ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์ (6)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ช่อมะลิสำหรับสตรีงาม
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในบทความนี้กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของสตรีงาม ในที่นี้สตรีงามหมายถึงผู้มีพระคุณต่อเรา คือ แม่ เพราะท่านเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเรา ดูแลเลี้ยงเราจนเติบโต แต่ก็มีแม่ผู้ดูแลและให้ความรักแก่ลูกไม่ว่าลูกจริง ลูกเลี้ยง ลูกศิษย์ แม่เหล่านี้โลกสมควรเรียกเป็นแม่พระจริงๆ.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6049
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์กับงานรับใช้
พระคัมภีร์: กิจการ 2
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า จะต้องเป็นหัวใจของผู้รับใช้ทุกคน พระองค์ทรงประทานพระสัญญาแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ การรับใช้พระเจ้าด้วยพระสัญญาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงสัญญาเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นชัยชนะประจำวันร่วมไปกับพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3377
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลังของพ่อ
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงพ่อ บุคคลที่สำคัญที่สุดในครอบครัวที่ดูแล คอยสอนตักเตือนและปกป้องครอบครัว พ่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของลูก พ่อที่ดีในพระคัมภีร์ต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นปุโรหิตในบ้านเสียก่อน คือผู้ที่นำครอบครัวให้เจริญเติบโตในพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5922
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลังแห่งการให้คำมั่นสัญญา
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงชีวิตครอบครัวที่ต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะรักและสัตย์ซื่อ ฉะนั้นให้คู่สมรสที่จะรักษาความสัตย์ซื่อของตนเอง รักษาคำมั่นสัญญาที่ได้กระทำต่อพระพักต์พระเจ้าในวันสมรสของท่านนั้นเพื่อส่งความสัตย์ซื่อนี้ต่อไปยังลูกหลานให้ไปถึงหลักชัย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6005
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยืนหยัดในความเชื่อโดยลำพัง
พระคัมภีร์: มัทธิว 5; ผู้วินิจฉัย 2; เยเรมีย์ 14; มัทธิว 24
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้อธิบายการยืดหยัดในความเชื่อโดยลำพังว่าถ้ามนุษย์เราอยู่โดยตัวเองหรือว่าอยู่ตามลำพังต้องมีความอดทน ความพยายาม เหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ว่า พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและสอนให้มนุษย์มีความพยายามและอดทนในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะทำผิดอะไรก็ตามพระองค์ก็จะอยู่กับเรา พระเจ้าทรงมีพระคุณให้มนุษย์เรากลับใจจากความบาป.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6067
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีผู้มีความเข้าใจ
พระคัมภีร์: สุภาษิต 22
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึง สตรีที่เข้าใจวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นแม่คน จะเก็บเกี่ยวผลที่ดีในบั้นปลายชีวิตของตน หาไม่แล้วท่านจะสูญเสียพระพรอันใหญ่หลวงที่พระเจ้ามอบให้ท่าน บทความนี้ขอมอบแด่คุณผู้เห็นคุณค่าของการเป็นคุณแม่ ท่านสมควรที่จะรับคำชมเชยยกย่องจากมนุษย์และพระเจ้า.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6153
Share