ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (19)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อคิดชีวิตครอบครัว
พระคัมภีร์: สุภาษิต 16; 1 เปโตร 3; สดุดี 127
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: วันนี้ผมมีข้อคิด 7 ประการในการดำรงชีวิตครอบครัวมาฝาก เชื่อว่าใครนำไปปฏิบัติตามน่าจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม อย่างน้อยผมก็ลองมาแล้ว 10 กว่าปีนี้ ซึ่งก็ได้ผลดีจริง ๆ ครับ ! ผมขอเรียกคำแนะนำนี้ว่า “7 สิ่งสร้างเสริมชีวิตครอบครัว” (ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคริสตจักร และอาชีพการงานได้) ผมจะขออนุญาตใช้ตัวอักษร “ส” เป็นคำสรุปของแต่ละคำแนะนำ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3535
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คนงานตัวอย่าง
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้เกี่ยวกับการทำงานของผู้ที่เป็นคนงานหรือคนทำงานไม่ว่าเขาจะทำงานในฐานะใดหรือว่าอาชีพใดก็ให้ได้เรียนรู้และกระทำตามแบบอย่างโยเซฟ ดังนั้นคนงานที่ทำงานให้เจ้านายมีความสุขที่สุดก็ยิ่งทำให้เจ้านายไม่ยอมปล่อยคุณหลุดมือไปได้ง่ายแน่นอน เพราะท่านที่รู้แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใด ผู้นั้นก็จะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไท.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6060
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ครอบครัว 50 ปี
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 6; 1 เปโตร 3
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ครอบครัวของเราเป็นตัวแทนหรือเอเย่นต์พระคริสต์ในโลกนี้ มีหน้าที่สานต่อพันธกิจในการนำข่าวดีแห่งความรอด แจ้งให้ทุกคนทั้งในบ้านและนอกบ้านผ่านคำพูด และการกระทำที่ดีของเรา ดุจเกลือ และแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลก สิ่งนี้จึงเป็น แอกที่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาจะต้องร่วมกันแบก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3350
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความหมายของ "เสรีภาพ" ในทัศนะของคริสเตียน
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสเตียนเป็นกลุ่มชนที่มีเสรีภาพในการดำเนินชีวิต พระเยซูคริสต์ทรงให้เสรีภาพในการเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะติดตามพระองค์หรือไม่ พระองค์ทรงให้เสรีภาพประการแรก คือ เสรีภาพในการพูดและการแสดงออกในทุกๆ แห่งในโลก สอง เสรีภาพของทุกๆ คนที่จะนมัสการพระเจ้าในแนวทางของเขาเองทุกๆ แห่งในโลก สามคือเสรีภาพจากความอยากในทุกๆแห่งในโลก แ ละสุดท้ายคือเสรีภาพจากความกลัวไม่ว่า ณ ที่แห่งใดในโลก.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6036
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คอรัปชั่นใกล้หรือไกลจากชีวิตคุณ
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เรื่องนี้ได้กล่าวถึงการคอรัปชั่นในประเทศไทย ปัญหาการคอรัปชั่นในข้าราชการ ในสังคมไทย คริสเตียน จะต้องเป็นตัวยากำราบความเปื่อยเน่านั้น แต่ถ้าคริสเตียนกลับเกิดเน่าเปื่อยหรือทำชั่วเสียเอง ความหวังของสังคมจะไปอยู่ที่ไหน? ขอให้ความชั่วร้ายหรือคอรัปชั่นที่กำลังกัดกินสังคมไทยของเราในเวลานี้เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นภาพที่แท้จริงของคริสเตียนและคริสตจักรไทยในปัจจุบัน ขออย่าให้ตัวของคุณเป็นแหล่งเพาะเชื้อแห่งความเน่าเปื่อยนี้ ขอให้คุณถามตัวของคุณเองว่าวันนี้ชีวิตของคริสเตียนชั้นผู้นำอย่างคุณเป็นเขตปลอดคอรัปชั่นหรือเปล่า?
