ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทเรียน (337)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	(45)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	SEAN (72)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รวีวารศึกษาผู้ใหญ่ เลวีนิติ
พระคัมภีร์: เลวีนิติ 1; เลวีนิติ 2; เลวีนิติ 3; เลวีนิติ 4; เลวีนิติ 5; เลวีนิติ 6; เลวีนิติ 7; เลวีนิติ 8; เลวีนิติ 9; เลวีนิติ 10; เลวีนิติ 11; เลวีนิติ 12; เลวีนิติ 13; เลวีนิติ 14; เลวีนิติ 15; เลวีนิติ 16; เลวีนิติ 17; เลวีนิติ 18; เลวีนิติ 19; เลวีนิติ 20; เลวีนิติ 21; เลวีนิติ 22; เลวีนิติ 23; เลวีนิติ 24; เลวีนิติ 25; เลวีนิติ 26; เลวีนิติ 27
นักประพันธ์: จอย เคอล์เล็น
ผู้พิมพ์: คณะแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย แผนกคริสเตียนศึกษา
เรื่องย่อ: บทเรียนรวีวารศึกษา สำหรับผู้ใหญ่ เรื่องเลวีนิติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคำสอนของหนังสือเลวีนิติมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากประชากรของพระองค์จากการเรียนบทเรียนนี้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5375
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	มนตรี และ ดาว วิซเซอร์ (60)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	เมอร์เรย์ แอนดรูว์ (3)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ไม่ทราบ (56)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับการถวาย
พระคัมภีร์: กิจการ 17; โรม 14; 2 โครินธ์ 5; ยอห์น 14; 1 ยอห์น 2; ลูกา 23; สดุดี 139; กาลาเทีย 2 ; 1 โครินธ์ 12; ลูกา 16
นักประพันธ์: วิลเลียม อาร์ ไบร้ท์
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสเตียนที่ถวายตัวแก่พระเจ้า คือผู้ที่ตระหนักว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียน “เรามีชีวิต และไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์” (กิจการ 17:28) ชีวิตที่เรามีอยู่มิใช่ของเราเอง ทั้งนี้เพราะว่าพระเยซูได้ทรงไถ่เราทั้งหลายออกจากความผิดบาป ด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ไม้กางเขนแล้ว คริสเตียนที่ได้ถวายตัวให้แก่พระเจ้า เป็นผู้ที่ยอมรับว่า พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายที่ประเสริฐสุดของเขา และการที่เขามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระองค์ คริสเตียนเช่นนี้ได้ยอมอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเพื่อพระคริสต์อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะ กาลเวลา สติปัญญา ความสามารถ ความอดทนหรือแม้กระทั่งทรัพย์ศฤงคารทั้งปวง นี่แหละคือคริสเตียนที่ได้ถวายชีวิตให้แก่พระเจ้าอย่างแท้จริง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #3769
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	อาร์ไบร้ท์, วิลเลียม (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์
พระคัมภีร์: กาลาเทีย 6; 2 โครินธ์ 5; ยอห์น 1; เอเฟซัส 6
นักประพันธ์: แอนดรูว์ เมอร์เรย์
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความมีชัย ความยินดี สันติสุข และมีจุดมุ่งหมาย พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) การหมั่นศึกษาบทเรียนในขั้นนี้ด้วยการไตร่ตรองและอธิษฐาน จะทำให้ท่านรู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้า ตามที่บันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ว่า ถ้าท่านอ้างพระสัญญาเหล่านี้โดยความเชื่ออย่างแท้จริง ก็จะทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #3775
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ซาโลมอนผู้เฉลียวฉลาด
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องกษัตริย์ซาโลมอนผู้เฉลียวฉลาด เด็กจะบอกถึงสิ่งที่ซาโลมอนขอกับพระเจ้า เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่ซาโลมอนขอสติปัญญาจากพระเจ้า เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม 1 พกษ 3:9
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4529
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ดาวิด
พระคัมภีร์: สดุดี 51
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องกษัตริย์ดาวิด เด็กจะพูดถึงเหตุผลสองประการที่ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เด็กจะเขียน/พูดคำสรรเสริญพระเจ้าของเขา/เธอเอง และ เด็กจะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะตรัสในจิตใจของพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4528
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การกบฏของซาตาน
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 14; เอเสเคียล 28; 1 เปโตร 5
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการกบฎของซาตาน เด็กจะ บอกถึงวิธีที่พระเจ้าทรงสร้างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของเรา อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับความชั่วร้าย และ บอกวิธี 2 วิธีที่พวกเขาจะรัก และเชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4504
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทดสอบสำหรับอับราฮัม
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 21; ปฐมกาล 22
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการทดสอบสำหรับอับราฮัม เด็กจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับอับราฮัม เด็กจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับพวกเขาคนละสามอย่าง และ เด็กจะบรรยายความรู้สึกของพวกเขาออกมาผ่านทางคำอธิษฐาน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4513
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การมีใจแห่งการรับใช้
พระคัมภีร์: โคโลสี 5; 1 เปโตร 4; ยอห์น 13; มาระโก 10; กาลาเทีย 5
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการมีใจแห่งการรับใช้ เด็ก ๆ สามารถระบุสองวิธีที่จะรับใช้ผู้อื่น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4714
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การรับใช้ครอบครัวและชุมชนของฉัน
