ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เถาธรรม (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิถีชีวิตเรียบง่าย:เส้นทางสู่เสรีภาพจากเทพเจ้าเงินตรา
นักประพันธ์: เถาธรรม
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายของคริสเตียนที่พระเจ้าทรงอวยพระพร ให้เราที่จะดำรงชีวิตแบบแนวทางพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตเรียบง่ายแบบพระคัมภีร์นับได้ว่าเป็นด้านหนึ่งของชีวิตสาวกของพระเยซูคริสต์ เป็นชีวิตที่งดงามเป็นเสรีภาพที่คริสเตียนมี ซึ่งมาจากการเชื่อฟังพระเจ้า พึ่งอาศัยการจัดเตรียมอันดีเลิศของพระองค์ ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตและเป็นวิถีทำการดีที่พระองค์ทรงดำริไว้ให้เรากระทำได้โดยเสรีอย่างแท้จริง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #6069
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อการพนันแพร่ไปทุกหัวระแหง
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 6
นักประพันธ์: เถาธรรม
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสเตียนเราจะต้องแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้า แม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นอาจจะไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ดังพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า เราทำสิ่งสารพัดได้ ไม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น ถ้าเราวิเคราะห์วิจารณ์ความเป็นไปในสังคมตามหลักของพระวจนะของพระเจ้า เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงพอพระทัยในท่ามกลางค่านิยมฝ่ายโลก.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6102
Share