ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทเรียน (337)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	SEAN (72)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "การสถิตอยู่ด้วยของพระคริสต์ และพระราชกิจที่ขยายออกไป" 26
พระคัมภีร์: กิจการ 2; ยอห์น 14; มัทธิว 28; กาลาเทีย 4
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: สอนและหนุนให้ผู้เชื่อใหม่ทำการประกาศ ถ้าในบริเวณนั้นไม่มีคริสตจักร ต้องช่วยเขาให้พัฒนาความรัผิดชอบ และสอนเรื่องการดูแลผู้เชื่อแก่เขามากขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #3856
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กลุ่มเล็กช่วยคริสตจักรได้อย่างไร 44
พระคัมภีร์: อพยพ 18
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การที่กลุ่มเล็กเหล่านั้น จะเกิดผลดีได้นั้น ก็ต่อเมื่อผู้อภิบาล หรือผู้ปกครองคริสตจักรให้ความร่วมมือ ในการจัดเตรียมและฝึกฝนผู้นำกลุ่มต่าง ๆ เพื่อกลุ่มจะเติบโต ขึ้นทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ และความรับผิดชอบ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 34 ขนาดไฟล์: ID: #3874
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การจัดการในฐานะที่เป็นพระกายของพระคริสต์ 23
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 5
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ พระองค์จึงเป็นเจ้านายและเป็นเจ้าของคริสตจักรเพราะทรงซื้อและไถ่มาด้วยพระ โลหิตของพระองค์ พระเยซูจึงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงผูกพันคริสตจักรไว้กับพระคริสต์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 33 ขนาดไฟล์: ID: #3853
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การนมัสการพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ 34
พระคัมภีร์: โรม 12; ยอห์น 4; อิสยาห์ 6; สดุดี 95
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น ที่ทำให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยความจริงได้ พระองค์ทรงผูกพันเราเข้าไว้กับพระคริสต์ ผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ ดังนั้นการนมัสการ ของเราจึงขึ้นไปถึงพระเจ้าในสวรรค์ โดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นศีรษะของคริสตจักร
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 21 ขนาดไฟล์: ID: #3864
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การปลอบโยนคนป่วย 38
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 1
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง พระองค์ชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #3928
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอธิษฐานเผื่อในคริสตจักร 47
พระคัมภีร์: มัทธิว 18
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทเรียนเล่มนี้ การทูลขอพระเจ้าในการวางรากฐานการอธิษฐานของคริสตจักรอย่างได้ผล
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 15 ขนาดไฟล์: ID: #3877
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอธิษฐานในครอบครัว
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 5; เฉลยธรรมบัญญัติ 6
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การอธิษฐานในครอบครัว เป็นเวลาเฉพาะที่ทุกคนในครอบครัวจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมหน้ากัน จะเป็นการดีที่สุดถ้าใช้เวลาเดียวกันทุกวัน ซึ่งอาจจะเป็นเวลา หลังอาหารเช้า ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทำงาน หรือไปโรงเรียนหรืออาจจะใช้เวลาก่อนนอนก็ได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #3822
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเทศนา 43
พระคัมภีร์: ยอห์น 3
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: จุดมุ่งหมายของการเรียนนี้ ก็เพื่อช่วยท่านในการเทศนา และประยุกต์พระคำพระเจ้าไปใช้ในคริสตจักร ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่จะนำท่านไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 16 ขนาดไฟล์: ID: #3873
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเป็นพยานแก่คนอื่น 32
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; กิจการ 1