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการรับใช้ครอบครัวและชุมชนของฉัน เด็ก ๆ สามารถระบุสองวิธีที่จะรับใช้ครอบครัวของตนเองและสังคมที่ตนอาศัยอยู่
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4717
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การห่วงใยโลก
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการห่วงใยโลก เด็ก ๆ สามารถอธิบายว่าตนเองสามารถเป็นผู้ดูแลอารักขาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้อย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4718
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเติบโตของพระเยซู
พระคัมภีร์: ลูกา 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการเติบโตของพระเยซู เด็กๆจะรู้จักวิธีที่พระเยซูคริสต์เจริญเติบโตขึ้นเหมือนกับที่พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างน้อย 1 วิธีหรือมากกว่านั้น และ เด็กๆจะแสดงออกถึงวิธีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น อย่างน้อย 1 วิธีหรือมากกว่านั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4344
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงร่างกายของพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์: มัทธิว 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการเปลี่ยนแปลงร่างกายของพระเยซูคริสต์ วัตถุประสงค์ คือ 1. เด็กจะบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บนภูเขาที่พระกายของพระองค์เปลี่ยนไป 2. เด็กจะบอกถึงท่าทีของสาวกในเวลานั้น 3. เด็กจะเพิ่มเติมคำพูดของตนเองใน a statement of faith.
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4540
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น
พระคัมภีร์: นางรูธ 1; ลูกา 23
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น เด็ก ๆ สามารถแสดงออกถึงความหมายของการรักผู้อื่นได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4716
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเรียนรู้เรื่องการอธิษฐาน
พระคัมภีร์: มัทธิว 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ การเรียนรู้เรื่องการอธิษฐาน เด็ก ๆ สามารถบอกวิธีการอธิษฐานเผื่อตัวของเขาเองได้ และ เด็ก ๆ สามารถระบุเหตุผลหรืออธิบายความสำคัญของการใช้เวลาในอธิษฐานส่วนตัวมาสองประการ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4707
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การแบ่งปันข่าวประเสริฐ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการแบ่งปันข่าวประเสริฐ เด็ก ๆ สามารถบอกและรู้ว่าจะเป็นเพื่อน (สหาย) กับพระเจ้าได้อย่างไร และบอกคนอื่นให้เป็นเพื่อนกับพระเจ้าด้วย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4712
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิจการของอัครสาวก
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือบทเรียนรวีวารศึกษา ในบทเรียนนี้เป็นเรื่องราวในกิจการของอัครสาวก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 69 ขนาดไฟล์: ID: #1833
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวประเสริฐ
พระคัมภีร์: ลูกา 22; มัทธิว 27; ยอห์น 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องข่าวประเสริฐ เด็กๆ สามารถเล่าถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูได้ เด็กๆ สามารถระบุได้ว่า สาวกของพระเยซูเศร้าเพราะเรื่องอะไร และกลับมาดีใจได้อย่างไร เด็กๆ รู้จักข่าวดีของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4361
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรคือครอบครัวของพระเจ้า
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 2; ยอห์น 1; 1 ยอห์น 3; มัทธิว 26
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องคริสตจักรคือครอบครัวของพระเจ้า เด็ก ๆ สามารถแยกแยะและชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคริสตจักรว่าเป็นอาณาจักรของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้และในแผ่นดินสวรรค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4702
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความบาปทำให้เกิดความไม่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องความบาปทำให้เกิดความไม่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เด็ก ๆ สามารถระบุสองสิ่งภายในมนุษย์ซึ่งได้แก่ความบาปและการทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นส่งผลต่อโลกที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4699
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความผิดบาปของอาดัม กับเอวา
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องความผิดบาปของอาดัม กับเอวา เด็กจะสามารถบรรยาย และบอกเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการที่อาดัม กับเอวาได้ทำบาป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4695
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความผิดบาปได้แยกฉันออกจากพระเจ้า
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 59; อพยพ 32; ปฐมกาล 32; อพยพ 33
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องความผิดบาปได้แยกฉันออกจากพระเจ้า เด็กจะสามารถบอกได้เกี่ยวกับความบาปทำให้เราถูกแยกออกจากพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4697
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความหมายของคริสตมาส
พระคัมภีร์: ลูกา 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องความหมายของคริสตมาส เด็ก ๆ สามารถอธิบายการประสูติของพระเยซูว่ามีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของเขาและต่อมนุษยชาติ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4720
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จากภัยพิบัติสู่อิสรภาพ