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3592
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตามล่าหาฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ทุกท่านที่นิยมการตามล่าหาพระวิญญาณจะหยุดวิ่งไปวิ่งมา และนั่งลงรับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณด้วยพระวจนะของพระเจ้า และด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะนั้นด้วยความเชื่อพึ่งในพระองค์ทุกวันทุกเวลา เผื่อว่าฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะได้สำแดงออกมาผ่านชีวิตของท่านอย่างต่อเนื่อง และเต็มเปี่ยม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3567
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: น้ำหนักของความจงรักภักดี
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้ได้กล่าวถึงความจงรักภักดี ความสัตย์ซื่อต่อพระมหากษัตริย์ สัตย์ซื่อต่อองค์การที่เราทำงานอยู่ กับเจ้านาย กับครอบครัว คริสตจักร หรือผู้ที่มีพระคุณในชีวิตของเรา และสิ่งที่สำคัญคือเราต้องจงรักภักดีต่อองค์พระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5931
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผู้หญิง
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงบทบาทและฐานะของผู้หญิง บทบาทของสตรีที่พระเจ้าทรงประสงค์จะให้เป็นคือ เป็นกระดูกซี่โครงของผู้ชาย การอยู่เคียงข้างช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่เสริมสร้างซึ่งกันและกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6000
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผู้หญิงธรรมดาที่สามีเกรง
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้ให้ข้อแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตครอบครัว ที่สามีและภรรยาจะอยู่ด้วยความรัก ความเข้าใจ ซึ่งได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งชายและหญิงเพื่อที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6644
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคุณแห่งวันคริสต์มาส
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ เพื่อสำแดงความจริงพระคุณและพระเมตตาต่อมนุษย์ เพื่อช่วยเราให้รอดจากความบาปบนโลกใบนี้ เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่สูงสุด ฉะนั้นคริสเตียนไม่ควรรับพระคุณเฉยๆ แต่ต้องตอบแทนพระคุณของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังและดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5986
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พ่อ อ- อ -อ -อ!
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงพ่อ ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ดูแลและทำหน้าที่ปกป้องครอบครัวและทำให้ครอบครัวมีความสุข มีความอบอุ่น พ่อต้องทำหน้าที่ของพ่อให้สมบูรณ์เพื่อที่จะมีความสุขสมบูรณ์ในครอบครัว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5917
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รีทรีตคู่สมรสจะทำอย่างไรกับเด็กและเงิน
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ซาตานกำลังโหมโจมตีครอบครัวของคริสตชนดังนั้นอย่าชะล่าใจ อย่าประมาท ถ้าจำเป็นต้องรีบวางแผน “ถอยหลังตั้งหลัก” เพื่อพิทักษ์จิตวิญญาณของเรา และครอบครัว โดยมีเวลากับพระคริสต์ผ่านทางการศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐาน รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้า เพื่อจะกลับเข้ามาสู่สงคราม (ฝ่ายวิญญาณจิต) ในชีวิตประจำวันอีกครั้งอย่างมีชัยชนะ ทั้งในส่วนตัวครอบครัว และคริสตจักร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3365
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วันแม่
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดงานพิธีสดุดีเทิดพระคุณแม่ติดต่อกันมาทุกปี แต่ในปี 1994 ที่ผ่านมา เป็นวาระพิเศษฉลองครบรอบ 120 ปี ของโรงเรียนจึงมีการจัดงานฉลองวันแม่ถึง 4 งาน 4 ระดับ คือระดับเด็กอนุบาล, ระดับประถม, ระดับมัธยม และระดับผู้ปกครองกับครู ทุก ๆ รอบจะมีการสดุดี และถวายพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถควบคู่ไปกับการสดุดีเทิดพระคุณแม่ด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3381
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วันแม่ ผู้ให้กำเนิด!
