ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทเรียน (337)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	(45)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทรงสร้างโลก สัตว์ต่าง ๆ และอาดัมกับเอวา
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการทรงสร้างโลก สัตว์ต่าง ๆ และอาดัมกับเอวา เด็กจะ บอกชื่อของพืช 5 ชนิด และ สัตว์ 5 ชนิด อธิบายถึงแหล่งที่มาของน้ำ 3 แหล่ง กำหนดเป้าหมาย 1 อย่างที่จะทำในสัปดาห์นี้ ในการที่จะดูแลโลกที่พระเจ้าทรงสร้างไว้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4505
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า : 7 บทเรียน
เรื่องย่อ: บทเรียนการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นและให้พระองค์ใช้เราให้เกิดผลในทางของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นโดยการประกาศสู่เพื่อนบ้านพี่น้องของเรา
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 21 ขนาดไฟล์: ID: #1691
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การรักษาความสัมพันธ์ (การสามัคคีธรรม) กับพระเจ้า
พระคัมภีร์: สดุดี 119; มัทธิว 14; มัทธิว 26
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการรักษาความสัมพันธ์ (การสามัคคีธรรม) กับพระเจ้า เด็ก ๆ สามารถเข้าใจและสามารถสร้างวิธีการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4713
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความบริสุทธิ์ของโนอาห์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6; ปฐมกาล 17; ปฐมกาล 18; ปฐมกาล 19; ปฐมกาล 20
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องความบริสุทธิ์ของโนอาห์ เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงเศร้าพระทัยเมื่อมองดูโลก เด็กจะสร้างเรือโนอาห์จำลอง และบอกเกี่ยวกับวิธีที่โนอาห์เชื่อฟังพระเจ้า และ เด็กจะบอกถึงวิธี 1 วิธีที่สามารถเชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4508
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คาอินและอาแบล
พระคัมภีร์: ลูกา 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องคาอินและอาแบล เด็กจะบอกถึงความรู้สึกอิจฉาริษยา เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม ลูกา 6:37ข และ เด็กจะบอกวิธีที่จะอยู่ร่วมกับพี่น้อง 1 วิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4507
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำเทศนาของพระเยซูคริสต์บนภูเขา
พระคัมภีร์: มัทธิว 6; ลูกา 12; มัทธิว 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องคำเทศนาของพระเยซูคริสต์บนภูเขา เด็กๆจะรู้จักวิธีที่พระเจ้าทรงดูแลนกน้อย และดอกไม้อย่างน้อย 1 วิธีหรือมากกว่านั้น และ เด็กๆจะรู้จักวิธีที่พระเจ้าทรงดูแลพวกเขาอย่างน้อย 1 วิธีหรือมากกว่านั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4347
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: งานของท่านในฐานะพี่เลี้ยง 8
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ผู้เลี้ยงนั้นต้องสร้างคนอื่นให้มีนิมิตร่วม และเกิดแรงดลใจ ถ้าท่านแน่ใจว่าพระเจ้าเรียกให้ทำหน้าที่นี้ แล้วพระเจ้าจะประทานความคิดให้ท่านทำงานนี้สำเร็จตาม สภาพท้องถิ่นของท่านเองสิ่งที่ท่านจะเขียนต่อไปนี้ ไม่ใช่แผนสรุปสุดท้าย แต่ขอให้อธิษฐานและอธิษฐานความคิด หรือแผนที่มีอยู่ให้ชัดเจน เพื่อจะแบ่งปันกับผู้ รับการอบรม แผนงานสุดท้ายนั้นจะได้หลังจากการตอบสนอง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3923
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชาวสะมาเรียใจดี
พระคัมภีร์: มาระโก 12; ลูกา 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องชาวสะมาเรียใจดี เด็กๆจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวนี้ให้ผู้อื่นได้ และ เด็กๆจะบอกได้ว่า มี 2 สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำ นั่นคือ รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4355
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิด เด็กเลี้ยงแกะ
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิด เด็กเลี้ยงแกะเมื่อสอนเรื่องนี้แล้ว เด็กๆ จะเล่าเรื่องของดาวิด เด็กหนุ่มคนเลี้ยงแกะได้ เด็กจะได้อธิบายได้ว่าคนเลี้ยงแกะดูแลแกะอย่างไร เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา และเด็กๆ จะรู้จัก สดุดี 23:1 “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน”
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4334
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดชนะโกลิอัท
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดชนะโกลิอัทเรื่องนี้จะทำให้ เด็กๆ จะได้บอกว่าหากต้องเจอยักษ์พวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร เด็กจะบอกได้ว่าเด็กอย่างพวกเขาอาจมีความลำบากหรือมีความกลัวอะไรบ้าง และเด็กจะบอกได้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยเราเมื่อเราขอพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4336
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทารกน้อยโมเสสในแม่น้ำ
พระคัมภีร์: อพยพ 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องทารกน้อยโมเสสในแม่น้ำ เรื่องนี้สอนเพื่อให้ เด็กๆ จะได้รู้วิธีทำดีและช่วยเหลือผู้อื่น เหมือนกับมิเรียม เด็กจะได้แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่ฟัง และเด็กๆ จะเล่าซ้ำได้ว่าพระเจ้าทรงใช้สิ่งที่ไม่ดีให้เกิดเป็นผลดีได้อย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4328
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ท่านพ่ออับราฮัม
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 29
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องท่านพ่ออับราฮัม เด็กจะเล่าถึงคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นบิดาของชนชาติของเขา เด็กจะอธิบายถึงพระสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัม และ เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม เยเรมีย์ 29:13.