พระคัมภีร์: อพยพ 4; อพยพ 5; อพยพ 7; อพยพ 8; อพยพ 9; อพยพ 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องจากภัยพิบัติสู่อิสรภาพ เด็กๆจะพูดถึงภัยพิบัติสามประการ อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระเจ้า และบอกถึงวิธีการหนึ่งอย่างที่พระเจ้าได้บอกให้กับคนอิสราเอล
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4519
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฉันมีคุณค่า
พระคัมภีร์: สดุดี 139
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องฉันมีคุณค่า เด็ก ๆ สามารถบอกคุณสมบัติที่เป็นคุณค่าที่พระเจ้าใส่ลงไปในตัวนักเรียนอย่างน้อยสองประการ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4706
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฉันได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี
พระคัมภีร์: กิจการ 9; เพลงสดุดี 8; 2 โครินธ์ 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องฉันได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี เด็ก ๆ รู้ว่าพระคัมภีร์บอกถึงความรักที่ไม่มีข้อแม้ของพระเจ้าและการยอมรับเราของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4708
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชนชาติอิสราเอล กับลูกวัวทองคำ
พระคัมภีร์: อพยพ 20
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องชนชาติอิสราเอล กับลูกวัวทองคำ อธิบายถึงสาเหตุที่พระเจ้าโกรธคนอิสราเอล เรียน และท่อง อพย 20:2กและบอกถึงวิธีการหนึ่งอย่างที่เขา/เธอจะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4522
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชนชาติอิสราเอล(3)
พระคัมภีร์: โยชูวา 11
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: บทเรียนรวีวารศึกษาภาคที่ 3 ได้กล่าวถึง ชนชาติอิสราเอล จากชัยชนะของโยชูวาถึงพวกฟะลิศตีมยึดหีบพระสัญญาไมตรี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 69 ขนาดไฟล์: ID: #1836
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชนชาติอิสราเอล(4)
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 10
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: บทเรียนรวีวารศึกษา ภาค 4 ได้กล่าวถึงชนชาติอิสราเอล ตั้งแต่เรื่องขอให้มีกษัตริย์ ถึง เอลียาห์ขอไฟตกจากฟ้า ได้นำเนื้อหาในพระคัมภีร์ และได้กำหนดหัวข้อควรจำ ควรตอบ และควรทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองมากขึ้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 56 ขนาดไฟล์: ID: #1835
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ซาโลมอน กษัตริย์ผู้ชาญฉลาด
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 3; สุภาษิต 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโซโลมอน กษัตริย์ผู้ชาญฉลาดเพื่อให้ เด็กๆจะเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์จำนวน 3 เรื่องหรือมากกว่านั้น และ เด็กๆจะบอกได้ว่าใครบ้างที่เป็นคนที่ฉลาด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4338
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดและโกลิอัท
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดและโกลิอัท บรรยายถึงรูปร่างลักษณะระหว่างดาวิด กับโกลิอัทบอกถึงสิ่งที่เป็น “ยักษ์/สิ่งที่ใหญ่มาก” สำหรับเขา/เธอ เรียน และท่องพระธรรม 1 ซมอ 17:47 “เพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4527
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16; สดุดี 103
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์ เมื่อได้เรียนเรื่องนี้แล้วเด็กๆแสดงบทบาทสมมติเรื่องของดาวิด กษัตริย์ผู้ถูกเลือก และบอกเหตุผล 2 ประการที่พระเจ้าทรงเลือกดาวิดแทนที่จะเป็นพี่ชายของเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4335
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาเนียลและสิงห์โต
พระคัมภีร์: ดาเนียล 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาเนียลและสิงห์โต เด็กจะบอกถึงสามสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาเนียล เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือดาเนียล และเด็กจะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยให้เขา/เธอมีความเชื่อวางใจในพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4534
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตำแหน่งของโยเซฟได้มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวของเขา
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 42; ปฐมกาล 50
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องตำแหน่งของโยเซฟได้มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวของเขาบทเรียนนี้พูดถึงความคิดของพี่ชายทั้งหลายเมื่อรู้ว่าโยเซฟเป็นใคร บรรยายถึงการช่วยเหลือที่คนในครอบครัวได้ทำให้กัน และการให้คำปฏิญาณที่จะเป็นพระพรให้กับครอบครัวของตนเอง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4516
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทุกคนรักวันเกิด
พระคัมภีร์: สดุดี 139
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องทุกคนรักวันเกิด นักเรียนสามารถทำการ์ด “สุขสันต์วันเกิด” ให้กับเด็กอีกคนหนึ่ง และอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพระพรเด็กคนนั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4721
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ท่านลูกา
พระคัมภีร์: ลูกา 1
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ภาคนี้เราเริ่มเรียนชีวประวัติของพระเยซูคริสต์ตามที่ปรากฏในพระธรรมลูกาเท่าที่ทราบแล้วว่าเรามีผู้บันทึกพระชีวประวัติของพระเยซูไว้สี่คนด้วยกันคือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 67 ขนาดไฟล์: ID: #1834
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บัญญัติ 10 ประการ
พระคัมภีร์: อพยพ 20
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องบัญญัติ 10 ประการเรื่องนี้เด็กจะได้ ทบทวนบัญญัติสิบประการ อธิษฐานคำอธิษฐานที่เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงเรียกให้เชื่อฟังพระองค์ และบอกเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบัญญัติสิบประการ หนึ่งอย่าง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4521