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การเป็นพยานคือ การเล่าเรื่อง ชีวิต ความตาย และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ให้ผู้อื่นฟัง พระเยซูคริสต์สั่งสอนผู้เชื่อทุกคนให้เป็นพยานถึงพระองค์ เราจึงต้องสอนวิธีการเป็นพยานแก่ผู้เชื่อทุกคน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #3862
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การให้บัพติศมาผู้เชื่อใหม่
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรต่าง ๆ อาจจะมีพิธีการให้ศีลบัพติศมา แตกต่างกันออกไป ขอให้ปรับบทเรียนนี้เข้ากับสภาพคริสตจักรของคุณเอง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 16 ขนาดไฟล์: ID: #3835
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิจกรรมนันทนาการง่าย ๆ 46
พระคัมภีร์: โคโลสี 3
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ทำไมเราต้องจัดเวลาสำหรับกิจกรรมนันทนาการ และสนุกสนานร่วมกัน? เป็นสิ่งดีมากที่ทุกคนได้ผ่อนคลายจากการงานของตน และร่วมสนุกกับพี่น้องคริสเตียน ขณะที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้เราสดใสมีชีวิตชวา ผูกพันทุกคนเข้าไว้ด้วยกันในพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 34 ขนาดไฟล์: ID: #3876
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ของประทานฝ่ายวิญญาณ 60
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 14
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ของประทานฝ่ายวิญญาณ เป็นพระคุณพิเศษ ที่คริสเตียนทุกคนได้รับจากพระเจ้าสำหรับการทำงานเพื่อพระคริสต์ เป็นสิ่งวิเศษยอดเยี่ยมเพียงใดที่พระเจ้าได้ทรง กระทำการด้วยพระองค์เองผ่านชีวิตของเรา สาธุการแด่พระนามพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 42 ขนาดไฟล์: ID: #3890
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวดีที่สุด 3
พระคัมภีร์: ลูกา 15
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข่าวดีที่สุดบทเรียนที่สามเกี่ยวกับทุกคนมีความบาปที่ต้องสารภาพ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3839
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวดีที่สุด 4
พระคัมภีร์: กิจการ 8
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข่าวดีที่สุดบทเรียนที่สี่สอนเกี่ยวกับการตายกับพระคริสต์ในพิธีบัพติศมา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3840
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวดีที่สุด 8
พระคัมภีร์: มาระโก 1; มาระโก 16; มัทธิว 22; ลูกา 22
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข่าวดีที่สุด บทเรียนที่แปด การเชื่อฟังพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3844
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวดีที่สุด 1
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข่าวดีที่สุดเกี่ยวกับของโนอาห์ เพราะโนอาห์เป็นคนดีรอบคอบ และเป็นผู้ชอบธรรมเพียงคนเดียว
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3837
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวดีที่สุด 2
พระคัมภีร์: ยอห์น 11
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข่าวดีที่สุดบทเรียนที่สองกล่าวถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3838
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวดีที่สุด 5
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข่าวดีที่สุดบทเรียนที่ห้า รอดโดยความเชื่อ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3841
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวดีที่สุด 6
พระคัมภีร์: ยอห์น 6
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข่าวดีที่สุด บทเรียนที่หกเกี่ยวกับทิพย์อาหารแห่งชีวิต
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3842
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวดีที่สุด 7
พระคัมภีร์: มาระโก 5
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข่าวดีที่สุด บทเรียนที่เจ็ด พระเยซูคริสต์ผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3843
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คนที่ให้ด้วยใจยินดี
พระคัมภีร์: ลูกา 6
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คนที่ให้ด้วยใจยินดีจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานถ้วน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #3824