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4510
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บัญญัติ 10 ประการ
พระคัมภีร์: อพยพ 20; อพยพ 24; อพยพ 25; อพยพ 31
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องบัญญัติ 10 ประการ เรื่องนี้จะทำให้ เด็กๆ รู้ว่าพระเจ้าทรงสมควรแก่การเคารพสักการะ และเด็กจะบอกบัญญัติได้ 5 ข้อ จาก 10 ข้อ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4331
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปัญหาคู่แฝด
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 25; ปฐมกาล 26; ปฐมกาล 27
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องปัญหาคู่แฝด เด็กจะบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เขา/เธอเคยให้อภัยคนอื่น เด็กจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับจิตใจที่เปลี่ยนแปลง และจิตใจที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง และ เด็กจะขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเขา/เธอที่จะเป็นคนที่รู้จักให้อภัยผู้อื่น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4514
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผู้ชายคนที่ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา
พระคัมภีร์: ลูกา 5
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องผู้ชายคนที่ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา 1. เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่เพื่อนๆของคนป่วยทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขา 2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่จะนำคนอื่นมาหาพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4539
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงบังเกิด
พระคัมภีร์: ลูกา 1; ลูกา 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงบังเกิด 1. เด็กจะพูดถึงสองสิ่งที่ทำให้พระกุมารเยซูทรงเป็นเด็กพิเศษ2. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่พระเจ้าทรงประทานพระกุมารเยซู 3. เด็กจะบรรยายถึงวิธีหนึ่งวิธีที่เขา/เธอจะต้อนรับพระกุมารเยซูเข้ามาในโลกนี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #4535
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าของฉันทรงมีอยู่จริง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าของฉันทรงมีอยู่จริง เด็กจะสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้ามีอยู่จริงผ่านทางการเรียนรู้เรื่องฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า และพวกเขาจะสามารถบอกคนอื่นๆถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงมีอยู่จริง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4681
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; ปฐมกาล 2
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์วัตถุประสงค์เพื่อ เด็กจะเล่าเรื่องที่ฟังได้ และ เด็กจะรู้ว่าตนเป็นลูกของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4320
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก เพื่อ เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างโลก และ เด็กจะรู้ว่าโลกนี้เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4319
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง เด็กจะสามารถเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการทรงสร้างได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4693
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์
พระคัมภีร์: โรม 1; 2 โครินธ์ 4; เฉลยธรรมบัญญัติ 33; 1 ทิโมธี 1; 1 ทิโมธี 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์ เด็กจะสามารถยกตัวอย่างได้เกี่ยวกับการที่พระเจ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4687
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงทำให้เกิดการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับการทรงสร้างอื่น ๆ ของพระเจ้า
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 21; อิสยาห์ 11; 2 เปโตร 3; อิสยาห์ 65; อิสยาห์ 66
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงทำให้เกิดการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับการทรงสร้างอื่น ๆ ของพระเจ้า เด็ก ๆ สามารถบอกได้ว่าเพราะความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ วันหนึ่งโลกจะกลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม และ เด็ก ๆ สามารถบอกสองวิธีที่เขาสามารถช่วยโลกให้น่าอยู่ (มีสภาพดีขึ้น) และดูแลโลกด้วยตัวเขาเอง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4703
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงประสูติ
พระคัมภีร์: ลูกา 2; มัทธิว 1; มัทธิว 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงประสูติ เด็กๆจะแสดงละครเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูทรงบังเกิด และ เด็กๆจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4343
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน
พระคัมภีร์: ลูกา 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน เด็กๆจะสามารถแสดงเป็นบุคคลในเรื่องนี้ได้ และ เด็กๆจะบอกสิ่งที่พวกเขาจะขอบคุณพระเจ้าได้ 1-2 สิ่ง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4353
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงแต่งตั้งสาวก
พระคัมภีร์: มัทธิว 4; ลูกา 5; มัทธิว 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูทรงแต่งตั้งสาวก เด็กๆจะนับจำนวนของสาวก เด็กๆจะรู้วิธีที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอย่างน้อย 1 อย่างหรือมากกว่านั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4346
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน
พระคัมภีร์: ยอห์น 6; มัทธิว 14; 2 โครินธ์ 9
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน ให้เด็กสามารถบอกเรื่องราวของเด็กชายที่แบ่งปันอาหารกลางวันของเขา บอกชื่อสิ่งของอย่างน้อย 1 ชิ้นที่พวกเขาสามารถแบ่งปันได้ และใจกว้างกับผู้อื่น และอธิบายแนวทางที่พระเจ้าทรงใช้ของประทานที่เล็กน้อยที่สุดของเราอย่างน้อย 1 หรือ 2 แนวทาง เมื่อเราให้ของสิ่งนั้นกับพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4350
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หอคอยสู่สวรรค์
พระคัมภีร์: สดุดี 121
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องหอคอยสู่สวรรค์ เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่มนุษย์พยายามทำตัวเองให้มีความสำคัญเท่ากับพระเจ้า เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม สดด 121:2. และ เด็กจะบอกถึงวิธี 1 วิธีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าสำหรับสัปดาห์นี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4509
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อุปมาเรื่องผู้หว่านพืช
พระคัมภีร์: มัทธิว 13
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช เด็กจะทำท่าประกอบเรื่องนี้ได้ และเด็กๆจะสามารถแยกแยะชนิดของดินที่มีหลากหลาย และตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4352
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เด็กน้อยโมเสส
พระคัมภีร์: อพยพ 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเด็กน้อยโมเสสบทเรียนนี้เด็กๆ จะพูดถึงวิธีที่มิเรียมคอยดูแลน้องชายของเขา และอธิบายถึงหน้าที่รับผิดชอบที่บ้าน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4517
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องราวของดาเนียล
พระคัมภีร์: ดาเนียล 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องราวของดาเนียลจะทำให้ เด็กๆจะได้เล่าเรื่องราวของดาเนียลบางส่วน และ เด็กๆจะบอกถึงวิธีที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานอย่างน้อยหนึ่งวิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4341
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลียาห์ กับหญิงม่าย
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลียาห์ กับหญิงม่ายเพื่อเด็กๆจะได้แสดงบทบาทตามที่ปรากฎในเรื่องเล่า และ เด็กๆจะได้รู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีให้กับหญิงม่าย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4339
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอสเธอร์: พระราชินีผู้ทรงปกป้องคนของพระองค์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 1; สุภาษิต 31
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอสเธอร์ พระราชินีผู้ทรงปกป้องคนของพระองค์ เด็กๆจะได้เล่าเรื่องราวของเอสเธอร์ เด็กๆจะบอกถึงวิธีที่ที่พวกเขาแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องอย่างน้อยสองวิธี และเด็กๆจะบรรยายถึงวิธีการสองวิธีที่จะแสดงออกกับผู้อื่นได้อย่างสง่างาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4340
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนะนำให้รู้จักพระคัมภีร์
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 45; 1 โครินธ์ 8; ยอห์น 20; สดุดี 119
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องแนะนำให้รู้จักพระคัมภีร์เพื่อ เด็กจะบอกได้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกและรักพวกเขา เด็กจะเห็นว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือพิเศษที่บอกเล่าเรื่องจริงเกี่ยวกับพระเจ้า และพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระบุตรของพระองค์ และ เด็กจะเห็นว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นแสงสว่างที่จะนำทางพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4318
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แผนการณ์เพื่อความรอดของพระเจ้า
พระคัมภีร์: ยอห์น 3; 1 ยอห์น 1; อิสยาห์ 1; 2 โครินธ์ 5; โรม 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องแผนการเพื่อความรอดของพระเจ้า บทเรียนเรื่องนี้ เด็กๆจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าสำหรับการทรงไถ่ของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #4696