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บุตรน้อยผู้หลงหาย
พระคัมภีร์: ลูกา 15
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องบุตรน้อยหลงหาย เด็กจะสามารถเล่าเรื่องนี้ให้ผู้อื่นฟังได้ และบอกได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่รักลูกๆ และ เด็กจะบอกสิ่งที่พระเจ้ายกโทษให้เราได้อย่างน้อย 1-2 สิ่งเมื่อเรากลับใจจากบาป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4357
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บ้านที่สร้างบนศิลา
พระคัมภีร์: ลูกา 6; มัทธิว 6; ยากอบ 1; มัทธิว 7
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องบ้านที่สร้างบนศิลา เด็กๆจะแยกแยะได้ว่า คนฉลาดคนที่เชื่อฟังพระเจ้า และคนโง่คือคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4348
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปัญหาคนเลี้ยงแกะของโลท
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 13
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องปัญหาคนเลี้ยงแกะของโลท เด็กจะอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนเลี้ยงแกะ เด็กจะบอกเกี่ยวกับวิธีที่อับราฮัมได้ทำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเด็กจะเล่าเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าเลี้ยงดูอับราฮัม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4511
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผลของพระวิญญาณ: ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ
พระคัมภีร์: ยอห์น 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องผลของพระวิญญาณ ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ เด็ก ๆ สามารถระบุและอธิบายผลของพระวิญญาณสี่ประการสุดท้ายได้ ซึ่งได้แก่ ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4710
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผลของพระวิญญาณ: ความรัก ความปลาบปลื้มใจ
พระคัมภีร์: 1 เธสะโลนิกา 3; อิสยาห์ 61; ยอห์น 14; มาระโก 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องผลของพระวิญญาณ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ เด็ก ๆ สามารถจะระบุและอธิบายผลของพระวิญญาณสี่อย่างแรก ซึ่งได้แก่ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4709
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู
พระคัมภีร์: มัทธิว 26; ยอห์น 3; ลูกา 22
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู เด็กๆ สามารถระบุเหตุการณ์อย่างน้อยสองเหตุการณ์ก่อนพระเยซูจะสิ้นพระชนม์ได้ และ เด็กๆ ระบุได้ว่าพระเยซูบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4360
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์กับพวกฟาริสี
พระคัมภีร์: ยอห์น 9; ยอห์น 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์กับพวกฟาริสี วัตถุประสงค์ คือ 1. เด็กจะบรรยายถึงการที่พวกฟาราสีแกล้งพระเยซูคริสต์ 2. เด็กจะพูดถึงสองสิ่งที่คนเลี้ยงแกะทำ 3. เด็กจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4538
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ถูกทดลอง
พระคัมภีร์: ลูกา 4
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ถูกทดลอง เมื่อได้เรียนบทนี้แล้ว 1. เด็กจะบอกถึงวิธีการหนึ่งที่ซาตานล่อลวงพระเยซูคริสต์ 2. เด็กจะบรรยายถึงเหตุผลว่าทำไมเราจำเป็นต้องมีพระผู้ช่วยของเราที่เข้าใจเรา 3. เด็กจะฝึกพูดประโยคที่ว่า “จงออกไปเสีย เจ้าซาตาน” 4. เด็กจะให้ตัวอย่างหนึ่งอย่างเกี่ยวกับการถูกทดลอง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4537
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงรับบัพติศมา
พระคัมภีร์: ลูกา 1; มาระโก 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงรับบัพติศมา 1. เด็กจะบอกได้ว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นเป็นใคร 2. เด็กจะบอกได้ว่าเสียงที่มาจากสวรรค์นั้นได้พูดว่าอย่างไร 3. เด็กจะบอกถึงเหตุการณ์สองอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่ยอห์นให้บัพติศมากับพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4536
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; ลูกา 24
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้พูดกับผู้หญิงที่ไปยังอุโมงค์ฝังศพ 2. เด็กจะบอกถึงท่าทีการตอบสนองของพวกสาวก 3. เด็กจะบรรยายถึงความหมายของการมีพระผู้ช่วยให้รอดที่ยังทรงพระชนม์อยู่
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4547
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงเป็นทางเดียว
พระคัมภีร์: ยอห์น 13; ยอห์น 14
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงเป็นทางเดียว วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม ยน 14:6 2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดถึงตัวของพระองค์ 3. เด็กจะบรรยายถึงความเชื่อของเขา/เธอเองที่มีในพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4544
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; กิจการ 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์ วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะแสดงให้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างขณะที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ 2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ 3. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม มธ 28:20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4548
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคำของพระเจ้าเป็นจริง
พระคัมภีร์: สดุดี 119
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคำของพระเจ้าเป็นจริง เด็กจะสามารถอธิบายว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นจริง และนั่นคือสิ่งที่จำเป็นที่พระคำของพระเจ้าจะนำทางให้กับเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4682