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ครอบครัวของฉัน 56
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 2
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์จัดระบบสังคม ด้วยการมีรัฐบาล กฎหมายประเพณี และวิถีชีวิตต่าง ๆ สถาบันพื้นฐานของสังคมคือ ครองครัว ซึ่งพระเจ้าทรงสถาปนา ครอบครัวขึ้นด้วยพระองค์เอง ถ้าทุกครอบครัวแข็งแรง สังคมก็จะมีคุณภาพ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 29 ขนาดไฟล์: ID: #3886
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรและสังคม 36
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 13; 1 ยอห์น 4
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักร การฟื้นฟูใหญ่ฝ่ายวิญญาณส่งผลให้เกิดการปฏิรูป และพัฒนาสังคมติดตามด้วย ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการทุกด้าน ของคนในสังคม
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 30 ขนาดไฟล์: ID: #3866
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรในบ้าน
พระคัมภีร์: โรม 16
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรในบ้านนั้น มีมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกแล้ว เปาโลได้ฝากความคิดถึงไปยังสมาชิกผู้ประชุมกันในบ้านของปริสคา และอาควิลลา แม้ว่าทุกวันนี้เราอาจจะมี สถานที่ประชุมสวยงามเป็นอาคารหลังใหญ่ แต่ความต้องการและความจำเป็นต้องมีคริสตจักรในบ้านก็ยังมีอยู่
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 42 ขนาดไฟล์: ID: #3831
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำสั่ง 7 ประการของพระเยซูคริสต์ 30
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เมื่อเราตัดสินใจทิ้งความบาปเพื่อติดตามพระเยซูคริสต์ นั่นคือการกลับใจและมีความเชื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเสด็จเข้ามาในใจของเรา การเชื่อในพระเยซู คริสต์ไม่เพียงทำให้เราได้รับความรอด แต่ยังช่วยเราให้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ต่อไปเสมอ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #3860
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำแห่งฤทธิ์อำนาจจากพระกิตติคุณยอห์น 58
พระคัมภีร์: ยอห์น 20
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ยอห์นเป็นพระกิตติคุณที่กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งต่างจากพระธรรมอีกสามเล่มที่เขียนโดย มัทธิว, มาระโก, และลูกา ซึ่งรวมเรียกว่า "ซินนอปติก" (คือมองจากจุดยืนเดียวกัน) เพราะทั้งสามเล่มนั้น มีเหตุการณ์และลำดับคล้าย ๆ กัน แต่ยอห์นได้เขียนพระกิตติคุณขึ้นหลังจากเล่มอื่น ๆ หลายปี ท่านจึงได้เขียนบางเรื่องที่คนอื่นไม่ได้กล่าวถึงรวมไปด้วย และได้นำเรื่องอันสำคัญมากที่คนอื่นได้เขียนไว้มาเขียนซ้ำอีก
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 45 ขนาดไฟล์: ID: #3888
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือการปลูกคริสตจักร 37
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คู่มือเล่มนี้ให้ผู้ร่วมงานที่รักทุกท่านทราบว่ามีคริสตจักรใหม่จำนวนมากมายเกิดขึ้นโดยการทำตามหลักพระคัมภีร์ที่ได้อธิบายในคู่มือนี้ คริสตจักรเหล่านั้นเติบโตและ ขยายตัวมากขึ้น โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้า เช่นเดียวกัน ท่านก็จะปลูกคริสตจักรใหม่ได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 114 ขนาดไฟล์: ID: #3867
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือฝึกฝนมิชชั่นนารี 55
พระคัมภีร์: มัทธิว 9
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มีประชากรนับพันล้านคนตามภูมิภาคต่าง ๆ ไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณมาก่อนเลย และการที่จะเข้าถึงพวกเขาได้ทางเดียวเท่านั้นคือ มิชชั่นนารีที่เข้าไปต้องเป็นผู้ชำนาญด้านวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากการเป็นนักประกาศด้วย ขออธิษฐานต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนาจะส่งคนออกไปทำการเก็บเกี่ยว เพื่อสร้างชนนานาชาติให้เป็นสาวก โดยพระคุณและฤทธานุภาพของพระเจ้าพระองค์จะกระทำการนี้เมื่อเราทูลขอ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 81 ขนาดไฟล์: ID: #3885