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้กล่าวถึงผู้ที่ให้กำเนิดเราว่าท่านมีพระคุณต่อเรามากเพียงใด คำว่า แม่ มีความหมายกว้างขวาง ดังนั้นหวังว่าในวันแม่และวันของแม่ที่เราผู้ยังคงมีคุณแม่อยู่ จะรู้จักชื่นชม และฉวยโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านก่อนที่โอกาสจะหมดสิ้นลง โดยให้ลูกหลานหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา ปฏิบัติครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดา เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6048
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สมรส : สมรัก หรือสำลัก?
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในกระบวนการการให้คำปรึกษาสำหรับคู่สมรสนั้นจะต้องเริ่มที่ “การให้คำปรึกษา ก่อนแต่งงาน” และตามด้วย “การให้คำปรึกษา ใน การครองเรือน” เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง “การให้คำปรึกษาหลังการแต่งงาน” เนื่องจากเนื้อที่มีจำกัด จะพูดจะเขียนอะไรมาก็ไม่ได้ ก็เลยขอเสนอเนื้อหาบางส่วนของคำปรึกษาที่ควรจะให้แก่คู่สมรสทุกคู่ ไม่ว่าจะเป็นก่อนแต่งงานหรือแต่งงานแล้ว (แต่ยังไม่เลิกกัน) สิ่งที่คู่สมรสทุกคู่ควรจะตื่นตัวและเรียนรู้มีหลายประการแต่ในที่นี้ขอเตือนสติท่านให้หลีกเลี่ยงการถ่ายหรือระบายสิ่งที่ไม่ต้องการ ที่เรียกกว่า “ขี้” ใส่กันและกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3313
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หากไม่มีวันอีสเตอร์ โลกนี้คงมีแต่ศาสนา "คริสต์"-เตียน
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: วันอีสเตอร์ในปีนี้ เตือนสติให้เราเห็นความสำคัญของการเสียสละของพระคริสต์ และให้เรามั่นใจในความจริงและความสำคัญของการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ ปลุกเร้าซึ่งกันและกันให้ประกาศข่าวดีแห่งความรอดที่พระคริสต์ทรงนำมามอบให้แก่มวลมนุษย์ด้วยความรัก และให้เรารอคอยต้อนรับพระคริสต์ผู้กำลังเสด็จกลับมาด้วยความหวังและชื่นชมยินดี.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6026
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อนุชนคนของพระเจ้า
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เวลานี้...อนุชนหนุ่มสาวคริสเตียนไทยกำลังตื่นตัวที่จะรับการเตรียมให้เป็น “คนของพระเจ้า!” หรือไม่? และ...ผู้ใหญ่ และผู้นำในคริสตจักรต่าง ๆ จะกระตือรือร้นในการผลักดัน และสนับสนุนให้ผู้ทำงานด้านอนุชนหนุ่มสาวและตัวอนุชนหนุ่มสาวในคริสตจักรของตนเข้ารับการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อกระทำให้นิมิตปี 2000 สำเร็จเป็นรูปธรรม ตามพระประสงค์ของพระคริสต์หรือไม่?
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3418
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แม่ บุคคลที่เรามักจะมองข้าม
พระคัมภีร์: มัทธิว 20; สุภาษิต 23; ยอห์น 19
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: อย่าให้เราทำให้คุณแม่ต้องเสียใจด้วยการกระทำชั่ว! ที่ขัดใจคุณแม่ และขัดพระทัยของพระเจ้า และไม่มีสิ่งใดที่ทำให้คุณแม่เสียใจมากเท่ากับการที่ลูก ๆ ดูถูกหรือดูหมิ่น คำตักเตือนของคุณแม่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3559
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แม่เป็นผู้เลี้ยงดู!
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงแม่ที่เป็นผู้เลี้ยงดูลูก เป็นผู้อุ้มชู อบรมบ่มนิสัย คอยช่วยส่งเสริมให้กำลังใจ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการดูแลลูก แม่เป็นครูคนแรกที่สอนลูกคอยปลูกฝังแต่สิ่งดีให้กับลูก ดังนั้นเมื่อลูกเติบใหญ่ควรทดแทนคุณมารดาด้วยการเลี้ยงดูแลท่านในยามท่านแก่ชรา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6148
Share