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์: ตรีเอกานุภาพ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรีเอกานุภาพ เด็กจะสามารถอธิบายได้ว่า ตรีเอกานุภาพนั้นคล้ายกับผลไม้ชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างกันสามส่วน (เปลือก, เนื้อผลไม้ และแกน) แต่ทั้งสามส่วนนั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน (ให้เลือกผลไม้ในท้องถิ่นที่มีเปลือก เนื้อ และแกนหรือเมล็ด))
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4692
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระสัญญาเรื่องรุ้งกินน้ำ
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุดหลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ พระสัญญาเรื่องรุ้งกินน้ำ เด็กๆ จะเล่าเรื่องที่ฟังได้ และ เด็กๆ จะรู้ว่ารุ้งกินน้ำเป็นเครื่องหมายแห่งพระสัญญาของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4323
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 1; 1 พงศ์กษัตริย์ 18
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระองค์ทรงเป็นพระแต่เพียงผู้เดียว เด็กจะสามารถเล่าเป็นคำพูดของตนเองว่า “ทำไมพระเจ้าของเราจึงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียว”
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4683
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงบริสุทธิ์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ เด็กจะสามารถบรรยายว่าอะไรที่แสดงว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4684
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง
พระคัมภีร์: สดุดี 139
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง เด็กจะสามารถอธิบายว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4688
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อฉันจะนมัสการพระองค์
พระคัมภีร์: สดุดี 100
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อฉันจะนมัสการพระองค์ เด็ก ๆ สามารถจดจำคุณสมบัติ (ลักษณะ) ของคนที่นมัสการพระเยซูคริสต์ได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4711
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อให้ฉันวางใจในพระองค์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อให้ฉันวางใจในพระองค์ เด็ก ๆ สามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเขาก็ตาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4705
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างอาดัม กับเอวา และความสำคัญของครอบครัว
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างอาดัม กับเอวา และความสำคัญของครอบครัว เด็กจะสามารถเล่า และแสดงเกี่ยวกับการที่พระเจ้าได้สร้างอาดัม กับเอวา และ เด็กจะสามารถบอกได้ว่าทำไมพระเจ้าได้สร้างครอบครัว
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4694
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และเปี่ยมด้วยความรัก
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 32; สดุดี 25
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และเปี่ยมด้วยความรัก เด็กจะสามารถระบุถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และเปี่ยมด้วยความรัก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4685
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงเมตตา และยุติธรรม
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงเมตตา และยุติธรรม เด็กจะสามารถแยกแยะว่าพระเจ้าทรงพระเมตตา และทรงยุติธรรมต่อพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4686
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
พระคัมภีร์: อพยพ 2; อพยพ 4
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงเรียกโมเสส เด็กจะได้ บอกถึงเหตุผลที่โมเสสคิดว่างานที่พระเจ้าให้ทำนั้นมันยากเกินไป บรรยายถึงวิธีที่พระเจ้าอาจจะใช้พวกเขาในอนาคต และ อธิษฐานขอให้พระเจ้าที่จะพูดกับพวกเขา และเด็กจะเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4518
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้านำคนอิสราเอลโดยเสาเมฆ และเสาเพลิง
พระคัมภีร์: อพยพ 40
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้านำคนอิสราเอลโดยเสาเมฆ และเสาเพลิง บอกถึงสองสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับคนอิสราเอล พูดถึงเหตุผลที่พระเจ้าดูแลเขา/เธอ และ พูดถึงการแสดงหาพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4523
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าพระบิดา
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 1; ยอห์น 3; โรม 8
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าพระบิดา เด็กๆจะสามารถอธิบายได้ว่าพระเจ้าพระบิดาทรงรักพวกเขา และห่วงใยพวกเขาเสมอ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4689
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าพระบุตร
พระคัมภีร์: มัทธิว 1; ลูกา 4; อิสยาห์ 53; 1 ทิโมธี 6; 1 เปโตร 5; ฟีลิปปี 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าพระบุตร เด็กจะแยกแยะได้ว่าพระเจ้าพระบุตรลงมาบนโลกเพื่อสิ้นพระชนม์สำหรับความผิดบาปของเรา ให้เรารอดจากเครื่องพันธนาการ และทรงมอบชีวิตนิรันดร์กับเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4690
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระคัมภีร์: ยอห์น 14
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ เด็กจะสามารถอธิบายได้ถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสามพระภาคของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4691
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าได้นำคนอิสราเอล และจัดเตรียมให้กับพวกเขา
พระคัมภีร์: สดุดี 31
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าได้นำคนอิสราเอล และจัดเตรียมให้กับพวกเขา บรรยายถึงวิธีที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือคนอิสราเอลให้รอด เรียน และท่องพระธรรม สดด 31:14.