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: งานของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ 33
พระคัมภีร์: ยอห์น 7; โรม 8; 2 โครินธ์ 1
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยควบคุมและทำให้เราเป็นคนมีเหตุผล บังคับอารมณ์และความต้องการในการตามใจตัวเอง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #3863
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: งานของมัคนายก 40
พระคัมภีร์: กิจการ 6
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มัคนายก ในบทเรียนชุดนี้ หมายถึง คนที่รับผิดชอบในงานภาคปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในคริสตจักร แต่คริสตจักรหลาย ๆ แห่งใช้คำว่า มัคนายก ในความหมายของคนที่ทำงานในด้านการอภิบาล แต่ไม่ว่าจะเป็นชื่อใดก็ตาม บรรดาสมาชิกคริสตจักรควรส่งเสริมช่วยหลือและสนับสนุนให้เขาทำงานต่อไป คำว่า มัคนายก ใช้เรียกทั้งชายและหญิง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #3870
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จงออกไปทั่วโลก 27
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระเยซูคริสต์ได้บัญชาเราว่า "จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา" แผนการของพระเจ้าที่มีต่อทุกชนชาติในโลกนี้ได้ปรากฏชัดในพระธรรมเล่มแรก ของพระคัมภีร์แล้ว
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 42 ขนาดไฟล์: ID: #3857
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน 29
พระคัมภีร์: ลูกา 12
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ทูลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยจิตใจและความคิดของคุณ และเตรียมทุกคนที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 16 ขนาดไฟล์: ID: #3859
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จงให้เด็ก ๆ มาหาเรา 51
พระคัมภีร์: โรม 5
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เด็ก ๆ จำนวนมากจะเลิกมาคริสตจักรเมื่อพวกเขาย่างเข้าสู่วัยรุ่น เราไม่ได้สร้างพวกเขาให้เป็นสาวกที่รักพระคริสต์แต่ทำให้พวกเขาเป็นผู้ฟังพระวจนะตลอดมาเท่านั้น คริสตจักรที่เชื่อฟัง จะเตรียมพ่อแม่และสมาชิกคนอื่น ๆ ให้สั่งสอนเด็ก ๆ ในทางของพระเจ้า ทูลขอพระเจ้าช่วยท่านปลูกฝังวิธีการต่อไปนี้ในการอบรมเด็ก ๆ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 84 ขนาดไฟล์: ID: #3881
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะอธิษฐานอย่างไร
พระคัมภีร์: โคโลสี
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สมาคมพระคริสตธรรมไทย
เรื่องย่อ: เหตุเพราะว่า พระเยซูคริสต์ยอมตนเองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแทนเรา เราจึงสามารถเข้าไปถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 34 ขนาดไฟล์: ID: #3832
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะใช้หลักสูตร "ข่าวดีที่สุด"ในการประกาศได้อย่างไร
พระคัมภีร์: กิจการ 10
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เพื่อจะสอนหัวหน้าครอบครัวในบ้านของพวกเขาเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำหัวหน้าครอบครัว และสมาชิกในบ้านนั้น มาถึงพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาพร้อมกัน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 17 ขนาดไฟล์: ID: #3836
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชัยชนะต่อความมืด 57
พระคัมภีร์: มัทธิว 12; เยเรมีย์ 10; เอเสเคียล 28; อิสยาห์ 14
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระคำของพระเจ้าได้บอกเราอย่างชัดเจนว่า มีอาณาจักรฝ่ายวิญญาณสองอาณาจักร คือ อาณาจักรของพระเจ้า และอาณาจักรของซาตาน และมนุษย์ทุกคน ก็เป็นคนของอาณาแห่งใดแห่งหนึ่ง ในสองอาณาจักรนี้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #3887
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิด
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เด็กชายดาวิด เป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง เขาอาศัยอยู่ในเทือกเขาที่เมืองเบธเลเฮ็ม ดินแดนพันธสัญญาที่โยชูวานำอิสราเอลเข้ายึดครอง โดยมีซาอูลเป็น กษัตริย์องค์แรก แต่เพราะกษัตริย์ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าจึงเตรียม เด็กชายดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนือประชากรของพระองค์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #3823
