซึ่งเป็นคริสเตียน จึงควรเป็นอย่างยิ่งในการเสาะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยการอ่านพระคัมภีร์ เพื่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจะจำเริญขึ้นด้วยพระคุณ และ ความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3681
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มิตรสหาย
พระคัมภีร์: สุภาษิต 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ เด็ก ๆ จะได้ประดิษฐ์กรอบรูป และสามารถตกแต่งให้สวยงามได้ โดยมีข้อความด้วยว่า "มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา"
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3713
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยาโคบ ได้คำอวยพร
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 27
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 6 ยาโคบ ได้คำอวยพร ปรากฏในพระธรรม ปฐมกาล บทที่ 27 ข้อที่ 1- 40 เพื่อให้เด็ก ระบายสีและทำงานประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5482
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยาโคบได้รับคำอวยพร
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 27
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ ต้องการให้เด็ก ๆ ได้ศึกษาถึงความสำคัญของบุคคลในพระคัมภีร์ คือ ยาโคบ และ เอซาว จากพระธรรมปฐมกาลบทที่ 27
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3688
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า ปรากฏในเอเฟซัส บทที่ 6 ข้อที่ 10-24 เพื่อให้เด็กประดิษฐ์ยุทธภัณฑ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5472
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วันที่พระเจ้าทรงสร้าง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลก โดยทั้ง 6 วันที่พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงนั้น พระองค์ทรงเห็นว่าดี และพระองค์ทรงให้วันที่ 7 เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวง เพื่อให้วันนั้นเองเป็นวันที่มนุษย์ทุกคนมานมัสการพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3701
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วันอีสเตอร์
พระคัมภีร์: ลูกา 24
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลายบทได้กล่าวถึงการคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ ในงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ เด็ก ๆ จะได้ระบายสีรูปภาพ และสามารถตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม รวมทั้งประดิษฐ์สื่อประกอบได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3716
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วางใจในพระเจ้า
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: หลายครั้งเมื่อความเชื่อของเราน้อยลง ทำให้ความกลัว ความไม่แน่ใจ ความลังเลใจ ก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรา สิ่งเดียวที่เราจะต้องทำเพื่อให้ความเชื่อของเราหนักแน่น และมั่นคง คือการอยู่ใกล้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ ดังเช่นในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บอกอยู่เสมอว่า "อย่ากลัวเลย"
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3698
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สดุดีของดาวิด 1
พระคัมภีร์: สดุดี 91
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องสดุดีของดาวิด 1จากพระธรรมสดุดี บทที่ 91
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5441
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สดุดีของดาวิด 3
พระคัมภีร์: สดุดี 23
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องสดุดีของดาวิด 3 จากพระธรรมสดุดี บทที่ 23
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5443
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สายรุ้งแห่งพันธสัญญา
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 7; ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: จากพระธรรมปฐมกาล บทที่ 6 เพราะพระเจ้าทรงเห็นว่าคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณ จึงตรัสแก่โนอาห์ว่าจะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศ ด้วยการทำให้น้ำท่วมแผ่นดิน และทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะตายสิ้น และให้โนอาห์ต่อนาวา หรือเรือ และนำบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ทั้งตัวผู้ ตัวเมียทุกชนิด อย่างละคู่เข้าไปไว้ในนาวา เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่กับโนอาห์ และพระองค์ทรงตั้ง รุ้ง ไว้ที่เมฆ และรุ้งนั้นจะเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่ให้น้ำท่วมโลกอีกต่อไป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3687
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อับราฮัมรับพระบัญชาให้ถวายอิสอัค 1
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 22
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องอับราฮัมรับพระบัญชาให้ถวายอิสอัค 1 จากพระธรรมปฐมกาล 22:1-19
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5427
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฮาการ์กับอิชมาเอล 1
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 16
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องฮาการ์กับอิชมาเอล 1 จากพระธรรมปฐมกาล 16:1-15
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5424
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฮาการ์กับอิชมาเอล 2
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 16
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องฮาการ์กับอิชมาเอล 2 จากพระธรรมปฐมกาล 16:1-15
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5425
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เปาโลถูกจับในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์: กิจการ 21
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องเปาโลถูกจับในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม จากพระธรรมกิจการ 21:27-36
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5413