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4520
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซู กับยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
พระคัมภีร์: มัทธิว 3; ลูกา 3; ยอห์น 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซู กับยอห์นผู้ให้บัพติศมา เด็กๆจะรู้เกี่ยวกับคำว่าบัพติศมาอย่างน้อย 1 อย่างหรือมากกว่านั้น และ เด็กๆจะรู้เกี่ยวกับความจริงในการที่พระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมาอย่างน้อย 1 อย่างหรือมากกว่านั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4345
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูคริสต์ทรงรักเด็กๆ
พระคัมภีร์: มัทธิว 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูคริสต์ทรงรักเด็ก ๆ วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม มธ 19:14 2. เด็กจะพูดถึงเหตุผลที่พระเยซูทรงรักเด็กๆ 3. เด็กจะบรรยายถึงความคิดของเขาว่าถ้าเขามีโอกาสขึ้นไปนั่งที่ตักของพระเยซูคริสต์เขาจะรู้สึกอย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4542
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูคริสต์ทรงเรียกให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย
พระคัมภีร์: ยอห์น 11
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูคริสต์ทรงเรียกให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้มารีย์ และมารธาโศกเศร้าเสียใจ 2. เด็กจะบอกถึงสิ่งที่พระเยซูได้พูดกับลาซารัส 3. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม ยน 11:25
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4541
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงตายเพื่อฉัน
พระคัมภีร์: ยอห์น 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงตายเพื่อฉัน เด็ก ๆ สามารถมองเห็นและอธิบายเหตุผลที่พระเยซูทรงยอมตายและความตายของพระเยซูมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4700
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรา
พระคัมภีร์: ยอห์น 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรา วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะพูดถึงสาเหตุที่ทำไมพระเยซูจึงไม่แก้ต่างให้กับตัวเอง 2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พวกสาวกได้แสดงออก 3. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม ยน 3:16
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4546
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงศักเคียส
พระคัมภีร์: ลูกา 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงศักเคียส เด็กสามารถบอกสองเรื่องที่ศักเคียสมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากพบพระเยซูเด็กๆ รู้ว่าพระเยซูทรงรักและช่วยเหลือเราให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และระบุสาเหตุสองข้อที่พระเยซูตรัสไว้ว่าเป็นสาเหตุที่พระองค์เสด็จมาในโลก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4358
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูรักษาคนง่อย
พระคัมภีร์: มาระโก 2; ลูกา 5
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูรักษาคนง่อย เด็กๆจะระบุได้ 1 หรือ 2 อย่างถึงแนวทางที่พระเยซูทรงดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ คนง่อย และคนป่วย และเด็กๆจะบอกได้ว่าพระเยซูสามารถยกโทษความบาปและรักษาประชาชน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4351
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูห้ามพายุ
พระคัมภีร์: มัทธิว 8; มาระโก 4; ลูกา 8
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูห้ามพายุ เด็กๆจะสามารถเล่าเรื่องได้ และ เด็กจะบอกได้ว่าพระเยซูทรงมีฤทธิอำนาจและทรงครอบครองเหนือธรรมชาติทั้งปวง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4349
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
พระคัมภีร์: กิจการ 1; มัทธิว 28; ยอห์น 14; วิวรณ์ 7; วิวรณ์ 21
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เด็กๆ ตอบได้ว่าพระเยซูไปที่ใดหลังจากที่ฟื้นคืนพระชนม์ และ เด็กๆ บอกเกี่ยวกับสวรรค์ได้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4363
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูและเด็กๆ / เงินเหรียญที่หายไป
พระคัมภีร์: มัทธิว 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูและเด็กๆ เงินเหรียญที่หายไป เด็กๆจะแสดงท่าประกอบตามเรื่องราวนี้ และ เด็กๆจะบอกได้ว่าพระเจ้ามองเด็กอย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4354
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูได้รับการต้อนรับเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์: มัทธิว 21; ลูกา 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูได้รับการต้อนรับเข้ากรุงเยรูซาเล็ม เด็กๆ สามารถบอกถึงการสรรเสริญที่พระเยซูได้รับ สองอย่าง และเด็กๆ สามารถบอกวิธีที่จะสรรเสริญและขอบพระคุณพระเยซูได้อย่างน้อยหนึ่งวิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4359
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลับพลา
พระคัมภีร์: อพยพ 26