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตรีเอกภาพ
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 44
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำว่า "ตรีเอกานุภาพ หมายถึง พระเจ้าองค์เดียวแต่ทรงเป็น 3 พระภาค พระเจ้าองค์เดียวตรีเอกานุภาพนั้น จะแยกออกจากกันไม่ได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 14 ขนาดไฟล์: ID: #3830
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ต้อนรับผู้เชื่อใหม่ด้วยความรัก 19
พระคัมภีร์: กิจการ 2; มาระโก 2
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ต้อนรับผู้เชื่อด้วยความรัก
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #3849
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทบทวนระดับ 1
พระคัมภีร์: สดุดี 18
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ทูลขอพระเจ้าช่วยให้การทบทวนครั้งนี้ชัดเจนขึ้นเพื่อท่านจะเตียมตัวเป็นผู้อภิบาลศิษย์ได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 14 ขนาดไฟล์: ID: #3858
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำคริสตจักรให้เติบโต 52
พระคัมภีร์: กิจการ 2
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลาย ซึ่งกำลังจะรอด มาเข้ากับพวกสาวกทุกวัน ๆ ทูลขอพระเจ้าทรงอวยพรการศึกษาบทเรียนชุดนี้ เพื่อคริสตจักร ของพระคริสต์จะเติบโตขึ้น โดยการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 56 ขนาดไฟล์: ID: #3882
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บทบาทผู้ให้คำปรึกษา
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ผู้ให้คำปรึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักบทบาทของตนเอง โดยปกติผู้ที่เรียนเรื่องนี้มาโดยตรง และมิได้มีหน้าที่เป็นผู้อภิบาลจะไม่มีปัญหามากนัก ให้คำปรึกษา แล้วก็แล้วกันไป แต่ผู้มีอภิบาลมีความใกล้ชิด และมีความผูกพันตลอดจนรู้จักผู้มารับปรึกษาดีมากจนเกินไป รู้จุดอ่อนจุดแข็งรู้ปัญหาทะลุปรุโปร่ง จึงทุ่มตัวเต็มที่ใน การช่วยเหลือ เมื่อช่วยได้ก็เกิดความชื่นชมยินดี เมื่อช่วยไม่ได้ก็เป็นทุกข์มากมาย เพราะได้รับปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตนเองเสียแล้ว
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 19 ขนาดไฟล์: ID: #3894
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณ
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทเรียนเล่มนี้เป็นคู่มือฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณของผู้นำในคริสตจักร เพื่อไปอบรมแก่ทีมพันธกิจคริสตจักร เพื่อให้คริสตจักรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ผู้สอนต้องอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อน จึงจะสามารถเริ่มต้นบทเรียนเล่มที่ 24 ต่อไป และหลังจากนั้นผู้สอนสามารถศึกษาในบทเรียนลำดับต่อไป โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เหมาะสม
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #3893
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณท่านกับการฝึกฝนที่พันธกิจ 24
พระคัมภีร์: 2 ทิโมธี 2
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทเรียนฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณท่านกับการฝึกฝนทีมพันธกิจ สามารถนำไปใช้ในเมืองใหญ่ หมู่บ้าน หรือทุกแห่งทั่วโลกได้เช่นกัน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #3854
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระธรรมโรมชีวิตแห่งความเชื่อ 59
พระคัมภีร์: โรม 3
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระธรรมโรมเป็นเล่มที่มีความสำคัญมาก กล่าวถึงชีวิตแห่งชัยชนะ และการรักษาความเชื่อ จงใช้เวลาอธิษฐานขอพระเจ้า เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจคำสอนนี้ และนำ ไปใช้ในชีวิตทั้งของท่านเองและแก่บรรดาสมาชิก
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 46 ขนาดไฟล์: ID: #3889
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระมหาบัญชา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาใน พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด ซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 13 ขนาดไฟล์: ID: #3827