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โจเซฟในเมืองอียิปต์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโจเซฟในเมืองอียิปต์ เพื่อเด็กๆ จะบอกได้ว่าพระเจ้าทรงช่วยโยเซฟ โดยทำให้เกิดผลดีจากสิ่งที่เลวร้ายได้อย่างไรบ้าง และ เด็กๆ จะเล่าเรื่องซ้ำได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4326
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โจเซฟให้อภัยแก่พวกพี่ ๆ
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37; เอเฟซัส 4; ปฐมกาล 38; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 42; ปฐมกาล 43; ปฐมกาล 44; ปฐมกาล 45
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโจเซฟให้อภัยแก่พวกพี่ ๆ เพื่อ เด็กๆ จะได้พูดตามครู และได้ฝึกท่องจำพระธรรมเอเฟซัส 4:32 ในแบบคำพูดง่ายๆ “จงเมตตาและรักกัน อภัยโทษให้กัน เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น” เด็กสามารถอธิบายว่าการให้อภัยกันและกันนั้นหมายความว่าอย่างไร และ เด็กๆ จะเล่าเรื่องซ้ำได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4327
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสสข้ามทะเลแดง
พระคัมภีร์: อพยพ 13; อพยพ 14; อพยพ 15
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโมเสสข้ามทะเลแดงเรื่องนี้จะทำให้เด็กๆ แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องบางตอนได้ และ เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4330
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสสและพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟ
พระคัมภีร์: อพยพ 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโมเสสและพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟเรื่องนี้จะทำให้ เด็กๆ จะเล่าเรื่องซ้ำได้ และเด็กจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แม้ในความยากลำบาก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4329
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยชูวาจำการช่วยเหลือของพระเจ้า
พระคัมภีร์: โยชูวา 2; โยชูวา 3; โยชูวา 4
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยชูวาจำการช่วยเหลือของพระเจ้า เรื่องนี้จะทำให้เด็กๆ เล่าทบทวนเรื่องที่ฟังได้ และ เด็กจะได้ว่าโยชูวาทำให้ประชาชนจดจำการทรงช่วยของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4332
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยชูวาและกำแพงเมืองเยรีโค
พระคัมภีร์: โยชูวา 1; ฮีบรู 10
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยชูวาและกำแพงเมืองเยรีโคเพื่อให้ เด็กๆ แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องกำแพงเยรีโคพังลงได้ และ เด็กจะได้อภิปรายว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งอัศจรรย์ได้เมื่อเรามีความเชื่อ เชื่อฟัง และวางใจในพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4333
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยนาห์ และปลายักษ์
พระคัมภีร์: โยนาห์ 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยนาห์ และปลายักษ์ เด็กๆจะได้เล่าเรื่องราวของโยนาห์ และปลาตัวใหญ่ และเด็กๆจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก และการให้อภัย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4342
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37; สดุดี 91
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโยเซฟถูกขายไปเป็นทาส เมื่อเรียนเรื่องนี้แล้ว เด็กจะสามารถบรรยายถึงสถานการณ์ที่เขา/เธอรู้สึกถูกทอดทิ้ง เรียนวิธีการอธิษฐานในสถานการณ์ที่น่ากลัว และสามารถบรรยายถึงความเชื่อวางใจของเขาในพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4515
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โลกที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 2; ยอห์น 3; ปฐมกาล 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโลกที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับการที่อาดัม กับเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า เด็กจะบอกถึงความรู้สึกของพวกเขาเมื่อกระทำผิด เด็กจะบอกถึงสิ่งที่ดีที่พวกเขาจะสามารถทำได้ และสิ่งที่ไม่ดีที่พวกเขาอาจจะกระทำอย่างละ 2 สิ่ง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4506
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ในความบาปเราไม่สามารถสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าได้
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องในความบาปเราไม่สามารถสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าได้ เด็กจะสามารถบอกได้ว่าความบาปเป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4698
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: “สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า” หมายความอย่างไร
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; สดุดี 139; ปฐมกาล 5
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า หมายความอย่างไร เด็ก ๆ สามารถชี้หลักฐานที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสร้างชีวิตของพวกเขาตามพระฉายาของพระองค์และทรงรักพวกเขาตามแบบที่พระองค์ทรงสร้างนั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4704
Share