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพลับพลา บรรยายถึงวิธีที่พระเจ้าต้องการสถิตอยู่กับคนของพระองค์ บอกเกี่ยวกับสองสิ่งที่คนมักจะถวายในพลับพลา และอธิษฐาน และเชื้อเชิญพระเจ้าที่จะเข้ามาในจิตใจของเด็กๆ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4524
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มิตรภาพระหว่างดาวิดและโยนาธาน
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 18; ยอห์น 13; 1 ซามูเอล 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องมิตรภาพระหว่างดาวิดและโยนาธาน เด็กๆ จะได้ว่าดาวิดและโยนาธานเป็นเพื่อนรักกันอย่างไรบ้าง และเด็กจะรู้ว่ามิตรภาพที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4337
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ราชินีเอสเธอร์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องราชินีเอสเธอร์เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระราชินีเอสเธอร์ เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่คนของเอสเธอร์รู้สึกหวาดกลัว เด็กจะให้เหตุผลสองประการที่เอสเธอร์ยอมเสี่ยงเพื่อช่วยคนของเธอ และเด็กจะพูดถึงวิธีหนึ่งวิธีที่เขา/เธอจะยืนหยัดเพื่อพระเจ้าตลอดสัปดาห์นี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #4533
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีการต่าง ๆ ที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก
พระคัมภีร์: มาระโก 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องวิธีการต่าง ๆ ที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก เด็ก ๆ สามารถระบุสองวิธีที่ตนเองจะทำเพื่อเป็นการรับใช้ผู้อื่น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4715
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สอนและฝึกสอนในคริสตจักรชนบท
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
ผู้พิมพ์: กนกบรรณสาร
เรื่องย่อ: สอนและฝึกสอนในคริสตจักรในชนบท ได้รวมเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารดูแลคริสตจักร การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกคริสตจักร รวมไปถึงผู้นำ เพื่อให้คริสตจักรเติบโตมากขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 93 ขนาดไฟล์: ID: #1720
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระคริสต์จะสิ้นพระชนม์
พระคัมภีร์: ลูกา 22
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระคริสต์จะสิ้นพระชนม์ วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่ผู้คนได้ทำขณะที่พระเยซูคริสต์เดินทางเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม 2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำ หรือพูดในขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย 3. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่พวกสาวกได้ทำขณะที่พระเยซูอธิษฐานอยู่ในสวน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4545
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 13; ปฐมกาล 14; ปฐมกาล 15; ปฐมกาล 16; ปฐมกาล 17; ปฐมกาล 18; ปฐมกาล 19; ปฐมกาล 20; ปฐมกาล 21; ปฐมกาล 22; ปฐมกาล 23; ปฐมกาล 24
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้า เพื่อที่ เด็กๆ จะรู้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาอะไรไว้แก่นางซาราห์และอับราฮัม เด็กๆ จะรู้ทำไมนางซาราห์จึงหัวเราะ และ เด็กจะได้เขียนว่าพวกเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไร 2 วิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4324
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องอาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพื่อที่ เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าและครอบครัวของพวกเขาตั้งกฎต่างๆ นั้นก็เพื่อปกป้องพวกเขา เด็กจะรู้ว่ากฎที่อาดัมและเอวาฝ่าฝืนนั้นคืออะไร และ เด็กจะได้บอกกฎ 1-2 ข้อที่ครอบครัว ชุมชน หรือโครงการตั้งขึ้นเพื่อปกป้องพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4321
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาหารเช้ากับพระเยซู
พระคัมภีร์: ยอห์น 21
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องอาหารเช้ากับพระเยซู เด็กๆ ระบุได้ว่ามีคนพบเห็นพระเยซูมีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ถูกฆ่า และ เด็กๆ บอกวิธีที่จะติดตามพระเยซูได้อย่างน้อยหนึ่งวิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4362
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เพียงพระเจ้าองค์เดียวก็เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเพียงพระเจ้าองค์เดียวก็เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ เด็กๆจะ ระบุถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างน้อยสามประการ ระบุถึงตัวอย่างของฤทธิ์อำนาจของฝีพระหัตถ์พระเจ้าที่เราพบเห็นในธรรมชาติ และในตัวของเด็กๆเอง บรรยายถึงฝีพระหัตถ์พระเจ้าที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของเด็กๆกับพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4503