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูคริสต์ทรงเรียกท่าน
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การที่คนหนึ่งคนใดจะกลับใจและมีความเชื่อได้นั้น เขาจะต้องพบพระเยซูคริสต์ด้วยตนเอง มีประสบการณ์ในฤทธิ์กำลังของพระเจ้า สัมผัสถึงความเมตตาของพระองค์ ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงทำการอัศจรรย์ และยอมสละพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 17 ขนาดไฟล์: ID: #3834
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือศัตรู 16
พระคัมภีร์: 2 เปโตร 2; อิสยาห์ 14
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: โดยความตายพระเยซูได้ทรงทำลายอำนาจของซาตานลงอย่างสิ้นเชิง พระเยซูคริสต์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทั้งหลายที่มีเลือดและเนื้อ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #3845
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พิธีศีลมหาสนิท 18
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 11
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั้น จงคอยซึ่งกันและกัน ถ้ามีใครหิว ก็ให้เขากินที่บ้านเสียก่อนเพื่อเมื่อมาประชุมกัน ท่านจะได้ไม่ถูกทรงพิพากษาลงโทษ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 19 ขนาดไฟล์: ID: #3848
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยอห์น ผู้ให้บัพติศมา 17
พระคัมภีร์: มัทธิว 3
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ยอห์นผู้ให้บัพติศมา ไม่ใช่อัครสาวกผู้เขียนพระธรรมยอห์น แต่ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะยอห์นผู้ให้บัพติศมา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 18 ขนาดไฟล์: ID: #3846
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รักด้วยการกระทำ 53
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 13
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เป้าหมายของการศึกษาบทเรียนชุดนี้ ก็เพื่อให้คริสตจักรของท่านมีความรักที่สมบูรณ์ อธิษฐานขอเรื่องนี้จากพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 40 ขนาดไฟล์: ID: #3883
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ร้องสาธุการแด่พระเจ้า 31
พระคัมภีร์: สดุดี 150
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การร้องเพลงเป็นส่วนสำคัญมากในการนมัสการ เราแสดงความปิติยินดี และความรักในพระเจ้าด้วยบทเพลงสดุดี และสรรเสริญพระเจ้าองค์ผู้ทรงสร้าง พระผู้ไถ่ ยกย่องความยิ่งใหญ่และพระเมตตาของพระองค์ การกระทำดังกล่าวยังช่วยหนุนใจผู้อื่นให้เติบโตในความเชื่อด้วย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #3861
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ที่มีอยู่ในตัวเรา 25
พระคัมภีร์: มัทธิว 10
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ศิษยาภิบาลของ "คริสตจักรพระผู้ไถ่" กำลังสอนสมาชิกให้ประกาศพระกิตติคุณด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 16 ขนาดไฟล์: ID: #3855
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีการสร้างสาวก โดยการใช้บทเรียนชุด "การติดตามพระเจ้าพระเยซูคริสต์"
พระคัมภีร์: ลุกา 5
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: จุดหมายของบทเรียนชุด "การติดตามพระเจ้า พระเยซูคริสต์" คือ การช่วยผู้เชื่อใหม่ ให้เป็นสาวกแท้ ที่เชื่อฟังและทำตามคำบัญชาของพระคริสต์และเข้าใจ หลักความเชื่อเบื้องต้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 44 ขนาดไฟล์: ID: #3826
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีประกาศอย่างเกิดผล
พระคัมภีร์: มาระโก 4
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระเยซูคริสต์ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดเหนือคริสตจักรของพระองค์เมื่อคริสตจักรเชื่อฟังพระองค์ก็สามารถเจริญเติบโตและขยายออกได้ เหมือนกับต้นไม้ที่ขยาย กิ่งก้านสาขาออกไป คริสตจักรก็เช่นเดียวกัน สามารถสร้างกิ่งก้านสาขาและออกไปได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #3825
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีศึกษาพระคัมภีร์
พระคัมภีร์: 2 ทิโมธี 3