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เปาโลประกาศข่าวประเสริฐ
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมกิจการ ได้เห็นชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลสำแดงให้ทุกคนได้เห็น เพราะท่านเป็นผู้หนึ่งในการออกเดินทางประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้แก่ประชาชน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3700
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมืองเยรีโคล่มจม
พระคัมภีร์: โยชูวา 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมโยชูวาบทที่ 6 พระเจ้าบัญชากับโยชูวาในเรื่องการทำลายกำแพงเมืองเยรีโค ซึ่งโยชูวาได้เชื่อฟังคำบัญชาของพระเจ้าทุกประการ ทำให้โยชูวาสามารถทำลายเมืองได้ แต่กระนั้นโยชูวาก็ไม่ได้ลืมที่จะขอบพระคุณในพระสัญญาของพระองค์ ซึ่งทำให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยชูวา และ ชื่อเสียงของเขาเลื่องลือไปตลอดแผ่นดิน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3703
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เราเป็นความสว่างของโลก
พระคัมภีร์: มัทธิว 5
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เราเป็นแสงสว่างของโลกเป็นสื่อสิ่งประดิษฐ์สำหรับเด็กรวีวารศึกษาซึ่งเป็นเรื่องในพระคัมภีร์ใหม่
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4215
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอสเธอร์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 4
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมเอสเธอร์ พระราชินีเอสเธอร์ได้กราบทูลกับกษัตริย์ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการเพื่อประชาชนของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3707
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอสเธอร์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องเอสเธอร์ ปรากฏในพระธรรมเอสเธอร์ เพื่อให้เด็กทำงานประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5485
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โนอาห์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6; ปฐมกาล 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 3 โนอาห์ ปรากฏในพระธรรม ปฐมกาล บทที่ 6 ข้อที่ 5 ถึงบทที่ 9 ข้อที่ 29 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5480
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสส 5 มานากับน้ำที่ไหลออกจากก้อนหิน
พระคัมภีร์: อพยพ 15; อพยพ 16; อพยพ 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่อง โมเสส 5 มานากับน้ำที่ไหลออกจากก้อนหิน ปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่ 15,16,17 ข้อ 1-7 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5510
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสส 7 รูปปั้นวัวทองคำ
พระคัมภีร์: อพยพ 31; อพยพ 32; อพยพ 33; อพยพ 34
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องโมเสส 7 รูปปั้นวัวทองคำ ปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่ 31 ข้อที่ 18 ,บทที่ 32 -34 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5512
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสส4 การอพยพจากประเทศอียิปต์
พระคัมภีร์: อพยพ 12; อพยพ 13; อพยพ 14
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องโมเสส4 การอพยพจากประเทศอียิปต์ ปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่ 12-14 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #5513
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยนาห์
พระคัมภีร์: โยนาห์ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องโยนาห์ ปรากฏในพระธรรมโยนาห์ เพื่อให้เด็กทำงานประดิษฐ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5486
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยนาห์กับปลาตัวใหญ่
พระคัมภีร์: โยนาห์ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ โยนาห์ บทที่ 1, 2, 3 ได้กล่าวถึงชีวิตของโยนาห์ตั้งแต่เขาหลบหนีพระเจ้า แต่พระเจ้าก็ยังทรงเมตตาเขาที่ให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาห์เข้าไป ซึ่งโยนาห์อยู่ในท้องของปลานั้นสามวันสามคืน พระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ทำให้โยนาห์อธิษฐานโมทนาพระคุณพระเจ้า เช่นเดียวกับเด็ก ๆ ต้องขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเช่นเดียวกับโยนาห์ที่ได้รับชีวิตรอด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3706
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยบ
พระคัมภีร์: โยบ 1; โยบ 2; โยบ 42
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องโยบ จากพระธรรมโยบ บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 42:7-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5444
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยเซฟและพี่น้อง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 45
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: จากพระธรรม ปฐมกาลบทที่ 37-47 ได้กล่าวถึงชีวิตของโยเซฟ ซึ่งพระเจ้ามีแผนการในตัวของเขา ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเรา แผนการนั้นจะสำเร็จเสมอเพียงแต่เรายอมให้พระองค์นำ และ ให้เราเป็นภาชนะที่พระองค์ทรงใช้การได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3719
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โหราจารย์เข้าเฝ้าพระกุมาร
พระคัมภีร์: มัทธิว 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องโหราจารย์เข้าเฝ้าพระกุมาร จากพระธรรมมัทธิว 2:1-12
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5445
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ให้เราถวายตัวแด่พระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 4
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ ให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการถวาย ซึ่งนอกเหนือจากทรัพย์ หรือสิ่งของที่เราสามารถถวายแด่พระเจ้าแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือชีวิต และตัวของเราเองเพื่อให้เราเป็นภาชนะที่พระเจ้าสามารถใช้การได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3686
Share