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เด็กจะพูดถึงวิธีที่พระเจ้าช่วยเหลือโลท เด็กจะบอกถึงวิธีที่คนแปลกหน้าต้องการที่จะทำร้ายทูตสวรรค์ และเด็กจะยอมรับต่อหน้าเพื่อนๆในชั้นเรียนว่าพวกเขาเป็นลูกที่รักของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4512
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เราพบสันติสุขและความชื่นชมยินดีโดยทางพระเยซู
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 5; ยอห์น 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเราพบสันติสุขและความชื่นชมยินดีโดยทางพระเยซู เด็ก ๆ สามารถระบุได้ว่าการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูนำสันติสุขและความชื่นชมยินดีมาสู่มนุษย์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4701
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องราวเกี่ยวกับคริสตมาส
พระคัมภีร์: ลูกา 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องราวเกี่ยวกับคริสตมาส เด็ก ๆ สามารถเล่าเรื่องราวของคริสตมาสได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4719
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เศรษฐีหนุ่ม
พระคัมภีร์: มาระโก 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเศรษฐีหนุ่ม วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่เศรษฐีหนุ่มได้ถามพระเยซูคริสต์ 2. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่เศรษฐีหนุ่มจากไปด้วยความเศร้าใจ 3. เด็กจะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะเป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4543
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เสื้อคลุมตัวสวย
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเสื้อคลุมตัวสวยของโจเซฟ เพื่อที่ เด็กๆ จะบอกได้ว่าพระพรของพระเจ้าคืออะไรบ้าง และ เด็กๆ จะได้ว่าพวกเขาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4325
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลีชา เรียนรู้จากเอลียาห์
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 19; 2 พงศ์กษัตริย์ 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลีชา เรียนรู้จากเอลียาห์ เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับงานของผู้เผยพระวจนะ เด็กจะบรรยายวิธีที่พระเจ้านำเอลียาห์กลับขึ้นสู่สวรรค์และ เด็กจะบอกถึงสิ่งอัศจรรย์ที่เอลียาห์ได้ทำ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4532
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลียาห์ บนภูเขาคารเมล
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 18
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลียาห์ บนภูเขาคารเมล เด็กจะบรรยายถึงสถานการณ์ของเอลียาห์ที่ภูเขาคารเมล เด็กจะบอกได้ว่าทำไมเอลียาห์ถึงไม่รู้สึกกลัว เด็กจะบอกถึงความเชื่อวางใจของเขา/เธอต่อพระเจ้าที่แท้จริง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4531
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลียาห์และลูกชายหญิงม่าย
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลียาห์ และลูกชายหญิงม่าย เด็กจะพูดถึงสิ่งที่หญิงม่ายได้แบ่งให้กับเอลียาห์ เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่เอลียาห์ช่วยลูกชายของหญิงม่าย เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นในสัปดาห์นี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4530
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แกะหลงหาย
พระคัมภีร์: ลูกา 15; ยอห์น 10; สดุดี 23
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องแกะหลงหาย เด็กจะสามารถเล่าเรื่องนี้ให้ผู้อื่นฟังได้ และ เด็กๆจะบอกได้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่รู้จักชื่อแกะของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4356
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โนอาห์ต่อเรือ
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6; ปฐมกาล 7; ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโนอาห์ต่อเรือเพื่อที่ เด็กๆ จะเล่าเรื่องโนอาห์และนาวาใหญ่ได้ และ เด็กๆ จะเล่าถึงวิธี 2 วิธีที่พวกเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับโนอาห์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4322
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยชูวา และ คนสอดแนม
พระคัมภีร์: โยชูวา 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยชูวา และคนสอดแนม พูดถึงเหตุผลที่โยชูวา และคาเลบไม่เห็นด้วยกับคนสอดแนมคนอื่นๆ เรียน และท่อง โยชูวา 1:7ก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4525
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยชูวาและกำแพงเมืองเยรีโค
พระคัมภีร์: โยชูวา 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยชูวา และกำแพงเมืองเยรีโค ระบุถึงแนวทางสองอย่างที่พระเจ้าให้กับคนอิสราเอล อธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้เขา/เธอเชื่อวางใจ และ อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าที่จะช่วยพวกเขาติดตามพระเจ้าแม้จะยากลำบากก็ตาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4526
Share