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์คือ พระคำของพระเจ้า ซึ่งเขียนโดยผู้เผยพระวจนะและคนอื่น ๆ ซึ่งรับการดลใจจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า รวมผู้เขียนมี ทั้งหมด ประมาณ 40 คน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 26 ขนาดไฟล์: ID: #3833
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีหาข้อสรุปในการประชุมบริหาร 45
พระคัมภีร์: ยอห์น 13
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา" คนอื่น ๆ ควรจะรู้จักคริสตจักรของพระคริสต์ ในลักษณะที่มีความรักและสามัคคีกัน เป็นธรรมดาที่ต้องมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อมีคนจำนวนมาก แต่การนำประชุมที่ดีก็สามารถหลีกเลี่ยงการแตกแยก และนำไปสู่ข้อยุติในที่สุด
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 17 ขนาดไฟล์: ID: #3875
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วินัยในพระคริสต์ 41
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การเป็นคนบริสุทธิ์ หมายถึง การแยกตัวออกจากความบาปทุกประการและมอบถวายชีวิตของเราให้อยู่ในความรัก และการรับใช้พระเจ้า การจะเป็นคนบริสุทธิ์ เราต้อง ฝึกวินัยตนเองหลายเรื่อง "วินัย" หมายถึงอะไร? บางทีเราอาจจะคิดถึงการละเว้นสิ่งมึนเมา หรือการรักษาชีวิตให้อยู่ในประเพณีอันดีงามเท่านั้น แต่ความจริง วินัย มีความหมายกว้างมากกว่านั้นอีก วินัยของคริสเตียน คือ การยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะนำเราดำเนินชีวิตภายใต้คำบัญชาของพระคริสต์ได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 36 ขนาดไฟล์: ID: #3871
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ 35
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรแต่ละแห่งรับผิดชอบการพัฒนากฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของคริสตจักรจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่น ความสามัคคี ของคริสเตียนนั้น เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่รูปแบบของประเพณีนิยม
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 28 ขนาดไฟล์: ID: #3865
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หมาป่า 62
พระคัมภีร์: มัทธิว 7; 1 ทิโมธี 4; กิจการ 20
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ซาตานพยายามนำคำสอนผิดเข้ามาในคริสตจักรของท่าน พวกนั้นจะทำให้ผู้เชื่อบางคนหลงผิดไป และทำให้พวกเขากลายเป็น "หมาป่า" หมาป่า คือ คนที่นำ คำสอนผิดเข้ามา หรือพาสมาชิกของคริสตจักรออกไปเพื่อประโยชน์ของตนเอง และทำให้เกิดความแตกแยก
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 25 ขนาดไฟล์: ID: #3892
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักข้อเชื่อ 42
พระคัมภีร์: ยอห์น 16
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ เป็นผู้ทรงโลก สรรรพสิ่งในโลกจากความว่างเปล่า พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาสูงสุด ผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงฤทธานุภาพ สมควร ได้รับความจงรักภักดี ยกย่อง นมัสการและการเชื่อฟังจากมนุษย์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #3872
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ 22
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เราถวายแด่พระเจ้าด้วยชื่นชมยินดี เพราะทั้งหมดที่เรามีอยู่นั้นเป็นของประทานมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างสรรค์สิ่งทั้งปวง พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งที่มีอยู่ แม้แต่ตัวเรา พระองค์ทรงไถ่เราด้วยพระโลหิตพระคริสต์ เราและทุกสิ่งที่เรามีอยู่ จึงเป็นสมบัติของพระคริสต์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 36 ขนาดไฟล์: ID: #3852
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียน
พระคัมภีร์: กาลาเทีย 5
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เมื่อเราสารภาพความผิดบาป และมอบชีวิตจิตใจแด่พระเจ้า ทูลขอการทรงยกโทษบาป เพื่อรับความรอดจากพระเจ้า พระองค์ก็ทรงรับเราในฐานะบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่ ทำให้เรามีลักษณะเหมือนกับพระบุตร เรื่องนี้เป็นขบวนการที่เราต้องเติบโตขึ้นในพระคริสต์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 31 ขนาดไฟล์: ID: #3829
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เนหะมีย์การไปสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ 20
