ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ธวัช เย็นใจ (9)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "My Life"
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: My Life เป็นเรื่องเล่าชีวิตของอดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน ที่ได้เปิดเผยถึงชีวิตที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี จากเรื่องของบิล คลินตัน มีบทเรียนอะไรบ้างในฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เราจะนำมาใช้สำหรับการดำเนินชีวิตของเราได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6001
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ขอบคุณพระเจ้า
พระคัมภีร์: สดุดี 92
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
เรื่องย่อ: ขอบคุณพระเจ้า เป็นบทความที่ได้สอนให้เราขอบคุณพระเจ้า ระลึกถึงพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรา ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้เรามีใจรักที่จะขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ และจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่ดีในชีวิตของเราและพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดในบุตรของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #4228
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ในการอธิษฐาน
พระคัมภีร์: มัทธิว 6
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการอธิษฐาน พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนสาวกให้อธิษฐานว่า "ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่" แผ่นดินของพระเจ้าเป็นหัวใจสำคัญในการประกาศข่าวประเสริฐ ฉะนั้นให้เราที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในความคิด คำพูดและการกระทำของเราอยู่ตลอดเวลาไม่เพียงแต่เท่านั้นให้เราที่จะประกาศและเป็นพยานสำแดงความรักแก่คนรอบข้างด้วย.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6445
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มิชชันนารีที่รัก
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์การเข้ามาทำพันธกิจของมิชชันนารีในประเทศไทย บทบาทของมิชชันนารี การร่วมประกาศและขยายแผ่นดินของพระเจ้า.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6349
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รักนั้นคือความเข้าใจ
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความเข้าใจในความรัก อย่าคิดว่ามีแค่ฉันและเธอรักกันก็พอแล้ว โดยไม่สนใจหรือต้องการสิ่งใดอื่นอีก ความสุขจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการใช้เวลา อุทิศตัวให้แก่กันและกัน การมีความรักที่เข้าใจกันเหมือนดังพระคัมภีร์สอนว่า สามีก็เช่นกัน จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจเธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยา ทั้งชายและหญิงต้องรักและเข้าใจซึ่งกันและกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6035
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
พระคัมภีร์: ลูกา 10
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในพระคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง โดยที่พระเยซูได้สอนว่า จิตใจและจิตวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญที่สุด พระองค์ยังตรัสสั่งว่า จงปฏิบัติผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน จงยกโทษให้แก่เขาแล้วเขาก็จะยกโทษให้แก่ท่าน ดังนั้นในเรื่องนี้ได้สอนให้รู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถให้อภัยซึ่งกันและกันได้ ถ้าท่านทำได้ก็จะมีแต่สิ่งที่ดี ๆ ตามมาในชีวิต.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6139
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รากเหง้าความชั่ว
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนรักเงิน ย่อมไม่อิ่มด้วยเงิน” (ปัญญาจารย์. ๕.๑๐) การรักเงินทองนั้นถือว่าเป็นรากเหง้าความชั่ว คริสเตียนที่รัก ถ้าพระเจ้าอวยพระพรให้เรามั่งมี ก็ขอบพระคุณพระองค์ เพราะการมีเงินไม่ใช่ความบาป คริสเตียนสามารถร่ำรวยได้ จงใช้เงินเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เถิด.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6805
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ร่วมด้วยช่วยกัน
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความสามัคคีที่เกิดขึ้นของสี่เกลอในพระคัมภีร์มาระโก ที่เป็นเรื่องของคนง่อย มีสี่คนหาม แสดงถึงความพยายาม ความรักสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ฉะนั้นคริสเตียนทั้งหลายควรดูเป็นแบบอย่างเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตของเราเพื่อเป็นทีมเวิร์คในการรับใช้พระเจ้าร่วมกัน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #5914
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เงินให้ได้ทุกอย่าง หายนะแห่งชีวิต
พระคัมภีร์: ปัญญาจารย์ 10; อพยพ 20; เฉลยธรรมบัญญัติ 7; มัทธิว 10; ทิโมธี 3
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เรื่องเงินให้ได้ทุกอย่าง เป็นความคิดของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้ที่คิดว่าเงินสามารถบันดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถือว่าเงินคือพระเจ้า แต่สำหรับคริสตชนทุกสิ่งทุกอย่าง มาจากพระเจ้า เงินทองเป็นของประทานจากพระเจ้าฉะนั้นให้เราที่จะมีชีวิตที่พอเพียงและมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #7380
Share