พระคัมภีร์: เนหะมีย์ 1
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: แม้จะเป็นคนของพระเจ้า เนหะมีย์ก็มีงานอาชีพของตนเองด้วย ท่านได้แสดงความสามารถ และมีบุคลิกที่ดี จึงได้รับความไว้วางใจเป็น ผู้เชิญถ้วยของพระราชา อันเป็นงานที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงสุดเพราะยาพิษเป็นอาวุธสำคัญในเวลานั้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 22 ขนาดไฟล์: ID: #3850
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เป็นผู้อภิบาลกันเถอะ 49
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 5; เอเฟซัส 4; ทิตัส 1
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้ท่านเป็นผู้อภิบาลได้อย่างดี คำต่าง ๆ เหล่านี้ หมายถึง งานเดียวกันทั้งสิ้น และที่มีการจัดการอย่างดีมีผู้อภิบาลร่วม และผู้ปกครอง หลายคน การจะเป็นผู้อภิบาลที่ดีได้ เราต้องพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 42 ขนาดไฟล์: ID: #3879
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เพื่อนบ้านของฉัน 21
พระคัมภีร์: 1 ยอห์น 3
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ขอทรงโปรดใช้บทเรียนนี้ หนุนใจบุตรทั้งหลายของพระองค์ให้รักเพื่อนบ้าน ไม่เพียงด้วยคำพูดนั้นแต่ด้วยการกระทำ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 16 ขนาดไฟล์: ID: #3851
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เหตุการณ์ยิ่งใหญ่
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ง คือ บรรดาพืช นกในอากาศ สัตว์ต่าง ๆ และมนุษยชาติด้วยทุกสิ่งที่พระเจ้าทรง สร้างนั้นดี แต่เมื่อมนุษย์มนุษย์ทำบาปแล้ว ทุกอย่างก็ตกลงในความบาปด้วย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 25 ขนาดไฟล์: ID: #3828
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงการสอนในคริสตจักรของท่าน 61
พระคัมภีร์: โคโลสี 1
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทเรียนชุดนี้จะช่วยท่านริเริ่ม และจัดการสอนสมาชิก เพื่อทุกคนจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำคนอื่นมาถึงพระองค์ และใช้ของประทานเพื่อ ขัดเกลา เสริมสร้างให้คริสตจักรในฐานะพระกายพระคริสต์เติบโตขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 46 ขนาดไฟล์: ID: #3891
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ใช่เวลาและพลังงานของท่านอย่างมีค่าที่สุด 54
พระคัมภีร์: ปัญญาจารย์ 3
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทเรียนเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อคริสเตียนมากเพราะเตือนให้คริสเตียนใช้เวลาและพลังงานของท่านอย่างมีค่าที่สุด เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคริสเตียนต่อไป
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #3884
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ใส่ใจให้คำปรึกษา 39
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 1
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การให้คำปรึกษา นับเป็นส่วนหนึ่งของงานอภิบาลด้วย ผู้อภิบาลหลายคนช่วยสมาชิกของตนในการใหคำปรึกษาได้มากกว่าการเทศนา การประยุกต์พระคัมภีร์ให้ เข้ากับปัญหาส่วนตัว เป็นเรื่องที่ทำงานได้ง่ายกว่าการเทศนาในหัวข้อนั้น ๆ และเกิดผลมากกว่าด้วย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #3869
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ให้เราปลูกคริสตจักรลูกกันเถิด 50
พระคัมภีร์: กิจการ 10
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรทุกแห่งควรมีเป้าหมายที่จะปลูกคริสตจักรลูก ถ้าหากบริเวณรอบ ๆ คริสตจักรได้มีการประกาศจนทั่วแล้ว ก็ควรส่งมิชชันนารีไปประกาศในพื้นที่หรือ ประเทศอื่น ๆ ทูลขอพระเจ้าทรงใช้การศึกษานี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อคริสตจักรของท่านจะเกิดผล ตามน้ำพระทัยพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 35 ขนาดไฟล์: ID: #3880
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไปเยี่ยมเยียนกันดีกว่า 48
พระคัมภีร์: ยากอบ 1
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การรักษาตัวให้พ้นจากกิเลสของโลก ทำให้เรามีเวลาสำหรับงานของพระเจ้า การเยี่ยมเยียนเป็นงานรับใช้งานหนึ่งด้วย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 15 ขนาดไฟล์: ID: #3878
Share